Terug
Gepubliceerd op 19/09/2022

2022_CBS_07508 - Omgevingsvergunning - OMV_2022093278. Herentalsebaan 68. District Deurne - Weigering

college van burgemeester en schepenen
vr 16/09/2022 - 09:00 Stadhuis - Tania Stremersch - bz_besluitvorming_mailbox@antwerpen.be
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Verontschuldigd

Karim Bachar, schepen

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_07508 - Omgevingsvergunning - OMV_2022093278. Herentalsebaan 68. District Deurne - Weigering 2022_CBS_07508 - Omgevingsvergunning - OMV_2022093278. Herentalsebaan 68. District Deurne - Weigering

Motivering

Aanleiding en context

Er werd een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, die behandeld wordt volgens de vereenvoudigde procedure van het Omgevingsvergunningendecreet.

 

Projectnummer:

OMV_2022093278

Gegevens van de aanvrager:

BV MileStone Projects met als adres Bredestraat_AN 19 te 2000 Antwerpen

Ligging van het project:

Herentalsebaan 68 te 2100 Deurne (Antwerpen)

Kadastrale percelen:

afdeling 32 sectie B nr. 1017Y22

Vergunningsplichten:

Stedenbouwkundige handelingen

Voorwerp van de aanvraag:

verbouwen van een pand tot 3 appartementen en een eengezinswoning

 

Omschrijving stedenbouwkundige handelingen

 

Relevante voorgeschiedenis

 

-          25/06/1990: vergunning (629#882) voor uitbreidingswerken aan bestaande drukkerij;

-          27/10/1933: toelating (329#10358) voor het bouwen van een garage;

-          1/01/1923: toelating (329#422) voor het bouwen van twee huizen met magazijn.

 

Geacht vergunde toestand

 

-          functie:

 • gelijkvloers en achterbouw: dienstverlening;
 • verdiepingen: wonen, 2 woongelegenheden;

-          bouwvolume:

 • 3 bouwlagen met plat dak;
 • kroonlijsthoogte van 10,36 m vooraan;
 • achterbouw van 2 bouwlagen met plat dak;
 • kroonlijsthoogte achterbouw van 6,99 m;
 • bouwdiepte hoofdgebouw circa 12 m op de verdiepingen;
 • uitbreiding verdiepingen aan de linkerzijde tot een bouwdiepte van circa 16 m;

-          gevelafwerking:

 • witte sierpleister;
 • plint en dorpels in arduin;
 • buitenschrijnwerk gelijkvloers in wit geschilderd hout en op de verdiepingen in wit pvc;
 • dubbele poort aan de rechterzijde naar de achterliggende werkplaats en magazijn;

-          inrichting: volledige perceel bebouwd op het gelijkvloers.

 

Bestaande toestand

 

-          conform geacht vergunde toestand.

Nieuwe toestand

 

-          functie: wonen op alle verdiepingen en in de achterbouw:

 • 2 tweeslaapkamerappartementen met een netto vloeroppervlakte van circa 64 m²;
 • 1 tweeslaapkamerappartement met een netto vloeroppervlakte van circa 88 m²;
 • 1 eengezinswoning in de achterbouw;
 • gemeenschappelijke kantoorfunctie op het gelijkvloers van het hoofdgebouw;

-          bouwvolume:

 • gesloopte constructies in het binnengebied;
 • extra 2 bouwlagen op het hoofdvolume waarvan de bovenste een teruggetrokken daklaag is;
 • kroonlijsthoogte van 16,03 m;
 • dakterras op de eerste en derde verdieping;
 • terras aan de zijgevel van de uitbreiding op de tweede verdieping;

-          gevelafwerking:

 • nieuwe bouwlagen in zwart geprofileerde aluminium panelen;
 • nieuwe eengezinswoning:

-          wit/bruin genuanceerde baksteen;

-          zwart pvc buitenschrijnwerk;

-          plint en dorpels in arduin;

-          tuinberging afgewerkt met thermowood;

-          inrichting:

 • autoparkeerplaats en fietsenberging op het gelijkvloers ten behoeve van de eengezinswoning;
 • open ruimte wordt ingericht als tuin voor de eengezinswoning.

