Terug
Gepubliceerd op 19/09/2022

2022_CBS_07486 - Omgevingsvergunning - OMV_2022085369. Jan van Heelulaan 18. District Antwerpen - Weigering

college van burgemeester en schepenen
vr 16/09/2022 - 09:00 Stadhuis - Tania Stremersch - bz_besluitvorming_mailbox@antwerpen.be
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Verontschuldigd

Karim Bachar, schepen

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_07486 - Omgevingsvergunning - OMV_2022085369. Jan van Heelulaan 18. District Antwerpen - Weigering 2022_CBS_07486 - Omgevingsvergunning - OMV_2022085369. Jan van Heelulaan 18. District Antwerpen - Weigering

Motivering

Aanleiding en context

Er werd een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, die behandeld wordt volgens de vereenvoudigde procedure van het Omgevingsvergunningendecreet.

 

Projectnummer:

OMV_2022085369

Gegevens van de aanvrager:

de heer Ayamoddin Amani met als adres Tijl Uilenspiegellaan 2 te 2050 Antwerpen

Ligging van het project:

Jan van Heelulaan 18 te 2050 Antwerpen

Kadastrale percelen:

afdeling 13 sectie N nr. 713P

Vergunningsplichten:

Stedenbouwkundige handelingen

Voorwerp van de aanvraag:

verbouwen en uitbreiden van een eengezinswoning

 

Omschrijving stedenbouwkundige handelingen

 

Relevante voorgeschiedenis

-          29/09/2021: proces-verbaal (11002_2021_14753_VPV) voor het oprichten van een vrijstaand bijgebouw achteraan het perceel;

-          26/03/2021: proces-verbaal (11002_2021_13848_VPV) voor het uitvoeren van werken in strijd met de op 27 maart 2020 verleende stedenbouwkundige vergunning met referte OMV_2020008646, afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen;

-          27/03/2020: vergunning (OMV_2020008646 - 2020336) voor het uitbreiden van een eengezinswoning;

-          19/07/1963: vergunning (18#81992) voor 64 eengezinswoningen.

 

Vergunde / Geacht vergunde toestand

-          eengezinswoning welke deel uitmaakt van een eenheidsbebouwing;

-          bouwvolume:

 • 3 bouwlagen onder plat dak;
 • bel-etagewoning met inpandige garage;
 • kroonlijsthoogte circa 9 m;
 • bouwdiepte hoofdvolume circa 8 m met op de gelijkvloerse verdieping een uitbouw tot circa 12 m; 

-          gevelafwerking:

 • gevel afgewerkt met witte gladde gevelsteen en gekleurde cementplaten;
 • detaillering in leisteen en gewapend beton;
 • houten buitenschrijnwerk (deur, ramen en poort).
 • alle wijzigingen aan de voorgevel werden uitgesloten in de vergunning van 27/03/2020;

 

Bestaande toestand

-          uitbouw gelijkvloerse verdieping:

 • bouwdiepte gelijkvloers tot circa 12,5 m, kroonlijsthoogte circa 2,6 m;
 • de scheidingsmuren werden ter hoogte van de uitbreiding niet voorzien van een minimale opstand van 30 cm;
 • dak niet aangelegd als groendak;

-          vrijstaand bijgebouw:

 • tuinberging achteraan het perceel;
 • L-vormige voetafdruk (circa 17 m²) met uitkragend dak en een kroonlijsthoogte van circa 2,5 m;
 • afstand tot de perceelgrenzen kleiner dan 1 m;
 • dak niet aangelegd als groendak;

-          volledig verharde tuin met uitzondering van een cirkelvormige uitsparing met een diameter van circa 3 m;

-          voorgevel:

 • gewijzigde gevelindeling;
 • opdikking van de gevel met 12 cm door het aanbrengen van na-isolatie en afwerking;
 • wit bepleisterde gevel op een lage arduinen plint;
 • grijs aluminium buitenschrijnwerk (deur, ramen en poort).

