Terug
Gepubliceerd op 19/09/2022

2022_CBS_07630 - Districten Antwerpen en Merksem . De Grote Verbinding. Ringpark Groenendaal SWOU12267. Lichting voorwaardelijk gedeelte T.8 in regie - Bijkomende afstemming onderbouw Oosterweelverbinding - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 16/09/2022 - 09:00 Stadhuis - Tania Stremersch - bz_besluitvorming_mailbox@antwerpen.be
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Verontschuldigd

Karim Bachar, schepen

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_07630 - Districten Antwerpen en Merksem . De Grote Verbinding. Ringpark Groenendaal SWOU12267. Lichting voorwaardelijk gedeelte T.8 in regie - Bijkomende afstemming onderbouw Oosterweelverbinding - Goedkeuring 2022_CBS_07630 - Districten Antwerpen en Merksem . De Grote Verbinding. Ringpark Groenendaal SWOU12267. Lichting voorwaardelijk gedeelte T.8 in regie - Bijkomende afstemming onderbouw Oosterweelverbinding - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Aanleiding en context

De Grote Verbinding

Met ‘De Grote Verbinding’ bouwt stad Antwerpen aan haar internationale reputatie als stad en regio waar het goed is om te wonen, te werken, te ondernemen en op bezoek te komen. De Oosterweelverbinding maakt de Antwerpse Ring rond en de overkapping stuurt de auto’s onder de grond. Zo zorgen stad Antwerpen en Vlaanderen voor een betere mobiliteit voor Vlaanderen en wordt de stad weer één geheel met meer groen en schonere lucht.

De afgelopen jaren hebben stad Antwerpen, Havenbedrijf Antwerpen nv van publiek recht, de burgerbewegingen, Lantis en andere Vlaamse partners, samen met de intendant voor de Oosterweelverbinding, de plannen vormgegeven. Tijdens de uitvoering zetten zij samen zoveel mogelijk lokaal talent aan het werk.

Ringpark Groenendaal

Het Ringpark Groenendaal vormt één van de zeven Ringparken in relatie tot de Oosterweelverbinding en de daaraan gekoppelde leefbaarheids- en overkappingsprojecten. Het omvat volgende geselecteerde Ringprojecten:

  • Bermenlandschap langs verlaagd R1 Noord;
  • Verlaagde heraanleg R1 noordwaarts;
  • Overkapping stationsomgeving Luchtbal;
  • Verlaagde heraanleg R1 zone Luchtbal/Groenendaallaan;

De afbraak van het viaduct van Merksem, het ondergronds brengen van de snelweg en het overkappen van de op- en afritten ter hoogte van Groenendaallaan landschapsproject creëert een nieuwe publieke ruimte: een verbindend grootstedelijk park met een grote groene overkapping ter hoogte van station Luchtbal. 

De bermen en overkapping zorgen voor de ecologische connectiviteit tussen de Schijnvallei en de Oude Landen, vlotte en veilige fietsverbindingen tussen stadswijken, een verbeterde leefomgeving voor de bewoners langs de R1 noord, een centrale ontmoetingsplek tussen Luchtbal en Merksem, een levendige plek en dit door middel van de realisatie van een park op en rond de overkapping van de Ring en de kanaaltunnels, tussen Albertkanaal en de op- en afritten ter hoogte van de Groenendaallaan alsook langs de sleuf tot aan de Masurebrug.

De realisatie van het project Ringpark Groenendaal is gekoppeld aan de realisatie van de Oosterweelverbinding.

Doorheen het ontwerpproces van het voorontwerp werd continu overlegd met het team van Lantis (ontwerpend onderhandelen) voor technische afstemming van nieuwe en gewijzigde ruimtelijke elementen op de constructies van de onderbouw. De implicaties dienen finaal onderzocht en verwerkt te worden in aanvulling op de reeds gegunde werken in regie.

Aanleiding

De gemeenteraad keurde op 22 november 2016 (jaarnummer 749) de overeenkomst tussen het Vlaams Gewest, BAM (Lantis), het Havenbedrijf Antwerpen nv van publiek recht en de stad Antwerpen over de heroriëntering van de Oosterweelmiddelen naar flankerende maatregelen en stedelijke leefbaarheidsprojecten goed.

Het college bekrachtigde op 29 juni 2018 (jaarnummer 6145) de selectie van 18 projecten en vier reserveprojecten als eindresultaat van het proces “Over de Ring� onder leiding van intendant Alexander D’Hooghe. Deze leefbaarheidsprojecten werden geclusterd in zeven Ringparken en een Scheldeoeververbinding. De Ringparken Noordkasteel, Groenendaal, Lobroekdok en Het Schijn zijn de noordelijke projectclusters die bovenop en naast de Oosterweelverbinding Rechteroever zullen aangelegd worden.

Op 19 november 2021 (jaarnummer 9235) keurde het college het voorontwerp voor Ringpark Groenendaal in district Antwerpen en district Merksem goed als synthese van het co-creatief proces en gaf opdracht om het voorontwerp ter advies voor te leggen aan de betrokken districtsraden en aan de leden van de Stuurgroep Over de Ring: met name Lantis, team Intendant, de burgerbewegingen en de partners binnen de Vlaamse Overheid.

Op 20 december 2021 (jaarnummer 85) gaf de districtsraad van het district Merksem advies op het voorontwerp.