 

Inhoud van de aanvraag

 

-          slopen van de constructies in het binnengebied;

-          wijzigen van de functie van dienstverlening naar wonen;

-          vermeerderen van het aantal woongelegenheden van 2 naar 4;

-          uitbreiden van het volume;

-          wijzigen van de voorgevel;

-          wijzigen van de scheimuren;

-          doorvoeren van interne constructieve werken.

 

Argumentatie

Voorafgaand aan zijn beslissing neemt het college kennis van het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar.

 

Het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar luidt:

 

Adviezen

 

Externe adviezen

 

Adviesinstantie

Datum advies gevraagd

Datum advies ontvangen

Advies

Agentschap Wegen en Verkeer/ AWV - District Antwerpen Vergunningen

27 juli 2022

17 augustus 2022

Voorwaardelijk gunstig

AQUAFIN NV

27 juli 2022

1 september 2022

Voorwaardelijk gunstig

Brandweerzone Antwerpen-Zwijndrecht - Hulpverleningszone 1 (Antwerpen)/ Brandweer Zone Antwerpen BZA

27 juli 2022

4 augustus 2022

Voorwaardelijk gunstig

Fluvius System Operator/ Fluvius

27 juli 2022

19 augustus 2022

Voorwaardelijk gunstig

Water-link

27 juli 2022

1 september 2022Voorwaardelijk gunstig

 

Interne adviezen

 

Adviesinstantie

Datum advies gevraagd

Datum advies

Ondernemen en Stadsmarketing/ Business en Innovatie

27 juli 2022

1 augustus 2022

Ondernemen en Stadsmarketing/ Klantencontacten en Dienstverlening/ Loket Thema Wonen - huisnummering

27 juli 2022

8 augustus 2022

Stadsontwikkeling/ Mobiliteit

27 juli 2022

28 juli 2022

Stadsontwikkeling/ Omgeving/ Vergunningen Milieu

27 juli 2022

Geen datum ingevuld

Stadsontwikkeling/ Omgeving/ Vergunningen Stedenbouw/ vermoeden van vergunning

27 juli 2022

10 augustus 2022

 

Toetsing regelgeving en beleidsrichtlijnen

 

Plannen van aanleg, ruimtelijke uitvoeringsplannen en verkavelingen

Het eigendom is gelegen binnen de omschrijving van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan GRUP Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen, goedgekeurd op 19 juni 2009.

 

Het eigendom is gelegen in het gewestplan Antwerpen (Koninklijk Besluit van 3 oktober 1979 en latere wijzigingen). Het eigendom ligt, volgens dit van kracht zijnde gewestplan, in een woongebied in de stedelijke agglomeratie van Antwerpen, dit is het gedeelte van de stad gelegen tussen de Kleine Ring en respectievelijk de reservatiestrook voor de aanleg van lijninfrastructuur (de A102) tussen Merksem en Wommelgem, de R11 tussen Wommelgem en Mortsel, de oostelijke grens van Mortsel en Hove en de reservatiestrook voor pijpleidingen tussen Hove/Kontich en Hemiksem.

De woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening, ambacht en kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf om redenen van goede ruimtelijke ordening niet in een daartoe aangewezen gebied moeten worden afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaal-culturele inrichtingen, voor openbare nutsvoorzieningen, voor toeristische voorzieningen, voor agrarische bedrijven. Deze bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen echter maar worden toegestaan voor zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving, (Artikel 5 van het Koninklijk Besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en toepassing van de ontwerpgewestplannen en de gewestplannen).

In dit gebied wordt de maximale bouwhoogte afgestemd op de volgende criteria:

- de in de onmiddellijke omgeving aanwezige bouwhoogten;

- de eigen aard van het betrokken gebied;

- de breedte van het voor het gebouw gelegen openbaar domein.

