Terug
Gepubliceerd op 19/09/2022

2022_CBS_07476 - Omgevingsvergunning - OMV_2022088334. Vosseschijnstraat 59. District Antwerpen - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 16/09/2022 - 09:00 Stadhuis - Tania Stremersch - bz_besluitvorming_mailbox@antwerpen.be
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Verontschuldigd

Karim Bachar, schepen

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_07476 - Omgevingsvergunning - OMV_2022088334. Vosseschijnstraat 59. District Antwerpen - Goedkeuring 2022_CBS_07476 - Omgevingsvergunning - OMV_2022088334. Vosseschijnstraat 59. District Antwerpen - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Er werd een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, die behandeld wordt volgens de vereenvoudigde procedure van het Omgevingsvergunningendecreet.

 

Projectnummer:

OMV_2022088334

Gegevens van de aanvrager:

zie exploitant

Gegevens van de exploitant:

NV EUROPORTS TERMINALS ANTWERP (0474815493) met als contactadres Vosseschijnstraat 51 te 2030 Antwerpen

Ligging van het project:

Vosseschijnstraat 59 te 2030 Antwerpen

Kadastrale percelen:

afdeling 7 sectie G nr. 1681/5D

waarvan:

 

-          20220622-0097

afdeling 7 sectie G nr. 1681/5D (Euroports)

Vergunningsplichten:

Exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten

Voorwerp van de aanvraag:

een tijdelijke waterzuiveringsinstallatie

 

Omschrijving ingedeelde inrichtingen of activiteiten

 

Voorgeschiedenis

Stedenbouwkundige voorgeschiedenis

-          3/03/2022: omgevingsvergunning (OMV_2021188113) voor het plaatsen van een ondergrondse buffervoorziening;

-          17/06/2005: stedenbouwkundige vergunning (HV/2005/B/0001 – 200546) voor het bouwen van een wasplaats voor voertuigen;

-          28/09/2000: stedenbouwkundige vergunning (HV/2000/B/0049 – 2000962) voor het slopen van een magazijn en bouwen van een nieuw magazijn;

-          7/08/1996: stedenbouwkundige vergunning (HV/1996/5-96/B/0408 – 19953645) voor het bouwen van een opslagmagazijn;

-          28/01/1991: stedenbouwkundige vergunning (HV/1990/B/18/76870-90/553 – 1991124) voor magazijnen;

-          17/03/1994: stedenbouwkundige vergunning (HV/1993/5-93/B/1643 – 1994426) voor de verbouwing en uitbreiding van een opslagplaats;

-          18/06/1992: stedenbouwkundige vergunning (HV/1991/B/18/79591-91/225 – 199270) voor een magazijn;

-          28/01/1991 verleende het college een stedenbouwkundige vergunning (HV/1990/B/18/76870-90/553 – 1991124) voor magazijnen.

 

Voorgeschiedenis milieu

Op 28 februari 2002 verleende de deputatie van de provincie Antwerpen een milieuvergunning voor een op- en overslagbedrijf voor een termijn verstrijkend op 28 februari 2022. Nadien werden nog diverse vergunningen verleend voor veranderingen.

 

Inhoud van de aanvraag

De aanvraag betreft de lozing van bedrijfsafvalwater, na zuivering in een tijdelijke waterzuivering en een verzoek tot bijstelling van bijzondere lozingsnormen.

 

Aangevraagde rubriek(en)

  

Aangevraagde rubriek(en) Euroports
 

Rubriek

Omschrijving

Gevraagd voor

3.6.3.2°

afvalwaterzuiveringsinstallaties, met inbegrip van het lozen van het effluentwater en het ontwateren van de bijhorende slibproductie voor de behandeling van bedrijfsafvalwater met een effluent van meer dan 5 m³/uur tot en met 50 m³/uur.

10,00 m³/uur

 

Aangevraagde bijstelling bijzondere milieuvoorwaarden in afwijking van algemene of sectorale voorwaarden

Euroports

1.

 

Bij te stellen voorwaarde:

Lozingsnormen. 

Voorgesteld alternatief/aanvulling:

Aangepaste lozingsnormen. 

 

Argumentatie

Voorafgaand aan zijn beslissing neemt het college kennis van het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar.

