Terug
Gepubliceerd op 19/09/2022

2022_CBS_07538 - Fondsen - EFRO. Technische bijstand 2014-2020. Verhoging toelage. Overeenkomst. Ondertekening - Bekrachtiging

college van burgemeester en schepenen
vr 16/09/2022 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Verontschuldigd

Karim Bachar, schepen

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_07538 - Fondsen - EFRO. Technische bijstand 2014-2020. Verhoging toelage. Overeenkomst. Ondertekening - Bekrachtiging 2022_CBS_07538 - Fondsen - EFRO. Technische bijstand 2014-2020. Verhoging toelage. Overeenkomst. Ondertekening - Bekrachtiging

Motivering

Gekoppelde besluiten

Aanleiding en context

De Europese Commissie keurde op 15 december 2014 het ‘Operationeel programma 2014-2020’ voor Vlaanderen goed in het kader van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Voor de prioritaire as 4 voor duurzame grootstedelijke ontwikkeling wordt een EFRO-budget voorzien van 16,93 miljoen euro. Hiervan is 11,22 miljoen euro bestemd voor de stad Antwerpen en 5,71 miljoen euro voor de stad Gent.

De Vlaamse overheid is belast met de uitvoering, de coördinatie en het beheer van het Vlaamse EFRO-programma voor de periode 2014-2020. Deze taak wordt waargenomen door het Agentschap Innoveren en Ondernemen van de Vlaamse overheid (VLAIO). VLAIO staat in voor het centrale programmasecretariaat en krijgt voor haar activiteiten steun van vijf provinciale contactpunten (Antwerpen, Limburg, Vlaams-Brabant, West- en Oost-Vlaanderen) en twee grootstedelijke contactpunten (steden Antwerpen en Gent).

Vanuit EFRO en Hermes (Vlaamse cofinanciering) werden middelen voorzien om de verschillende contactpunten in hun werking te ondersteunen. Tussen de managementautoriteit van het EFRO-programma en de stad Antwerpen werd een projectovereenkomst  afgesloten (gemeenteraadsbesluit van 24 oktober  2016, jaarnummer 639). In deze overeenkomst is opgenomen welke taken door het stedelijk contactpunt Antwerpen worden opgenomen. Ook de financiering van het contactpunt wordt hierin vastgelegd. Er werd aan de stad Antwerpen een toelage van 294.300,00 euro toegekend. 

Prestaties in het kader van het EFRO-programma 2014-2020 zijn mogelijk tot eind 2023.  

Om de afhandeling van het programma 2014-2020 en de opstart van de periode 2021-2027 te ondersteunen, en gelet op de beschikbare enveloppe voor technische bijstand EFRO op Vlaams niveau, heeft VLAIO laten weten dat het budget voor het project '1095 Technische Bijstand - EFRO Grootstedelijk Contactpunt Antwerpen' zal verhoogd worden met 55.293,25 euro. Na aftrek van een eerder doorgevoerde correctie van 55,25 euro, bedraagt de herziene toelage in totaal 349.538,00 euro. De projectperiode wordt eveneens verlengd tot 31 december 2023.

Argumentatie

De uitvoering van het EFRO-programma Vlaanderen 2014-2020 wordt door de dienst Eurodesk en Fondsen (Personeel & Organisatie) opgevolgd. 

Het stedelijk contactpunt staat in voor de projectwerving en begeleiding van projectpromotoren. Daarnaast verzorgt het contactpunt de communicatie en informatieverstrekking in het kader van het EFRO-programma voor projecten van de stad Antwerpen. Het stedelijk contactpunt staat  ook in voor de selectie van de projecten die worden ingediend binnen prioritaire as 4 'duurzame stedelijke ontwikkeling'.

De EFRO-toelage wordt toegekend in het kader van het project '1095 Technische Bijstand - EFRO Grootstedelijk Contactpunt Antwerpen'.

Omwille van de verhoging van de toelage moet er een addendum toegevoegd worden aan de projectovereenkomst  tussen de stad Antwerpen en de managementautoriteit VLAIO.

Regelgeving: bevoegdheid

Art. 8 van het besluit van de gemeenteraad van 25 maart 2019 (jaarnummer 154): het college is bevoegd om namens de stad Antwerpen in te tekenen op projectoproepen die worden georganiseerd door een hogere overheid en om met diezelfde overheid daarover overeenkomsten te sluiten.

Algemene financiële opmerkingen

Na goedkeuring zal de bijkomende ontvangst van 55.293,25 euro voor het project '1095 Technische Bijstand - EFRO Grootstedelijk Contactpunt Antwerpen' opgenomen worden bij de eerstvolgende aanpassing van het meerjarenplan. Deze ontvangst wordt gekoppeld aan de subsidiefiche EFRO_BEHEER_14_20 en wordt opgenomen op volgend boekingsadres: 2300/5300000000/74090300/2SBS010106A00000/EFRO_BEHEER_14_20/2SA080111. 

De personeelsuitgaven die tegenover deze ontvangsten staan, zijn reeds voorzien binnen het bestaande personeelsbudget van de bedrijfseenheid Personeel & Organisatie. 

Het subsidiepercentage voor prestaties en uitgaven binnen het project is 100%. 

Beleidsdoelstellingen

8 - Sterk bestuurde stad
2SBS01 - Bestuurszaken
2SBS0101 - Reguliere taken bestuurszaken
2SBS010106 - Fondsenbeheer / Eurodesk

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college bekrachtigt het addendum bij de projectovereenkomst voor het project '1095 Technische Bijstand - EFRO Grootstedelijk Contactpunt Antwerpen'.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen