Terug
Gepubliceerd op 19/09/2022

2022_CBS_07497 - Omgevingsvergunning - OMV_2022064948. Van Meterenkaai 1-3. District Antwerpen - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 16/09/2022 - 09:00 Stadhuis - Tania Stremersch - bz_besluitvorming_mailbox@antwerpen.be
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Verontschuldigd

Karim Bachar, schepen

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_07497 - Omgevingsvergunning - OMV_2022064948. Van Meterenkaai 1-3. District Antwerpen - Goedkeuring 2022_CBS_07497 - Omgevingsvergunning - OMV_2022064948. Van Meterenkaai 1-3. District Antwerpen - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Er werd een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, die behandeld wordt volgens de vereenvoudigde procedure van het Omgevingsvergunningendecreet.

 

Projectnummer:

OMV_2022064948

Gegevens van de aanvrager:

NV Goplus met als adres Rodedreef 36 te 2970 Schilde

Ligging van het project:

Van Meterenkaai 1-3 te 2000 Antwerpen

Kadastrale percelen:

afdeling 1 sectie A nr. 239F

Vergunningsplichten:

Stedenbouwkundige handelingen

Voorwerp van de aanvraag:

het verminderen (samenvoegen) van het aantal woonentiteiten op de 3de, 6de en 7de verdieping van een appartementsgebouw van in totaal 9 naar 6 woonentiteiten

 

Omschrijving stedenbouwkundige handelingen

 

Relevante voorgeschiedenis

-          Rouaanse Kaai 1-3:

-          28/01/2021: vergunning deputatie na weigering (OMV_2020020316) voor het verbouwen van een appartement en kantoren;

-          31/01/2014: weigering (20135810) voor het plaatsen van een poort en een brievenbus;

-          25/02/2005: vergunning (2004385) voor het uitbreiden van een bestaand gebouw met drie bijkomende bouwlagen;

-          30/10/1997: vergunning (19972793) voor het verbouwen van een gedeelte van het gelijkvloers (van winkel tot computerruimte).

-          Van Meterenkaai 1-3:

-          31/05/2022: milieuvergunning klasse 3 (OMV_2022070242) voor een bronbemaling;

-          22/09/2022: aktename (OMV_2021145647) voor het wijzigen van raamopeningen in de achtergevel van duplex appartementen A801 en A803;

-          02/04/2021: vergunning (OMV_2020168241) voor het bouwen van een appartementsgebouw met 24 appartementen en handelsgelijkvloers na afbraak kantoorgebouw;

-          11/04/2019: vergunning (OMV_2018051334) voor het bouwen van een appartementsgebouw met 31 entiteiten en handelsgelijkvloers;

-          25/10/1974: vergunning (19741007) voor afbraak drie woningen - 28.8.1974

 

Vergunde toestand

-          Rouaanse Kaai 1-3:

 • Functie 2de verdieping: kantoor.

-          Van Meterenkaai 1-3:

 • functie:

-          verdieping 3, 6 en 7: telkens 3 woonentiteiten per verdieping:

 • 1 eenslaapkamerappartement met een netto vloeroppervlakte van circa 35 m²;
 • 2 tweeslaapkamerappartementen met een netto vloeroppervlakte van circa 82 m² en 94 m².
 • bouwvolume:

-          een appartementsgebouw van 10 bouwlagen met plat dak;

 • gevelafwerking:

-          licht groengrijs gepolijst beton voor de gelijkvloerse verdieping;

-          licht groengrijze geglazuurde baksteen voor de bovengelegen verdiepingen;

-          donker geanodiseerd aluminium buitenschrijnwerk met helder glas.

 

Bestaande toestand

-          Rouaanse Kaai 1-3: geen bestaande toestand aangeleverd;

-          Van Meterenkaai 1-3: geen bestaande toestand aangeleverd.