 

Het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar luidt:

 

Adviezen

 

Externe adviezen

 

Adviesinstantie

Datum advies gevraagd

Datum advies ontvangen

Advies

Havenbedrijf Antwerpen, subadvies milieu

1 augustus 2022

31 augustus 2022

Gunstig

Vlaamse Milieumaatschappij/ Advies Vergunning Afvalwater en Lucht

29 juli 2022

22 augustus 2022

Voorwaardelijk gunstig

 

Toetsing regelgeving en beleidsrichtlijnen

 

Plannen van aanleg, ruimtelijke uitvoeringsplannen en verkavelingen

Het goed is grotendeels gelegen in het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) Afbakening zeehavengebied Antwerpen (Besluit van de Vlaamse regering van 30 april 2013), binnen de afbakeningslijn.

De gebieden binnen de afbakeningslijn behoren tot het zeehavengebied Antwerpen.

Met uitzondering van de deelgebieden waarvoor in dit plan voorschriften werden vastgelegd, blijven de op het ogenblik van de vaststelling van dit plan bestaande bestemmings- en inrichtingsvoorschriften onverminderd van toepassing.

 

Het goed is volgens voornoemd gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan bestemd als Gebied voor zeehaven- en watergebonden bedrijven.

Zulk gebied is bestemd om te functioneren als Vlaams havengebied als onderdeel van de haven van Antwerpen. Het is bestemd voor zeehavengebonden en zeehavengerelateerde industriële en logistieke activiteiten en distributie-, opslag- en overslagactiviteiten die gebruikmaken van en aangewezen zijn op de zeehaveninfrastructuur.

Alle handelingen die nodig of nuttig zijn voor de realisatie van de bestemming en voor de exploitatie van de haven en de bedrijven zijn toegelaten.

Daartoe worden ook de volgende werken, handelingen, voorzieningen, en wijzigingen gerekend:

- de aanleg en het onderhoud van infrastructuur die nodig is voor de toegankelijkheid of voor verbindingen langs de waterzijde en langs de landszijde;

- het laguneren of op een andere wijze bergen of verwerken van baggerspecie.

Daarnaast is de ontwikkeling, het herstel en de instandhouding van tijdelijke ecologische infrastructuur toegelaten.

In het gebied zijn eveneens gebouwen of lokalen voor bewakingspersoneel toegelaten.

In het gebied zijn kantoorgebouwen niet toegelaten, tenzij ze noodzakelijk zijn voor en een inherent onderdeel zijn van de exploitatie van haven en industriële activiteiten. De bestaande kantoorgebouwen kunnen behouden blijven binnen het bestaande bouwvolume op het moment van definitieve vaststelling van dit gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan. Uitbreidingen zijn niet toegelaten.

 

De aanvraag dient beoordeeld te worden aan de hand van de voorschriften van het ruimtelijk uitvoeringsplan.

De aanvraag is in overeenstemming met de bestemming en de voorschriften van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan.

 

Voor een straal van 500 meter rond de aanvraag is het voormelde GRUP tevens van toepassing. Hier gelden voornamelijk de bestemmingsvoorschriften Gebied voor zeehaven- en watergebonden bedrijven en – voor de Noorderlaan ten noorden - Gebied voor verkeers- en vervoersinfrastructuur. Parallel aan de Noorderlaan loopt het overdruk met als aanduiding Leidingstraat. Het 3e Havendok en het Albertdok hebben als bestemming Gebied voor waterweginfrastructuur. Tussen de Noorderlaan en de aanvraag bevindt zich een zone met als bestemming Grensgebied met het grootstedelijk gebied – omgeving Noorderlaan. Ten noorden van de Noorderlaan ligt de grens van het afgebakende zeehavengebied. Buiten de afbakeningslijn is het gewestplan Antwerpen nog van toepassing met bestemming Bufferzones.

 

Omgevingstoets

 

Toetsing van de verenigbaarheid van het aangevraagde met de omgeving en de goede ruimtelijke ordening

 

De ingedeelde inrichting of activiteit is vanuit stedenbouwkundig oogpunt hoofdzakelijk vergund. Er zijn geen vergunningsplichtige stedenbouwkundige handelingen aangevraagd. De aanvraag lijkt een eventueel van vergunningsplicht vrijgestelde stedenbouwkundige handeling te omvatten. Volgens het Besluit van de Vlaamse regering (BVR) tot bepaling van stedenbouwkundige handelingen waarvoor geen omgevingsvergunning nodig is, is de plaatsing van constructies binnen het gebied voor zeehaven- en watergebonden bedrijven met een grondoppervlakte kleiner dan 200 m² en hoogte lager dan 20 meter, binnen concrete en algemene randvoorwaarden zoals vernoemd in respectievelijk artikels 4.1. en 4.4. en artikels 1.2. tot en met 1.6  van het BVR, vrijgesteld van stedenbouwkundige vergunningsplicht. Artikel 7.1 zou, zoals de aanvrager zelf suggereert, eveneens van toepassing kunnen zijn.

De aanvraag is verenigbaar met de ruimtelijke context van het havengebied waarbinnen deze aanvraag is gesitueerd. Er is geen bezwaar vanuit stedenbouwkundig oogpunt.

 

Toetsing van aanvaardbaarheid van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten op het vlak van hinder en risico's voor de mens en het milieu

 

Euroports is gespecialiseerd in de op- en overslag van diverse bulkgoederen en in mindere mate stukgoederen. Het betreft voornamelijk meststoffen, maar ook mineralen, ertsen en veevoeders.
 

De milieuvergunning voor de exploitatie van de terminal werd verleend door de deputatie en was geldig tot 28 februari 2022. Een nieuw aanvraagdossier werd volgens de exploitant binnen de wettelijke termijn ingediend maar werd reeds 2 maal onvolledig verklaard door de provincie. Een milieueffectenrapport (MER) is momenteel in opmaak, waarna een nieuw aanvraagdossier zal worden ingediend bij de provincie.

 

Met deze aanvraag beoogt men een vergunning te verkrijgen voor de lozing van bedrijfsafvalwater, na zuivering in een tijdelijke waterzuiveringsinstallatie. Het betreft een mobiele fysico-chemische waterzuivering die dient als pilootproef voor het verzamelen van gegevens om nadien een op maat gedimensioneerde waterzuiveringsinstallatie te kunnen plaatsen. De gegevens zullen ook dienen om het MER te staven. Het bedrijfsafvalwater bestaat enerzijds uit kuiswaters en anderzijds uit hemelwater dat verontreinigd is ten gevolge van losactiviteiten op de kaai. De exploitant vraagt de lozing van bedrijfsafvalwater met een debiet van max. 10 m³/uur, 240 m³/dag en 9.892 m³/jaar. De lozing betreft een klasse 2 activiteit.

Het voorwerp van de vergunningsaanvraag heeft louter betrekking op de lozing van bedrijfsafvalwater. Het college spreekt zich niet uit over de bedrijfsactiviteiten en ondersteunende inrichtingen en activiteiten, uitgezonderd de lozing van bedrijfsafvalwater, waarvoor de exploitant momenteel niet over een geldende exploitatievergunning beschikt.

 

De omgevingsvergunning voor de pilootinstallatie wordt aangevraagd als een tijdelijke inrichting zoals gedefinieerd in artikel 5.1.1.11° van het Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid. De tijdelijke waterzuiveringsinstallatie zal namelijk gedurende maximaal 1 jaar worden ingezet en houdt volgens de exploitant verband met een bouwwerf, zijnde de stedenbouwkundige handelingen ter herschikking en reorganisatie van de betrokken terminal.

