Terug
Gepubliceerd op 19/09/2022

2022_CBS_07484 - Omgevingsvergunning - OMV_2022085298. Antwerpsebaan 4. District Antwerpen - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 16/09/2022 - 09:00 Stadhuis - Tania Stremersch - bz_besluitvorming_mailbox@antwerpen.be
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Verontschuldigd

Karim Bachar, schepen

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_07484 - Omgevingsvergunning - OMV_2022085298. Antwerpsebaan 4. District Antwerpen - Goedkeuring 2022_CBS_07484 - Omgevingsvergunning - OMV_2022085298. Antwerpsebaan 4. District Antwerpen - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Er werd een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, die behandeld wordt volgens de vereenvoudigde procedure van het Omgevingsvergunningendecreet.

 

Projectnummer:

OMV_2022085298

Gegevens van de aanvrager:

VZW Sociale Inrichting der Werkgevers aan de Haven van Antwerpen met als adres Brouwersvliet 33 bus 7 te 2000 Antwerpen

Ligging van het project:

Antwerpsebaan 4 te 2040 Antwerpen

Kadastrale percelen:

afdeling 18 sectie B nrs. 162B en 162V2

Vergunningsplichten:

Stedenbouwkundige handelingen

Voorwerp van de aanvraag:

heraanleg en uitbreiding parking

 

Omschrijving stedenbouwkundige handelingen

Relevante voorgeschiedenis

-      28/06/2019: omgevingsvergunning (OMV_2019051863) voor het bouwen van een nieuwe garage voor ziekenwagens;

-      13/07/1995: stedenbouwkundige vergunning (HV/1995/5-95/B/0492 – 19951199) voor een gevelaanpassing achterzijde gebouw en de plaatsing van een zendmast;

-      11/06/1992: stedenbouwkundige vergunning (HV/1991/B/18/79543-91/931 – 1992650) voor het uitbreiden van een haven-hulppost.

 

Bestaande toestand

Een ingericht parkeerterrein voor personenwagens horende bij een bestaande hulppost.


Inhoud van de aanvraag

-          Uitbreken en aanleggen van verharding;

-          Plaatsen van publiciteit.

 

Argumentatie

Voorafgaand aan zijn beslissing neemt het college kennis van het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar.

 

Het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar luidt:

 

Adviezen

 

Externe adviezen

 

Adviesinstantie

Datum advies gevraagd

Datum advies ontvangen

Advies

Agentschap Wegen en Verkeer/ AWV - District Antwerpen Vergunningen

25 juli 2022

24 augustus 2022

Voorwaardelijk gunstig

Brandweerzone Antwerpen-Zwijndrecht - Hulpverleningszone 1 (Antwerpen)/ Brandweer Zone Antwerpen BZA

25 juli 2022

17 augustus 2022

Voorwaardelijk gunstig

Haven van Antwerpen - Brugge (Port of Antwerp - Bruges)/ terreinen

25 juli 2022

23 augustus 2022

Voorwaardelijk gunstig

INFRABEL/ Infrabel Antwerpen, Limburg, Vlaams Brabant

25 juli 2022

3 augustus 2022

Geen bezwaar

Politiezone Antwerpen/ Verkeerspolitie

25 juli 2022

10 augustus 2022

Voorwaardelijk gunstig

Water-link

25 juli 2022

Geen advies ontvangen bij opmaak van dit verslag

 

 

Interne adviezen

 

Adviesinstantie

Datum advies gevraagd

Datum advies

Stadsontwikkeling/ Mobiliteit

25 juli 2022

3 augustus 2022

 

Toetsing regelgeving en beleidsrichtlijnen

Plannen van aanleg, ruimtelijke uitvoeringsplannen en verkavelingen

Het goed is gelegen in het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening zeehavengebied Antwerpen (Besluit van de Vlaamse regering van 30 april 2013), binnen de afbakeningslijn.

De gebieden binnen de afbakeningslijn behoren tot het zeehavengebied Antwerpen.

Met uitzondering van de deelgebieden waarvoor in dit plan voorschriften werden vastgelegd, blijven de op het ogenblik van de vaststelling van dit plan bestaande bestemmings- en inrichtingsvoorschriften onverminderd van toepassing.

