Terug
Gepubliceerd op 19/09/2022

2022_CBS_07291 - Omgevingsvergunning - OMV_2022092278. Veltwijcklaan 224. District Ekeren - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 16/09/2022 - 09:00 Stadhuis - Tania Stremersch - bz_besluitvorming_mailbox@antwerpen.be
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Verontschuldigd

Karim Bachar, schepen

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_07291 - Omgevingsvergunning - OMV_2022092278. Veltwijcklaan 224. District Ekeren - Goedkeuring 2022_CBS_07291 - Omgevingsvergunning - OMV_2022092278. Veltwijcklaan 224. District Ekeren - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Er werd een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, die behandeld wordt volgens de vereenvoudigde procedure van het Omgevingsvergunningendecreet.

 

Projectnummer:

OMV_2022092278

Gegevens van de aanvrager:

de heer Otto Driessens met als adres Veltwijcklaan 230 te 2180 Antwerpen

Ligging van het project:

Veltwijcklaan 224 te 2180 Ekeren (Antwerpen)

Kadastrale percelen:

afdeling 35 sectie F nr. 261E

Vergunningsplichten:

Stedenbouwkundige handelingen

Voorwerp van de aanvraag:

vermeerderen van het aantal woongelegenheden van 1 naar 2, het wijzigen van de functie van het gelijkvloers van wonen naar kantoor en verbouwingwerken

 

Omschrijving stedenbouwkundige handelingen

 

Relevante voorgeschiedenis

-          25/05/2022: weigering (2022794) voor het vermeerderen van het aantal woongelegenheden en het wijzigen van de gelijkvloerse functie;

-          08/10/2021: weigering (20213322) voor het vermeerderen van het aantal woongelegenheden van 1 naar 2 en het wijzigen van de functie van het gelijkvloers van wonen naar kantoor;

-          11/06/2021: weigering (20211252) voor het vermeerderen van het aantal woongelegenheden van 1 naar 2 en het wijzigen van de functie van het gelijkvloers van wonen naar kantoor;

-          27/08/2010: vergunning (20104293) voor het verbouwen van een eengezinswoning met atelier;

-          11/09/1996: vergunning (872#2385) voor het plaatsen van een prefab-garage;

-          10/09/1973: vergunning (803#3983) voor een voorgevelwijziging.

 

Vergunde/geacht vergunde toestand

-          functie/bouwvolume:

 • eengezinswoning met achterliggend atelier, van 2 bouwlagen onder zadeldak, in open bebouwing, met een bruto vloeroppervlakte van 575 m²;
 • hoofdgebouw met een bouwdiepte van 10 m, een kroonlijsthoogte van 7,70 m en een nokhoogte van 11,75 m;
 • achterliggend gelijkvloers atelier tot een bouwdiepte van 25 m, onder gedeeltelijk plat dak, met een kroonlijsthoogte van 3,90 m en gedeeltelijk hellend dak met nokhoogtes van 5,70 m tot 6,60 m;

-          gevelafwerking:

 • wit geschilderde buitengevels met buitenschrijnwerk in zwart geschilderd hout;
 • dakbedekking in zwarte kleur;

-          inrichting:

 • er is een regenwaterput aanwezig van 10.000 l en een septische put van 1.500 l.

 

Huidige toestand

-          conform vergunde toestand, uitgezonderd:

-          gevelafwerking:

 • door dakvlakvensters vervangen dakkapellen aan de voorzijde;
 • gewijzigde indeling van het buitenschrijnwerk in zowel voor- als linkerzijgevel;
 • dak achteraan voorzien van een extra dakvlakvenster;
 • er worden in de linker zijgevel 2 ramen verwijderd;
 • decoratieve elementen werden langsheen de voorgevel verwijderd;
 • de gevelafwerking wordt gewijzigd:
  • rood gekaleid gevelmetselwerk met een gevelplint in zwart gekaleid metselwerk;
  • buitenschrijnwerk in wit geschilderd hout;
  • dakbedekking in zwarte dakpannen met een bakgoot in wit geschilderd hout;

-          inrichting:

 • de voortuin werd verhard met circa 40 m² aan klinkers;
 • het platte dak van het atelier werd niet aangelegd als intensief groendak, zoals vergund;

 

Gewenste toestand

-          conform huidige toestand, uitgezonderd:

-          functie:

