Terug
Gepubliceerd op 19/09/2022

2022_CBS_07576 - Bestek GAC_2022_02403 - Overeenkomst voor verhuren, reinigen, en beheer van herbruikbaar cateringmateriaal tijdens Winter in Antwerpen 2022-2023 - Gunning - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 16/09/2022 - 09:00 Stadhuis - Tania Stremersch - bz_besluitvorming_mailbox@antwerpen.be
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Verontschuldigd

Karim Bachar, schepen

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_07576 - Bestek GAC_2022_02403 - Overeenkomst voor verhuren, reinigen, en beheer van herbruikbaar cateringmateriaal tijdens Winter in Antwerpen 2022-2023 - Gunning - Goedkeuring 2022_CBS_07576 - Bestek GAC_2022_02403 - Overeenkomst voor verhuren, reinigen, en beheer van herbruikbaar cateringmateriaal tijdens Winter in Antwerpen 2022-2023 - Gunning - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Aanleiding en context

Voor het sluiten van een overeenkomst voor verhuren, reinigen, en beheer van herbruikbaar cateringmateriaal tijdens Winter in Antwerpen 2022-2023 werd onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking GAC_2022_02403 uitgeschreven. Op 5 september diende ECOCUP BELGIQUE BVBA, RUE DE WALLONIE 9-A te 4460 GRACE-HOLLOGNE met ondernemingsnummer 0552.729.358 een offerte in.

Argumentatie

Er werd een gemotiveerd gunningsverslag opgemaakt dat als bijlage bij dit besluit wordt gevoegd. Inzake de kwalitatieve selectie werd de inschrijver betrouwbaar en geschikt bevonden. De offerte van de inschrijver werd regelmatig bevonden en als volgt beoordeeld:

 

Criteria

Gewicht

ECOCUP BELGIQUE BVBA

Prijs

 20

 20

Afwaskost

 10

 10

 Plan van aanpak en dienstverlening

 50

 40

 Duurzaamheid

 20

 14

Totaal

 100

 84

Juridische grond

In toepassing van artikel 81 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, baseert de aanbestedende overheid de gunning van de overheidsopdracht op de economisch meest voordelige offerte. De economisch meest voordelige offerte uit het oogpunt van de aanbestedende overheid wordt vastgesteld rekening houdend met de gunningscriteria. Ze vermeldt de gunningscriteria in de aankondiging van de opdracht of in een ander opdrachtdocument.

In toepassing van artikel 83 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten samen gelezen met artikel 76 van het Koninklijk Besluit Plaatsing van 18 april 2017, onderzoekt de aanbestedende overheid de regelmatigheid van de offertes.

In toepassing van artikel 35 van het Koninklijk Besluit Plaatsing van 18 april 2017, onderwerpt de aanbestedende overheid de ingediende offertes aan een prijs- of kostenonderzoek.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 56, §3, 4° van het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 stelt dat het college bevoegd is voor het voeren van de plaatsingsprocedure, de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten.

Beleidsdoelstellingen

5 - Woonstad
2WNS04 - Stads- en buurtonderhoud
2WNS0401 - Reguliere taken stads- en buurtonderhoud
2WNS040105 - Bijzondere opdrachten en feestelijkheden

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt de gunning goed voor het sluiten van een overeenkomst voor verhuren, reinigen, en beheer van herbruikbaar cateringmateriaal tijdens Winter in Antwerpen 2022-2023, op basis van bestek GAC_2022_02403, aan ECOCUP BELGIQUE BVBA, RUE DE WALLONIE 9-A te 4460 GRACE-HOLLOGNE met ondernemingsnummer 0552.729.358.

Artikel 2

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:

Omschrijving

Bedrag

Boekingsadres

Bestelbon

Overeenkomst voor verhuren, reinigen, en beheer van herbruikbaar cateringmateriaal tijdens Winter in Antwerpen 2022-2023

35.150,50 euro inclusief btw 

Budgetplaats:  5372000000
Budgetpositie: 6141
Functiegebied: 2WNS040105A00000
Subsidie: SUB_NR
Fonds: intern
Begrotingsprogramma: 2SA050309
Budgetperiode: 2200

4005525298