Terug
Gepubliceerd op 19/09/2022

2022_CBS_07539 - Fondsen. Subsidiewerving - Programma Vlaamse Veerkracht. Iedereen Digitaal - oproep uitrol lokaal e-inclusiebeleid. Indiening projectaanvraag. Ondertekening - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 16/09/2022 - 09:00 Stadhuis - Tania Stremersch - bz_besluitvorming_mailbox@antwerpen.be
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Verontschuldigd

Karim Bachar, schepen

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_07539 - Fondsen. Subsidiewerving - Programma Vlaamse Veerkracht. Iedereen Digitaal - oproep uitrol lokaal e-inclusiebeleid. Indiening projectaanvraag. Ondertekening - Goedkeuring 2022_CBS_07539 - Fondsen. Subsidiewerving - Programma Vlaamse Veerkracht. Iedereen Digitaal - oproep uitrol lokaal e-inclusiebeleid. Indiening projectaanvraag. Ondertekening - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Aanleiding en context

Op 15 juli 2022 besliste de Vlaamse regering om de Vlaamse gemeenten en steden en de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) te ondersteunen bij de uitrol van een lokaal e-inclusiebeleid. Deze subsidie kadert binnen het actieplan Iedereen Digitaal, dat onderdeel is van het relanceplan Vlaamse Veerkracht. Het programma Iedereen Digitaal heeft als doel lokale besturen te ondersteunen bij het opzetten en het versterken van hun digitale inclusiewerking in samenwerking met hun lokale sociale partners. Voor deze oproep is in totaal een subsidie-enveloppe van 25 miljoen euro beschikbaar, waarvan 23.125.000,00 euro voor de Vlaamse steden en gemeenten. Aan de hand van een verdeelsleutel werd het maximale bedrag bepaald voor elke Vlaamse gemeente of stad die in aanmerking komt. Voor de stad Antwerpen is dit  maximaal 3.633.512,00 euro. Het subsidiepercentage is 100%. 

De ondersteuningsperiode loopt van 1 november 2022 tot en met 31 december 2024. Projectaanvragen moeten uiterlijk op 26 september 2022 ingediend worden. 

De soorten acties waarvoor lokale besturen en de VGC beroep kunnen doen op de subsidie, worden opgedeeld in drie categorieën: 

  1. acties rond individuele toegang tot het internet op het thuisadres van kwetsbare burgers; 
  2. acties rond de verdere uitrol van een overkoepelend e-inclusiebeleid binnen een lokaal bestuur;
  3. acties rond de verschillende deelaspecten van e-inclusie.

Om de subsidie te kunnen ontvangen moet het lokaal bestuur ten minste inzetten op één actie uit categorie 1 (rond individuele toegang tot internet op het thuisadres van kwetsbare burgers). Daarnaast kan het lokaal bestuur de subsidie aanwenden voor maximaal 15 bijkomende acties rond e-inclusie in de categorieën 1, 2 en 3. 

De stad Antwerpen stapte ook mee in het project City Deal e-inclusion by design in het kader van hetzelfde Vlaamse programma Iedereen Digitaal en keurde hiervoor op 20 mei 2022 (jaarnummer 4052) de samenwerkingsovereenkomst met het Kenniscentrum Vlaamse Steden goed. 

Op 2 juli 2021 (jaarnummer 5396) keurde het college de digitale transformatiestrategie goed. 

Op 1 juli 2022 (jaarnummer 5434) keurde het college de visie rond digitale inclusie goed. 

Argumentatie

De stad Antwerpen wenst vanuit de dienst Digitale Transformatie een projectaanvraag in te dienen voor de oproep Iedereen Digitaal - uitrol van een lokaal e-inclusiebeleid, voor het maximumbedrag van 3.633.512,00 euro. Deze middelen stellen de stad Antwerpen in staat om, vertrekkende vanuit de goedgekeurde visie rond digitale inclusie, een programma uit te werken en uit te voeren met  stedelijke en niet-stedelijke partners.

De ontwerplijst (als bijlage toegevoegd) geeft een overzicht van de acties die zullen uitgevoerd worden in het kader van de subsidieaanvraag. De in te dienen actielijst is op dit moment niet exhaustief en zal achteraf, na overleg met de stedelijke en niet-stedelijke partners en de Vlaamse administratie Gelijke Kansen, Integratie en Inburgering (Agentschap Binnenlands Bestuur) verder geconcretiseerd worden.