 

Het goed is volgens voornoemd gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan bestemd als Gebied voor zeehaven- en watergebonden bedrijven.

Zulk gebied is bestemd om te functioneren als Vlaams havengebied als onderdeel van de haven van Antwerpen. Het is bestemd voor zeehavengebonden en zeehavengerelateerde industriële en logistieke activiteiten en distributie-, opslag- en overslagactiviteiten die gebruikmaken van en aangewezen zijn op de zeehaveninfrastructuur.

Alle handelingen die nodig of nuttig zijn voor de realisatie van de bestemming en voor de exploitatie van de haven en de bedrijven zijn toegelaten.

Daartoe worden ook de volgende werken, handelingen, voorzieningen, en wijzigingen gerekend:

- de aanleg en het onderhoud van infrastructuur die nodig is voor de toegankelijkheid of voor verbindingen langs de waterzijde en langs de landszijde;

- het laguneren of op een andere wijze bergen of verwerken van baggerspecie.

Daarnaast is de ontwikkeling, het herstel en de instandhouding van tijdelijke ecologische infrastructuur toegelaten.

In het gebied zijn eveneens gebouwen of lokalen voor bewakingspersoneel toegelaten.

In het gebied zijn kantoorgebouwen niet toegelaten, tenzij ze noodzakelijk zijn voor en een inherent onderdeel zijn van de exploitatie van haven en industriële activiteiten.

De bestaande kantoorgebouwen kunnen behouden blijven binnen het bestaande bouwvolume op het moment van definitieve vaststelling van dit gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan. Uitbreidingen zijn niet toegelaten.

 

De aanvraag dient beoordeeld te worden aan de hand van de voorschriften van het ruimtelijk uitvoeringsplan.

De aanvraag is in overeenstemming met de bestemming en de voorschriften van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan.

 

Voor een straal van 500 meter rond de aanvraag is het voormelde GRUP tevens van toepassing. Hier gelden voornamelijk de bestemmingsvoorschriften Gebied voor zeehaven- en watergebonden bedrijven en – voor het Kanaaldok B2 – Gebied voor waterweginfrastructuur. De omliggende wegenis heeft als bestemming Gebied voor verkeers- en vervoersinfrastructuur.

Ten noorden en westen van de aanvraag loopt een overdruk met als aanduiding Gebied voor ongelijkvloerse verkeers- en vervoersinfrastructuur. Parallel daaraan loopt tevens een overdruk met als aanduiding Verbinding voor fietsers. Ten zuiden van de aanvraag loopt een overdruk met als aanduiding Leidingstraat. Ten zuiden en ten oosten loopt een overdruk met als aanduiding Hoogspanningsleiding. Op circa 260 meter ten zuiden van de aanvraag bevindt zich de bestemming Gebied voor spoorinfrastructuur.

 

Binnen de straal van 500 meter is tevens het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Liefkenshoekspoortunnel van toepassing, goedgekeurd op 9 mei 2008 door de Vlaamse regering. Volgens dit GRUP ligt de aanvraag op circa 150 meter ten zuiden van de overdruk Gebied voor ongelijkvloerse verkeers- en vervoersinfrastructuur.

 

Binnen de straal van 500 meter is tevens het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Hoogspanningslijn Zandvliet – Lillo – Liefkenshoek van toepassing. Volgens dit GRUP ligt de aanvraag op circa 380 meter ten noorden van de overdrukken Hoogspanningsleiding en Gebied met overdruk gebruiksbeperkingen.

 

Gewestelijke stedenbouwkundige verordeningen

Hemelwater: Het besluit van de Vlaamse regering van 5 juli 2013 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater.

De gewestelijke hemelwaterverordening is niet van toepassing op de aanvraag daar het hemelwater natuurlijk afvloeit naar de verschillende groenzones.

 

Toegankelijkheid: het besluit van de Vlaamse regering van 5 juni 2009 tot vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid.

De aanvraag voldoet niet geheel aan het besluit van de Vlaamse regering van 5 juni 2009 tot vaststelling van de gewestelijke verordening betreffende toegankelijkheid, maar gelet op de beperkte tekortkomingen kan de vergunning toch worden verleend mits voldaan wordt aan artikel 27 van de verordening.