 

Nieuwe toestand

-          Rouaanse Kaai 1-3: geen nieuwe toestand aangeleverd;

-          Van Meterenkaai 1-3:

 • functie:

-          verdieping 3: 2 woonentiteiten:

 • 1 eenslaapkamerappartement met een netto vloeroppervlakte van circa 142 m²;
 • 1 tweeslaapkamerappartement met een netto vloeroppervlakte van circa 82 m² (idem vergunde toestand).

-          verdieping 6: 2 woonentiteiten:

 • 1 twee slaapkamerappartementen met een netto vloeroppervlakte van circa 142 m²;
 • 1 drieslaapkamerappartement met een netto vloeroppervlakte van circa 164 m² (duplexappartement, deels op verdieping 7).

-          verdieping 7: 2 woonentiteiten:

 • 1 eenslaapkamerappartement met een netto vloeroppervlakte van circa 35 m² (idem vergunde toestand);
 • 1 tweeslaapkamerappartementen met een netto vloeroppervlakte van 94 m² (idem vergunde toestand).
 • bouwvolume: conform vergunde toestand;
 • gevelafwerking: conform vergunde toestand.


Inhoud van de aanvraag

-          het verminderen (samenvoegen) van het aantal woonentiteiten op de 3de, 6de en 7de verdieping van 9 naar 6 woonentiteiten;

-          het samenvoegen van verdieping 3 met verdieping 2 van Rouaanse Kaai 1-3;

-          interne constructieve werken.

 

Argumentatie

Voorafgaand aan zijn beslissing neemt het college kennis van het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar.

 

Het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar luidt:

 

Adviezen

 

Externe adviezen

 

Adviesinstantie

Datum advies gevraagd

Datum advies ontvangen

Advies

Brandweerzone Antwerpen-Zwijndrecht - Hulpverleningszone 1 (Antwerpen)/ Brandweer Zone Antwerpen BZA

28 juli 2022

26 augustus 2022

Voorwaardelijk gunstig

Fluvius System Operator/ Fluvius

28 juli 2022

Geen advies ontvangen bij opmaak van dit verslag

Geen advies ontvangen bij opmaak van dit verslag

 

Interne adviezen

 

Adviesinstantie

Datum advies gevraagd

Datum advies

Ondernemen en Stadsmarketing/ Klantencontacten en Dienstverlening/ Loket Thema Wonen - huisnummering

28 juli 2022

8 augustus 2022

Stadsontwikkeling/ Mobiliteit

28 juli 2022

28 juli 2022

Stadsontwikkeling/ Onroerend Erfgoed/ Monumentenzorg

28 juli 2022

8 augustus 2022

 

Toetsing regelgeving en beleidsrichtlijnen

 

Plannen van aanleg, ruimtelijke uitvoeringsplannen en verkavelingen

Het eigendom is gelegen binnen de omschrijving van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan GRUP Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen, goedgekeurd op 19 juni 2009.

 

Het eigendom is gelegen binnen de omschrijving van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan RUP Binnenstad, goedgekeurd op 26 april 2012. Volgens dit plan ligt het eigendom in de volgende zone: artikel  6:   zone voor centrumfuncties - stedelijke functies (ce6).

 

(Gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (GRUP's) kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be/grup. Gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP's) kan u raadplegen via www.antwerpen.be, zoek op ‘goedgekeurde BPA’s en RUP’s'.)

 

De aanvraag ligt niet in een verkaveling.

 

De aanvraag is in overeenstemming met de bepalingen van het ruimtelijk uitvoeringsplan.

 

Gewestelijke stedenbouwkundige verordeningen

-          Hemelwater: het besluit van de Vlaamse regering van 5 juli 2013 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater (verder genoemd verordening hemelwater).
(De verordening hemelwater kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening hemelwater)
De verordening hemelwater is niet van toepassing op de aanvraag.

-          Toegankelijkheid: het besluit van de Vlaamse regering van 5 juni 2009 tot vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid (verder genoemd verordening toegankelijkheid).
(De verordening toegankelijkheid kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening toegankelijkheid)
De verordening toegankelijkheid is niet van toepassing op de aanvraag.
 

