Terug
Gepubliceerd op 19/09/2022

2022_CBS_07609 - Correctiebestelling - Groep Intro vzw - Ondersteuning van de prospectie bij werkgevers bij team accountmanagers van Netwerk - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 16/09/2022 - 09:00 Stadhuis - Tania Stremersch - bz_besluitvorming_mailbox@antwerpen.be
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Verontschuldigd

Karim Bachar, schepen

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_07609 - Correctiebestelling - Groep Intro vzw - Ondersteuning van de prospectie bij werkgevers bij team accountmanagers van Netwerk - Goedkeuring 2022_CBS_07609 - Correctiebestelling - Groep Intro vzw - Ondersteuning van de prospectie bij werkgevers bij team accountmanagers van Netwerk - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Aanleiding en context

Bestelbon 4105061138 werd op 6 september 2022 opgemaakt voor 27.555,12 EUR aan Groep Intro vzw met ondernemingsnummer BE0461936071 voor de ondersteuning van de prospectie bij werkgevers bij team accountmanagers van Netwerk.
Het college keurde op 3 juni 2022 (jaarnummer 4492) de gunning goed voor het afsluiten van een raamovereenkomst voor het leveren van dienstverlening ter ondersteuning van het creëren van jobkansen bij Antwerpse werkgevers voor specifieke doelgroepen. Deze dienstverlening valt binnen deze raamovereenkomst.

De dienstverlening loopt van 6 september 2022 tot 7 december 2022.

Argumentatie

Dienstnota bestellen en betalen stad, districten en OCMW van 17/12/2018.

Met het collegebesluit van 23 november 2018 (jaarnummer 10339) werden de principes bestellen en goedkeuren voor de stad Antwerpen aangepast.
Het college keurde onder meer goed om  â€“ met ingang van 1 januari 2019 – de bevoegdheid tot het goedkeuren van correctiebestellingen en te betalen bedragen namens de stad als volgt te regelen (bedragen exclusief btw):

  • Uitgaven exploitatie en investering, kleiner of gelijk aan € 5.500,00: goedkeuring door de algemeen directeur na decentraal visum:
    • De algemeen directeur kan bovengenoemde bevoegdheden delegeren aan personeelsleden van de administratie van stad en OCMW Antwerpen;
    • De medewerker aan wie de bevoegdheid tot goedkeuren gedelegeerd wordt, kan ten allen tijde beslissen om een bepaalde correctiebestelling voor te leggen aan een hoger orgaan voor expliciete goedkeuring;
  • Uitgaven exploitatie en investering, groter dan € 5.500,00: goedkeuring door het college na centraal visum.

De dienstverlening van Groep Intro vzw startte reeds op 6 september 2022 en loopt tot 7 december 2022. De aanvraag tot opmaak van de bestelling werd te laat opgemaakt.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 56 §3, 4° van het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 stelt dat het college van burgemeester en schepenen bevoegd is voor het voeren van de plaatsingsprocedure, de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten.

Algemene financiële opmerkingen

De middelen voor de dienstverlening door Groep Intro vzw werden voorzien op op 5318400000/ 2LWS050302A00000/613/2200.

De vastlegging voor de correctiebestelbon 4105061138 bedraagt 27.555,12 EUR inclusief BTW.

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt de correctiebestelling 4105061138 goed voor een bedrag van 27.555,12 EUR aan Groep Intro vzw, Charles Parentestraat 6, 1070 Anderlecht met ondernemingsnummer BE0461936071  voor de ondersteuning van de prospectie bij werkgevers bij team accountmanagers van Netwerk.

Artikel 2

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:
OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon

GROEP INTRO VZW

CHARLES PARENTESTRAAT 6
1070 ANDERLECHT

NBE0461936071

IBAN BE53775595263153

27.555,12 EURbudgetplaats: 5318400000
budgetpositie: 613
functiegebied: 2LWS050302A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: intern
begrotingsprogramma: 2SA060550
 budgetperiode: 2200
4105061138