Indien de actielijst door de Vlaamse overheid goedgekeurd wordt voor financiering zal de ondersteuning van start gaan op 1 november 2022 en eindigen op 31 december 2024. 

De stad Antwerpen zal voor de uitvoering van het project 4 VTE inzetten vanaf 1 januari 2023 tot en met 31 december 2024. Het gaat om een tijdelijke verhoging van het personeelskader gedurende de projectperiode. Daarnaast worden er middelen voorzien voor de acties uit het programma digitale inclusie dat door de interne stedelijke werk- en stuurgroep digitale inclusie wordt geconcretiseerd. Dit kunnen werkings- of personeelsmiddelen zijn. Het overzicht van deze concrete acties en de financiële invulling zullen later terug ter goedkeuring aan het  college voorgelegd worden. Indien de subsidie wordt toegekend, zal er ook een ondersteuningsreglement uitgewerkt worden waarin middelen vastgelegd worden om oproepen te doen naar organisaties om een projectvoorstel in te dienen. Dit ondersteuningsreglement zal ter goedkeuring worden voorgelegd  aan de gemeenteraad.

De dienst Digitale Transformatie (CDO) zal de projectaanvraag indienen via het e-loket voor lokale besturen tegen de deadline van 26 september 2022 en zal ook instaan voor de verdere uitwerking van de acties in het kader van dit programma. 

Regelgeving: bevoegdheid

Art. 8 van het besluit van de gemeenteraad van 25 maart 2019 (jaarnummer 154): het college is bevoegd om namens de stad Antwerpen in te tekenen op projectoproepen die worden georganiseerd door een hogere overheid en om met diezelfde overheid daarover overeenkomsten te sluiten.

Algemene financiële opmerkingen

De maximale subsidie voor de uitrol van een lokaal e-inclusiebeleid werd door de Vlaamse overheid bepaald aan de hand van een verdeelsleutel. De stad Antwerpen zal het maximale bedrag van 3.633.512,00 euro aanvragen. 

Het subsidiepercentage is 100%, er dient dus geen stedelijke cofinanciering te worden voorzien door de stad Antwerpen voor uitgaven voor nieuwe acties die in het kader van deze oproep zullen ontwikkeld worden. 

Na de aanvraag zullen de ingediende acties verder geconcretiseerd worden en kan er in overleg met de stedelijke en niet-stedelijke partners, en de Vlaamse administratie, bepaald worden welke kosten er mogelijk zijn in het kader van deze subsidieaanvraag. Op dit moment is de inschatting dat volgende uitgaven (100% gesubsidieerd) zullen moeten voorzien worden, indien de aanvraag wordt goedgekeurd: 

  • tijdelijke uitbreiding van het personeelskader met 4 VTE (nog te bepalen bij welke bedrijfseenheden in functie van de uitwerking van de concrete acties); 
  • werkings- of personeelsuitgaven voor de uitvoering van de acties van de werk- en stuurgroep (idem); 
  • toelagen aan derden in het kader van een uit te werken ondersteuningsreglement door de dienst Digitale Transformatie. 

De uitgewerkte acties en de verdeling van de uitgaven zullen opnieuw ter goedkeuring aan het college worden voorgelegd. Het ondersteuningsreglement zal, samen met de financiële gevolgen ervan, worden voorgelegd aan de gemeenteraad. 

Indien het project wordt goedgekeurd zullen de ontvangsten en uitgaven gekoppeld worden aan een subsidiefiche en zullen de boekingsadressen worden aangemaakt.

Beleidsdoelstellingen

8 - Sterk bestuurde stad
2SBS01 - Bestuurszaken
2SBS0101 - Reguliere taken bestuurszaken
2SBS010106 - Fondsenbeheer / Eurodesk
6 - Lerende en werkende stad
2LWS06 - Innovatie/digitalisering
2LWS0602 - Digitalisering stedelijke dienstverlening en eigen werking
2LWS060202 - E-inclusie

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt de indiening van de subsidieaanvraag in het kader van de oproep Iedereen Digitaal - uitrol van een e-inclusiebeleid goed.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.