 

Tijdens de overslagactiviteiten komen bulkgoederen op de voorkaai terecht. Bij neerslag geeft dit aanleiding tot verontreinigd hemelwater. Daarnaast is er eveneens bedrijfsafvalwater afkomstig van reinigingsactiviteiten. Tot voor kort werd al het hemelwater dat op daken, verhardingen, wegenissen, …valt via verschillende lozingspunten geloosd in het dok. Er wordt momenteel voorzien in de aanpassing van het rioleringsnetwerk (opdeling in zones, installatie van 11 pompputten, persleiding,…) en de bouw van een ondergrondse buffer met een capaciteit van 550 m³ waardoor het hemelwater, bij verontreiniging, naar het bufferbekken van de waterzuivering gestuurd wordt. Het systeem werd zo ontworpen dat enkel in situaties van potentiële verontreiniging het run-off hemelwater zal worden behandeld: enkel wanneer er reinigingsactiviteiten plaatsvinden of laad- en losactiviteit plaatsvindt bij regenweer zullen de pompputten van de betrokken zones in werking treden en het afvalwater via de persleiding naar de buffer sturen, dit gedurende de volledige duur van de reiniging en/of overslagactiviteit. In zones waar geen activiteit plaatsvindt, zullen de pompen niet in werking treden en wordt het niet verontreinigde run-off water rechtstreeks op het dok geloosd via de bestaande lozingspunten door overstorten van de pompputten. Als preventieve maatregel zullen bij aanvang van een regenbui  de pompen in alle zones wel gedurende een korte periode in werking treden indien het na een vorige activiteit nog niet heeft geregend (opvang first flush).

 

Er worden ook maatregelen genomen om de lozing van kuiswater te beperken. Door middel van een veegplan wordt ervoor gezorgd dat na elke handeling (lossen/manipulatie van goederen) de terreinen met een veegwagen worden gereinigd zodat de hoeveelheid hemelwater die verontreinigd kan geraken beperkt wordt. Producten worden herschikt om stikstofbelading in het hemelwater te beperken en de torens worden aangepast om een efficiëntere droogreiniging toe te laten.

 

De buffer zorgt voor een egalisatie van de samenstelling van het afvalwater vooraleer het behandeld wordt in de waterzuiveringsinstallatie. Deze bestaat uit een fysico-chemische behandeling en een nazuivering met zandfilter.

 

De werking van de waterzuiveringsinstallatie is als volgt:

- door middel van een dompelpomp in het bufferbekken wordt het afvalwater opgepompt richting de waterzuivering;

- via een inline-dosering van FeCl3 en een poly-elektroliet oplossing, gebaseerd op de debietsmeting, wordt m.b.v. een statische menger een neerslag gecreëerd in de buizenflocculator;

- de neerslag/vlokken worden vervolgens in de lamellenseparator geagglomereerd en verwijderd door sedimentatie in een platenpakket van de lamellenseparator. De neerslag wordt verpompt via een slibpomp;

- het heldere water uit de lamellenseparator wordt verder over een zandfilter gepompt;

- het slib vanuit de lamellenseparator en het slib van het terugspoelen van de zandfilter wordt verzameld in een verticale slibbuffer. Na bezinking stroomt het helder water terug naar het bufferbekken. Het slib wordt periodiek verwijderd d.m.v. een zuigwagen;

- het effluent wordt opgevangen in de effluentbuffer en stroomt gravitair naar het lozingspunt ‘WZ Noord’.

Het aanvraagdossier omvat een verzoek tot bijstelling van de lozingsnormen. Voor het voorstel van deze lozingsnormen werd uitgegaan van resultaten van labotesten die uitgevoerd werden tijdens het doorlopen onderzoekstraject in de voorbereiding van het hervergunningsdossier. De gekozen behandelingstechniek werd geselecteerd op basis van expertenonderzoek en economische haalbaarheid. De volgende paramaters worden aangevraagd:

 

Parameter (mg/l)

Beslissingsdatum vergunning - 31/11/22

1/12/22 - 1 jaar na beslissingsdatum vergunning

Boor

47

47

Zilver

0,004

0,004

Aluminium

10

10

Arseen

0,05

0,05

Cadmium

0,008

0,008

Kobalt

0,02

0,02

Chroom

0,2

0,2

Koper

0,5

0,5

Kwik

0,00015

0,00015

Kalium

3.000

2.750

Nikkel

0,05

0,05

P t

5

5

Lood

0,4

0,4

Antimoon

0,1

0,1

Seleen

0,03

0,03

Titanium

1

1

Vanadium

0,05

0,05

Zink

2

2

Bezinkbare stoffen

0,5

0,5

Zwevende stoffen

60

60

CZV

125

125

NO2-

2

2

N t

500

150

Sulfaat

3.000

2.500

BZV

25

25

Uranium

0,01

0,01

 

Het aanvraagdossier bevat een impactbeoordeling uitgevoerd aan de hand van de Wezertool. Er werd hierbij rekening gehouden met 2 debietscenario’s en het strengste normenkader (periode: datum beslissing tot eind 2022). In geen van beide scenario’s wordt er voor een parameter een relevante impact verwacht. De procentuele bijdrage t.o.v. de stroomopwaartse concentraties was telkens minder dan 10%, waardoor er volgens de Wezertool geen verdere evaluatie nodig is.

