Terug
Gepubliceerd op 19/09/2022

2022_CBS_07505 - Omgevingsvergunning - OMV_2022072617. Vaderlandstraat 13. District Borgerhout - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 16/09/2022 - 09:00 Stadhuis - Tania Stremersch - bz_besluitvorming_mailbox@antwerpen.be
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Verontschuldigd

Karim Bachar, schepen

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_07505 - Omgevingsvergunning - OMV_2022072617. Vaderlandstraat 13. District Borgerhout - Goedkeuring 2022_CBS_07505 - Omgevingsvergunning - OMV_2022072617. Vaderlandstraat 13. District Borgerhout - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Er werd een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, die behandeld wordt volgens de vereenvoudigde procedure van het Omgevingsvergunningendecreet.

 

Projectnummer:

OMV_2022072617

Gegevens van de aanvrager:

Emanuel en Annelies Van Hove - Van Der Auwera met als adres Van Leentstraat 21 te 2140 Borgerhout (Antwerpen)

Ligging van het project:

Vaderlandstraat 13 te 2140 Borgerhout (Antwerpen)

Kadastrale percelen:

afdeling 24 sectie A nr. 297F14

Vergunningsplichten:

Stedenbouwkundige handelingen

Voorwerp van de aanvraag:

renoveren van een eengezinswoning met magazijn en vergroten van 2 terrassen

 

Omschrijving stedenbouwkundige handelingen

 

Relevante voorgeschiedenis

-          01/04/1986: vergunning (179#8751) voor een garagepoort.
Vergunde/vergund geachte toestand

-          functie:

 • eengezinswoning met magazijn achteraan op de benedenverdieping;

-          bouwvolume:

 • rijwoning met drie bouwlagen onder plat dak;
 • benedenverdieping: volledig bebouwd in functie van garage/magazijn;
 • bouwdiepte eerste verdieping : woning met buitenberging tot circa 9 meter met een  circa 3 meter brede uitbouw tot op circa 11,50 meter op de rechterperceelsgrens;
 • bouwdiepte tweede verdieping circa 9 meter;

-          gevelafwerking:

 • grijze sectionale garage in de voorgevel;
 • voorgevel: roodbruine gevelsteen en wit PVC buitenschrijnwerk;
 • achtergevel: geschilderde gevelbezetting en houten buitenschrijnwerk;

-          inrichting:

 • benedenverdieping: garage en magazijn.

Huidige toestand

-          aan de hand van de aangeleverde bouwplannen in het aanvraagdossier kan in alle redelijkheid geoordeeld worden dat het huidige gebouw zowel wat vormgeving, indeling als materiaalgebruik betreft, ongewijzigd is gebleven ten opzichte van de laatst uitgevoerde stedenbouwkundige vergunning.

Gewenste toestand

-          functie:

 • eengezinswoning met magazijn achteraan op de benedenverdieping;

-          bouwvolume:

 • benedenverdieping: volledig bebouwd in functie van garage/magazijn;
 • bouwdiepte eerste verdieping : na afbraak buitenberging circa 8 meter met een  circa 3 meter brede uitbouw tot op circa 11,50 meter op de rechterperceelsgrens;
 • bouwdiepte tweede verdieping circa 9 meter;

-          gevelafwerking:

 • grijze sectionale garage in de voorgevel;
 • voorgevel: roodbruine gevelsteen en wit PVC buitenschrijnwerk;
 • achtergevel: zandkleurige gevelbepleistering op isolatie in combinatie met grijskleurig aluminium buitenschrijnwerk;

-          inrichting:

 • een dakterras van circa 8,50 m² achteraan de eerste verdieping;
 • een uitkragend terras op de tweede verdieping afgewerkt met een balustrade.

Inhoud van de aanvraag

-          renoveren van een duplex-woonst met op de benedenverdieping een garage/magazijn:

 • slopen van de buitenbergingen op de bovenliggende verdiepingen;
 • nieuw dak boven de keuken aanleggen als groendak;
 • realiseren van een terras op de eerste en tweede verdieping;
 • wijzigen van de scheidingsmuren.

Argumentatie

Voorafgaand aan zijn beslissing neemt het college kennis van het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar.

 

Het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar luidt:

 

Adviezen

 

Externe adviezen

 

Adviesinstantie

Datum advies gevraagd

Datum advies ontvangen

Advies

Brandweerzone Antwerpen-Zwijndrecht - Hulpverleningszone 1 (Antwerpen)/ Brandweer Zone Antwerpen BZA

25 juli 2022

17 augustus 2022

Voorwaardelijk gunstig

 

Toetsing regelgeving en beleidsrichtlijnen

 

Plannen van aanleg, ruimtelijke uitvoeringsplannen en verkavelingen

Het eigendom is gelegen binnen de omschrijving van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan GRUP Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen, goedgekeurd op 19 juni 2009.