 • gelijkvloers ingerichte praktijk- en bergruimtes (functie kantoor en vrije beroepen);
 • het atelier wordt bijkomend ingericht als garageruimte;
 • er wordt een extra woongelegenheid ingericht (bereikbaar via een nieuwe traphal aan de linkerzijde);
  • betreffende de woonentiteiten zijn volgende gegevens beschikbaar;
   • 1 twee-slaapkamerappartement op de eerste verdieping, met een netto-vloeroppervlakte van 118 m², met een dakterras van 15,50 m²;
   • 1 één-slaapkamerappartement op de tweede verdieping, met een netto vloeroppervlakte van 72 m² (zonder rechtstreeks bereikbare buitenruimte);

-          bouwvolume;

 • het hellende dak van het atelier wordt gedeeltelijk vervangen door een plat dak met een kroonlijsthoogte van 3,90 m;

-          gevelafwerking:

 • het buitenschrijnwerk op de gelijkvloerse verdieping wordt voorzien van een gewijzigde raamindeling;
 • er wordt aan de voorgevel een nieuwe voordeur geplaatst, in zwart gelakt hout;
 • toegevoegd, in wit gelakt hout, buitenschrijnwerk op de gelijkvloerse bouwlaag, namelijk twee nieuwe ramen in de rechterzijgevel, twee nieuwe dakvlakvensters in het achterste dakvlak, één nieuw dakvlakvenster in het voorste dakvlak en een nieuwe rookkoepel boven de traphal;
 • er worden 5 autostalplaatsen ingericht (waarvan 3 in de zijtuin aan de linkerzijde) en 6 fietsparkeerplaatsen.

-          inrichting:

 • de voormalige tuin wordt als collectieve buitenruimte ingericht;
 • er wordt een terras voor appartement 1 ingericht op het platte dak van het atelier, met een oppervlakte van 15,50 m².

 

Inhoud van de aanvraag

-          wijzigen van de functie en het aantal wooneenheden (van eengezinswoning naar meergezinswoning met praktijkruimte/vrij beroep);

-          regulariseren en wijzigen van de gevelafwerking;

-          wijzigen van de indeling van het atelier en de tuinzones.

 

Argumentatie

Voorafgaand aan zijn beslissing neemt het college kennis van het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar.

 

Het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar luidt:

 

Adviezen

 

Externe adviezen

 

Adviesinstantie

Datum advies gevraagd

Datum advies ontvangen

Advies

Brandweerzone Antwerpen-Zwijndrecht - Hulpverleningszone 1 (Antwerpen)/ Brandweer Zone Antwerpen BZA

27 juli 2022

16 augustus 2022

Voorwaardelijk gunstig

Fluvius System Operator/ Fluvius

27 juli 2022

29 juli 2022

Voorwaardelijk gunstig

 

Interne adviezen

 

Adviesinstantie

Datum advies gevraagd

Datum advies

Ondernemen en Stadsmarketing/ Business en Innovatie

27 juli 2022

1 augustus 2022

Ondernemen en Stadsmarketing/ Klantencontacten en Dienstverlening/ Loket Thema Wonen - huisnummering

27 juli 2022

8 augustus 2022

Stadsbeheer/ Groen en Begraafplaatsen

27 juli 2022

1 augustus 2022

Stadsontwikkeling/ Mobiliteit

27 juli 2022

18 augustus 2022

Stadsontwikkeling/ Omgeving/ Vergunningen Milieu

27 juli 2022

25 augustus 2022

 

Toetsing regelgeving en beleidsrichtlijnen

 

Plannen van aanleg, ruimtelijke uitvoeringsplannen en verkavelingen

Het eigendom is gelegen binnen de omschrijving van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan GRUP Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen, goedgekeurd op 19 juni 2009.

 

Het eigendom is gelegen in het gewestplan Antwerpen (Koninklijk Besluit van 3 oktober 1979 en latere wijzigingen). Het eigendom ligt, volgens dit van kracht zijnde gewestplan, in een woongebied. De woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening, ambacht en kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf om redenen van goede ruimtelijke ordening niet in een daartoe aangewezen gebied moeten worden afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaal-culturele inrichtingen, voor openbare nutsvoorzieningen, voor toeristische voorzieningen, voor agrarische bedrijven. Deze bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen echter maar worden toegestaan voor zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving. (Artikel 5 van het Koninklijk Besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en toepassing van de ontwerpgewestplannen en de gewestplannen).

 

(Gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (GRUP's) kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be/grup. Het gewestplan kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be/gewestplan.)

 

De aanvraag ligt niet in een verkaveling.

 

De aanvraag is in overeenstemming met de bepalingen van het gewestplan.