 

De voorgestelde lozingsnormen kunnen toegestaan worden.

 

Aan het lozingspunt wordt een elektromagnetische debietsmeter voorzien. De kwaliteit van het geloosde bedrijfsafvalwater wordt opgevolgd via een zelfcontroleprogramma, hoewel op basis van het aangevraagde debiet in principe geen zelfcontroleprogramma verplicht is. Aangezien de tijdelijke zuivering wordt geplaatst om zekerheid te krijgen over de doeltreffendheid van het concept dat ook in de finale zuivering zal worden toegepast, is het van belang om toch een controleprogramma te voorzien. Voor het lozingspunt van de Noordkaai wordt controleprogramma voorgesteld waarbij de meetfrequentie afhankelijk gesteld wordt van het al dan niet kritisch zijn van de parameter.

 

Voor de lozingspunten op de Noordkaai die enkel nog hemelwater lozen, zal nog een bijkomend controleprogramma worden opgezet. De keuze om het hemelwater al dan niet naar de zuivering te sturen, vereist een programmatie van de sturing van de pompen en de afstemming op de sensoren. Vermoed wordt dat in de aanvangsfase dit nog af en toe zal moeten worden bijgestuurd. Bijkomende controles ter hoogte van de lozingspunten zullen hiertoe bijdragen om een optimale sturing van het systeem te bekomen. Uitzondering hierop is lozingspunt 5 waarop een oppervlak is aangesloten waarop in principe geen verontreiniging kan plaatsvinden. Dit lozingspunt wordt niet opgenomen in het controlemeetprogramma. Ook lozingspunt 1 wordt omwille van diezelfde overweging uit het controleprogramma geschrapt, zij het dat via lozingspunt 1 naast hemelwater ook gezuiverd huishoudelijk afvalwater wordt geloosd.

 

Volgend zelfcontroleprogramma wordt voorgesteld:

 

Lozingspunt

Type lozing

Frequentie

Te meten parameters

Opmerkingen

Lozingspunt WZ Noord

Bedrijfsafvalwater

Maandelijks

Tot-P, tot-N, K, SO4, CCL4-extr.st, SS, BS, CZV, BZV, pH, Co, V, Cd

- a.d.h.v. schepstalen

- zolang de tijdelijke waterzuivering operationeel is

- de eerste werkdag van de betreffende maand, en indien geen regendag, de eerstvolgende regendag

Tweemaandelijks

Overige parameters uit het voorgesteld normenkader

Lozingspunten

2, 3, 4, 4a, 4b,

4c, 4d, 4e

Hemelwater

Maandelijks

Tot-P, tot-N, K, SO4, CCL4-extr.st, SS, BS, CZV, BZV, pH, Co, V, Cd

- a.d.h.v. schepstalen

- zolang de tijdelijke waterzuivering operationeel is

- de eerste werkdag van de betreffende maand, en indien geen regendag, de eerstvolgende regendag

Tweemaandelijks

Overige parameters uit het voorgesteld normenkader

 

Het is aangewezen om de uitvoering van het controleprogramma expliciet op te leggen als bijzondere milieuvoorwaarde. De exploitant dient de analyseresultaten tweemaandelijks te bezorgen aan de VMM en de dienst vergunningen/milieu van de stad Antwerpen (milieuvergunningen@antwerpen.be), met vermelding van het OMV-nummer).

 

Op 22 augustus 2022 verleende VMM een voorwaardelijk gunstig advies mits voldaan wordt aan de algemene lozingsvoorwaarden voor de lozing van bedrijfsafvalwater in oppervlaktewater en de voorgestelde  bijzondere lozingsnormen. In het advies wordt aangegeven dat er geen lozingsnorm voor kwik in de vergunning moet worden opgenomen aangezien de aangevraagde norm gelijk is aan het indelingscriterium. De lozingsnorm voor kwik wordt dus niet opgenomen in de vergunning.