 

Nieuwe toestand

-          functie en aantal wooneenheden conform vergunde toestand;

-          bouwvolume:

 • onverharde tuin;
 • bouwhoogte en -diepte woning overeenkomstig bestaande toestand;
 • tuinberging overeenkomstig bestaande toestand;

-          gevelafwerking:

 • geïsoleerde gevel;
 • gele steenstrips met grijze aluminiumbeplating;
 • grijs aluminium buitenschrijnwerk overeenkomstig bestaande toestand.


Inhoud van de aanvraag

-          wijzigen van het bouwvolume:

 • uitbreiden van de uitbouw op de gelijkvloerse verdieping;
 • ophogen van de scheidingsmuren;
 • oprichten van een vrijstaand bijgebouw (tuinberging) achteraan het perceel;

-          doorvoeren van wijzigingen aan de voorgevel:

 • opdikken van de gevel met 14 cm door het aanbrengen van na-isolatie en afwerking;
 • aanpassen van de gevelafwerking.

Argumentatie

Voorafgaand aan zijn beslissing neemt het college kennis van het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar.

 

Het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar luidt:

 

Adviezen

Er werden geen adviezen gevraagd.

 

Toetsing regelgeving en beleidsrichtlijnen

 

Plannen van aanleg, ruimtelijke uitvoeringsplannen en verkavelingen

Het eigendom is gelegen binnen de omschrijving van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan GRUP Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen, goedgekeurd op 19 juni 2009.

 

Het eigendom is gelegen in het gewestplan Antwerpen (Koninklijk Besluit van 3 oktober 1979 en latere wijzigingen). Het eigendom ligt, volgens dit van kracht zijnde gewestplan, in een woongebied. De woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening, ambacht en kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf om redenen van goede ruimtelijke ordening niet in een daartoe aangewezen gebied moeten worden afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaal-culturele inrichtingen, voor openbare nutsvoorzieningen, voor toeristische voorzieningen, voor agrarische bedrijven. Deze bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen echter maar worden toegestaan voor zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving. (Artikel 5 van het Koninklijk Besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en toepassing van de ontwerpgewestplannen en de gewestplannen).

 

(Gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (GRUP's) kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be/grup. Het gewestplan kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be/gewestplan.)

 

De aanvraag ligt niet in een verkaveling.

 

De aanvraag is in overeenstemming met de bepalingen van het gewestplan.

 

Gewestelijke stedenbouwkundige verordeningen

-          Hemelwater: het besluit van de Vlaamse regering van 5 juli 2013 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater (verder genoemd verordening hemelwater).
(De verordening hemelwater kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening hemelwater)
De verordening hemelwater is niet van toepassing op de aanvraag.

-          Toegankelijkheid: het besluit van de Vlaamse regering van 5 juni 2009 tot vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid (verder genoemd verordening toegankelijkheid).
(De verordening toegankelijkheid kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening toegankelijkheid)
De verordening toegankelijkheid is niet van toepassing op de aanvraag.
 

Algemene bouwverordeningen

-          Voetgangersverkeer: het besluit van de Vlaamse regering van 29 april 1997 houdende de vaststelling van algemene bouwverordeningen inzake wegen voor voetgangersverkeer (verder genoemd verordening voetgangersverkeer), en de omzendbrief RO/98/2 van 23 maart 1998 betreffende de algemene bouwverordening inzake wegen voor voetgangersverkeer.
(De verordening voetgangersverkeer kan u raadplegen via www.ruimtelijkeordening.be, ga naar WETGEVING > Verordeningen)
De verordening voetgangersverkeer is niet van toepassing op de aanvraag.
 

Gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen

-          Bouwcode: de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening (verder genoemd bouwcode), definitief vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 28 april 2014 en goedgekeurd bij besluit van de deputatie van de provincie Antwerpen van 9 oktober 2014.
(De bouwcode kan u raadplegen via www.antwerpen.be, zoek op ‘regelgeving bouwen in Antwerpen’)
De aanvraag wijkt af van de bepalingen van de bouwcode op volgende punten:

 • artikel 6 Harmonie en draagkracht:
  Noch de voorgestelde afwerking (materiaal en detaillering) van de voorgevel, noch de uitbreiding op het gelijkvloers, noch de tuinberging en zijn omvang zijn in harmonie met het referentiebeeld;
 • artikel 11 Afwerken van gevels en materiaalgebruik:
  De eengezinswoning maakt deel uit van een uniforme rijbebouwing. Het wijzigen van de afwerking van de gevel wordt enkel toegelaten indien het geheel van uniforme rijbebouwing als één aanvraag wordt ingediend of er ten minste een overkoepelende, gedragen toekomstvisie wordt uitgewerkt voor de gevelrij;
 • artikel 27 Open ruimte:
  Verhardingen zoals een terras of een tuinhuis zijn in de achtertuin beperkt toegestaan, met een maximum van 1/3 van de totale tuinoppervlakte voor tuinen groter dan 60 m². Niettegenstaande het onbebouwde tuingedeelte volledig wordt onthard, overschrijdt het tuinhuis nog steeds deze oppervlakte;
 • artikel 38 Groendaken:
  Het bijgebouw achteraan het perceel wordt niet voorzien van een groendak.
   

Sectorale regelgeving

-          MER-screening: de overheid die beslist over de ontvankelijkheid en volledigheid van de vergunningsaanvraag, beslist of er een project-MER moet worden opgesteld. De betrokken overheid doet dat op het ogenblik van de beslissing over de ontvankelijk- en volledigheid van de vergunningsaanvraag of, bij gebreke daaraan, binnen 90 dagen na de datum van ontvankelijk- en volledigheid.
Rekening houdend met de kenmerken van de aanvraag en zijn omgeving wordt geoordeeld dat de mogelijke milieueffecten van het project niet aanzienlijk zijn.

-          Watertoets: overeenkomstig artikel 1.3.1.1 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid dient een vergunningsaanvraag onderworpen te worden aan de zogenaamde watertoets.

Het voorliggende project heeft een beperkte oppervlakte en ligt niet in een overstromingsgevoelig gebied, zodat in alle redelijkheid dient geoordeeld dat geen schadelijk effect wordt veroorzaakt.

-          Vlaamse codex Wonen 2021: Gecodificeerde decreten over het Vlaamse woonbeleid, gecodificeerd op 17 juli 2020.
(De kwaliteitsnormen voor woningen, die in uitvoering van de Vlaamse codex Wonen van 2021 zijn opgemaakt, kan u raadplegen via www.wonenvlaanderen.be, zoek op “besluit Vlaamse codex Wonen van 2021)
De aanvraag valt onder het toepassingsgebied van de Vlaamse codex Wonen van 2021.

-          Rooilijn: artikel 4.3.8 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) van 15 mei 2009.
(De VCRO kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be/, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO))
Artikel 4.3.8 is van toepassing op de aanvraag. De aanvraag is hiermee in overeenstemming.

 

Omgevingstoets

 

Toetsing van de verenigbaarheid van het aangevraagde met de omgeving en de goede ruimtelijke ordening

 

Functionele inpasbaarheid

De aanvraag is functioneel inpasbaar in de omgeving. De bestaande vergunde eengezinswoning blijft behouden en is verenigbaar met het woongebied volgens gewestplan.

 

Schaal - ruimtegebruik - bouwdichtheid

In 2020 werd een vergunning verleend voor de uitbreiding van het gelijkvloers. Deze uitbreiding werd 0,52 meter dieper uitgevoerd waardoor de achtergevellijn niet meer in overeenstemming is met het referentiebeeld van de omgeving. De woning maakt deel uit van een wijk met eenheidsbebouwing, zowel in vormgeving als in volumetrie. In de wijk worden uitbreidingen tot 3 meter aanvaardbaar geacht in functie van een comfortabele interne woonoppervlakte. De strikte maat van maximaal 3 meter wordt aangehouden met het oog op een gelijkvormige volumetrie aan de achterzijde zodanig dat de eenheidsbebouwing in de wijk gerespecteerd blijft. De vergunde uitbreiding had exact deze diepte. Er is geen reden om de achterbouw dieper uit te voeren dan aangevraagd, noch om nu te oordelen dat een diepere bebouwing alsnog kenmerkend zou zijn. De diepere uitbreiding is in strijd met artikel 6 en 10 van de bouwcode en moet geweigerd worden.

