Terug
Gepubliceerd op 19/09/2022

2022_CBS_07625 - Bruikleen archaeologica - Bruikleenovereenkomst voor de tentoonstelling Heavy Metal. Ondertekening - Bekrachtiging

college van burgemeester en schepenen
vr 16/09/2022 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Verontschuldigd

Karim Bachar, schepen

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_07625 - Bruikleen archaeologica - Bruikleenovereenkomst voor de tentoonstelling Heavy Metal. Ondertekening - Bekrachtiging 2022_CBS_07625 - Bruikleen archaeologica - Bruikleenovereenkomst voor de tentoonstelling Heavy Metal. Ondertekening - Bekrachtiging

Motivering

Aanleiding en context

Het Maritime Cultures Research Institute (MARI) van de Vrije Universiteit Brussel vraagt voorwerpen uit de collectie van Stadsontwikkeling/Onroerend Erfgoed/Archeologie in bruikleen voor een reizende tentoonstelling onder de titel 'Heavy Metal. Archeologie tentoonstelling. Metalen Topstukken uit de Middeleeuwen’.

Argumentatie

De reizende expo ’Heavy Metal. Archeologie tentoonstelling. Metalen Topstukken uit de Middeleeuwen' is een onderdeel van het archeologisch syntheseproject ‘Middeleeuws metaal: onderzoek naar metalen materiële cultuur in de Vlaamse steden 1000-1600 n.C’. Dit door het agentschap Onroerend Erfgoed betoelaagde project had tot doel de opmaak, analyse en ontsluiting van een inventaris van middeleeuwse metaalvondsten in Vlaanderen, meer bepaald van de stadsarcheologische partners, waaronder Antwerpen, Gent, Mechelen en Ieper. De leiding van het project lag bij de Vrije Universiteit Brussel.

De tentoonstelling geeft op basis van metalen objecten een boeiend inzicht in de dagelijkse leefwereld van onze voorouders. Insignes, juwelen en kledijversieringen tonen hoe in die tijd uiterlijk vertoon en identiteit hoog in het vaandel gedragen werden. Eetgerei en decoratieve kandelaars tonen hoe wooncomfort en rijkelijk tafelen geapprecieerd werden, terwijl talrijke metalen werktuigen, munten en gewichten getuigen van bloeiende ambachten en een omvangrijke stedelijke economie.

De tentoonstelling start in het Yper Museum, Ieper, waar deze te zien is van 17 september 2022 tot en met 29 januari 2023, en heeft als eindhalte het STAM, Gent, waar de tentoonstelling van 1 oktober 2023 tot en met 2 februari 2024 opengesteld is voor het publiek. In de tussenliggende periode reist deze tentoonstelling langs de verschillende partners van het syntheseproject.

Dit bruikleen geeft de dienst Stadsontwikkeling/Onroerend Erfgoed/Archeologie de kans om haar activiteiten en collectie een bredere uitstraling te geven en de resultaten van het syntheseproject, waarin zij eveneens partner was, onder de aandacht te brengen. De dienst Stadsontwikkeling/Onroerend Erfgoed/Archeologie adviseert deze bruikleenaanvraag gunstig mits de gebruikelijke museologische voorwaarden inzake transport, beveiliging en opstelling worden nageleefd. De bruikleennemer staat in voor alle kosten voor verzekering en transport.

Juridische grond

Overeenkomstig artikel 56,§3,1° van het Decreet Lokaal Bestuur is het college bevoegd voor de daden van beheer over de gemeentelijke inrichtingen en eigendommen, binnen de door de gemeenteraad vastgestelde algemene regels.

Algemene financiële opmerkingen

Dit besluit heeft geen financiële gevolgen. De bruikleennemer staat in voor alle kosten verbonden aan de ontlening, inclusief verzekering en transport.

Beleidsdoelstellingen

7 - Bruisende stad
2BRS02 - Erfgoed
2BRS0201 - Onroerend erfgoed
2BRS020103 - Communicatie/ beleving/ trots/ gedeelde waarden/ in de kijker

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college bekrachtigt de overeenkomst met de Vrije Universiteit Brussel voor de bruikleen van archaeologica ten behoeve van de tentoonstelling 'Heavy Metal', voor de periode van 13 september 2022 tot 2 februari 2024.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.