Terug
Gepubliceerd op 19/09/2022

2022_CBS_07617 - Ondersteuning - Woonstad - Woonactoren Antwerpen - Vastlegging nominatief krediet 2022 - Afsprakennota's - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 16/09/2022 - 09:00 Stadhuis - Tania Stremersch - bz_besluitvorming_mailbox@antwerpen.be
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Verontschuldigd

Karim Bachar, schepen

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_07617 - Ondersteuning - Woonstad - Woonactoren Antwerpen - Vastlegging nominatief krediet 2022 - Afsprakennota's - Goedkeuring 2022_CBS_07617 - Ondersteuning - Woonstad - Woonactoren Antwerpen - Vastlegging nominatief krediet 2022 - Afsprakennota's - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Aanleiding en context

Op 30 mei 2022 (jaarnummer 281) keurde de gemeenteraad de aanpassing 5 van het meerjarenplan 2020-2025 goed. Met ditzelfde besluit keurde de gemeenteraad de nominatieve toekenning goed van:

 • 1.025.372,07 EUR voor leefbaarheid binnen sociale huisvesting, 154.040,00 EUR voor fraudebestrijding, 63.177,00 EUR voor aanpak sluikstort  en 80.000,00 EUR voor energiebesparende maatregelen aan Woonhaven Antwerpen cvba;
 • 132.489,70 EUR voor prospectie, onthaal en administratieve ondersteuning aan SVK Antwerpen vzw;
 • 115.085,89 EUR voor leefbaarheid binnen sociale huisvesting aan De Ideale Woning cvba. 

Op 27 juni 2022 (jaarnummer 404 ) keurde de gemeenteraad de nominatieve toekenning goed aan Woonhaven Antwerpen cvba, voor het project Leefbaarheid, voor een bedrag van 204.441,72 EUR. 

De stad maakt jaarlijks  afsprakennota's op met volgende woonactoren van de stad Antwerpen: Woonhaven Antwerpen cvba, De Ideale Woning cvba en Sociaal Verhuurkantoor Antwerpen vzw.

Argumentatie

Er wordt voor 2022 een afsprakennota afgesloten met:

 • Sociaal Verhuurkantoor Antwerpen vzw (SVKA) voor het voorzien van medewerkers prospectie, onthaal en administratieve ondersteuning; dit voor een bedrag van 132.489,70 EUR.
 • De Ideale Woning cvba voor het voorzien van een leefbaarheidswerking; dit voor een bedrag van 115.085,89 EUR.
 • Woonhaven Antwerpen cvba voor het voorzien van een leefbaarheidswerking, een buitenlands inkomstenonderzoek en een aanpak sluikstort bij grote verhuisbewegingen; dit voor de respectievelijke bedragen van  1.229.813,78 EUR, 154.040,00 EUR en 63.177,00 EUR, voor een totaal van 1.447.030,78 EUR. Deze afsprakennota omvat ook de leefbaarheidswerking van de voormalige huisvestingsmaatschappij ABC. Sinds 1 januari 2022 maakt ABC integraal deel uit van Woonhaven.
 • Woonhaven Antwerpen cvba voor het reduceren van energieverbruik in de sociale huisvesting en zodoende ook te voldoen aan de Europese regelgeving inzake. Dit voor een bedrag van 80.000,00 EUR. 

De ondersteuningen worden door de stad Antwerpen toegekend onder de voorwaarden opgenomen in de afsprakennota's, die per project aan de betrokken ontvanger ter ondertekening worden voorgelegd. Deze afsprakennota's bevatten per project bepalingen over onder meer de inhoud, de uitvoering, de verantwoording en de financiën van het project die door de ontvanger zullen worden opgenomen.

Als de verwachte projectresultaten ten gevolge van de maatregelen i.k.v. de Covid19 pandemie niet of onvoldoende behaald kunnen worden, dient de ontvanger dit onmiddellijk te signaleren aan de ondersteuningsverstrekker zodat in onderling overleg de impact op het project besproken kan worden. In het kader van de coronamaatregelen past de  ontvanger zijn werking zo goed mogelijk aan om de vooropgestelde doelen te bereiken.

Juridische grond

Wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen.

Het Kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid goedgekeurd door de gemeenteraad op 26 oktober 2020 (jaarnummer 595).

Algemene financiële opmerkingen

BudgetplaatsUitvoerderBedrag
5401505000
Sociaal Verhuurkantoor Antwerpen vzw132.489,70
5401505000
Woonhaven Antwerpen cvba80.000,00
5401505000
Woonhaven Antwerpen cvba
1.229.813,78
5401505000
Woonhaven Antwerpen cvba
154.040,00
5401505000
Woonhaven Antwerpen cvba63.177,00
5401505000
De Ideale Woning cvba115.085,89


De ondersteuning voor energiebesparende maatregelen (80.000,00 euro) zal worden uitbetaald op basis van de ingediende facturen.

Indien het een uitgave op exploitatiekrediet betreft, is de procedure voor het uitbetalen van toelagekredieten op het exploitatiebudget zoals goedgekeurd door het college op 27 november 2015 (jaarnummer 9823) van toepassing.

Een geldelijke ondersteuning zal enkel uitbetaald worden wanneer er geen openstaande, niet betwiste, vervallen schulden zijn ten aanzien van de stad Antwerpen.