 

De waterzuiveringsinstallatie is in een container op een verharde ondergrond geplaatst.

Voor de werking van de waterzuiveringsinstallatie wordt een dagvoorraad aan gevaarlijke producten opgeslagen, deze opslag gebeurt op lekbakken.
 

Het slib afkomstig van de waterzuiveringsinstallatie wordt door een erkend verwerker ingezameld. In het dossier wordt gesteld dat de enige bijkomende transportbewegingen die door dit project gecreëerd worden, deze ophaalbeurten zijn. Men maakt een inschatting van 2 tot 4 transportbewegingen per maand.
Er wordt verwacht dat de effecten op de mobiliteit beperkt zullen zijn.

 

Het dichtstbij gelegen habitatrichtlijngebied dat een impact zou kunnen ondervinden van de lozing is de Schelde (Schelde en Durme-estuarium). In het aanvraagdossier wordt de bijdrage van de lozing getoetst aan de toetswaarden voor de Zeeschelde ter hoogte van de Berendrechtsluis. De bijdrage bedraagt maximaal 1,37%.

De bijdrage blijft ruim onder 10% en is dus beperkt. Bovendien zal de beoogde toestand resulteren in een verbetering ten opzichte van de huidige lozingstoestand.

 

De aanvraag heeft geen betrekking op een project als vermeld in bijlage I, II of III van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2004 houdende vaststelling van de categorieën van projecten, onderworpen aan milieueffectrapportage (milieueffectrapport). Een MER, ontheffing of project-m.e.r.-screening is bijgevolg niet vereist.

 

Uit de toepassing van de beoordelingsschema’s van de watertoets blijkt dat de gevraagde activiteiten niet van aard zijn dat ze een invloed hebben op het watersysteem. Een bijkomend wateradvies is niet vereist en de vergunningsaanvraag voldoet aan de doelstellingen opgenomen in artikel 5 van het decreet integraal waterbeleid.

 

De beoogde waterzuivering zal bijdragen aan een verbetering ten opzichte van de huidige lozingssituatie waarbij de impact op het oppervlaktewater zal afnemen. Het is evenwel aangewezen dat de exploitant zo snel als mogelijk een vergunning bekomt voor al de bedrijfsactiviteiten, waarin het lozingsaspect dan mee in wordt opgenomen.

 

Advies aan het college

 

Advies over de ingedeelde inrichtingen of activiteiten

Aan het college wordt voorgesteld om voor de ingedeelde inrichting of activiteit de omgevingsvergunning te verlenen onder voorwaarden.

 

Geadviseerde rubriek(en)

 

Rubriek

Omschrijving

Geadviseerd voor

3.6.3.2°

afvalwaterzuiveringsinstallaties, met inbegrip van het lozen van het effluentwater en het ontwateren van de bijhorende slibproductie voor de behandeling van bedrijfsafvalwater met een effluent van meer dan 5 m³/uur tot en met 50 m³/uur.

10,00 m³/uur

 

Geadviseerde bijzondere milieuvoorwaarden

1. Volgende lozingsnormen zijn van toepassing op het geloosde effluent:

 

Parameter (mg/l)

Beslissingsdatum vergunning - 31/11/22

1/12/22 - 1 jaar na beslissingsdatum vergunning

Boor

47

47

Zilver

0,004

0,004

Aluminium

10

10

Arseen

0,05

0,05

Cadmium

0,008

0,008

Kobalt

0,02

0,02

Chroom

0,2

0,2

Koper

0,5

0,5

Kalium

3.000

2.750

Nikkel

0,05

0,05

P t

5

5

Lood

0,4

0,4

Antimoon

0,1

0,1

Seleen

0,03

0,03

Titanium

1

1

Vanadium

0,05

0,05

Zink

2

2

Bezinkbare stoffen

0,5

0,5

Zwevende stoffen

60

60

CZV

125

125

NO2-

2

2

N t

500

150

Sulfaat

3.000

2.500

BZV

25

25

Uranium

0,01

0,01


2. Volgend controleprogramma dient uitgevoerd te worden:

 