 

Sectorale wetgeving
MER-screening: de overheid die beslist over de ontvankelijkheid en volledigheid van de vergunningsaanvraag, beslist of er een project-MER moet worden opgesteld. De betrokken overheid doet dat op het ogenblik van de beslissing over de ontvankelijk- en volledigheid van de vergunningsaanvraag of, bij gebreke daaraan, binnen 90 dagen na de datum van ontvankelijk- en volledigheid.

Bij de beslissing over de volledig- en ontvankelijkheid is beslist dat de aanvraag geen betrekking heeft op een project als vermeld in bijlage I, II of III van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2004 houdende vaststelling van de categorieën van projecten, onderworpen aan milieueffectrapportage (milieueffectrapport). Rekening houdend met de kenmerken van de aanvraag en zijn omgeving wordt geoordeeld dat de mogelijke milieueffecten van het project niet aanzienlijk zijn.

 

Watertoets: overeenkomstig artikel 8 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het algemeen waterbeleid dient een vergunningsaanvraag onderworpen te worden aan de zogenaamde watertoets.

Het voorliggende project veroorzaakt een relatief beperkte toename aan verharde oppervlakte, waarbij het hemelwater op natuurlijke wijze kan infiltreren in de bodem, zodat in alle redelijkheid dient geoordeeld dat geen schadelijk effect wordt veroorzaakt.

 

Omgevingstoets

Toetsing van de verenigbaarheid van het aangevraagde met de omgeving en de goede ruimtelijke ordening

Functionele inpasbaarheid

Aan de noordzijde van de afrit van de R2 bevindt zich een bestaande hulppost met parking voor personenwagens. Deze parking wordt heringericht en uitgebreid. De bestaande verharding voor de 18 parkeerplaatsen wordt uitgebroken. Het terrein wordt uitgebreid en verhard met betonplaten voor de inrichting van 23 parkeerplaatsen voor personenwagens en 2 stalplaatsen voor vrachtwagens. De nieuwe en heraangelegde oppervlakte aan verharding (zowel klinkers als betonplaten) bedraagt circa 1000 m².

 

De bestaande uitrit voor hulpdiensten op de afrit van de R2 blijft behouden. Deze uitrit wordt wel verbreed zodat hier een inrit voor vrachtwagens kan worden aangelegd. Deze inrit leidt naar de stalplaatsen voor vrachtwagens waar chauffeurs hun vrachtwagen tijdelijk (10 à 15 minuten) kunnen stallen voor het afhalen van een badge (Alfapass). Vervolgens rijden zij het terrein af via de uitrit op de Noorderlaan.

 

De bestaande inrit voor personenwagens blijft behouden. Via deze inrit wordt de heringerichte en uitgebreide parking voor personenwagens bereikt. Er worden 23 parkeerplaatsen ingericht, naast de 5 bestaande en te behouden parkeerplaatsen ten westen van het gebouw. De uitrit voor de personenwagens wordt, op vraag van verschillende adviesinstanties, gecombineerd aangelegd met de uitrit voor vrachtwagens om de zichtbaarheid op het te kruisen fietspad aan de Noorderlaan te verhogen.

 

Om deze werken te kunnen uitvoeren wordt bestaand groen gerooid dan wel verplaatst indien mogelijk.

 

De nieuwe verkeerssituatie op het terrein wordt door middel van borden kenbaar gemaakt aan de gebruikers. Deze borden worden geplaatst aan de inrit voor vrachtwagens en de inrit voor personenwagens.

 

De aangevraagde werken dragen bij tot de verderzetting van de activiteiten waardoor de aanvraag functioneel inpasbaar is.

 

Schaal - ruimtegebruik - bouwdichtheid

De aanvraag is in overeenstemming en verenigbaar met de ruimtelijke context van het havengebied waarbinnen deze aanvraag is gesitueerd.