 

(Gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (GRUP's) kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be/grup. Het gewestplan kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be/gewestplan.)

 

De aanvraag ligt niet in een verkaveling.

 

De aanvraag is in overeenstemming met de bepalingen van het gewestplan.

 

Gewestelijke stedenbouwkundige verordeningen

 

-          Hemelwater: het besluit van de Vlaamse regering van 5 juli 2013 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater (verder genoemd verordening hemelwater).
(De verordening hemelwater kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening hemelwater)


De aanvraag is in overeenstemming met de verordening hemelwater.

 

-          Toegankelijkheid: het besluit van de Vlaamse regering van 5 juni 2009 tot vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid (verder genoemd verordening toegankelijkheid).
(De verordening toegankelijkheid kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening toegankelijkheid)


De verordening toegankelijkheid is niet van toepassing op de aanvraag.
 

Algemene bouwverordeningen

 

-          Voetgangersverkeer: het besluit van de Vlaamse regering van 29 april 1997 houdende de vaststelling van algemene bouwverordeningen inzake wegen voor voetgangersverkeer (verder genoemd verordening voetgangersverkeer), en de omzendbrief RO/98/2 van 23 maart 1998 betreffende de algemene bouwverordening inzake wegen voor voetgangersverkeer.
(De verordening voetgangersverkeer kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening wegen voor voetgangersverkeer)


De verordening voetgangersverkeer is niet van toepassing op de aanvraag.

 

Gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen

 

-          Bouwcode: de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening (verder genoemd bouwcode), definitief vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 28 april 2014 en goedgekeurd bij besluit van de deputatie van de provincie Antwerpen van 9 oktober 2014.
(De bouwcode kan u raadplegen via www.antwerpen.be, zoek op ‘regelgeving bouwen in Antwerpen’)


De aanvraag wijkt af van de bepalingen van de bouwcode op volgende punten:

 

 • Artikel 6 Harmonie en draagkracht:
  - Een totaal van 5 bouwlagen is niet in harmonie met de omgeving en overstijgt de draagkracht van het perceel.

- Een woning achteraan op het perceel is vreemd in de omgeving waar zich in achterbouwen enkel bergingen, werkplaatsen of magazijnen bevinden.

- De afwerking van de nieuwe bouwlagen is niet in harmonie met de omgeving.

 • Artikel 10 Inplanting, bouwhoogte en bouwdiepte:
  - Een bebouwing met 5 bouwlagen en een bouwhoogte van circa 16 m is niet kenmerkend aan deze zijde van de Herentalsebaan.

- Een woning achteraan op het perceel is vreemd in de omgeving waar zich in achterbouwen enkel bergingen, werkplaatsen of magazijnen bevinden.

 • Artikel 11 Afwerken van gevels en materiaalgebruik:
  Omwille van de stedelijke opwarming is een gevelafwerking met zwarte aluminium panelen niet wenselijk. Deze afwerking wordt ook als niet esthetisch verantwoord gezien.             
 • Artikel 34 Stabiliteit en scheidingsmuren:
  Er wordt geen dakopstand van minimaal 0,3 m voorzien op de bovenste bouwlaag.
 • Artikel 40 Privaat gescheiden rioolstelsel en afvoerleidingen:
  De overloop van de infiltratievoorziening mag niet aangesloten worden op de droogweerafvoer. Elk gebouw moet voorzien zijn van een gescheiden rioolstelsel dat bestaat uit 1 droogweerafvoer (DWA) en 1 hemelwaterafvoer (RWA). Dit gescheiden rioolsysteem moet aangeboden worden aan de straat.
 • Artikel 43 Septische putten:
  De septische put van de eengezinswoning dient een volume van minimaal 2.000 l te hebben en de septische put van de meergezinswoning dient een volume van minimaal 4.200 l te hebben.

