Terug
Gepubliceerd op 19/09/2022

2022_CBS_07524 - Open horecaterrassen - Lijst toelatingen ASTAD-dossiers / OVGB - Kennisneming

college van burgemeester en schepenen
vr 16/09/2022 - 09:00 Stadhuis - Tania Stremersch - bz_besluitvorming_mailbox@antwerpen.be
Kennis genomen

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Verontschuldigd

Karim Bachar, schepen

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_07524 - Open horecaterrassen - Lijst toelatingen ASTAD-dossiers / OVGB - Kennisneming 2022_CBS_07524 - Open horecaterrassen - Lijst toelatingen ASTAD-dossiers / OVGB - Kennisneming

Motivering

Aanleiding en context

De stad ontving verscheidene schriftelijke aanvragen tot aanleg van een open horecaterras.

Argumentatie

De aanvragen werden getoetst aan voornoemd politiereglement en voldoen aan de gestelde voorwaarden.

Juridische grond

Artikel 63 van het Decreet Lokaal Bestuur bepaalt dat de burgemeester in het bijzonder belast is met de uitvoering van de politiewetten, de politiedecreten, de politieverordeningen en de politiebesluiten, voor de bestuurlijke politie op het grondgebied van zijn gemeente. Daarnaast is de burgemeester voor dringende politieverordeningen bevoegd voor de uitvoering van de wetten, de decreten en de uitvoeringsbesluiten van de federale overheid, het gewest of de gemeenschap tenzij die bevoegdheid uitdrukkelijk aan een ander orgaan van de gemeente is opgedragen. De burgemeester informeert de gemeenteraad over de wijze waarop hij die bevoegdheid uitoefent als die daarom verzoekt.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 63 van het Decreet Lokaal Bestuur bepaalt dat de burgemeester in het bijzonder belast is met de uitvoering van de politiewetten, de politiedecreten, de politieverordeningen en de politiebesluiten, voor de bestuurlijke politie op het grondgebied van zijn gemeente. Daarnaast is de burgemeester voor dringende politieverordeningen bevoegd voor de uitvoering van de wetten, de decreten en de uitvoeringsbesluiten van de federale overheid, het gewest of de gemeenschap tenzij die bevoegdheid uitdrukkelijk aan een ander orgaan van de gemeente is opgedragen. De burgemeester informeert de gemeenteraad over de wijze waarop hij die bevoegdheid uitoefent als die daarom verzoekt.

Het Algemeen reglement privatieve inname openbaar domein open horecaterrassen (terrasreglement), zoals goedgekeurd door de gemeenteraad op 28 juni 2021 (jaarnummer 00442).

Code van politiereglementen stad Antwerpen (politiecodex), zoals goedgekeurd door de gemeenteraad op 16 december 2013 (jaarnummer 00753) en latere wijzigingen betreffende terrassen op de openbare weg.

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college neemt kennis van het besluit van de burgemeester met betrekking tot de goedkeuring van de volgende open horecaterrasaanvragen:

Dossiernummer: ASTAD-2022-3278544 
Aanvrager: Denizia Ramos Moraes Laporte voor RIO, Lombardenvest 64 3– 2000 Antwerpen
Omschrijving: Plaatsen van 1 eilandterras aan einde voetpadrand
Locatie: Paardenmarkt 88, 2000 Antwerpen
 Datum ontvangst aanvraag:       26/04/2022

Dossiernummer: ASTAD-2022-3281745
Aanvrager: Abdelmonaim El Mouhmouh voor AEM BV, Paleisstraat 77– 2000 Antwerpen
Omschrijving: Plaatsen van een gevelterras
Locatie: Paleisstraat 77, 2000 Antwerpen
 Datum ontvangst aanvraag:       27/04/2022

 


Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.