Terug
Gepubliceerd op 19/09/2022

2022_CBS_07490 - Omgevingsvergunning - OMV_2022090049. Lange Leemstraat 293A. District Antwerpen - Weigering

college van burgemeester en schepenen
vr 16/09/2022 - 09:00 Stadhuis - Tania Stremersch - bz_besluitvorming_mailbox@antwerpen.be
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Verontschuldigd

Karim Bachar, schepen

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_07490 - Omgevingsvergunning - OMV_2022090049. Lange Leemstraat 293A. District Antwerpen - Weigering 2022_CBS_07490 - Omgevingsvergunning - OMV_2022090049. Lange Leemstraat 293A. District Antwerpen - Weigering

Motivering

Aanleiding en context

Er werd een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, die behandeld wordt volgens de vereenvoudigde procedure van het Omgevingsvergunningendecreet.

 

Projectnummer:

OMV_2022090049

Gegevens van de aanvrager:

de heer Bernard Ollech met als adres Nerviërsstraat 25 te 2018 Antwerpen

Ligging van het project:

Lange Leemstraat 293A te 2018 Antwerpen

Kadastrale percelen:

afdeling 6 sectie F nr. 1250R9

Vergunningsplichten:

Stedenbouwkundige handelingen

Voorwerp van de aanvraag:

uitbreiden van een eengezinswoning

 

Omschrijving stedenbouwkundige handelingen

 

Relevante voorgeschiedenis

-          01/07/1949: vergunning (18#25779) voor binnenveranderingen.

 

Vergunde toestand

-          functie:

 • eengezinswoning met gelijkvloerse werk- en bergplaats en bovenliggende woonunit van ca. 39 m²;

-          bouwvolume:

 • 1 bouwlaag en 1 teruggetrokken bouwlaag onder plat dak; 
 • kroonlijsthoogte van 3 m;
 • geen open ruimte;

-          gevelafwerking:

 • parement in rode baksteen en houten schrijnwerk;
 • 2 poorten naar inpandige garages (werk- en bergplaatsen).

 

Bestaande toestand

-          overeenkomstig met de vergunde toestand, uitgezonderd van

 • perceelgrens / scheimuren werden aangepast;
 • aangepast schrijnwerk (bruin PVC).

 

Nieuwe toestand

-          functie: 

 • eengezinswoning met gelijkvloers magazijn en bovenliggende woonunit van 48 m² met buitenruimte van 4 m²;
 • magazijn en woning zijn niet meer intern verbonden met elkaar;

-          bouwvolume:

 • 2 bouwlagen onder plat dak; 
 • kroonlijsthoogte van 6,5 m;
 • inpandig overdekt terras (op de verdieping aan de rechterzijde van de voorgevel);

-          gevelafwerking:

 • parement in rode baksteen en houten schrijnwerk;
 • 1 poort omgevormd tot een gedeelde inkom (1 toegangsdeur naar magazijn, 1 naar bovenliggende verdieping).


Inhoud van de aanvraag

-          uitbreiden van het volume (verdieping);

-          wijzigen van de voorgevel;

-          wijzigen van de scheimuren; 

-          doorvoeren van interne constructieve werken.

Argumentatie

Voorafgaand aan zijn beslissing neemt het college kennis van het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar.

 

Het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar luidt:

 

Adviezen

 

Externe adviezen

 

Adviesinstantie

Datum advies gevraagd

Datum advies ontvangen

Advies

Brandweerzone Antwerpen-Zwijndrecht - Hulpverleningszone 1 (Antwerpen)/ Brandweer Zone Antwerpen BZA

25 juli 2022

17 augustus 2022

Voorwaardelijk gunstig

Fluvius System Operator/ Fluvius

25 juli 2022

Geen advies ontvangen bij opmaak van dit verslag

Geen tijdig advies ontvangen waardoor het geacht wordt gunstig te zijn

Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn/ De Lijn Entiteit Antwerpen

25 juli 2022

Geen advies ontvangen bij opmaak van dit verslag

Geen tijdig advies ontvangen waardoor het geacht wordt gunstig te zijn

 

Interne adviezen

 

Adviesinstantie

Datum advies gevraagd

Datum advies

Ondernemen en Stadsmarketing/ Klantencontacten en Dienstverlening/ Loket Thema Wonen - huisnummering

25 juli 2022

6 augustus 2022

Stadsontwikkeling/ Mobiliteit

25 juli 2022

26 juli 2022

 

Toetsing regelgeving en beleidsrichtlijnen

 

Plannen van aanleg, ruimtelijke uitvoeringsplannen en verkavelingen

Het eigendom is gelegen binnen de omschrijving van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan GRUP Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen, goedgekeurd op 19 juni 2009.

 

Het eigendom is gelegen in het gewestplan Antwerpen (Koninklijk Besluit van 3 oktober 1979 en latere wijzigingen). Het eigendom ligt, volgens dit van kracht zijnde gewestplan, in een woongebied. De woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening, ambacht en kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf om redenen van goede ruimtelijke ordening niet in een daartoe aangewezen gebied moeten worden afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaal-culturele inrichtingen, voor openbare nutsvoorzieningen, voor toeristische voorzieningen, voor agrarische bedrijven. Deze bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen echter maar worden toegestaan voor zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving. (Artikel 5 van het Koninklijk Besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en toepassing van de ontwerpgewestplannen en de gewestplannen).