 

Het eigendom is gelegen in het gewestplan Antwerpen (Koninklijk Besluit van 3 oktober 1979 en latere wijzigingen). Het eigendom ligt, volgens dit van kracht zijnde gewestplan, in een woongebied. De woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening, ambacht en kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf om redenen van goede ruimtelijke ordening niet in een daartoe aangewezen gebied moeten worden afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaal-culturele inrichtingen, voor openbare nutsvoorzieningen, voor toeristische voorzieningen, voor agrarische bedrijven. Deze bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen echter maar worden toegestaan voor zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving. (Artikel 5 van het Koninklijk Besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en toepassing van de ontwerpgewestplannen en de gewestplannen).

 

(Gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (GRUP's) kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be/grup. Het gewestplan kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be/gewestplan.)

 

De aanvraag ligt niet in een verkaveling.

 

De aanvraag is in overeenstemming met de bepalingen van het gewestplan.

 

Gewestelijke stedenbouwkundige verordeningen

-          Hemelwater: het besluit van de Vlaamse regering van 5 juli 2013 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater (verder genoemd verordening hemelwater).
(De verordening hemelwater kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening hemelwater)
De verordening hemelwater is niet van toepassing op de aanvraag.

-          Toegankelijkheid: het besluit van de Vlaamse regering van 5 juni 2009 tot vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid (verder genoemd verordening toegankelijkheid).
(De verordening toegankelijkheid kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening toegankelijkheid)
De verordening toegankelijkheid is niet van toepassing op de aanvraag.

 

Algemene bouwverordeningen

-          Voetgangersverkeer: het besluit van de Vlaamse regering van 29 april 1997 houdende de vaststelling van algemene bouwverordeningen inzake wegen voor voetgangersverkeer (verder genoemd verordening voetgangersverkeer), en de omzendbrief RO/98/2 van 23 maart 1998 betreffende de algemene bouwverordening inzake wegen voor voetgangersverkeer.
(De verordening voetgangersverkeer kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening wegen voor voetgangersverkeer)
De verordening voetgangersverkeer is niet van toepassing op de aanvraag.

 

Gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen

-          Bouwcode: de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening (verder genoemd bouwcode), definitief vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 28 april 2014 en goedgekeurd bij besluit van de deputatie van de provincie Antwerpen van 9 oktober 2014.
(De bouwcode kan u raadplegen via www.antwerpen.be, zoek op ‘regelgeving bouwen in Antwerpen’)
De aanvraag wijkt af van de bepalingen van de bouwcode op volgend punt:

 • artikel 43 septische putten: er werd geen inhoud van de septische put aangeduid op de bouwplannen. Gezien het hier een gebouw betreft met in hoofdzaak enkel een woonfunctie, zou deze -tot en met 5 gebruikersequivalenten- een minimale inhoud moeten hebben van 2000 liter.

 

Sectorale regelgeving

-          MER-screening: de overheid die beslist over de ontvankelijkheid en volledigheid van de vergunningsaanvraag, beslist of er een project-MER moet worden opgesteld. De betrokken overheid doet dat op het ogenblik van de beslissing over de ontvankelijk- en volledigheid van de vergunningsaanvraag of, bij gebreke daaraan, binnen 90 dagen na de datum van ontvankelijk- en volledigheid.
Rekening houdend met de kenmerken van de aanvraag en zijn omgeving wordt geoordeeld dat de mogelijke milieueffecten van het project niet aanzienlijk zijn.

-          Watertoets: overeenkomstig artikel 1.3.1.1 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid dient een vergunningsaanvraag onderworpen te worden aan de zogenaamde watertoets.
Het voorliggende project heeft een beperkte oppervlakte en ligt niet in een overstromingsgevoelig gebied, zodat in alle redelijkheid dient geoordeeld dat geen schadelijk effect wordt veroorzaakt.

-          Vlaamse codex Wonen van 2021: Gecodificeerde decreten over het Vlaamse woonbeleid, gecodificeerd op 17 juli 2020.
(De kwaliteitsnormen voor woningen, die in uitvoering van de Vlaamse codex Wonen van 2021 zijn opgemaakt, kan u raadplegen via www.wonenvlaanderen.be, zoek op “besluit Vlaamse codex van 2021”)
De aanvraag valt onder het toepassingsgebied van de Vlaamse codex Wonen van 2021.

-          Rooilijn: artikel 4.3.8 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) van 15 mei 2009.
(De VCRO kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be/, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO))
artikel 4.3.8 is niet van toepassing op de aanvraag.

