Terug
Gepubliceerd op 19/09/2022

2022_CBS_07481 - Omgevingsvergunning. Advies hogere overheid. Voorwaardelijk gunstig advies - OMV_2022070787. Moerstraat 2. District Antwerpen - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 16/09/2022 - 09:00 Stadhuis - Tania Stremersch - bz_besluitvorming_mailbox@antwerpen.be
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Verontschuldigd

Karim Bachar, schepen

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_07481 - Omgevingsvergunning. Advies hogere overheid. Voorwaardelijk gunstig advies - OMV_2022070787. Moerstraat 2. District Antwerpen - Goedkeuring 2022_CBS_07481 - Omgevingsvergunning. Advies hogere overheid. Voorwaardelijk gunstig advies - OMV_2022070787. Moerstraat 2. District Antwerpen - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Er werd bij de deputatie een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend. De aanvraag wordt behandeld volgens de vereenvoudigde procedure van het Omgevingsvergunningendecreet.

De deputatie verzoekt het college of de gemeentelijke omgevingsambtenaar om advies uit te brengen.

 

Projectnummer:

OMV_2022070787

Gegevens van de aanvrager:

NV Van Moer Cleaning & Repair met als adres Vitshoekstraat 11 te 2070 Zwijndrecht

Gegevens van de exploitant:

NV Van Moer Cleaning & Repair (0449227487) met als adres Vitshoekstraat 11 te 2070 Zwijndrecht

Ligging van het project:

Moerstraat 2 2030 Antwerpen

Kadastrale percelen:

afdeling 16 sectie A nrs. 49H en 51M

waarvan:

 

-          20210622-0021

afdeling 16 sectie A nrs. 49H en 51M (Van Moer Cleaning & Repair NV)

Vergunningsplichten:

Stedenbouwkundige handelingen, Exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten

Voorwerp van de aanvraag:

plaatsen van een hoogspanningscabine;

transportbedrijf met op- en overslag van containers: verandering door uitbreiding

 

Omschrijving stedenbouwkundige handelingen

Relevante voorgeschiedenis

10/10/2008: stedenbouwkundige vergunning (HV/2007/B/0188 – 2007100188) voor het bouwen van een containeropslagplaats en aanhorigheden.

 

Bestaande toestand

Een reeds verhard terrein gekenmerkt door de opslag van containers en het stallen van voertuigen.

 

Inhoud van de aanvraag

-          Uitbreken van verharding en plaatselijk heraanleggen van verharding;

-          Plaatsen van een hoogspanningscabine.

 


Omschrijving ingedeelde inrichtingen of activiteiten

Voorgeschiedenis

Op 28 maart 2013 verleende de deputatie van de provincie Antwerpen een milieuvergunning aan Bertels International voor de exploitatie van een transportbedrijf met de op- en overslag van containers, voor een termijn verstrijkend op 28 maart 2033. Nadien werd nog een vergunning verleend voor een verandering en werd de vergunning overgenomen door Van Moer Cleaning & Repair.

 

Inhoud van de aanvraag

Het voorwerp van de aanvraag betreft de uitbreiding met een transformator.

 

Aangevraagde rubriek(en)
 

Rubriek

Omschrijving

Gevraagd voor

12.2.1°

transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van 100 kVA tot en met 1.000 kVA.

1x 630 kVA

 

 

Argumentatie

Adviezen

Er werden geen adviezen gevraagd.

 

Toetsing regelgeving en beleidsrichtlijnen

Plannen van aanleg, ruimtelijke uitvoeringsplannen en verkavelingen

Het goed is gelegen in het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening zeehavengebied Antwerpen (GRUP) (Besluit van de Vlaamse regering van 30 april 2013), binnen de afbakeningslijn.

De gebieden binnen de afbakeningslijn behoren tot het zeehavengebied Antwerpen.

Met uitzondering van de deelgebieden waarvoor in dit plan voorschriften werden vastgelegd, blijven de op het ogenblik van de vaststelling van dit plan bestaande bestemmings- en inrichtingsvoorschriften onverminderd van toepassing.

 

Het goed is volgens voornoemd gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan bestemd als Gebied voor zeehaven- en watergebonden bedrijven. Zulk gebied is bestemd om te functioneren als Vlaams havengebied als onderdeel van de haven van Antwerpen.