 

Hinderaspecten – mobiliteitsimpact - veiligheid in het algemeen

In diverse adviezen werden voorwaarden met betrekking tot mobiliteitsaspecten opgenomen. Om tegemoet te komen aan deze adviezen maakte de aanvrager op 1 september 2022 een gewijzigd ontwerp over waarbij onder meer de uitrit voor personenwagens en vrachtwagens werd samengenomen in plaats van 2 aparte uitritten voor personenwagens en vrachtwagens te voorzien. Verder werd het fietspad beperkt aangepast waardoor fietsers nu loodrecht verschijnen voor de uitrit langs de Noorderlaan wat de zichtbaarheid op het aankomend fietsverkeer moet verhogen. De bestaande fietsenstalplaats in de garage zal voorzien worden van oplaadpunten voor elektrische fietsen en fietssymbolen zullen voorzien worden op de interne rijbaan om de aanwezigheid van fietsers visueel te accentueren.

 

Daar de aanvraag gelegen is aan de afrit van de R2 en langs de gewestweg Noorderlaan werd het advies ingewonnen van het Agentschap Wegen en Verkeer als wegbeheerder. Zij brachten een voorwaardelijk gunstig advies uit. Het gewijzigd ontwerp voldoet aan de voorwaarden. Het advies kan dan ook aan de vergunning gehecht worden.

 

Advies werd gevraagd aan de Haven van Antwerpen-Brugge als gebiedsbeheerder. Zij brachten een voorwaardelijk gunstig advies uit waarin wordt gevraagd om de uitrit voor vrachtverkeer en personenwagens te combineren in functie van een verbeterde zichtbaarheid op het aankomende fietsverkeer. Het gewijzigd ontwerp voldoet aan deze voorwaarde. Het voorwaardelijk gunstig advies kan aan de vergunning worden gehecht.

 

De aanvraag betreft een relatief beperkte uitbreiding van de bestaande parking voor personenwagens en het nieuw aanleggen van stalplaatsen voor vrachtwagens. Advies werd gevraagd aan de dienst mobiliteit en de verkeerspolitie van de stad Antwerpen. Beide adviezen leggen voorwaarden op met betrekking tot de zichtbaarheid van het aankomend fietsverkeer en de inrichting van de uitrit. Tevens worden opmerkingen of verbeterpunten gegeven over de voorziene markeringen op het terrein. De dienst mobiliteit vraagt bijkomend om de aangeboden tijdsloten voldoende ruim te nemen om voldoende buffer op het terrein te creëeren en om de bestaande fietsvoorzieningen beter te visualiseren en in te richten door laadpunten voor elektrische fietsen te voorzien en fietssymbolen aan te brengen op de toegangsweg om de aanwezigheid van fietsers duidelijk te maken.

Het gewijzigd ontwerp voldoet aan deze voorwaarden. De voorwaarden kunnen worden opgelegd in de vergunning.

 

Advies werd gevraagd aan de Brandweerzone Antwerpen. Zij brachten een voorwaardelijk gunstig advies uit waarin enkele brandvoorzorgsmaatregelen worden opgelegd. De voorwaarden en opmerkingen uit dit advies kunnen aan de vergunning worden gehecht.

 

Door de aanwezigheid van treinsporen in de nabijheid van de werken werd advies gevraagd aan Infrabel nv als spoorwegbeheerder. Zij hebben geen bezwaar tegen de aanvraag.

 

Wegens de nabijheid van een waterleiding werd advies gevraagd aan Water-link. Zij hebben echter geen tijdig advies uitgebracht. De aanvrager is wettelijk verplicht om voor de start van de werken een klip-klim melding uit te voeren.

 

Advies aan het college

Advies over de stedenbouwkundige handelingen

Aan het college wordt voorgesteld om voor de stedenbouwkundige handelingen de omgevingsvergunning te verlenen onder voorwaarden.