Algemene bouwverordeningen

-          Voetgangersverkeer: het besluit van de Vlaamse regering van 29 april 1997 houdende de vaststelling van algemene bouwverordeningen inzake wegen voor voetgangersverkeer (verder genoemd verordening voetgangersverkeer), en de omzendbrief RO/98/2 van 23 maart 1998 betreffende de algemene bouwverordening inzake wegen voor voetgangersverkeer.
(De verordening voetgangersverkeer kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening wegen voor voetgangersverkeer)
De verordening voetgangersverkeer is niet van toepassing op de aanvraag.
 

Gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen

-          Bouwcode: de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening (verder genoemd bouwcode), definitief vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 28 april 2014 en goedgekeurd bij besluit van de deputatie van de provincie Antwerpen van 9 oktober 2014.
(De bouwcode kan u raadplegen via www.antwerpen.be, zoek op ‘regelgeving bouwen in Antwerpen’)
De aanvraag is in overeenstemming met de bepalingen van de bouwcode.
 

Sectorale regelgeving

-          MER-screening: de overheid die beslist over de ontvankelijkheid en volledigheid van de vergunningsaanvraag, beslist of er een project-MER moet worden opgesteld. De betrokken overheid doet dat op het ogenblik van de beslissing over de ontvankelijk- en volledigheid van de vergunningsaanvraag of, bij gebreke daaraan, binnen 90 dagen na de datum van ontvankelijk- en volledigheid.
Rekening houdend met de kenmerken van de aanvraag en zijn omgeving wordt geoordeeld dat de mogelijke milieueffecten van het project niet aanzienlijk zijn.

-          Watertoets: overeenkomstig artikel 1.3.1.1 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid dient een vergunningsaanvraag onderworpen te worden aan de zogenaamde watertoets.
Het voorliggende project heeft een beperkte oppervlakte en ligt niet in een overstromingsgevoelig gebied, zodat in alle redelijkheid dient geoordeeld dat geen schadelijk effect wordt veroorzaakt.

-          Vlaamse codex Wonen van 2021: Gecodificeerde decreten over het Vlaamse woonbeleid, gecodificeerd op 17 juli 2020.
(De kwaliteitsnormen voor woningen, die in uitvoering van de Vlaamse codex Wonen van 2021 zijn opgemaakt, kan u raadplegen via www.wonenvlaanderen.be, zoek op “besluit Vlaamse codex van 2021”)
De aanvraag valt onder het toepassingsgebied van de Vlaamse codex Wonen van 2021.

-          Rooilijn: artikel 4.3.8 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) van 15 mei 2009.
(De VCRO kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be/, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO))
Artikel 4.3.8 is niet van toepassing op de aanvraag.

 

Omgevingstoets

 

Toetsing van de verenigbaarheid van het aangevraagde met de omgeving en de goede ruimtelijke ordening

 

Schaal - ruimtegebruik - bouwdichtheid

Door het samenvoegen van 3 keer 2 kleinere appartementen tot 3 zeer ruime appartementen daalt de bezettingsgraad op het perceel. De beoogde wijziging heeft bijgevolg een positieve impact op de schaal en de bouwdichtheid en is dan ook stedenbouwkundig aanvaardbaar.

 

De aanvraag voorziet tevens een verbinding van de samengevoegde woning op de 3de verdieping met  de 2de verdieping van de linker buur, Rouaanse Kaai 1-3 (aangrenzende, grote ruimte betreft een kantoorfunctie volgens aangeleverde LVT).

Door het ontbreken van een nieuwe toestand over beide panden is het niet duidelijk wat de hoofdfunctie zal zijn van de samengevoegde unit waardoor deze niet te beoordelen is.

Ook wordt opgemerkt dat er een pasverschil is van 68 cm tussen beide panden. Het is onduidelijk hoe dit overbrugd wordt. Bovendien bevindt er zich ter hoogte van de verbinding, een kolom (ca 8 meter uit de voorgevel) op het aangrenzende perceel. Om bovenstaande redenen wordt geadviseerd om de verbinding met het naastliggende pand uit te sluiten van vergunning.

