Terug
Gepubliceerd op 19/09/2022

2022_CBS_07475 - Omgevingsvergunning - OMV_2022011247. Uitbreidingstraat 80-86. District Berchem - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 16/09/2022 - 09:00 Stadhuis - Tania Stremersch - bz_besluitvorming_mailbox@antwerpen.be
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Verontschuldigd

Karim Bachar, schepen

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_07475 - Omgevingsvergunning - OMV_2022011247. Uitbreidingstraat 80-86. District Berchem - Goedkeuring 2022_CBS_07475 - Omgevingsvergunning - OMV_2022011247. Uitbreidingstraat 80-86. District Berchem - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Er werd een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, die behandeld wordt volgens de gewone procedure van het Omgevingsvergunningendecreet.

 

Projectnummer:

OMV_2022011247

Gegevens van de aanvrager:

zie exploitant

Gegevens van de exploitant:

CommV RUBENS 2000 (0463051274) met als adres Louizalaan 523 te 1050 Brussel

Ligging van het project:

Uitbreidingstraat 80-86 te 2600 Berchem (Antwerpen)

Kadastrale percelen:

afdeling 23 sectie B nr. 445N8

waarvan:

 

-          20220126-0034

afdeling 23 sectie B nr. 445N8 (BNP_Parisbas_Rubens_Berchem)

Vergunningsplichten:

Exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten

Voorwerp van de aanvraag:

de exploitatie van vier kantoorgebouwen

 

Omschrijving ingedeelde inrichtingen of activiteiten

 

Voorgeschiedenis

Op 26 augustus 1999 verleende het college van burgemeester en schepenen een milieuvergunning (AN1999/330) voor de exploitatie van de kantoorgebouwen gelegen aan de Uitbreidingstraat 80-86 te 2600 Berchem. Deze vergunning verliep in augustus 2000. Huidige aanvraag dient bijgevolg als een nieuwe aanvraag beschouwd te worden.

 

Inhoud van de aanvraag

Huidige aanvraag betreft een verzoek voor een nieuwe omgevingsvergunning voor de exploitatie van kantoorgebouwen aan de Uitbreidingstraat 80-86 in 2600 Berchem.

 

Aangevraagde rubriek(en)

 

 

Aangevraagde rubriek(en) BNP_Parisbas_Rubens_Berchem
 

Rubriek

Omschrijving

Gevraagd voor

3.2.2°a)

het lozen van meer dan 600 m³/jaar huishoudelijk afvalwater, niet afkomstig van woongelegenheden, wanneer het lozingspunt gelegen is in een centraal gebied en/of een collectief geoptimaliseerd en individueel te optimaliseren buitengebied en/of buiten het zoneringsplan;

5.000,00 m³

12.2.1°

transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van 100 kVA tot en met 1.000 kVA;

2 x 630,00 kVA

16.3.2°b)

koelinstallaties, luchtcompressoren, warmtepompen, airconditioningsinstallaties, en andere installaties voor het fysisch behandelen van gassen met een geïnstalleerde totale drijfkracht van meer dan 200 kW;

481,40 kW

17.4.

opslagplaatsen voor gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, met uitzondering van deze vermeld onder rubriek 48, in verpakkingen met een inhoudsvermogen van maximaal 30 liter of 30 kg, voor zover de maximale opslag begrepen is tussen 50 kg of 50 liter en 5.000 kg of 5.000 liter;

250,00 liter

43.1.1°b)

het stoken in installaties, met uitzondering van stationaire motoren en gasturbines, met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 300 kW tot en met 2.000 kW, als de inrichting volledig of gedeeltelijk gelegen is in een ander gebied dan industriegebied en gestookt wordt met aardgas;

1.880,00 kW

 

Argumentatie

Voorafgaand aan zijn beslissing neemt het college kennis van het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar.

 

Het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar luidt:

 

Adviezen

 

Externe adviezen

 

Adviesinstantie

Datum advies gevraagd

Datum advies ontvangen

Advies

Brandweerzone Antwerpen-Zwijndrecht - Hulpverleningszone 1 (Antwerpen)/ Brandweer Zone Antwerpen BZA

15 juni 2022

19 juli 2022

Voorwaardelijk gunstig

 

Interne adviezen

 

Adviesinstantie

Datum advies gevraagd

Datum advies

Stadsontwikkeling/ Omgeving/ Vergunningen Stedenbouw

15 juni 2022

15 juni 2022

 

Toetsing regelgeving en beleidsrichtlijnen

 

Plannen van aanleg, ruimtelijke uitvoeringsplannen en verkavelingen

Het eigendom is gelegen binnen de omschrijving van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan GRUP Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen, goedgekeurd op 19 juni 2009.

