Terug
Gepubliceerd op 19/09/2022

2022_CBS_07504 - Omgevingsvergunning - OMV_2022082244. Maréestraat 50. District Borgerhout - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 16/09/2022 - 09:00 Stadhuis - Tania Stremersch - bz_besluitvorming_mailbox@antwerpen.be
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Verontschuldigd

Karim Bachar, schepen

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_07504 - Omgevingsvergunning - OMV_2022082244. Maréestraat 50. District Borgerhout - Goedkeuring 2022_CBS_07504 - Omgevingsvergunning - OMV_2022082244. Maréestraat 50. District Borgerhout - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Er werd een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, die behandeld wordt volgens de vereenvoudigde procedure van het Omgevingsvergunningendecreet.

 

Projectnummer:

OMV_2022082244

Gegevens van de aanvrager:

de heer Nick Bogaert met als adres Korte Van Ruusbroecstraat 19 te 2018 Antwerpen

Ligging van het project:

Maréestraat 50 te 2140 Borgerhout (Antwerpen)

Kadastrale percelen:

afdeling 24 sectie A nr. 313V25

Vergunningsplichten:

Stedenbouwkundige handelingen

Voorwerp van de aanvraag:

verbouwen van een eengezinswoning

 

Omschrijving stedenbouwkundige handelingen

 

Relevante voorgeschiedenis

-          er werd geen relevante voorgeschiedenis teruggevonden;

 

Vergund geachte toestand

-          bouwvolume:

 • besloten bebouwing bestaande uit een hoofdvolume en aanbouw:
 • het hoofdvolume:
  • bestaat uit 3 bouwlagen waarvan de bovenste onder het dak;
 • de aanbouw:
  • langsheen de rechter perceelgrens bestaat de aanbouw uit 2 bouwlagen onder plat dak met een bouwdiepte van circa 6,5m;
  • langsheen de linker perceelgrens bestaat de aanbouw uit 1 bouwlaag onder plat dak met een bouwdiepte van circa 3,5m;

 

Bestaande toestand

-          functie:

 • eengezinswoning;

-          bouwvolume:

 • besloten bebouwing bestaande uit een hoofdvolume, aanbouw en veranda:
 • het hoofdvolume:
  • bestaat uit 1 ondergrondse bouwlaag en 3 bovengrondse bouwlagen waarvan de bovenste onder het dak;
  • heeft een gevelbreedte van 5,24m en een bouwdiepte van 10m;
  • het dak langs de voorgevel is een mandardedak met een kroonlijsthoogte van circa 9m en langs de achtergevel een hellend dak met een kroonlijst van 8,31m, de nokhoogte bedraagt 11,42m;
 • de aanbouw:
  • langsheen de rechter perceelgrens bestaat de aanbouw uit 2 bouwlagen onder plat dak met een bouwdiepte van circa 6,5m, een gevelbreedte van circa 2,7m en een kroonlijsthoogte van 6,14m;
  • langsheen de linker perceelgrens bestaat de aanbouw uit 1 bouwlaag onder plat dak met een bouwdiepte van circa 6,5m, een gevelbreedte van circa 2,2m en een kroonlijsthoogte van 3,02m;
 • de veranda:
  • bevindt zich achter de aanbouw over de volledige gevelbreedte met een bouwdiepte van circa 2m onder hellend dak met kroonlijsthoogte van 2,41m en nokhoogte 2,72m

-          gevelafwerking:

 • de voorgevel:
  • is afgewerkt met een witte gevelpleister en een arduinen gevelplint;
  • het buitenschrijnwerk bestaat uit hout;
  • ter hoogte van de ramen op de gelijkvloerse verdieping zijn witte rolluikkasten aanwezig;
  • er bevindt zich balkon met stalen balustrade ter hoogte van de tweede bouwlaag dewelke circa 1m uit het gevelvlak springt over een breedte van circa 2m;
  • de dakbedekking bestaat uit donkergrijze dakleien met een decoratieve houten kroonlijst;
 • de achtergevel:
  • van het hoofdvolume is afgewerkt met grijze gevelleien;
  • van de aanbouw is afgewerkt met een witte gevelpleister;
  • het buitenschrijnwerk bestaat uit PVC;
  • de dakbedekking bestaat uit rode kleipannen;
 • de veranda is opgebouwd in PVC;

-          inrichting:

 • er bevinden zich zonnepanelen op het hellend dak achteraan;
 • aansluitend op de woning bevindt zich terras in kunstgras van 12,5m²;
 • aansluitend bevindt zich houten terras van 19,4m² omringd met een groenzone van circa 20m²;