 

Gewestelijke stedenbouwkundige verordeningen

-          Hemelwater: het besluit van de Vlaamse regering van 5 juli 2013 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater (verder genoemd verordening hemelwater).
(De verordening hemelwater kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening hemelwater)
De verordening hemelwater is niet van toepassing op de aanvraag.

-          Toegankelijkheid: het besluit van de Vlaamse regering van 5 juni 2009 tot vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid (verder genoemd verordening toegankelijkheid).
(De verordening toegankelijkheid kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening toegankelijkheid)
De aanvraag is in overeenstemming met de bepalingen van de verordening toegankelijkheid.

 

Algemene bouwverordeningen

-          Voetgangersverkeer: het besluit van de Vlaamse regering van 29 april 1997 houdende de vaststelling van algemene bouwverordeningen inzake wegen voor voetgangersverkeer (verder genoemd verordening voetgangersverkeer), en de omzendbrief RO/98/2 van 23 maart 1998 betreffende de algemene bouwverordening inzake wegen voor voetgangersverkeer.
(De verordening voetgangersverkeer kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening wegen voor voetgangersverkeer)
De verordening voetgangersverkeer is niet van toepassing op de aanvraag.
 

Gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen

-          Bouwcode: de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening (verder genoemd bouwcode), definitief vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 28 april 2014 en goedgekeurd bij besluit van de deputatie van de provincie Antwerpen van 9 oktober 2014.
(De bouwcode kan u raadplegen via www.antwerpen.be, zoek op ‘regelgeving bouwen in Antwerpen’)
De aanvraag wijkt af van de bepalingen van de bouwcode op volgend(e) punt(en):

 • Artikel 24 – Minimale lichtinval en minimale luchttoevoer: het raam in “praktijkruimte 1” werd opgetekend als zijnde niet-opengaand, waardoor geen minimale verluchting in dit lokaal kan gegarandeerd worden;
 • Artikel 29 – Fietsstalplaatsen en fietsparkeerplaatsen: het vereiste aantal fietsparkeerplaatsen (4 stuks), nodig voor de nieuwe gelijkvloerse praktijk, werd niet voorzien;
 • Artikel 43 – Septische putten: de septische put is volgens de richtlijnen van betreffend artikel onvoldoende groot voorzien.

 

Sectorale regelgeving

-          MER-screening: de overheid die beslist over de ontvankelijkheid en volledigheid van de vergunningsaanvraag, beslist of er een project-MER moet worden opgesteld. De betrokken overheid doet dat op het ogenblik van de beslissing over de ontvankelijk- en volledigheid van de vergunningsaanvraag of, bij gebreke daaraan, binnen 90 dagen na de datum van ontvankelijk- en volledigheid.
Rekening houdend met de kenmerken van de aanvraag en zijn omgeving wordt geoordeeld dat de mogelijke milieueffecten van het project niet aanzienlijk zijn.

-          Watertoets: overeenkomstig artikel 1.3.1.1 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid dient een vergunningsaanvraag onderworpen te worden aan de zogenaamde watertoets.
Het voorliggende project heeft een beperkte oppervlakte en ligt niet in een overstromingsgevoelig gebied, zodat in alle redelijkheid dient geoordeeld dat geen schadelijk effect wordt veroorzaakt.

-          Vlaamse codex Wonen van 2021: Gecodificeerde decreten over het Vlaamse woonbeleid, gecodificeerd op 17 juli 2020.
(De kwaliteitsnormen voor woningen, die in uitvoering van de Vlaamse codex Wonen van 2021 zijn opgemaakt, kan u raadplegen via www.wonenvlaanderen.be, zoek op “besluit Vlaamse codex van 2021”)
De aanvraag valt onder het toepassingsgebied van de Vlaamse codex Wonen van 2021.

-          Rooilijn: artikel 4.3.8 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) van 15 mei 2009.
(De VCRO kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be/, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO))
Artikel 4.3.8 is niet van toepassing op de aanvraag.

 

Omgevingstoets

 

Toetsing van de verenigbaarheid van het aangevraagde met de omgeving en de goede ruimtelijke ordening

 

Beoordeling afwijkingen van de voorschriften

Er zijn geen gegronde redenen om af te wijken van de geldende voorschriften.

 

Functionele inpasbaarheid

De aanvraag voorziet louter beperkte wijzigingen, zowel fysiek als qua bestemming, aan een vergunde eengezinswoning met atelierruimte, waarbij in nieuwe toestand 2 wooneenheden met medische praktijkruimte beoogd worden, en gelet op de ligging van het pand in een meer dan voldoende ontwikkeld woongebied en de eenduidige verenigbaarheid van laatstgenoemde functie met de bestemmingszone, is er in deze dan ook zonder meer sprake van een correcte functionele inpasbaarheid.