 

Sectorale regelgeving

 

-          MER-screening: de overheid die beslist over de ontvankelijkheid en volledigheid van de vergunningsaanvraag, beslist of er een project-MER moet worden opgesteld. De betrokken overheid doet dat op het ogenblik van de beslissing over de ontvankelijk- en volledigheid van de vergunningsaanvraag of, bij gebreke daaraan, binnen 90 dagen na de datum van ontvankelijk- en volledigheid.


Rekening houdend met de kenmerken van de aanvraag en zijn omgeving wordt geoordeeld dat de mogelijke milieueffecten van het project niet aanzienlijk zijn.

 

-          Watertoets: overeenkomstig artikel 1.3.1.1 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid dient een vergunningsaanvraag onderworpen te worden aan de zogenaamde watertoets.


Het voorliggende project heeft een beperkte oppervlakte en ligt niet in een overstromingsgevoelig gebied, zodat in alle redelijkheid dient geoordeeld dat geen schadelijk effect wordt veroorzaakt.

 

-          Vlaamse codex Wonen van 2021: Gecodificeerde decreten over het Vlaamse woonbeleid, gecodificeerd op 17 juli 2020.
(De kwaliteitsnormen voor woningen, die in uitvoering van de Vlaamse codex Wonen van 2021 zijn opgemaakt, kan u raadplegen via www.wonenvlaanderen.be, zoek op “besluit Vlaamse codex van 2021”)


De aanvraag valt onder het toepassingsgebied van de Vlaamse codex Wonen van 2021.

 

-          Rooilijn: artikel 4.3.8 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) van 15 mei 2009.


(De VCRO kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be/, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO))
 

Artikel 4.3.8 is niet van toepassing op de aanvraag.

 

Omgevingstoets

 

Toetsing van de verenigbaarheid van het aangevraagde met de omgeving en de goede ruimtelijke ordening

 

Functionele inpasbaarheid

 

Het bestaande pand betreft een gemengd gebouw dat bestaat uit een werkplaats met bijhorende functies en twee woongelegenheden op de verdiepingen in het hoofdgebouw.

 

De functie van werkplaats wordt gewijzigd naar een beperkte kantoorruimte aan de straatzijde en woongelegenheid achteraan het perceel dat volledig afgescheiden is van het hoofdgebouw. Verder wordt in het hoofdgebouw ook een bijkomend woongelegenheid voorzien, waardoor het aantal woongelegenheden op het perceel gewijzigd wordt van twee naar vier.

 

Hoewel de beoogde functie ‘wonen’ inpasbaar is in het woongebied, is de volledig afgescheiden woongelegenheid achteraan het perceel vanuit stedenbouwkundig oogpunt onaanvaardbaar. Wanneer de direct aanpalende percelen langs de Herentalsebaan in beschouwing genomen worden, dan stellen we vast dat de aanwezige woonfuncties in het hoofdgebouw langs de straat gesitueerd zijn. In de tuinzones zijn een aantal bijgebouwen aanwezig. Aan de hand van een screening in het vergunningenregister, lijken deze voornamelijk als magazijn of werkplaats vergund te zijn. Een woonfunctie achteraan op het perceel is hier functioneel niet inpasbaar.

 

Schaal – ruimtegebruik – bouwdichtheid

 

Het perceel is in de huidige toestand volledig bebouwd. Het hoofdgebouw aan de straat bestaat uit drie bouwlagen onder een plat dak. Achteraan het perceel is de bebouwing twee bouwlagen hoog.

 

Inzake volumetrie betreft de aanvraag het uitbreiden van het hoofdvolume met twee bijkomende bouwlagen. Het centraal deel van het perceel wordt ontpit en aangelegd als tuinzone. De bebouwing van twee bouwlagen achteraan het perceel blijft behouden en wordt ingericht als zelfstandige woning.

 

De uitbreiding van het hoofdvolume met twee bijkomende lagen is niet in harmonie met de direct aanpalende panden, die worden gekenmerkt door volumes van voornamelijk drie of vier lagen onder plat dak. Een hoofdvolume van vier bouwlagen is eerder aanvaardbaar, aansluitend aan het volume van de rechterbuur.