Beleidsdoelstellingen

5 - Woonstad
2WNS01 - Wonen
2WNS0103 - Sociaal en bescheiden woningen
2WNS010302 - Nieuwe of grondig vernieuwde en goed onderhouden sociale woningen en aangepast woonaanbod
5 - Woonstad
2WNS01 - Wonen
2WNS0103 - Sociaal en bescheiden woningen
2WNS010303 - Leefbaarheid binnen sociale huisvesting
5 - Woonstad
2WNS01 - Wonen
2WNS0103 - Sociaal en bescheiden woningen
2WNS010306 - Verhuur via sociaal verhuurkantoor
5 - Woonstad
2WNS01 - Wonen
2WNS0103 - Sociaal en bescheiden woningen
2WNS010307 - Fraudebestrijding

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college bekrachtigt de volgende afsprakennota's met een looptijd van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022:

 • SVK Antwerpen vzw, Langstraat 102 te 2140 Borgerhout met ondernemingsnummer 0442 478 465 waarin de afspraken en voorwaarden vervat zijn voor het bekomen van een ondersteuning van 132.489,70 EUR voor het project prospectie, onthaal en administratieve ondersteuning;
 • Woonhaven Antwerpen cvba, Jan Denucéstraat 23 te 2020 Antwerpen met ondernemingsnummer 0403 795 657 waarin de afspraken en voorwaarden vervat zijn voor het bekomen van een ondersteuning van 1.229.813,78 EUR voor het project leefbaarheid, 154.040,00 EUR buitenlands inkomstenonderzoek en 63.177,00 EUR voor aanpak sluikstort bij grote renovatie;
 • Woonhaven Antwerpen cvba, Jan Denucéstraat 23 te 2020 Antwerpen met ondernemingsnummer 0403 795 657 waarin de afspraken en voorwaarden vervat zijn voor het bekomen van een ondersteuning van 80.000,00 EUR voor het project energiebesparende maatregelen;
 • De Ideale Woning cvba, Diksmuidelaan 276 te 2600 Berchem met ondernemingsnummer 0404 710 724 waarin de afspraken en voorwaarden vervat zijn voor het bekomen van een ondersteuning van 115.085,89 EUR voor het project leefbaarheid.

Artikel 2

Het college keurt de uitbetaling goed van de ondersteuning voor volgende bedragen voor 2022:

 • de som van 132.489,70 EUR (project prospectie, onthaal en administratieve ondersteuning) aan SVK Antwerpen vzw;
 • de som van 1.229.813,78 EUR (deelproject leefbaarheid), de som van 154.040,00 EUR (deelproject buitenlands inkomstenonderzoek) en de som van 63.177,00 EUR (deelproject aanpak sluikstort bij grote renovaties) aan Woonhaven Antwerpen cvba;  
 • de som van 80.000,00 EUR (project energiebesparende maatregelen) aan Woonhaven Antwerpen cvba, 
 • de som van 115.085,89 EUR (project leefbaarheid) aan De Ideale Woning cvba.

Artikel 3

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:
OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon
SVK Antwerpen vzw
Langstraat 102
2140 Borgerhout
OND 0442 478 465
IBAN BE26 0688 9861 7929
Project: Medewerkers prospectie,
onthaal en administratieve ondersteuning
132.489,70 EURbudgetplaats:5401505000
budgetpositie:6496800
functiegebied:2WNS010306A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: intern
begrotingsprogramma:2SA050930
budgetperiode: 2200
4505142230
Woonhaven Antwerpen cvba
Jan Denucéstraat 23
2020 Antwerpen
OND 0403 795 657
IBAN BE47 0680 8401 7080
Project: leefbaarheid
1.229.813,78 EURbudgetplaats:5401505000
budgetpositie:6496600
functiegebied:2WNS010303A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: intern
begrotingsprogramma:2SA050930
budgetperiode: 2200
4505138869
Woonhaven Antwerpen cvba
Jan Denucéstraat 23
2020 Antwerpen
OND 0403 795 657
IBAN BE47 0680 8401 7080
Project: leefbaarheid deelproject
buitenlands inkomstenonderzoek
154.040,00 EURbudgetplaats:5401505000
budgetpositie:6496600
functiegebied:2WNS010307A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: intern
begrotingsprogramma:2SA050930
budgetperiode: 2200
4505142227

Woonhaven Antwerpen cvba
Jan Denucéstraat 23
2020 Antwerpen
OND 0403 795 657
IBAN BE47 0680 8401 7080
Project: leefbaarheid deelproject
aanpak sluikstort bij grote renovaties
63.177,00 EURbudgetplaats:5401505000
budgetpositie:6496600
functiegebied:2WNS010303A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: intern
begrotingsprogramma:2SA050930
budgetperiode: 2200
4505142229

Woonhaven Antwerpen cvba
Jan Denucéstraat 23
2020 Antwerpen
OND 0403 795 657
IBAN BE47 0680 8401 7080
Project:energiebesparende maatregelen
80.000,00 EURbudgetplaats:5401505000
budgetpositie:664600
functiegebied:2WNS010301A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: intern
begrotingsprogramma:2SA050930
budgetperiode: 2200
4505140091
De Ideale Woning cvba
Diksmuidelaan 276
2600 Berchem
OND 0404 710 724
IBAN BE42 0010 3704 2154
Project: leefbaarheid
115.085,89 EURbudgetplaats:5401505000
budgetpositie:6496600
functiegebied:2WNS010303A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: intern
begrotingsprogramma:2SA050930
budgetperiode: 2200
4505138651