 

Schaal - ruimtegebruik – bouwdichtheid

De geplande volumewijzigingen zijn eerder beperkt te noemen (en houden voornamelijk een vermindering in) en hebben zonder meer een gunstige ruimtelijke impact op de gebouwde omgeving.

Het advies inzake schaal en ruimtegebruik is dan ook eenduidig gunstig.

 

Visueel-vormelijke elementen

De gehanteerde materialen, wit en zwart schrijnwerk, rood-zwart gekaleide bakstenen gevels en zwarte dakpannen, zijn enerzijds aanvaardbaar voor dit type van bebouwing en zijn anderzijds ingepast in de gebouwde context, gelet op de aanwezigheid van vermelde in een aantal panden in de ruime omgeving.

Het advies voor dit deelaspect is dan ook zonder meer gunstig.

 

Mobiliteitsimpact (onder andere toetsing parkeerbehoefte)

Het algemene principe is dat een omgevingsvergunningsaanvraag in vele gevallen een parkeerbehoefte genereert. Om te vermijden dat de parkeerbehoefte (geheel of gedeeltelijk) wordt afgewenteld op het openbaar domein, dient het parkeren maximaal op eigen terrein te worden voorzien. Dit is het zogenaamde POET principe (Parkeren Op Eigen Terrein).

 

De parkeer- en stallingsnormen uit de tabel van artikel 30 van de bouwcode, herzien op 1 maart 2018, dienen te worden nageleefd bij nieuwbouw, herbouw, verbouwing, functiewijziging, volume-uitbreiding en wijzigen van het aantal wooneenheden. Wie niet op eigen terrein voorziet in de werkelijke parkeerbehoefte, dient hiervoor een compensatie te betalen.

 

Voorliggende aanvraag genereert een werkelijke parkeerbehoefte van 5 parkeerplaatsen.

 

De aanvraag betreft het vermeerderen van het aantal woongelegenheden van 1 naar 2 en het wijzigen van de functie van het gelijkvloers van wonen naar praktijkruimte (voor psychologie).

 

Bij projecten tot 5 wooneenheden is de parkeernorm 1 plaats per unit; gezien er slechts 1 bijkomende wooneenheid is, is de parkeernorm voor dit deel dus 1.

 

Voor het deel praktijkruimte, bestaande uit 2 behandelkamers, is de parkeerbehoefte gelijk aan 2 x 1,8 = 3,6 = 4 parkeerplaatsen.

 

De plannen voorzien in 5 nuttige autostal- en autoparkeerplaatsen.

 

De plaatsen worden voorzien, zowel achter in, als links naast het gebouw, waarbij de plaatsen in open lucht naast het gebouw bedoeld zijn voor de praktijkruimte en die in het gebouw achteraan voor de bewoners dienen.

 

Het aantal te realiseren autostal- en autoparkeerplaatsen bedraagt 5.

 

      Het voorgestelde aantal is toereikend.

Het (bijgestelde) aantal ontbrekende autostal- en autoparkeerplaatsen bedraagt dan 5 – 5 = 0.

 

Het aantal ontbrekende autostal- en autoparkeerplaatsen bedraagt 5 – = 0.

Dit is het verschil tussen het aantal autostal- en/of autoparkeerplaatsen volgens de werkelijke parkeerbehoefte en het aantal te realiseren autostal- en autoparkeerplaatsen.

 

Het aantal ontbrekende autostal- en/of autoparkeerplaatsen wordt belast op basis van het belastingreglement op de omgevingsvergunning van 17 december 2019. In deze aanvraag is dit dus niet van toepassing.

 

 

Fietsvoorzieningen:

Er worden 2 appartementen voorzien, met respectievelijk 1 & 2 slaapkamers, wat een behoefte oplegt van in totaal 5 fietsstalplaatsen.

Voor de gelijkvloerse praktijk is er sprake van een fietsparkeerbehoefte van 2 stuks per behandelkamer, waardoor voor dit deel 4 fietsparkeerplaatsen vereist zijn.

In totaal is de fietsparkeerbehoefte dus 9 stuks; deze plaatsen moeten echter wel afzonderlijk van elkaar worden voorzien: de fietsstalplaatsen (voor de bewoners) moeten afgesloten en overdekt ingericht worden, afgescheiden van de fietsparkeerplaatsen voor de bezoekers/patiënten (dewelke in open lucht mogen worden georganiseerd).