 

Nieuwe toestand

-          geen wijzigende functie t.o.v. de bestaande toestand; 

-          wijzigingen in het bouwvolume t.o.v. de bestaande toestand:

 • veranda:
  • de bestaande veranda wordt gesloopt en vervangen door een aanbouw dewelke aansluit op de andere bouwvolumes;
  • de nieuwe aanbouw behoudt dezelfde bouwdiepte van circa 2m en gevelbreedte van 4,9m dan de veranda;
  • de aanbouw wordt wel voorzien met een plat dak met een kroonlijsthoogte van 3,27m;
 • daarnaast worden enkele interne constructieve werken uitgevoerd in het hoofdvolume en de bestaande aanbouw en wijzigt de interne indeling;

-          wijzigingen in de gevelafwerking t.o.v. de bestaande toestand:

 • het buitenschrijnwerk van de nieuwe aanbouw wordt voorzien in zwart gepoederlakt staal;

-          wijzigingen in de inrichting t.o.v. de bestaande toestand:

 • er wordt een septische put geplaatst van 2000l;
 • in de hal worden 2 fietsstalplaatsen voorzien;
 • de tuin wordt heraangelegd met een terras in waterdoorlatende verharding van circa 15m² en een onverharde zone van circa 40m².


Inhoud van de aanvraag

-          slopen van de bestaande veranda en bouwen van een nieuwe aanbouw;

-          wijzigen van de interne indeling en doorvoeren van interne constructieve werken.

Argumentatie

Voorafgaand aan zijn beslissing neemt het college kennis van het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar.

 

Het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar luidt:

 

Adviezen

 

Interne adviezen

 

Adviesinstantie

Datum advies gevraagd

Datum advies

Stadsontwikkeling/ Omgeving/ Vergunningen Stedenbouw/ vermoeden van vergunning

25 juli 2022

8 augustus 2022

 

Toetsing regelgeving en beleidsrichtlijnen

 

Plannen van aanleg, ruimtelijke uitvoeringsplannen en verkavelingen

Het eigendom is gelegen binnen de omschrijving van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan GRUP Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen, goedgekeurd op 19 juni 2009.

 

Het eigendom is gelegen in het gewestplan Antwerpen (Koninklijk Besluit van 3 oktober 1979 en latere wijzigingen). Het eigendom ligt, volgens dit van kracht zijnde gewestplan, in een woongebied. De woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening, ambacht en kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf om redenen van goede ruimtelijke ordening niet in een daartoe aangewezen gebied moeten worden afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaal-culturele inrichtingen, voor openbare nutsvoorzieningen, voor toeristische voorzieningen, voor agrarische bedrijven. Deze bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen echter maar worden toegestaan voor zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving. (Artikel 5 van het Koninklijk Besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en toepassing van de ontwerpgewestplannen en de gewestplannen).

 

(Gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (GRUP's) kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be/grup. Het gewestplan kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be/gewestplan.)

 

De aanvraag ligt niet in een verkaveling.

 

De aanvraag is in overeenstemming met de bepalingen van het gewestplan

 

Gewestelijke stedenbouwkundige verordeningen

-          Hemelwater: het besluit van de Vlaamse regering van 5 juli 2013 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater (verder genoemd verordening hemelwater).
(De verordening hemelwater kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening hemelwater)
De verordening hemelwater is niet van toepassing op de aanvraag.
 

-          Toegankelijkheid: het besluit van de Vlaamse regering van 5 juni 2009 tot vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid (verder genoemd verordening toegankelijkheid).
(De verordening toegankelijkheid kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening toegankelijkheid)
De verordening toegankelijkheid is niet van toepassing op de aanvraag.
 

Algemene bouwverordeningen

-          Voetgangersverkeer: het besluit van de Vlaamse regering van 29 april 1997 houdende de vaststelling van algemene bouwverordeningen inzake wegen voor voetgangersverkeer (verder genoemd verordening voetgangersverkeer), en de omzendbrief RO/98/2 van 23 maart 1998 betreffende de algemene bouwverordening inzake wegen voor voetgangersverkeer.
(De verordening voetgangersverkeer kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening wegen voor voetgangersverkeer)
De verordening voetgangersverkeer is niet van toepassing op de aanvraag.
 

Gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen

-          Bouwcode: de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening (verder genoemd bouwcode), definitief vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 28 april 2014 en goedgekeurd bij besluit van de deputatie van de provincie Antwerpen van 9 oktober 2014.
(De bouwcode kan u raadplegen via www.antwerpen.be, zoek op ‘regelgeving bouwen in Antwerpen’)
De aanvraag wijkt af van de bepalingen van de bouwcode op volgend(e) punt(en):

 • Artikel 21 Minimale hoogte van ruimten:
  • de gelijkvloerse verdieping van de aanbouw heeft gedeeltelijk een vrije hoogte van 2,49m, dewelke kleiner is dan 2,60m;
 • Artikel 24 Minimale lichtinval en minimale luchttoevoer:
  • de slaapkamers op de tweede verdieping voldoen niet aan de minimale eisen inzake lichtinval:
   • slaapkamer 2 dient een raamopening te hebben van minimaal 2,3m², de huidige raamopening bedraagt slechts 1m²;
   • slaapkamer 3: dient een raamopening te hebben van minimaal 1m², de huidige raamopening bedraagt slechts 0,3m²;

 

Sectorale regelgeving

-          MER-screening: de overheid die beslist over de ontvankelijkheid en volledigheid van de vergunningsaanvraag, beslist of er een project-MER moet worden opgesteld. De betrokken overheid doet dat op het ogenblik van de beslissing over de ontvankelijk- en volledigheid van de vergunningsaanvraag of, bij gebreke daaraan, binnen 90 dagen na de datum van ontvankelijk- en volledigheid.
Rekening houdend met de kenmerken van de aanvraag en zijn omgeving wordt geoordeeld dat de mogelijke milieueffecten van het project niet aanzienlijk zijn.
 

-          Watertoets: overeenkomstig artikel 1.3.1.1 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid dient een vergunningsaanvraag onderworpen te worden aan de zogenaamde watertoets.
Het voorliggende project heeft een beperkte oppervlakte en ligt niet in een overstromingsgevoelig gebied, zodat in alle redelijkheid dient geoordeeld dat geen schadelijk effect wordt veroorzaakt.
 

-          Vlaamse codex Wonen van 2021: Gecodificeerde decreten over het Vlaamse woonbeleid, gecodificeerd op 17 juli 2020.
(De kwaliteitsnormen voor woningen, die in uitvoering van de Vlaamse codex Wonen van 2021 zijn opgemaakt, kan u raadplegen via www.wonenvlaanderen.be, zoek op “besluit Vlaamse codex van 2021”)
De aanvraag valt onder het toepassingsgebied van de Vlaamse codex Wonen van 2021.

 

-          Rooilijn: artikel 4.3.8 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) van 15 mei 2009.
(De VCRO kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be/, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO))
Artikel 4.3.8 is niet van toepassing op de aanvraag.

 

Omgevingstoets

 

Toetsing van de verenigbaarheid van het aangevraagde met de omgeving en de goede ruimtelijke ordening

 

Functionele inpasbaarheid

De aanvraag beoogt verbouwingen aan een bestaande eengezinswoning met behoud van de bestemming waardoor de functionele inpasbaarheid gegarandeerd blijft.

 

Schaal - ruimtegebruik - bouwdichtheid

De gelijkvloerse bouwdiepte wordt uitgebreid tot een perceelsbrede bouwdiepte van 19,10 meter. Deze bouwdiepte overschrijdt de gangbaar gehanteerde bouwdiepte in de onmiddellijke omgeving niet. Gezien de ruime oppervlakte van de open buitenruimte, het maximaal openwerken van de achtergevel en het voorzien van lichtkoepels centraal in de woning komt de volume-uitbreiding de leefkwaliteit van de woning ten goede.

 

Visueel-vormelijke elementen

De bestaande voorgevel blijft behouden. De nieuwe aanbouw wordt voorzien in zwart gepoederlakt staal. Vanuit stedenbouwkundig oogpunt is de voorgestelde materiaalkeuze toelaatbaar.

 

Hinderaspecten – gezondheid – gebruiksgenot – veiligheid in het algemeen

De vrije hoogte in de keuken bedraagt volgens de plannen 2,49 meter wat in strijd is met artikel 21 van de bouwcode. Het gaat hier om een geacht vergunde situatie en over een beperkt deel van de benedenverdieping. In de overige ruimtes is een ruime vrije hoogte voorzien waardoor een afwijking toegelaten kan worden.