Lozingspunt

Type lozing

Frequentie

Te meten parameters

Opmerkingen

Lozingspunt WZ Noord

Bedrijfsafvalwater

Maandelijks

Tot-P, tot-N, K, SO4, CCL4-extr.st, SS, BS, CZV, BZV, pH, Co, V, Cd

- a.d.h.v. schepstalen

- zolang de tijdelijke waterzuivering operationeel is

- de eerste werkdag van de betreffende maand, en indien geen regendag, de eerstvolgende regendag

Tweemaandelijks

Overige parameters uit het voorgesteld normenkader

Lozingspunten

2, 3, 4, 4a, 4b,

4c, 4d, 4e

Hemelwater

Maandelijks

Tot-P, tot-N, K, SO4, CCL4-extr.st, SS, BS, CZV, BZV, pH, Co, V, Cd

- a.d.h.v. schepstalen

- zolang de tijdelijke waterzuivering operationeel is

- de eerste werkdag van de betreffende maand, en indien geen regendag, de eerstvolgende regendag

Tweemaandelijks

Overige parameters uit het voorgesteld normenkader


3. De exploitant dient de analyseresultaten tweemaandelijks te bezorgen aan de VMM en de dienst vergunningen/milieu van de stad Antwerpen (milieuvergunningen@antwerpen.be), met vermelding van het OMV-nummer).

Juridische grond

Het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, het decreet betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid, het decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu en hun uitvoeringsbesluiten zijn van toepassing.

Regelgeving: bevoegdheid

Conform artikel 15 van het Omgevingsvergunningsdecreet is het college van burgemeester en schepenen voor zijn ambtsgebied in eerste administratieve aanleg bevoegd voor volgende aanvragen van:

 

  1. de gemeentelijke projecten;
  2. andere gevallen dan deze waarvoor de Vlaamse regering of de deputatie bevoegd is.

Fasering

 

Procedurestap

Datum

Indiening aanvraag

5 juli 2022

Volledig en ontvankelijk

29 juli 2022

Start openbaar onderzoek

geen

Einde openbaar onderzoek

geen

Gemeenteraad voor wegenwerken

geen

Uiterste beslissingsdatum

27 september 2022

Verslag GOA

8 september 2022

naam GOA

Bieke Geypens

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college sluit zich integraal aan bij het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar en maakt dit tot zijn eigen motivatie.

Artikel 2

Het college beslist de aanvraag tot omgevingsvergunning goed te keuren en aan de aanvrager de vergunning af te leveren, die afhankelijk is van de strikte naleving van volgende voorwaarden:

 

Algemene voorwaarden

de algemene voorwaarden die aan de vergunning zijn gehecht en er integraal deel van uitmaken.

 

Bijzondere milieuvoorwaarden


1. Volgende lozingsnormen zijn van toepassing op het geloosde effluent:

 

Parameter (mg/l)

Beslissingsdatum vergunning - 31/11/22

1/12/22 - 1 jaar na beslissingsdatum vergunning

Boor

47

47

Zilver

0,004

0,004

Aluminium

10

10

Arseen

0,05

0,05

Cadmium

0,008

0,008

Kobalt

0,02

0,02

Chroom

0,2

0,2

Koper

0,5

0,5

Kalium

3.000

2.750

Nikkel

0,05

0,05

P t

5

5

Lood

0,4

0,4

Antimoon

0,1

0,1

Seleen

0,03

0,03

Titanium

1

1

Vanadium

0,05

0,05

Zink

2

2

Bezinkbare stoffen

0,5

0,5

Zwevende stoffen

60

60

CZV

125

125

NO2-

2

2

N t

500

150

Sulfaat

3.000

2.500

BZV

25

25

Uranium

0,01

0,01


2. Volgend controleprogramma dient uitgevoerd te worden:

 