 

Aan betreffende richtlijnen wordt grotendeels (maar niet geheel) voldaan, door enerzijds op een correcte wijze fietsstalplaatsen voor de bewoners te voorzien binnen de garage achteraan, terwijl anderzijds slechts 2 fietsparkeerplaatsen aan de voorzijde van de praktijkruimte worden ingericht. Laatstgenoemde is echter onvoldoende.

 

Advies aan het college

 

Advies over de stedenbouwkundige handelingen

Aan het college wordt voorgesteld om voor de stedenbouwkundige handelingen de omgevingsvergunning te verlenen onder voorwaarden.

 

Geadviseerde stedenbouwkundige voorwaarden

1. De bijgevoegde brandvoorzorgsmaatregelen zijn op het moment van eerste ingebruikname/exploitatie strikt na te leven.

2. Om te voldoen aan de bepalingen van artikel 24 van de Antwerpse bouwverordening, dient het schrijnwerk van “praktijkruimte 1”, links vooraan op het gelijkvloers, opengaand te worden voorzien of dient deze ruimte te worden ingericht met een ventilatiesysteem, met voldoende groot debiet, conform de E.P.B.-regelgeving.

3. De septische put is onvoldoende groot en dient bijgevolg qua omvang/inhoud te voldoen aan de bepalingen van artikel 43 van de Antwerpse bouwcode.

4. Er dient in de voortuinzone door middel van beugels parkeer-/stalplaats voorzien te worden voor minimaal 4 fietsen (het plaatsen van 2 fietsbeugels is hiervoor in theorie voldoende).

5. Na uitvoering van de werken moet voldaan zijn aan de elementaire veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsvereisten, opgelegd door de Vlaamse Codex Wonen van 2021 en het Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van de Vlaamse Codex Wonen van 2021.

 

Juridische grond

Het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, het decreet betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid, het decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu en hun uitvoeringsbesluiten zijn van toepassing.

Regelgeving: bevoegdheid

Conform artikel 15 van het Omgevingsvergunningsdecreet is het college van burgemeester en schepenen voor zijn ambtsgebied in eerste administratieve aanleg bevoegd voor volgende aanvragen van:

 

 1. de gemeentelijke projecten;
 2. andere gevallen dan deze waarvoor de Vlaamse regering of de deputatie bevoegd is.

Fasering

 

Procedurestap

Datum

Indiening aanvraag

30 juni 2022

Volledig en ontvankelijk

27 juli 2022

Start openbaar onderzoek

geen

Einde openbaar onderzoek

geen

Gemeenteraad voor wegenwerken

geen

Uiterste beslissingsdatum

25 september 2022

Verslag GOA

31 augustus 2022

naam GOA

Gerd Cryns

 

Onderzoek

Er zijn geen aanpalende eigenaars waarvan de scheidingsmuren met het project zouden worden opgericht, uitgebreid of afgebroken, die om hun standpunt gevraagd moesten worden.

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college sluit zich integraal aan bij het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar en maakt dit tot zijn eigen motivatie.

Artikel 2

Het college beslist de aanvraag tot omgevingsvergunning goed te keuren en aan de aanvrager de vergunning af te leveren, die afhankelijk is van de strikte naleving van volgende voorwaarden:

 

Algemene voorwaarden

de algemene voorwaarden die aan de vergunning zijn gehecht en er integraal deel van uitmaken.

 

Stedenbouwkundige voorwaarden

1. De bijgevoegde brandvoorzorgsmaatregelen zijn op het moment van eerste ingebruikname/exploitatie strikt na te leven.

2. Om te voldoen aan de bepalingen van artikel 24 van de Antwerpse bouwverordening, dient het schrijnwerk van “praktijkruimte 1�, links vooraan op het gelijkvloers, opengaand te worden voorzien of dient deze ruimte te worden ingericht met een ventilatiesysteem, met voldoende groot debiet, conform de E.P.B.-regelgeving.

3. De septische put is onvoldoende groot en dient bijgevolg qua omvang/inhoud te voldoen aan de bepalingen van artikel 43 van de Antwerpse bouwcode.

4. Er dient in de voortuinzone door middel van beugels parkeer-/stalplaats voorzien te worden voor minimaal 4 fietsen (het plaatsen van 2 fietsbeugels is hiervoor in theorie voldoende).

5. Na uitvoering van de werken moet voldaan zijn aan de elementaire veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsvereisten, opgelegd door de Vlaamse Codex Wonen van 2021 en het Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van de Vlaamse Codex Wonen van 2021.

 

Artikel 3

Het college beslist de plannen waarvan een overzicht als bijlage bij dit besluit is gevoegd, goed te keuren.

Artikel 4

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.