Terug
Gepubliceerd op 19/09/2022

2022_CBS_07541 - Fondsen - Veiligheids- en samenlevingscontract. Indiening schuldvordering 2021. Ondertekening - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 16/09/2022 - 09:00 Stadhuis - Tania Stremersch - bz_besluitvorming_mailbox@antwerpen.be
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Verontschuldigd

Karim Bachar, schepen

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_07541 - Fondsen - Veiligheids- en samenlevingscontract. Indiening schuldvordering 2021. Ondertekening - Goedkeuring 2022_CBS_07541 - Fondsen - Veiligheids- en samenlevingscontract. Indiening schuldvordering 2021. Ondertekening - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Aanleiding en context

Met het Koninklijk besluit van 27 december 2021 betreffende de toekenning van een toelage in het kader van de implementatie van een lokaal beleid voor veiligheid en preventie voor het jaar 2021 wordt aan de stad Antwerpen een subsidie toegekend van 1.590.181,02 euro. Dit besluit werd op 1 februari 2022 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Het Koninklijk besluit behandelt de voorwaarden die gekoppeld zijn aan dit subsidieprogramma, waarnaar ook verwezen wordt als het 'veiligheids- en samenlevingscontract' (VSC).

Op 2 februari 2022 bezorgde de federale administratie Binnenlandse Zaken, directie lokale integrale veiligheid, de instructies voor de opmaak van het projectplan voor 2021. De toekenning van een toelage in het kader van de implementatie van een lokaal beleid voor veiligheid en preventie voor het jaar 2021 is gekoppeld aan de indiening van een projectplan. Op 22 april 2022 (jaarnummer 3167) keurde het college het projectplan voor het het veiligheids- en samenlevingscontract voor 2021 goed. Dit plan werd ingediend bij de federale administratie Binnenlandse Zaken, directie lokale integrale veiligheid.

Op 30 mei 2022 (jaarnummer 314) keurde de gemeenteraad  de overdracht van de algemene toelage van het veiligheids- en samenlevingscontract aan de lokale politiezone Antwerpen voor een bedrag van 1.530.181,02 euro voor het jaar 2021 goed.

De toelage die in het kader van het  Koninklijk besluit van 27 december 2021 aan de stad Antwerpen wordt toegekend voor 2021, bestaat uit twee delen:

  • een algemene toelage van 1.530.181,02 euro die betrekking heeft op kosten die gepaard gaan met de oprichting van een lokaal veiligheids- en preventiebeleid. Deze toelage wordt verantwoord door de politiezone binnen 'activiteitssector 1: bijdrage aan de werking van de politiezones'. Deze toelage is doorgestort aan de politiezone, als onderdeel van het bedrag dat de stad aan dotatie heeft voorzien in de meerjarenplanning voor de werking van de politiezone. In het Koninklijk besluit wordt hiernaar verwezen als zijnde het ‘verschuldigde bedrag’ door de stad voor de werking van de politiezone.
  • een bijkomende toelage van 60.000,00 euro voor de financiering van projecten in het kader van de preventie van gewelddadige radicalisering. 

Volgens de federale richtlijnen moet de stad Antwerpen uiterlijk op 31 augustus 2022 een afrekening voor de periode 1 januari 2021 tot 31 december 2021 indienen. De kosten dienen samen met de bewijsstukken ingegeven te worden in het online systeem van de federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken. De stad Antwerpen moet een verklaring bezorgen waarin de indiening van het financieel dossier wordt goedgekeurd.

Op 29 juli 2022 (jaarnummer 6275) keurde het college de aanvraag voor een uitstel voor het indienen van de schuldvordering in het kader van het veiligheids- en samenlevingscontract voor het jaar 2021 goed. Dit uitstel was nodig omdat het sociaal secretariaat van de politiezone niet op tijd de nodige fiscale fiches kon aanleveren die nodig zijn voor de berekening van de loonkosten. Er werd een uitstel toegestaan tot 15 oktober 2022 door de federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken.

Argumentatie

De toelage die de stad Antwerpen ontvangt in het kader van het veiligheids- en samenlevingscontract, bedraagt in totaal 1.590.181,02 euro voor 2021. Hiervan werd 1.530.181,02 euro, het deel bestemd voor kosten die gepaard gaan met de oprichting van een lokaal veiligheids- en preventiebeleid, doorgestort aan de politiezone Antwerpen. De politiezone Antwerpen zorgde voor indiening van de personeelskosten en de bijhorende verantwoordingsstukken. De resterende 60.000,00 euro wordt verantwoord door de bedrijfseenheid maatschappelijke veiligheid aan de hand van personeelskosten in het kader van de preventie van gewelddadige radicalisering.  

Het bedrag van de schuldvordering die voor 2021 wordt ingediend in het kader van het veiligheids- en samenlevingscontract, onderdeel werking van de politiezone, is 2.750.382,06 euro. Hiermee wordt de toegezegde federale toelage volledig verantwoord.

Het bedrag van de schuldvordering die voor 2021 wordt ingediend in het kader van het veiligheids- en samenlevingscontract, onderdeel bijkomende toelage preventie gewelddadige radicalisering, is 90.491,96 euro. Hiermee wordt de toegezegde federale toelage volledig verantwoord.

De uitgaven werden aangewend en betaald conform de bepalingen van het Koninklijk besluit van 27 december 2021. Het financiële dossier in het kader van het veiligheids- en samenlevingscontract 2021 kan door de stad Antwerpen goedgekeurd worden.

Voor elke voorgelegde uitgave moeten een bewijsdocument en een betalingsbewijs bezorgd worden. In het financieel dossier moet er daarom ook een verklaring op eer worden opgenomen waarin de financieel directeur bevestigt dat de uitgaven die werden opgenomen in de schuldvordering ook werkelijk gemaakt zijn en dat de betalingen effectief werden verricht.

De schuldvorderingen 2021 voor beide onderdelen van het veiligheids- en samenlevingscontract zullen  ingediend worden via het online systeem van de federale overheidsdienst binnenlandse zaken.

Regelgeving: bevoegdheid

Art. 8 van het besluit van de gemeenteraad van 25 maart 2019 (jaarnummer 154): het college is bevoegd om namens de stad Antwerpen in te tekenen op projectoproepen die worden georganiseerd door een hogere overheid en om met diezelfde overheid daarover overeenkomsten te sluiten.

Algemene financiële opmerkingen

De financiële aspecten werden geregeld in de door de gemeenteraad goedgekeurde budgetprocessen voor 2021.

De ontvangsten werd reeds gedeeltelijk voorzien op volgende boekingsadressen:

  • 2100/5300000000/7405/2SBS010106A00000/SBT11043/2SA080111;
  • 2100/5300000000/7409/2SBS010106A00000/SBT11043/2SA080111.

Beleidsdoelstellingen

8 - Sterk bestuurde stad
2SBS01 - Bestuurszaken
2SBS0101 - Reguliere taken bestuurszaken
2SBS010106 - Fondsenbeheer / Eurodesk

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt de schuldvordering voor het financieel dossier van het veiligheids- en samenlevingscontract voor 2021 goed.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Artikel 3

Het college geeft opdracht aan:

DienstTaak
FI_Algemene Boekhouding
De ontvangsten van het veiligheids- en samenlevingscontract 2021 integraal inschrijven.