 

Qua bebouwing is de ontpitting van het perceel een goede zaak. Zo wordt meer open ruimte gecreëerd op het niveau van het gelijkvloers. Gezien de omliggende bebouwing ter hoogte van de zone achteraan het perceel is het behoud van een volume van twee bouwlagen aanvaardbaar, mits deze een functie behoudt (werkplaats, magazijn, atelier) zoals deze voorkomt in de omgeving achteraan de percelen.

 

Visueel-vormelijke elementen

 

De materialisatie aan de bestaande voorgevel wordt behouden, alsook de bestaande kroonlijst. De nieuwe bouwlagen worden in een ander materiaal afgewerkt, namelijk zwart geprofileerde aluminium panelen. De voorgestelde materialisatie is conform artikels 6 en 11 van de bouwcode niet in harmonie met de kenmerkende materialisatie voor bouwlagen boven een kroonlijst. Deze lagen zijn overwegend afgewerkt met een dakmateriaal zoals leien. De ‘dubbele’ laag boven de kroonlijst zorgt tevens voor een vreemd straatbeeld.

 

Het gebouw achteraan wordt afgewerkt in metselwerk en voorzien van pvc buitenschrijnwerk. De materialisatie van het bijgebouw is vanuit stedenbouwkundig oogpunt inpasbaar.

 

Hinderaspecten – gezondheid – gebruiksgenot – veiligheid in het algemeen

 

De aanvraag is strijdig met artikel 34, 40 en 43 van de bouwcode en dient hieraan te voldoen.

 

Aan de achtergevel ter hoogte van de verdiepingen wordt telkens een terras voorzien. Het terras aan de tweede verdieping veroorzaakt hinder naar de omgeving. Het terras dient een afstand te bewaren van minstens 1,90 m van de perceelgrens. Verder wordt ter hoogte van de terrassen op de bovenste verdiepingen de scheidingsmuur met de rechterbuur opgehoogd. Vanuit stedenbouwkundig oogpunt is het voor de bijkomende laag beter om aan te sluiten aan de bouwdiepte van de rechterbuur. Buitenruimtes dienen binnen deze maximale bouwdiepte te worden voorzien.

 

Mobiliteitsimpact (onder andere toetsing parkeerbehoefte)

 

Het algemene principe is dat een omgevingsvergunningsaanvraag in vele gevallen een parkeerbehoefte genereert. Om te vermijden dat de parkeerbehoefte (geheel of gedeeltelijk) wordt afgewenteld op het openbaar domein, dient het parkeren maximaal op eigen terrein te worden voorzien. Dit is het zogenaamde POET principe (Parkeren Op Eigen Terrein).

 

De parkeer- en stallingsnormen uit de tabel van artikel 30 van de bouwcode, herzien op 1 maart 2018, dienen te worden nageleefd bij nieuwbouw, herbouw, verbouwing, functiewijziging, volume-uitbreiding en wijzigen van het aantal wooneenheden. Wie niet op eigen terrein voorziet in de werkelijke parkeerbehoefte, dient hiervoor een compensatie te betalen.

 

Voorliggende aanvraag genereert een werkelijke parkeerbehoefte van 2 parkeerplaatsen.

 

De parkeerbehoefte wordt bepaald op de uitbreiding en of functiewijziging.

Gezien het complex van 2 naar 4 wooneenheden gaat, is de bijkomende parkeerbehoefte 2.

 

De plannen voorzien in 1 nuttige autostal- en autoparkeerplaats.

 

Er werd 1 parkeerplaats ingetekend op de begane grond als overdekte langsparkeerplaats, toegankelijk via een poort.

 

 

Fietsvoorzieningen

 

Voor dit project dienen er 7 overdekte, afsluitbare fietsstalplaatsen voorzien te worden. Deze werden ingetekend op het maaiveld.

