Terug
Gepubliceerd op 19/09/2022

2022_CBS_07578 - Bestek GAC_2022_02466. Eenmalige aankoop voor de levering van 8 ladekasten - Bestek en procedure - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 16/09/2022 - 09:00 Stadhuis - Tania Stremersch - bz_besluitvorming_mailbox@antwerpen.be
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Verontschuldigd

Karim Bachar, schepen

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_07578 - Bestek GAC_2022_02466. Eenmalige aankoop voor de levering van 8 ladekasten - Bestek en procedure - Goedkeuring 2022_CBS_07578 - Bestek GAC_2022_02466. Eenmalige aankoop voor de levering van 8 ladekasten - Bestek en procedure - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Voor het stockeren van wisselstukken wenst de bedrijfseenheid stadsbeheer nieuwe ladekasten aan te kopen. Op dit moment stockeren mechaniekers, die aan de grote zitmaaiers, klepelmaaiers etc. werken, hun wisselstukken en onderdelen grotendeels in open schabben. Voor de werkplaats op de neerlandweg in Wilrijk is er nood aan 8 ladekasten.

Argumentatie

De opdracht wordt gegund aan de inschrijver die de economisch meest voordelige offerte heeft ingediend, rekening houdend met het enige gunningscriterium prijs.

Juridische grond

In toepassing van artikel 42, §1, eerste lid, 1°, a) van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, zal deze opdracht worden gegund bij onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking omdat de goed te keuren uitgave niet hoger is dan het bij het artikel 90, eerste lid, 1° van het Koninklijk Besluit Plaatsing van 18 april 2017 vastgelegd bedrag van 140.000,00 EUR (zonder belasting over de toegevoegde waarde), met name de drempel vermeld in artikel 11, eerste lid, 2° van het Koninklijk Besluit Plaatsing van 18 april 2017.

In toepassing van artikel 81 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, baseert de aanbestedende overheid de gunning van de overheidsopdracht op de economisch meest voordelige offerte. De economisch meest voordelige offerte uit het oogpunt van de aanbestedende overheid wordt vastgesteld rekening houdend met de gunningscriteria. Ze vermeldt de gunningscriteria in de aankondiging van de opdracht of in een ander opdrachtdocument.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 56, §3, 5° van het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 stelt dat het college bevoegd is voor de vaststelling van de plaatsingsprocedure en de voorwaarden van overheidsopdrachten als het gaat om een opdracht die past binnen het begrip dagelijks bestuur.

Algemene financiële opmerkingen

De aankoop van 8 ladekasten gebeurt op investeringskredieten.

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt bestek GAC_2022_02466 voor de eenmalige aankoop voor de levering van 8 ladekasten goed en keurt eveneens goed dat hiervoor een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking wordt uitgeschreven.

Artikel 2

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:

Omschrijving Bedrag Boekingsadres Bestelbon
aankoop van 8 ladekasten
  budgetplaats: 5374000000
budgetpositie: 231
functiegebied: 2WNS040107A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2SA050309
budgetperiode: 2200
bestelbon bij gunning

Bijlagen

  • 02466_inventaris.xls
  • 02466_20220907_bestek.pdf