Terug
Gepubliceerd op 19/09/2022

2022_CBS_07610 - Correctiebestelling - Regularisatie bestelbon Gysen-De Keyser-Swerts advocaten bvba - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 16/09/2022 - 09:00 Stadhuis - Tania Stremersch - bz_besluitvorming_mailbox@antwerpen.be
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Verontschuldigd

Karim Bachar, schepen

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_07610 - Correctiebestelling - Regularisatie bestelbon Gysen-De Keyser-Swerts advocaten bvba - Goedkeuring 2022_CBS_07610 - Correctiebestelling - Regularisatie bestelbon Gysen-De Keyser-Swerts advocaten bvba - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Aanleiding en context

Het college keurde op 26 juli 2019 (jaarnummer 6213) de raamovereenkomst voor het verlenen van juridische diensten perceel 2 : Privacy, gegevensbescherming, digitale interacties en intellectuele rechten, op basis van bestek GAC/2018/524 aan Gysen-De Keyser-Swerts advocaten bvba (GD&A advocaten bvba), Antwerpsesteenweg 18 2800 Mechelen met ondernemingsnummer 0884.605.752.

In het kader van extern juridisch advies in functie van het project FollowMe wordt beroep gedaan op GD&A advocaten bvba voor een bedrag van  10.762,41 EUR (inclusief btw)

FollowMe wordt een klantvolgsysteem voor burgers in een traject naar werk. Het is bedoeld voor burgers in een opleiding of begeleiding bij één of meerdere van de organisaties actief in Antwerpen met dienstverlening in functie van werk. FollowMe biedt een zicht op het volledige traject naar werk en de daarbij betrokken actoren, door een digitale toepassing te bouwen die gegevens ophaalt bij de opleidings- en begeleidingsorganisaties enerzijds en authentieke databronnen als KSZ en KBI anderzijds. Deze gegevens worden ontsloten aan de burger en de betrokken actoren. 

Op die manier faciliteert FollowMe een geïntegreerde aanpak, omdat er over de organisaties heen voortgewerkt kan worden op reeds beschikbare kennis en behaalde resultaten, omdat een werkzoekende geen tweemaal zijn verhaal moet doen én effectief vooruitgang kan boeken in zijn traject naar werk.

Op 8 augustus 2022 is er door GD&A advocaten een offerte opgemaakt ten bedrage van 10.762,41 EUR (inclusief btw).  De betaling voor dit bedrag kan enkel uitgevoerd worden via een vastlegging. De adviesopdracht werd inmiddels reeds aangevangen en er is al een gedeeltelijk advies ontvangen.

De bedrijfseenheid ondernemen en stadsmarketing maakte een correctiebestelling 4105060489 op voor een totaalbedrag van 10.762,41 EUR (inclusief btw).

Argumentatie

Dienstnota bestellen en betalen stad, districten en OCMW van 17/12/2018.

Met het collegebesluit van 23 november 2018 (jaarnummer 10339) werden de principes bestellen en goedkeuren voor de stad aangepast.
Het college keurde onder meer goed om  â€“ met ingang van 1 januari 2019 – de bevoegdheid tot het goedkeuren van correctiebestellingen en te betalen bedragen namens de stad als volgt te regelen (bedragen exclusief btw):

  • Uitgaven exploitatie en investering, kleiner of gelijk aan € 5.500: goedkeuring door de algemeen directeur na decentraal visum:
    • De algemeen directeur kan bovengenoemde bevoegdheden delegeren aan personeelsleden van de administratie van stad en OCMW Antwerpen;
    • De medewerker aan wie de bevoegdheid tot goedkeuren gedelegeerd wordt, kan ten allen tijde beslissen om een bepaalde correctiebestelling voor te leggen aan een hoger orgaan voor expliciete goedkeuring;
  • Uitgaven exploitatie en investering, groter dan € 5.500: goedkeuring door het college na centraal visum.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 56 §3, 4° van het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 stelt dat het college van burgemeester en schepenen bevoegd is voor het voeren van de plaatsingsprocedure, de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten.

Algemene financiële opmerkingen

Het college keurt de correctiebestelling 4105060489 goed aan Gysen - De Keyser - Swerts advocaten bvba, Antwerpsesteenweg 18 2800 Mechelen met ondernemingsnummer NBE0884605752, voor een bedrag van 10.762,41 EUR, inclusief btw.

Beleidsdoelstellingen

6 - Lerende en werkende stad
2LWS05 - Werk
2LWS0504 - Aanpak jeugdwerkloosheid
2LWS050401 - Innovatieve instrumenten voor kwetsbare jongeren

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt de correctiebestelling 4105060489 goed voor een bedrag van 10.762,41 EUR aan Gysen - De Keyser - Swerts advocaten bvba.

Artikel 2

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:
OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon

Gysen - De Keyser - Swerts advocaten bvba

Antwerpsesteenweg 18

2800 Mechelen

NBE0884605752

BE75001503185051

10.762,41 EUR
budgetplaats:  5318200000
budgetpositie: 613
functiegebied: 2LWS050301A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: intern
begrotingsprogramma: 2SA060550
budgetperiode: 2200
4105060489