 

Advies aan het college

 

Advies over de stedenbouwkundige handelingen

 

Aan het college wordt voorgesteld om voor de stedenbouwkundige handelingen de omgevingsvergunning te weigeren, omwille van onverenigbaarheden met stedenbouwkundige voorschriften en een goede ruimtelijke ordening.

 

Juridische grond

Het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, het decreet betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid, het decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu en hun uitvoeringsbesluiten zijn van toepassing.

Regelgeving: bevoegdheid

Conform artikel 15 van het Omgevingsvergunningsdecreet is het college van burgemeester en schepenen voor zijn ambtsgebied in eerste administratieve aanleg bevoegd voor volgende aanvragen van:

 

 1. de gemeentelijke projecten;
 2. andere gevallen dan deze waarvoor de Vlaamse regering of de deputatie bevoegd is.

Fasering

 

Procedurestap

Datum

Indiening aanvraag

2 juli 2022

Volledig en ontvankelijk

27 juli 2022

Start openbaar onderzoek

geen

Einde openbaar onderzoek

geen

Gemeenteraad voor wegenwerken

geen

Uiterste beslissingsdatum

25 september 2022

Verslag GOA

8 september 2022

naam GOA

Katrine Leemans

 

Onderzoek

De aanpalende eigenaars waarvan de scheidingsmuren met het project zouden worden opgericht, uitgebreid of afgebroken, werden om hun standpunt gevraagd.

 

Ingediende bezwaarschriften en petitielijsten

 

Schriftelijke bezwaarschriften

Schriftelijke gebundelde bezwaarschriften

Petitielijsten

Digitale bezwaarschriften

1

0

0

0

 

Bespreking van de bezwaren

 

Tijdens de periode van de bevraging van de aanpalenden werd 1 bezwaarschrift ingediend, dat zich als volgt laten samenvatten:

 

Ondertekening: Graag had ik geweten wanneer er iets moet ondertekend worden, volgens de brief staat er dat ik waarschijnlijk al voor akkoord getekend heb, tot op heden niets ontvangen.

Beoordeling:

Het bezwaar is ongegrond.

Tijdens de periode van de bevraging aanpalende kan men een bezwaarschrift indienen. Er wordt tijdens deze periode niet verwacht een document te ondertekenen.

 

Verkeerdelijk nummer: Zowel bij de nieuwe toestand van het plan van gelijkvloers, 1ste, 2de, 3de en 4de verdieping staat er achteraan, naast de zijtuin van het huis, dat het platdak van nr. 66 is, wat verkeerd is, is het plat dak van het nummer 64! Kan u daar iets aan veranderen.

Beoordeling:

Het bezwaar is ongegrond.

Het bezwaar is niet stedenbouwkundig van aard en heeft geen invloed op de beoordeling van de omgevingsvergunning.

 

Uitvoering: Ik heb ook nog niemand over de vloer gehad om de toestand te verifiëren voor de start van de afbraak/bouw, zoals ook bij de opbouw van de huizen van Herrystraat zijn gedaan.

Beoordeling:

Het bezwaar is ongegrond.

De bezorgdheden van de bezwaarindiener rond verifiëren voor de start van de afbraak/bouw is een uitvoeringstechnische aangelegenheid die los staat van de beoordeling van voorliggendeaanvraag door de vergunningverlenende overheid. Uiteraard betekent het verkrijgen van een vergunning geen vrijgeleide voor de bouwheer/aannemer zich te ontzien van burgerrechtelijke plichten.

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college sluit zich integraal aan bij:

 

-          de bespreking van de ingediende bezwaren zoals geformuleerd in het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar en maakt deze beoordeling tot zijn eigen standpunt;

-          het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar en maakt dit tot zijn eigen motivatie.

 

Artikel 2

Het college beslist de aanvraag tot omgevingsvergunning te weigeren.

Artikel 3

De plannen waarvan het overzicht als bijlage bij dit besluit is gevoegd, maken integraal deel uit van dit besluit.

Artikel 4

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.