Op 17 januari 2022 (jaarnummer 4) gaf de districtsraad van het district Antwerpen advies op het voorontwerp.

Op 28 januari 2022 (jaarnummer 780) keurde het college de lichting voorwaardelijk gedeelte T.8 in regie - afstemming onderbouw Oosterweelverbinding, voor een bedrag van 30.614,75 EUR (inclusief btw), goed.

Op 10 juni 2022 (jaarnummer 4846) keurde het college de adviezen en wijzigingen op het voorontwerp Ringpark Groenendaal goed. 

Op 8 juli 2022 (jaarnummer 5801) keurde het college lichting van het voorwaardelijk gedeelte T.8. in regie goed voor de opmaak van een ontwerpschets van de overkapping Groen Hart.

Argumentatie

In november 2021 werden de voorontwerpen van de noordelijke Ringparken goedgekeurd door het college. Gedurende de opbouw van het voorontwerp werd op regelmatige basis een afstemming voorzien tussen de bovenbouw (Ringparken) en de onderbouw (Oosterweelverbinding) aan de hand van ‘ontwerpend onderhandelen’. 

De afstemming tussen de bovenbouw (Ringparken) en onderbouw (Oosterweelverbinding) is een continu proces tot de plannen voor de onderbouw definitief opgemaakt zijn. Hiervoor worden overlegmomenten, zoals maandelijkse projectteams en technische overlegmomenten op afroep, voorzien tussen Lantis, stad Antwerpen en het ontwerpteam. Vanuit deze overlegmomenten komen er onderzoeksvragen die moeten uitgewerkt worden door het ontwerpteam.

Op 28 januari 2022 (jaarnummer 780) werd een eerste keer een opdracht in regie gegund. Het voorziene budget was echter ontoereikend om de continue afstemming tussen onderbouw en bovenbouw verder op te volgen.

De onderzoeksvragen voor Ringpark Groenendaal omvatten onder andere volgende zaken:

  • technische afstemming objecten van Ringpark Groenendaal die een impact hebben op de onderbouw;
  • eventueel wijzigingen die voortkomen uit wijzigingen in de onderbouw;
  • actualiseren van ramingen.

Hiervoor worden volgende prestaties in regie door het ontwerpteam voorzien :

  • zeven overlegmomenten met ondersteuning door seniorprojectmanager per dag deel, inclusief voorbereiding en na verwerking 
  • vijf onderzoeksvragen in het kader van het ontwerpend onderhandelen waarbij per onderzoeksvraag twee dagdelen voorzien worden van een senior, medior en junior profiel.

In het bestek (JD/A/015399) is de mogelijkheid voorzien voor bijkomende ondersteuning gedurende de gehele looptijd van de opdracht onder T.8. Bijkomende ondersteuning en onderzoek. 

Voor deze bijkomende ondersteuning in het kader van het ontwerpend onderhandelen wordt een totaalbudget van 30.614,76 EUR (inclusief btw) voorzien binnen de deelopdracht T.8.  – deelopdracht in regie.

De toewijzing van deze prestaties in regie zullen volgens noodzaak gebeuren door de leidend ambtenaar en worden per kwartaal afgerekend.

Juridische grond

Overeenkomstig artikel 37, §1 van de wet op overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15 juni 2006 kan de aanbestedende overheid een opdracht plaatsen die een of meer vaste gedeelten en een of meer voorwaardelijke gedeelten omvat. De uitvoering van elk voorwaardelijk gedeelte is afhankelijk van een beslissing van de aanbestedende overheid die aan de opdrachtnemer wordt meegedeeld overeenkomstig de in de opdrachtdocumenten bepaalde modaliteiten.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 56, §3, 4° van het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 stelt dat het college bevoegd is voor het voeren van de plaatsingsprocedure, de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten.

Algemene financiële opmerkingen

Voor deelopdracht Ringpark Groenendaal (bestek JD/A/015399) werd bestelbon 4005523491, ten bedrage van 30.614,76 EUR (inclusief btw), opgemaakt.

Beleidsdoelstellingen

2 - Leefbare en mobiele stad
2LMS01 - Mobiliteit
2LMS0101 - De grote verbinding
2LMS010102 - Over de Ring

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt de lichting van het voorwaardelijk gedeelte T.8 in regie van het Bestek JD/A/015399 Ontwerpen Over de Ring - Deelopdracht Ringpark Groenendaal voor de bijkomende afstemming met de onderbouw oosterweelverbinding goed voor een bedrag van 30.614,76 EUR inclusief btw. De opdracht wordt uitgevoerd door het ontwerpteam BUUR-Latz-Greisch-SWP, Sluisstraat 79/03.02, 3000 Leuven (ondernemingsnummer 0746 529 915).

Artikel 2

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:
OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon

Lichting voorwaardelijk gedeelte T.8 in regie – afstemming 

Maatschap BUUR - Latz - Greisch – SWP

Sluisstraat 79/03.02
3000 Leuven
Ondernemingsnummer: 0746 529 915
Rekeningnummer: BE63 0689 3747 4008

15.307,38 EUR (inclusief btw) 

budgetplaats: 5153000000
budgetpositie: 224
functiegebied: 2LMS010102M01788
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2SA020200
budgetperiode: 2200

4005523491

15.307,38 EUR (inclusief btw) 
budgetplaats: 5153000000
budgetpositie: 224
functiegebied: 2LMS010102M01788
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2SA020200
budgetperiode: 2300
4005523491