 

Het eigendom is gelegen in het gewestplan Antwerpen (Koninklijk Besluit van 3 oktober 1979 en latere wijzigingen). Het eigendom ligt, volgens dit van kracht zijnde gewestplan, in een gemengd woongebied en industriegebied. De gebieden die als gemengd woon- en industriegebied zijn aangeduid, zijn bestemd voor wonen en voor de andere in artikel 5.1.0. van het Koninklijk Besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerpgewestplannen en de gewestplannen. Bedoelde functies alsmede voor de instandhouding en de gerechtvaardigde uitbreiding van de bedrijven die er gevestigd zijn. Wanneer die bedrijven hun huidige bedrijfsactiviteit niet meer voortzetten en geen andere activiteiten die tot dezelfde bedrijfssector behoren, uitoefenen, krijgt het betrokken gebied uitsluitend en definitief de bestemming van woongebied.

 

(Gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (GRUP's) kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be/grup. Het gewestplan kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be/gewestplan.)

 

De aanvraag ligt niet in een verkaveling.

 

 

Omgevingstoets

 

Toetsing van de verenigbaarheid van het aangevraagde met de omgeving en de goede ruimtelijke ordening

 

Op basis van het dossier is het project verenigbaar met de omgeving en de goede ruimtelijke ordening.

 

Toetsing van aanvaardbaarheid van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten op het vlak van hinder en risico's voor de mens en het milieu

 

Huidige aanvraag betreft een verzoek voor een nieuwe omgevingsvergunning voor de exploitatie van kantoorgebouwen aan de Uitbreidingstraat 80-86 in 2600 Berchem. Het betreft 4 kantoorgebouwen bestaande uit verschillende verdiepingen, een gemeenschappelijke ondergrondse parkeergarage (met 2 parkeerlagen) en technische ruimtes op de daken.

De activiteiten op de site bestaan dus hoofdzakelijk uit kantooractiviteiten. De exploitant BNP-Parisbas verhuurt de kantoorgebouwen aan derden.

Milieutechnisch worden in de betrokken gebouwen de volgende ingedeelde inrichtingen of activiteiten ontplooid:

  • stookinstallaties;
  • koelinstallaties;
  • transformatoren;
  • het lozen van huishoudelijk afvalwater;
  • een zeer beperkte opslag van gevaarlijke producten in kleine verpakkingen.

 

De lozing van het afvalwater, de exploitatie van de transformatoren en de opslag van kuisproducten zijn meldingsplichtige activiteiten.

De gebouwen beschikken over technische dakverdiepingen waarin zowel de stookketels als de koelcompressoren gestald worden.

Bij het aanvraagdossier wordt een nota voor de stookinstallaties gevoegd. Hieruit blijkt dat de installaties in 2019 werden geplaatst. De aanvrager is van mening dat de installaties niet onderhevig zijn aan de emissiemeetverplichtingen gezien de afgassen van de stookketels - met een nominaal vermogen van minder dan 300 kW - afzonderlijk worden afgevoerd.

Nochtans bepaalt artikel 5.43.2.1 van Vlarem II dat elke stookplaats samengesteld uit twee of meer nieuwe stookinstallaties als één stookinstallatie moet beschouwd worden indien de uitstoot via een gemeenschappelijke schoorsteen kan gebeuren. Bijgevolg zijn de installaties onderhevig aan emissiemetingen conform artikel 5.43.2.2. van Vlarem II.

 

Voor het onderhoud en het nazicht van de stookinstallaties gelden de verplichtingen vervat in het besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 2006 betreffende het onderhoud en het nazicht van centrale stooktoestellen.

 

Verder worden in de technische lokalen vier koelgroepen (1 unit per gebouw) gestald. De installaties zijn, volgens de aanvrager, in 2018-2019 geplaatst. De koelunits maken gebruik van Azeotroop R410, een koelmiddel met een vrij hoge GWP-waarde. Het is aangewezen om milieuvriendelijke alternatieve koelmiddelen aan te wenden.

 

Advies aan het college

 

Advies over de ingedeelde inrichtingen of activiteiten

De aanvraag wordt voorwaardelijk gunstig beoordeeld, vanuit milieutechnisch oogpunt wordt voorgesteld de gevraagde vergunning te verlenen.

 

Geadviseerde rubriek(en)

 

Rubriek

Omschrijving

Geadviseerd voor

3.2.2°a)

het lozen van meer dan 600 m³/jaar huishoudelijk afvalwater, niet afkomstig van woongelegenheden, wanneer het lozingspunt gelegen is in een centraal gebied en/of een collectief geoptimaliseerd en individueel te optimaliseren buitengebied en/of buiten het zoneringsplan;

5.000,00 m³

12.2.1°

transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van 100 kVA tot en met 1.000 kVA;

2 x 630,00 kVA

16.3.2°b)

koelinstallaties, luchtcompressoren, warmtepompen, airconditioningsinstallaties, en andere installaties voor het fysisch behandelen van gassen met een geïnstalleerde totale drijfkracht van meer dan 200 kW;