Het is bestemd voor zeehavengebonden en zeehavengerelateerde industriële en logistieke activiteiten en distributie-, opslag- en overslagactiviteiten die gebruikmaken van en aangewezen zijn op de zeehaveninfrastructuur.

Alle handelingen die nodig of nuttig zijn voor de realisatie van de bestemming en voor de exploitatie van de haven en de bedrijven zijn toegelaten.

Daartoe worden ook de volgende werken, handelingen, voorzieningen, en wijzigingen gerekend:

- de aanleg en het onderhoud van infrastructuur die nodig is voor de toegankelijkheid of voor verbindingen langs de waterzijde en langs de landszijde;

- het laguneren of op een andere wijze bergen of verwerken van baggerspecie.

Daarnaast is de ontwikkeling, het herstel en de instandhouding van tijdelijke ecologische infrastructuur toegelaten.

In het gebied zijn eveneens gebouwen of lokalen voor bewakingspersoneel toegelaten.

In het gebied zijn kantoorgebouwen niet toegelaten, tenzij ze noodzakelijk zijn voor en een inherent onderdeel zijn van de exploitatie van haven en industriële activiteiten. De bestaande kantoorgebouwen kunnen behouden blijven binnen het bestaande bouwvolume op het moment van definitieve vaststelling van dit gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan. Uitbreidingen zijn niet toegelaten.

 

De aanvraag dient beoordeeld te worden aan de hand van de voorschriften van het ruimtelijk uitvoeringsplan.

De aanvraag is in overeenstemming met de bestemming en de voorschriften van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan.

 

Voor een straal van 500 meter rond de aanvraag is het voormelde GRUP tevens van toepassing met als bestemming Gebied voor zeehaven- en watergebonden bedrijven en - voor het Kanaaldok B1 en het Duwvaart Schuildok - Gebied voor waterweginfrastructuur. De Noorderlaan is bestemd als Gebied voor verkeers- en vervoersinfrastructuur. Parallel langs en dwars op deze wegenis loopt een overdruk met als aanduiding Leidingenstraat. De spoorwegen hebben als bestemming Gebied voor spoorinfrastructuur. Tussen en langs deze sporen is het gebied bestemd als Zone voor permanente ecologische infrastructuur ‘met medegebruik’. 

 

Het gebied De Kuifeend ligt binnen het GRUP maar buiten de afbakeningslijn. De Kuifeend heeft als bestemming Natuurgebied met overdruk Grote Eenheid Natuur. 

 

Gewestelijke stedenbouwkundige verordeningen

Hemelwaterhet besluit van de Vlaamse regering van 5 juli 2013 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater (verder genoemd verordening hemelwater).

De verordening hemelwater is niet van toepassing op de aanvraag.

 

Toegankelijkheidhet besluit van de Vlaamse regering van 5 juni 2009 tot vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid (verder genoemd verordening toegankelijkheid).

De verordening toegankelijkheid is niet van toepassing op de aanvraag.

 

Omgevingstoets

Toetsing van de verenigbaarheid van het aangevraagde met de omgeving en de goede ruimtelijke ordening

Functionele inpasbaarheid

In het noorden van een industrieterrein wordt nabij de toegang en naast een reeds bestaande hoogspanningspost (niet in eigendom van de aanvrager), een nieuwe hoogspanningscabine geplaatst met een oppervlakte van circa 10 m² en een hoogte van 2,50 meter. Om de cabine te kunnen plaatsen, dient bestaande verharding met een oppervlakte van circa 17,5 m² uitgebroken te worden. Na de werken wordt de verharding plaatselijk aangewerkt. 

 

De aangevraagde werken dragen bij tot de verdere exploitatie van het bedrijf waardoor de aanvraag functioneel inpasbaar is.

 

Schaal – ruimtegebruik – bouwdichtheid

De aanvraag is in overeenstemming en verenigbaar met de ruimtelijke context van het havengebied waarbinnen deze aanvraag is gesitueerd.

 

Visueel-vormelijke elementen

De prefab betonnen cabine heeft een grijze kleur. De nieuwe constructie is inpasbaar binnen de industriële context van de aanvraag.

 

Hinderaspecten – gezondheid – gebruiksgenot – veiligheid in het algemeen

De vergunningverlenende overheid heeft het advies ingewonnen van de Brandweerzone Antwerpen. Op moment van opmaak van dit verslag was dit advies nog niet uitgebracht. Ook het college hecht belang aan dit advies.

 

Mobiliteitsimpact (onder andere toetsing parkeerbehoefte)

De aanvraag genereert geen bijkomende parkeerbehoefte noch automobiliteit. Door het opbreken van de verharding en het plaatsen van de hoogspanningscabine, verdwijnen er 2 parkeerplaatsen voor personenwagens. Uit de aanvraag is niet af te leiden of er zo voldoende parkeerplaatsen voor personeel en bezoekers overblijven. De bouwheer dient op eigen terrein de nodige (organisatorische) acties te ondernemen opdat er voldoende (buffer)parking op het eigen terrein blijft zodat er geen hinder op de openbare weg ontstaat.

 


Toetsing van aanvaardbaarheid van de ingedeelde inrichtingen en activiteiten op het vlak van hinder en risico's voor de mens en het milieu

Het bedrijf is gespecialiseerd in het transport en de op- en overslag van containers. Men voorziet om een hoogspanningscabine te plaatsen om voldoende elektrisch vermogen te kunnen creëren om in de toekomst ook reefercontainers te kunnen behandelen op de site.

 

De hoogspanningscabine zal een transformator van 630 kVA bevatten. De transformator wordt ingekuipt.

 

Gelet op de aard van de voorliggende beperkte verandering wordt er geen bijkomend risico voor de mens of het milieu verwacht, bovendien wordt er geoordeeld dat de hinder niet significant vergroot ten opzichte van de vergunde situatie.

 

Het is aan de vergunningverlenende overheid om, op basis van alle onafhankelijk uitgebrachte deskundige adviezen, tot een gemotiveerde en integrale beslissing te komen.

 

Advies van het college

Gunstig advies te verlenen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning onder voorwaarden en voor zover het advies van Brandweerzone Antwerpen gunstig is of voorwaardelijk gunstig met uitvoerbare voorwaarden.

 

Geadviseerde stedenbouwkundige voorwaarden

de nodige (organisatorische) acties te ondernemen, opdat er voldoende bufferparking op het eigen terrein blijft zodat er geen hinder op de openbare weg ontstaat.


Geadviseerde rubriek(en)

Rubriek

Omschrijving

Geadviseerd voor

12.2.1°

transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van 100 kVA tot en met 1.000 kVA.

1x 630 kVA

 

Juridische grond

Het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en hun uitvoeringsbesluiten zijn van toepassing.

Regelgeving: bevoegdheid

Conform artikel 24 en 42 van het Omgevingsvergunningsdecreet heeft het college of de gemeentelijke omgevingsambtenaar de bevoegdheid advies uit te brengen voor de vergunningsaanvragen op haar grondgebied waarvoor de deputatie, de Vlaamse regering of de gewestelijke omgevingsambtenaar de bevoegde overheid is, tenzij:

 

  1. de aanvraag ingediend is door het betrokken college;
  2. de aanvraag louter betrekking heeft op mobiele of verplaatsbare ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

 

Het college heeft op 17 november 2017 (jaarnummer 2017_CBS_08858) beslist om de adviesbevoegdheid op te nemen.

Fasering

Procedurestap

Datum

Ontvangst adviesvraag

19 augustus 2022

Start openbaar onderzoek

geen

Einde openbaar onderzoek

geen

Gemeenteraad voor wegenwerken

geen

Uiterste adviesdatum

18 september 2022

 

Onderzoek

De aanvraag moet niet onderworpen worden aan een openbaar onderzoek.

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Gunstig advies te verlenen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning onder voorwaarden en voor zover het advies van Brandweerzone Antwerpen gunstig is of voorwaardelijk gunstig met uitvoerbare voorwaarden.

 

Geadviseerde stedenbouwkundige voorwaarden

De nodige (organisatorische) acties te ondernemen, opdat er voldoende bufferparking op het eigen terrein blijft zodat er geen hinder op de openbare weg ontstaat.

 

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.