 

Omgevingstoets

 

Toetsing van de verenigbaarheid van het aangevraagde met de omgeving en de goede ruimtelijke ordening

 

Functionele inpasbaarheid

De aanvraag beoogt verbouwingen aan een bestaande eengezinswoning met gelijkvloers magazijn met behoud van de bestemming waardoor de functionele inpasbaarheid gegarandeerd blijft.

 

Schaal - ruimtegebruik – bouwdichtheid en Hinderaspecten – gezondheid – gebruiksgenot – veiligheid in het algemeen

Op de verdiepingen worden de bergingen achteraan gesupprimeerd. Op de eerste verdieping wordt een dakterras aangelegd tussen de achterbouw aan de rechterzijde en de bestaande scheidsmuur op de linker perceelsgrens. Er is geen sprake van een onaanvaardbare inkijk naar de aanpalende toe. Het terras op de eerste verdieping is stedenbouwkundig aanvaardbaar.

 

Op de tweede verdieping wordt een terras voorzien circa 0,50 meter dieper dan de bestaande scheidsmuur aan de linkerzijde en de bestaande bouwdiepte. Het terras houdt geen 1,90 meter afstand ten opzichte van de linker perceelsgrens. Indien in de toekomst de linker aanpalende een extra bouwlaag zou willen toevoegen kan er sprake zijn van een onaanvaardbare inkijk. Om de mogelijkheden in de toekomst voor de linker aanpalende niet te hypothekeren, wordt als voorwaarde bij de vergunning opgelegd het terras op de tweede verdieping te beperken tot de reeds vergunde bouwdiepte en de bestaande scheidsmuur te behouden zoals opgetekend op het grondplan van de tweede verdieping.

 

Advies aan het college

 

Advies over de stedenbouwkundige handelingen

Aan het college wordt voorgesteld om voor de stedenbouwkundige handelingen de omgevingsvergunning te verlenen onder voorwaarden.

 

Geadviseerde stedenbouwkundige voorwaarden

1. Het terras op de tweede verdieping te beperken tot de reeds vergunde bouwdiepte en de bestaande scheidsmuur te behouden zoals opgetekend op het grondplan van de tweede verdieping.

2. Een septische put met een inhoud van minstens 2000 liter te voorzien.

3. Na uitvoering van de werken te voldoen aan de elementaire veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsvereisten, opgelegd door de Vlaamse Codex Wonen van 2021 en het Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van de Vlaamse Codex Wonen van 2021.

Juridische grond

Het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, het decreet betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid, het decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu en hun uitvoeringsbesluiten zijn van toepassing.

Regelgeving: bevoegdheid

Conform artikel 15 van het Omgevingsvergunningsdecreet is het college van burgemeester en schepenen voor zijn ambtsgebied in eerste administratieve aanleg bevoegd voor volgende aanvragen van:

 

 1. de gemeentelijke projecten;
 2. andere gevallen dan deze waarvoor de Vlaamse regering of de deputatie bevoegd is.

Fasering

 

Procedurestap

Datum

Indiening aanvraag

20 mei 2022

Volledig en ontvankelijk

25 juli 2022

Start openbaar onderzoek

geen

Einde openbaar onderzoek

geen

Gemeenteraad voor wegenwerken

geen

Uiterste beslissingsdatum

23 september 2022

Verslag GOA

6 september 2022

naam GOA

Wim Van Roosendael

 

Onderzoek

De aanpalende eigenaars waarvan de scheidingsmuren met het project zouden worden opgericht, uitgebreid of afgebroken, werden om hun standpunt gevraagd.

 

Ingediende bezwaarschriften en petitielijsten

 

Schriftelijke bezwaarschriften

Schriftelijke gebundelde bezwaarschriften

Petitielijsten

Digitale bezwaarschriften

0

0

0

0

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college sluit zich integraal aan bij het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar en maakt dit tot zijn eigen motivatie.

Artikel 2

Het college beslist de aanvraag tot omgevingsvergunning goed te keuren en aan de aanvrager de vergunning af te leveren, die afhankelijk is van de strikte naleving van volgende voorwaarden:

 

Algemene voorwaarden

de algemene voorwaarden die aan de vergunning zijn gehecht en er integraal deel van uitmaken.

 

Stedenbouwkundige voorwaarden

1. Het terras op de tweede verdieping te beperken tot de reeds vergunde bouwdiepte en de bestaande scheidsmuur te behouden zoals opgetekend op het grondplan van de tweede verdieping.

2. Een septische put met een inhoud van minstens 2000 liter te voorzien.

3. Na uitvoering van de werken te voldoen aan de elementaire veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsvereisten, opgelegd door de Vlaamse Codex Wonen van 2021 en het Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van de Vlaamse Codex Wonen van 2021.

 

Artikel 3

Het college beslist de plannen waarvan een overzicht als bijlage bij dit besluit is gevoegd, goed te keuren.

Artikel 4

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.