 

Hinderaspecten – gezondheid – gebruiksgenot – veiligheid in het algemeen

De woonentiteiten voldoen aan de actuele eisen wat betreft hinderaspecten, gezondheid en gebruiksgenot. De geplande werken zijn niet storend voor de omgeving en in overeenstemming met de goede ruimtelijke ordening van de plaats.

 

Mobiliteitsimpact (onder andere toetsing parkeerbehoefte)

Het algemene principe is dat elke omgevingsvergunningsaanvraag een parkeerbehoefte genereert. Om te vermijden dat de parkeerbehoefte (geheel of gedeeltelijk) wordt afgewenteld op het openbaar domein, is het de bedoeling om parkeren maximaal op eigen terrein te voorzien. Dit is het zogenaamde POET principe (Parkeren Op Eigen Terrein).

De parkeerparagraaf is niet van toepassing gezien de aanvraag geen vermeerdering van het aantal woongelegenheden ten opzichte van de bestaande en vergunde of vergund geachte situatie inhoudt.

 

Advies aan het college

 

Advies over de stedenbouwkundige handelingen

Aan het college wordt voorgesteld om voor de stedenbouwkundige handelingen de omgevingsvergunning te verlenen onder voorwaarden.

 

Geadviseerde stedenbouwkundige voorwaarden

1. De bijgevoegde brandvoorzorgsmaatregelen zijn op het moment van eerste ingebruikname/exploitatie strikt na te leven.

2. Na uitvoering van de werken moet voldaan zijn aan de elementaire veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsvereisten opgelegd door de Vlaamse Codex Wonen van 2021 en Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van de Vlaamse Codex Wonen van 2021.

3. De verbinding met het aanpalende pand wordt uitgesloten van vergunning.

 

Juridische grond

Het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, het decreet betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid, het decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu en hun uitvoeringsbesluiten zijn van toepassing.

Regelgeving: bevoegdheid

Conform artikel 15 van het Omgevingsvergunningsdecreet is het college van burgemeester en schepenen voor zijn ambtsgebied in eerste administratieve aanleg bevoegd voor volgende aanvragen van:

 

 1. de gemeentelijke projecten;
 2. andere gevallen dan deze waarvoor de Vlaamse regering of de deputatie bevoegd is.

Fasering

 

Procedurestap

Datum

Indiening aanvraag

1 juli 2022

Volledig en ontvankelijk

28 juli 2022

Start openbaar onderzoek

geen

Einde openbaar onderzoek

geen

Gemeenteraad voor wegenwerken

geen

Uiterste beslissingsdatum

26 september 2022

Verslag GOA

9 september 2022

naam GOA

Katrijn Apostel

 

Onderzoek

Er zijn geen aanpalende eigenaars waarvan de scheidingsmuren met het project zouden worden opgericht, uitgebreid of afgebroken, die om hun standpunt gevraagd moesten worden.

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college sluit zich integraal aan bij het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar en maakt dit tot zijn eigen motivatie.

Artikel 2

Het college beslist de aanvraag tot omgevingsvergunning goed te keuren en aan de aanvrager de vergunning af te leveren, die afhankelijk is van de strikte naleving van volgende voorwaarden:

 

Algemene voorwaarden

de algemene voorwaarden die aan de vergunning zijn gehecht en er integraal deel van uitmaken.

 

Stedenbouwkundige voorwaarden

1. De bijgevoegde brandvoorzorgsmaatregelen zijn op het moment van eerste ingebruikname/exploitatie strikt na te leven.

2. Na uitvoering van de werken moet voldaan zijn aan de elementaire veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsvereisten opgelegd door de Vlaamse Codex Wonen van 2021 en Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van de Vlaamse Codex Wonen van 2021.

3. De verbinding met het aanpalende pand wordt uitgesloten van vergunning.

 

Artikel 3

Het college beslist de plannen waarvan een overzicht als bijlage bij dit besluit is gevoegd, goed te keuren.

Artikel 4

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.