 

(Gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (GRUP's) kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be/grup. Het gewestplan kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be/gewestplan.)

 

De aanvraag ligt niet in een verkaveling.

 

De aanvraag is in overeenstemming met de bepalingen van het gewestplan.

 

Gewestelijke stedenbouwkundige verordeningen

-          Hemelwater: het besluit van de Vlaamse regering van 5 juli 2013 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater (verder genoemd verordening hemelwater).
(De verordening hemelwater kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening hemelwater)
De verordening hemelwater is niet van toepassing op de aanvraag.

-          Toegankelijkheid: het besluit van de Vlaamse regering van 5 juni 2009 tot vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid (verder genoemd verordening toegankelijkheid).
(De verordening toegankelijkheid kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening toegankelijkheid)
De verordening toegankelijkheid is niet van toepassing op de aanvraag.
 

Algemene bouwverordeningen

-          Voetgangersverkeer: het besluit van de Vlaamse regering van 29 april 1997 houdende de vaststelling van algemene bouwverordeningen inzake wegen voor voetgangersverkeer (verder genoemd verordening voetgangersverkeer), en de omzendbrief RO/98/2 van 23 maart 1998 betreffende de algemene bouwverordening inzake wegen voor voetgangersverkeer.
(De verordening voetgangersverkeer kan u raadplegen via www.ruimtelijkeordening.be, ga naar WETGEVING > Verordeningen)
De verordening voetgangersverkeer is niet van toepassing op de aanvraag.
 

Gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen

-          Bouwcode: de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening (verder genoemd bouwcode), definitief vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 28 april 2014 en goedgekeurd bij besluit van de deputatie van de provincie Antwerpen van 9 oktober 2014.
(De bouwcode kan u raadplegen via www.antwerpen.be, zoek op ‘regelgeving bouwen in Antwerpen’)
De aanvraag wijkt af van de bouwcode op volgende punten:

 • Artikel 6 Harmonie: Het voorgestelde bouwvolume wijkt af van het referentiebeeld;
 • Artikel 10 Inplanting: Het voorgestelde bouwvolume en de positie van de buitenruimte wijken af van het referentiebeeld.

 

Sectorale regelgeving

-          MER-screening: de overheid die beslist over de ontvankelijkheid en volledigheid van de vergunningsaanvraag, beslist of er een project-MER moet worden opgesteld. De betrokken overheid doet dat op het ogenblik van de beslissing over de ontvankelijk- en volledigheid van de vergunningsaanvraag of, bij gebreke daaraan, binnen 90 dagen na de datum van ontvankelijk- en volledigheid.
Rekening houdend met de kenmerken van de aanvraag en zijn omgeving wordt geoordeeld dat de mogelijke milieueffecten van het project niet aanzienlijk zijn.

-          Watertoets: overeenkomstig artikel 1.3.1.1 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid dient een vergunningsaanvraag onderworpen te worden aan de zogenaamde watertoets.

Het voorliggende project heeft een beperkte oppervlakte en ligt niet in een overstromingsgevoelig gebied, zodat in alle redelijkheid dient geoordeeld dat geen schadelijk effect wordt veroorzaakt.

-          Vlaamse codex Wonen 2021: Gecodificeerde decreten over het Vlaamse woonbeleid, gecodificeerd op 17 juli 2020.
(De kwaliteitsnormen voor woningen, die in uitvoering van de Vlaamse codex Wonen van 2021 zijn opgemaakt, kan u raadplegen via www.wonenvlaanderen.be, zoek op “besluit Vlaamse codex Wonen van 2021)
De aanvraag valt onder het toepassingsgebied van de Vlaamse codex Wonen van 2021.

-          Rooilijn: artikel 4.3.8 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) van 15 mei 2009. 
(De VCRO kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be/, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO))
Artikel 4.3.8 is niet van toepassing op de aanvraag. 

 

Omgevingstoets

 

Toetsing van de verenigbaarheid van het aangevraagde met de omgeving en de goede ruimtelijke ordening

 

Functionele inpasbaarheid

Er wordt geen functiewijziging aangevraagd. De functionele inpasbaarheid blijft gegarandeerd.
 

Schaal - ruimtegebruik - bouwdichtheid

De aanvraag voorziet in een uitbreiding van het bouwvolume; Ter hoogte van de eerste verdieping wordt het teruggetrokken volume uitgebreid tot op de voorgevellijn. Aan de rechterzijde wordt een kleine buitenruimte voorzien van 4 m².


Daar waar het uitbreiden van het bouwvolume stedenbouwkundig aanvaardbaar wordt geacht, kan er geen gunstig advies gegeven worden voor de manier waarop het volume wordt ingeplant. Het voorzien van de buitenruimte ter hoogte van de rechterzijde van de voorgevel resulteert in een atypisch volume dat afwijkt van het referentiebeeld van de straat. De aanvraag is bijgevolg niet in harmonie met de omgeving en is strijdig met artikels 6 en 10 van de bouwcode.