 

Slaapkamer 2 dient een raamopening te hebben van minimaal 2,3 m². De huidige raamopening bedraagt slechts 1m². In de voorgevel is het wenselijk de dakkapel te behouden conform de bestaande toestand gezien deze verhoudingen zijn afgestemd op het geheel van de voorgevel. Gezien het om een bestaande situatie gaat zonder voorgeschiedenis, gezien de ruime vrije hoogte van 2,77 meter en gezien de zeer ruime oppervlakte van de slaapkamer, kan er geoordeeld worden dat de slaapkamer over voldoende leefkwaliteit beschikt om als verblijfsruimte te dienen. Met toepassing van artikel 3 van de bouwcode kan er een afwijking worden toegestaan.

 

Slaapkamer 3 op de tweede verdieping dient een raamopening te hebben van minimaal 1 m². De huidige raamopening bedraagt slechts 0,3m². Dit is stedenbouwkundig niet aanvaardbaar. Als voorwaarde wordt bij de vergunning opgelegd een (extra) raamopening te voorzien conform artikel 24 van de bouwcode.

 

Het maximaliseren van de gevelopeningen in de achtergevel heeft een positieve invloed op de licht- en luchttoetreding van de verblijfsruimtes aan de achterzijde. De combinatie met lichtkoepels zorgt ervoor dat er voldoende licht centraal in de woning komt.

 

De zonnepanelen worden niet opgetekend in snede waardoor er niet correct beoordeeld kan worden of deze voldoen aan artikel 36 van de bouwcode. Als voorwaarde wordt bij de vergunning opgelegd de zonnepanelen te voorzien conform artikel 36 van de bouwcode.

 

Advies aan het college

 

Advies over de stedenbouwkundige handelingen

Aan het college wordt voorgesteld om voor de stedenbouwkundige handelingen de omgevingsvergunning te verlenen onder voorwaarden.

 

Geadviseerde stedenbouwkundige voorwaarden

1. Een (extra) raamopening te voorzien conform artikel 24 van de bouwcode in slaapkamer 3 op de tweede verdieping.

2. De zonnepanelen te voorzien conform artikel 36 van de bouwcode. 

3. Na uitvoering van de werken te voldoen aan de elementaire veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsvereisten, opgelegd door de Vlaamse Codex Wonen van 2021 en het Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van de Vlaamse Codex Wonen van 2021.

Juridische grond

Het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, het decreet betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid, het decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu en hun uitvoeringsbesluiten zijn van toepassing.

Regelgeving: bevoegdheid

Conform artikel 15 van het Omgevingsvergunningsdecreet is het college van burgemeester en schepenen voor zijn ambtsgebied in eerste administratieve aanleg bevoegd voor volgende aanvragen van:

 

 1. de gemeentelijke projecten;
 2. andere gevallen dan deze waarvoor de Vlaamse regering of de deputatie bevoegd is.

Fasering

 

Procedurestap

Datum

Indiening aanvraag

10 juni 2022

Volledig en ontvankelijk

25 juli 2022

Start openbaar onderzoek

geen

Einde openbaar onderzoek

geen

Gemeenteraad voor wegenwerken

geen

Uiterste beslissingsdatum

23 september 2022

Verslag GOA

6 september 2022

naam GOA

Wim Van Roosendael

 

Onderzoek

Er zijn geen aanpalende eigenaars waarvan de scheidingsmuren met het project zouden worden opgericht, uitgebreid of afgebroken, die om hun standpunt gevraagd moesten worden.

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college sluit zich integraal aan bij het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar en maakt dit tot zijn eigen motivatie.

Artikel 2

Het college beslist de aanvraag tot omgevingsvergunning goed te keuren en aan de aanvrager de vergunning af te leveren, die afhankelijk is van de strikte naleving van volgende voorwaarden:

 

Algemene voorwaarden

de algemene voorwaarden die aan de vergunning zijn gehecht en er integraal deel van uitmaken.

 

Stedenbouwkundige voorwaarden

1. Een (extra) raamopening te voorzien conform artikel 24 van de bouwcode in slaapkamer 3 op de tweede verdieping.

2. De zonnepanelen te voorzien conform artikel 36 van de bouwcode.

3. Na uitvoering van de werken te voldoen aan de elementaire veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsvereisten, opgelegd door de Vlaamse Codex Wonen van 2021 en het Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van de Vlaamse Codex Wonen van 2021.

 

Artikel 3

Het college beslist de plannen waarvan een overzicht als bijlage bij dit besluit is gevoegd, goed te keuren.

Artikel 4

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.