 

Geadviseerde stedenbouwkundige voorwaarden

1. de reservatiesloten moeten zo ruim mogelijk genomen worden om voldoende buffer op het terrein te creëren. De parkeervraag mag in geen enkel geval afgehandeld worden op het openbaar domein of leiden tot verkeersonveiligheid;

2. om een optimale zichtbaarheid op het fietspad langs de Noorderlaan te garanderen, moeten vrachtwagens zo loodrecht mogelijk kunnen uitrijden. De twee stelplaatsen voor vrachtwagens dienen daarom best zo ver mogelijk naar achteren te worden ingericht en het fietspad komt best zo haaks mogelijk uit op de uitrit zodat fietsers zich niet in de dode hoek van de vrachtwagens bevinden;

3. voetgangersmarkeringen moeten het terrein over de kortst mogelijke afstand kruisen;

4. op de toegangsweg moeten fietssymbolen aangebracht worden om de aanwezigheid van fietsers visueel te signaleren. De bestaande fietsvoorzieningen moeten overdekt zijn en voorzien worden van oplaadpunten voor elektrische fietsen;

5. er dient te worden voldaan aan de voorwaarde uit het advies van de Haven van Antwerpen-Brugge;

6. er dient te worden voldaan aan de voorwaarden uit het advies van het Agentschap Wegen en Verkeer;

7. er dient te worden voldaan aan de voorwaarden van Brandweerzone Antwerpen.

 

Juridische grond

Het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, het decreet betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid, het decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu en hun uitvoeringsbesluiten zijn van toepassing.

Regelgeving: bevoegdheid

Conform artikel 15 van het Omgevingsvergunningsdecreet is het college van burgemeester en schepenen voor zijn ambtsgebied in eerste administratieve aanleg bevoegd voor volgende aanvragen van:

 

  1. de gemeentelijke projecten;
  2. andere gevallen dan deze waarvoor de Vlaamse regering of de deputatie bevoegd is.

Fasering

 

Procedurestap

Datum

Indiening aanvraag

17 juni 2022

Volledig en ontvankelijk

25 juli 2022

Start openbaar onderzoek

geen

Einde openbaar onderzoek

geen

Gemeenteraad voor wegenwerken

geen

Uiterste beslissingsdatum

23 september 2022

Verslag GOA

8 september 2022

naam GOA

Bieke Geypens

 

Onderzoek

Er zijn geen aanpalende eigenaars waarvan de scheidingsmuren met het project zouden worden opgericht, uitgebreid of afgebroken, die om hun standpunt gevraagd moesten worden.

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college sluit zich integraal aan bij het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar en maakt dit tot zijn eigen motivatie.

Artikel 2

Het college beslist de aanvraag tot omgevingsvergunning goed te keuren en aan de aanvrager de vergunning af te leveren, die afhankelijk is van de strikte naleving van volgende voorwaarden:

 

Algemene voorwaarden

de algemene voorwaarden die aan de vergunning zijn gehecht en er integraal deel van uitmaken.

 

Stedenbouwkundige voorwaarden

1. de reservatiesloten moeten zo ruim mogelijk genomen worden om voldoende buffer op het terrein te creëren. De parkeervraag mag in geen enkel geval afgehandeld worden op het openbaar domein of leiden tot verkeersonveiligheid;

2. om een optimale zichtbaarheid op het fietspad langs de Noorderlaan te garanderen, moeten vrachtwagens zo loodrecht mogelijk kunnen uitrijden. De twee stelplaatsen voor vrachtwagens dienen daarom best zo ver mogelijk naar achteren te worden ingericht en het fietspad komt best zo haaks mogelijk uit op de uitrit zodat fietsers zich niet in de dode hoek van de vrachtwagens bevinden;

3. voetgangersmarkeringen moeten het terrein over de kortst mogelijke afstand kruisen;

4. op de toegangsweg moeten fietssymbolen aangebracht worden om de aanwezigheid van fietsers visueel te signaleren. De bestaande fietsvoorzieningen moeten overdekt zijn en voorzien worden van oplaadpunten voor elektrische fietsen;

5. er dient te worden voldaan aan de voorwaarde uit het advies van de Haven van Antwerpen-Brugge;

6. er dient te worden voldaan aan de voorwaarden uit het advies van het Agentschap Wegen en Verkeer;

7. er dient te worden voldaan aan de voorwaarden van Brandweerzone Antwerpen.

 

Artikel 3

Het college beslist de plannen waarvan een overzicht als bijlage bij dit besluit is gevoegd, goed te keuren.

Artikel 4

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.