Gelet op het bovenstaande dient de aanvraag geweigerd te worden.


Een eventuele nieuwe vergunningsaanvraag dient een volwaardige bouwlaag te voorzien ter hoogte van de eerste verdieping. Op die manier plant het volume zich harmonieus in de gevelrij in. Hierbij kan vervolgens onderzocht worden of er een buitenruimte in de vorm van een dakterras mogelijk is boven de nieuwe bouwlaag.


Visueel-vormelijke elementen en cultuurhistorische aspecten

Door de uitbreiding van het volume wordt de voorgevel aangepast. De uitbreiding wordt voorzien in dezelfde materialisatie en met vergelijkbare detaillering boven de bestaande kroonlijst. Een kroonlijst vormt kenmerkend een aankondiging van een daklaag. In dit geval blijft de kroonlijst behouden en wordt er boven de kroonlijst een verderzetting van de voorgevel voorzien wat niet gunstig geadviseerd kan worden.

De buitenruimte aan de rechterzijde van de eerste verdieping vormt daarnaast een onderbreking van de voorgevel. Noch de kroonlijst, noch het gevelmetselwerk loopt door. Dit wijkt af van het referentiebeeld van de straatwand dat wordt gekenmerkt door doorlopende volumes.
Ook deze ingreep kan bijgevolg niet gunstig geadviseerd worden.

Indien een nieuwe vergunningsaanvraag wordt ingediend, dient de voorgevel door te lopen en dient de bestaande kroonlijst verwijderd worden. Door toevoeging van een sobere lijst kan een verdere uitbreiding van de voorgevel gerealiseerd worden die verder bouwt op de gevelgeleding van de bestaande gevel. De nieuwe kroonlijst bekroont het uitgebreide volume op een kenmerkende.

 

Hinderaspecten – gezondheid – gebruiksgenot – veiligheid in het algemeen

Een uitbreiding van de bestaande woonentiteit heeft een positieve impact op de woonkwaliteit. De bestaande woning is klein en heeft weinig lichttoetreding. Door de uitbreiding en het openwerken van de interne ruimtes verruimt de woning en geniet deze van meer lichttoetreding.

 

Mobiliteitsimpact (onder andere toetsing parkeerbehoefte)

Het algemene principe is dat elke omgevingsvergunningsaanvraag een parkeerbehoefte genereert. Om te vermijden dat de parkeerbehoefte (geheel of gedeeltelijk) wordt afgewenteld op het openbaar domein, is het de bedoeling om parkeren maximaal op eigen terrein te voorzien. Dit is het zogenaamde POET principe (Parkeren Op Eigen Terrein).

 

Het betreft de verbouwing van een eengezinswoning met berging op het gelijkvloers.

Er is geen uitbreiding van het aantal wooneenheden of functiewijziging. Er wordt een aparte toegang gemaakt naar de woning op de eerste verdieping. Het gelijkvloers blijft berging/magazijn van de naastliggende winkel. De parkeerparagraaf is dus niet van toepassing.

 

Advies aan het college

 

Advies over de stedenbouwkundige handelingen

Aan het college wordt voorgesteld om voor de stedenbouwkundige handelingen de omgevingsvergunning te weigeren, omwille van onverenigbaarheden met stedenbouwkundige voorschriften en onverenigbaarheden met een goede ruimtelijke ordening.

Juridische grond

Het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, het decreet betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid, het decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu en hun uitvoeringsbesluiten zijn van toepassing.

Regelgeving: bevoegdheid

Conform artikel 15 van het Omgevingsvergunningsdecreet is het college van burgemeester en schepenen voor zijn ambtsgebied in eerste administratieve aanleg bevoegd voor volgende aanvragen van:

 

 1. de gemeentelijke projecten;
 2. andere gevallen dan deze waarvoor de Vlaamse regering of de deputatie bevoegd is.

Fasering

 

Procedurestap

Datum

Indiening aanvraag

28 juni 2022

Volledig en ontvankelijk

25 juli 2022

Start openbaar onderzoek

geen

Einde openbaar onderzoek

geen

Gemeenteraad voor wegenwerken

geen

Uiterste beslissingsdatum

23 september 2022

Verslag GOA

6 september 2022

naam GOA

Katrijn Apostel

 

Onderzoek

De aanpalende eigenaars waarvan de scheidingsmuren met het project zouden worden opgericht, uitgebreid of afgebroken, werden om hun standpunt gevraagd.

 

Ingediende bezwaarschriften en petitielijsten

 

Schriftelijke bezwaarschriften

Schriftelijke gebundelde bezwaarschriften

Petitielijsten

Digitale bezwaarschriften

0

0

0

0

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college sluit zich integraal aan bij het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar en maakt dit tot zijn eigen motivatie.

Artikel 2

Het college beslist de aanvraag tot omgevingsvergunning te weigeren.

Artikel 3

De plannen waarvan het overzicht als bijlage bij dit besluit is gevoegd, maken integraal deel uit van dit besluit.

Artikel 4

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.