Lozingspunt

Type lozing

Frequentie

Te meten parameters

Opmerkingen

Lozingspunt WZ Noord

Bedrijfsafvalwater

Maandelijks

Tot-P, tot-N, K, SO4, CCL4-extr.st, SS, BS, CZV, BZV, pH, Co, V, Cd

- a.d.h.v. schepstalen

- zolang de tijdelijke waterzuivering operationeel is

- de eerste werkdag van de betreffende maand, en indien geen regendag, de eerstvolgende regendag

Tweemaandelijks

Overige parameters uit het voorgesteld normenkader

Lozingspunten

2, 3, 4, 4a, 4b,

4c, 4d, 4e

Hemelwater

Maandelijks

Tot-P, tot-N, K, SO4, CCL4-extr.st, SS, BS, CZV, BZV, pH, Co, V, Cd

- a.d.h.v. schepstalen

- zolang de tijdelijke waterzuivering operationeel is

- de eerste werkdag van de betreffende maand, en indien geen regendag, de eerstvolgende regendag

Tweemaandelijks

Overige parameters uit het voorgesteld normenkader


3. De exploitant dient de analyseresultaten tweemaandelijks te bezorgen aan de VMM en de dienst vergunningen/milieu van de stad Antwerpen (milieuvergunningen@antwerpen.be), met vermelding van het OMV-nummer).

Artikel 3

De vergunning omvat thans volgende rubriek(en):

 

Rubriek

Omschrijving

Gecoördineerd

3.6.3.2°

afvalwaterzuiveringsinstallaties, met inbegrip van het lozen van het effluentwater en het ontwateren van de bijhorende slibproductie voor de behandeling van bedrijfsafvalwater met een effluent van meer dan 5 m³/uur tot en met 50 m³/uur.

10,00 m³/uur

 

De vergunning omvat thans volgende bijzondere milieuvoorwaarden:


1.

Volgende lozingsnormen zijn van toepassing op het geloosde effluent:

 

Parameter (mg/l)

Beslissingsdatum vergunning - 31/11/22

1/12/22 - 1 jaar na beslissingsdatum vergunning

Boor

47

47

Zilver

0,004

0,004

Aluminium

10

10

Arseen

0,05

0,05

Cadmium

0,008

0,008

Kobalt

0,02

0,02

Chroom

0,2

0,2

Koper

0,5

0,5

Kalium

3.000

2.750

Nikkel

0,05

0,05

P t

5

5

Lood

0,4

0,4

Antimoon

0,1

0,1

Seleen

0,03

0,03

Titanium

1

1

Vanadium

0,05

0,05

Zink

2

2

Bezinkbare stoffen

0,5

0,5

Zwevende stoffen

60

60

CZV

125

125

NO2-

2

2

N t

500

150

Sulfaat

3.000

2.500

BZV

25

25

Uranium

0,01

0,012.

Volgend controleprogramma dient uitgevoerd te worden:

 

Lozingspunt

Type lozing

Frequentie

Te meten parameters

Opmerkingen

Lozingspunt WZ Noord

Bedrijfsafvalwater

Maandelijks

Tot-P, tot-N, K, SO4, CCL4-extr.st, SS, BS, CZV, BZV, pH, Co, V, Cd

- a.d.h.v. schepstalen

- zolang de tijdelijke waterzuivering operationeel is

- de eerste werkdag van de betreffende maand, en indien geen regendag, de eerstvolgende regendag

Tweemaandelijks

Overige parameters uit het voorgesteld normenkader

Lozingspunten

2, 3, 4, 4a, 4b,

4c, 4d, 4e

Hemelwater

Maandelijks

Tot-P, tot-N, K, SO4, CCL4-extr.st, SS, BS, CZV, BZV, pH, Co, V, Cd

- a.d.h.v. schepstalen

- zolang de tijdelijke waterzuivering operationeel is

- de eerste werkdag van de betreffende maand, en indien geen regendag, de eerstvolgende regendag

Tweemaandelijks

Overige parameters uit het voorgesteld normenkader3.

De exploitant dient de analyseresultaten tweemaandelijks te bezorgen aan de VMM en de dienst vergunningen/milieu van de stad Antwerpen (milieuvergunningen@antwerpen.be), met vermelding van het OMV-nummer).

 

Artikel 4

Het college wijst er op dat de omgevingsvergunning ingaat op 16 september 2022 voor een termijn van 1 jaar.

Artikel 5

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.