481,40 kW

17.4.

opslagplaatsen voor gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, met uitzondering van deze vermeld onder rubriek 48, in verpakkingen met een inhoudsvermogen van maximaal 30 liter of 30 kg, voor zover de maximale opslag begrepen is tussen 50 kg of 50 liter en 5.000 kg of 5.000 liter;

250,00 liter

43.1.1°b)

het stoken in installaties, met uitzondering van stationaire motoren en gasturbines, met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 300 kW tot en met 2.000 kW, als de inrichting volledig of gedeeltelijk gelegen is in een ander gebied dan industriegebied en gestookt wordt met aardgas;

1.880,00 kW

 

Geadviseerde bijzondere milieuvoorwaarden

1. De exploitant dient binnen de 6 maanden na uitreiking van de vergunning een emissiemeting van de stookinstallaties uit te laten voeren en de resultaten te bezorgen aan de dienst Vergunningen (milieuvergunningen@antwerpen.be) met vermelding van het projectnummer.

Juridische grond

Het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, het decreet betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid, het decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu en hun uitvoeringsbesluiten zijn van toepassing.

Regelgeving: bevoegdheid

Conform artikel 15 van het Omgevingsvergunningsdecreet is het college van burgemeester en schepenen voor zijn ambtsgebied in eerste administratieve aanleg bevoegd voor volgende aanvragen van:

 

  1. de gemeentelijke projecten;
  2. andere gevallen dan deze waarvoor de Vlaamse regering of de deputatie bevoegd is.

Fasering

 

Procedurestap

Datum

Indiening aanvraag

20 mei 2022

Volledig en ontvankelijk

15 juni 2022

Start openbaar onderzoek

25 juni 2022

Einde openbaar onderzoek

24 juli 2022

Gemeenteraad voor wegenwerken

geen

Uiterste beslissingsdatum

28 september 2022

Verslag GOA

8 september 2022

naam GOA

Bieke Geypens

 

Onderzoek

De aanvraag werd onderworpen aan 1 openbaar onderzoek.

 

Ingediende bezwaarschriften en petitielijsten

 

Startdatum

Einddatum

Schriftelijke bezwaar-schriften

Schriftelijke gebundelde bezwaar-schriften

Petitie-lijsten

Digitale bezwaar-schriften

25 juni 2022

24 juli 2022

0

0

0

0

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college sluit zich integraal aan bij het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar en maakt dit tot zijn eigen motivatie.

Artikel 2

Het college beslist de aanvraag tot omgevingsvergunning goed te keuren en aan de aanvrager de vergunning af te leveren, die afhankelijk is van de strikte naleving van volgende voorwaarden:

 

Algemene voorwaarden

de algemene voorwaarden die aan de vergunning zijn gehecht en er integraal deel van uitmaken.

 

Bijzondere milieuvoorwaarden

1. De exploitant dient binnen de 6 maanden na uitreiking van de vergunning een emissiemeting van de stookinstallaties uit te laten voeren en de resultaten te bezorgen aan de dienst Vergunningen (milieuvergunningen@antwerpen.be) met vermelding van het projectnummer.


Brandweervoorwaarden

de voorwaarden uit het brandpreventieverslag met referentie BW/SVDB/2022/G.01167.BE.0004.

Artikel 3

De vergunning omvat thans volgende rubriek(en):

 

Rubriek

Omschrijving

Gecoördineerd

3.2.2°a)

het lozen van meer dan 600 m³/jaar huishoudelijk afvalwater, niet afkomstig van woongelegenheden, wanneer het lozingspunt gelegen is in een centraal gebied en/of een collectief geoptimaliseerd en individueel te optimaliseren buitengebied en/of buiten het zoneringsplan;

5.000,00 m³

12.2.1°

transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van 100 kVA tot en met 1.000 kVA;

2 x 630,00 kVA

16.3.2°b)

koelinstallaties, luchtcompressoren, warmtepompen, airconditioningsinstallaties, en andere installaties voor het fysisch behandelen van gassen met een geïnstalleerde totale drijfkracht van meer dan 200 kW;

481,40 kW

17.4.

opslagplaatsen voor gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, met uitzondering van deze vermeld onder rubriek 48, in verpakkingen met een inhoudsvermogen van maximaal 30 liter of 30 kg, voor zover de maximale opslag begrepen is tussen 50 kg of 50 liter en 5.000 kg of 5.000 liter;

250,00 liter

43.1.1°b)

het stoken in installaties, met uitzondering van stationaire motoren en gasturbines, met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 300 kW tot en met 2.000 kW, als de inrichting volledig of gedeeltelijk gelegen is in een ander gebied dan industriegebied en gestookt wordt met aardgas;

1.880,00 kW

Artikel 4

Het college beslist dat de omgevingsvergunning geldig is voor onbepaalde duur.

Artikel 5

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.