 

De tuin is in de bestaande toestand nagenoeg volledig verhard en bebouwd. In de nieuwe toestand zou de verharding verwijderd worden. Het enorme tuinhuis blijft echter behouden en neemt meer dan 1/3 van de oppervlakte van de tuin in, waardoor de aanvraag in strijd is met artikel 27 van de bouwcode. De proporties van het tuinhuis staan niet in verhouding met de stadstuin. Voldoende onbebouwde en onverharde ruimte voor waterinfiltratie en groen is cruciaal om de klimaatdoelstellingen te kunnen nastreven. Een tuin, meer dan een tuinhuis, verhoogt de woon- en leefkwaliteit van een woning en draagt bij tot een kwalitatief duurzame woonstad.

Het tuinhuis kan niet in aanmerking komen van vergunning.

 

Visueel-vormelijke elementen

In de eerdere vergunningsaanvraag werd de voor- en achtergevel voorzien in witte bepleistering met grijs aluminium buitenschrijnwerk. De aangevraagde voorgevelwijziging werd uitgesloten uit de vergunning omwille van de bescherming van het homogene karakter van de wijk.

In voorliggende aanvraag wordt de gevel afgewerkt met gele steenstrips en aluminium beplating waarbij de kenmerkende gevelgeleding van de wijk hersteld wordt. Deze ingreep wordt geapprecieerd.

De aanvraag is in zijn globaliteit echter niet verenigbaar met de goede ruimtelijke ordening waardoor de aanvraag moet geweigerd worden. De aanvrager kan echter wel een aanvraag indienen voor de beoogde gevelwijziging.

 

Advies aan het college

 

Advies over de stedenbouwkundige handelingen

Aan het college wordt voorgesteld om voor de stedenbouwkundige handelingen de omgevingsvergunning te weigeren, omwille van onverenigbaarheden met stedenbouwkundige voorschriften en een goede ruimtelijke ordening.

Juridische grond

Het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, het decreet betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid, het decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu en hun uitvoeringsbesluiten zijn van toepassing.

Regelgeving: bevoegdheid

Conform artikel 15 van het Omgevingsvergunningsdecreet is het college van burgemeester en schepenen voor zijn ambtsgebied in eerste administratieve aanleg bevoegd voor volgende aanvragen van:

 

 1. de gemeentelijke projecten;
 2. andere gevallen dan deze waarvoor de Vlaamse regering of de deputatie bevoegd is.

Fasering

 

Procedurestap

Datum

Indiening aanvraag

1 juli 2022

Volledig en ontvankelijk

26 juli 2022

Start openbaar onderzoek

geen

Einde openbaar onderzoek

geen

Gemeenteraad voor wegenwerken

geen

Uiterste beslissingsdatum

24 september 2022

Verslag GOA

6 september 2022

naam GOA

Katrijn Apostel

 

Onderzoek

De aanpalende eigenaars waarvan de scheidingsmuren met het project zouden worden opgericht, uitgebreid of afgebroken, werden om hun standpunt gevraagd.

 

Ingediende bezwaarschriften en petitielijsten

 

Schriftelijke bezwaarschriften

Schriftelijke gebundelde bezwaarschriften

Petitielijsten

Digitale bezwaarschriften

0

0

0

0

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college sluit zich integraal aan bij het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar en maakt dit tot zijn eigen motivatie.

Artikel 2

Het college beslist de aanvraag tot omgevingsvergunning te weigeren.

Artikel 3

De plannen waarvan het overzicht als bijlage bij dit besluit is gevoegd, maken integraal deel uit van dit besluit.

Artikel 4

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.