Terug
Gepubliceerd op 19/09/2022

2022_CBS_07472 - Omgevingsvergunning. Advies hogere overheid. Voorwaardelijk gunstig advies - OMV_2022101625. Samgadok ter hoogte van Boerinnestraat / Amerikadok-Zuidkaai. District Antwerpen - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 16/09/2022 - 09:00 Stadhuis - Tania Stremersch - bz_besluitvorming_mailbox@antwerpen.be
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Verontschuldigd

Karim Bachar, schepen

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_07472 - Omgevingsvergunning. Advies hogere overheid. Voorwaardelijk gunstig advies - OMV_2022101625. Samgadok ter hoogte van Boerinnestraat / Amerikadok-Zuidkaai. District Antwerpen - Goedkeuring 2022_CBS_07472 - Omgevingsvergunning. Advies hogere overheid. Voorwaardelijk gunstig advies - OMV_2022101625. Samgadok ter hoogte van Boerinnestraat / Amerikadok-Zuidkaai. District Antwerpen - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Er werd bij de Vlaamse Regering of de gewestelijke omgevingsambtenaar een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend. De aanvraag wordt behandeld volgens de gewone procedure van het Omgevingsvergunningendecreet.

De gewestelijke omgevingsvergunningscommissie verzoekt het college of de gemeentelijke omgevingsambtenaar om:

- een openbaar onderzoek te houden;

- advies uit te brengen.

 

Projectnummer:

OMV_2022101625

Gegevens van de aanvrager:

zie exploitant

Gegevens van de exploitant:

NV PR Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (0860139085) met als adres Sint-Pietersvliet 7 te 2000 Antwerpen

Ligging van het project:

Samgadok ter hoogte van Boerinnestraat / Amerikadok-Zuidkaai - Antwerpen

Kadastrale percelen:

 

waarvan:

 

-          20190321-0020

 (OVA Aanvaarbescherming)

Vergunningsplichten:

Exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten

Voorwerp van de aanvraag:

Aanvaarberm Samga -  verandering en verzoek bijstelling voorwaarden

 

Omschrijving ingedeelde inrichtingen of activiteiten

 

Voorgeschiedenis

Stedenbouwkundige voorgeschiedenis

-          12/09/2019: vergunning (OMV_2019037908) voor een aanvaarbescherming en dempen van een dok;

-          16/04/2018: weigering (8.00/11002/2591.2) voor het bouwen van een aanvaarbescherming.

 

Voorgeschiedenis milieu

Op 12 september 2019 verleende de minister van Omgeving een vergunning voor het bouwen van een aanvaarbescherming en het dempen van het Samgadok, voor een termijn van onbepaalde duur.

 

Inhoud van de aanvraag

Het voorwerp van de aanvraag betreft het dempen van het Samgadok met een gewijzigd volume en een bijstelling aangaande de kwaliteit van het bodemmateriaal waarmee het dok gedempt wordt.

 

Aangevraagde rubriek(en)

 

Aangevraagde rubriek(en) OVA Aanvaarbescherming
 

Rubriek

Omschrijving

Gevraagd voor

60.2°

geheel of gedeeltelijk opvullen van groeven, graverijen, uitgravingen en andere putten, met inbegrip van waterplassen en vijvers met een capaciteit van meer dan 10.000 m³.

10.100 m³

 

Argumentatie

Adviezen

 

Externe adviezen

 

Adviesinstantie

Datum advies gevraagd

Datum advies ontvangen

Advies

Havenbedrijf Antwerpen, subadvies milieu

3 augustus 2022

31 augustus 2022

Voorwaardelijk gunstig

 

Toetsing regelgeving en beleidsrichtlijnen

 

Plannen van aanleg, ruimtelijke uitvoeringsplannen en verkavelingen

Het goed is gelegen in het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) Afbakening zeehavengebied Antwerpen (Besluit van de Vlaamse regering van 30 april 2013), binnen de afbakeningslijn.

De gebieden binnen de afbakeningslijn behoren tot het zeehavengebied Antwerpen.

Met uitzondering van de deelgebieden waarvoor in dit plan voorschriften werden vastgelegd, blijven de op het ogenblik van de vaststelling van dit plan bestaande bestemmings- en inrichtingsvoorschriften onverminderd van toepassing.

 

De werken vinden volgens voornoemd gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan hoofdzakelijk plaats in het Gebied voor waterweginfrastructuur.

Dit gebied is bestemd voor waterweginfrastructuur en aanhorigheden.

In dit gebied zijn alle handelingen toegelaten voor de aanleg, het functioneren of de aanpassing van die waterweginfrastructuur en aanhorigheden.

Daarnaast zijn toegelaten:

- alle handelingen met het oog op de ruimtelijke inpassing, buffers, ecologische verbindingen, kruisende infrastructuren, leidingen, telecommunicatie infrastructuur, lokaal openbaar vervoer, lokale dienstwegen, waterwegennetwerk en paden voor niet-gemotoriseerd verkeer;

- het bergen van baggerspecie in onderwatercellen.

Na aanleg van de infrastructuur kunnen voor het gedeelte van de zone dat voorlopig niet werd benut, de voorschriften van de naastliggende bestemming toegepast worden.

 

Het goed is tevens gelegen in het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Oosterweelverbinding – wijziging (Besluit van de Vlaamse regering van 20 maart 2015).

De werken vinden volgens voornoemd gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan plaats in het Gebied voor wegeninfrastructuur.

In dit gebied zijn alle werken, handelingen en wijzigingen toegelaten voor de aanleg, het functioneren en de aanpassing van deze wegeninfrastructuur en aanhorigheden. Daarnaast zijn alle werken, handelingen, en wijzigingen in functie van de ruimtelijke inpassing, geluids - en visuele buffering van de infrastructuur, ecologische verbindingen, kruisende infrastructuren, leidingen, telecommunicatie infrastructuur, lokaal openbaar vervoer, lokale dienstwegen en paden voor niet-gemotoriseerd verkeer toegelaten.

Gronden die niet voor de inrichting of het functioneren van de wegeninfrastructuur gebruikt worden, worden op een kwaliteitsvolle manier geïntegreerd in de omgeving.

In dit gebied zijn eveneens toegelaten:

- alle handelingen, werken en wijzigingen i.f.v. tolheffing en verkeershandhaving;

- alle handelingen voor de aanleg, het functioneren of de aanpassing van waterweginfrastructuur en aanhorigheden;

- voor zover in overeenstemming met of aangewezen in de passende beoordeling, alle werken, handelingen, en wijzigingen in functie van het behoud, de vervanging of de ontwikkeling van natuurwaarden in de speciale beschermingszone voor kwetsbare vogelsoorten, andere diersoorten of planten of van het beperken van de milieu-impact;

- voor zover in overeenstemming met of aangewezen in de watertoets, alle werken, handelingen en wijzigingen in functie van de optimalisatie van de waterhuishouding, het beheersen van de waterproblematiek en het voorkomen van wateroverlast toegelaten voor zover de technieken van de natuurtechnische milieubouw gehanteerd worden.

 

De aanvraag dient beoordeeld te worden aan de hand van de voorschriften van deze ruimtelijke uitvoeringsplannen.

De aanvraag is in overeenstemming met de bestemmingen en de voorschriften van de gewestelijk ruimtelijke uitvoeringsplannen.

 

Voor een straal van 500 meter rond de aanvraag is het GRUP Afbakening zeehavengebied Antwerpen van toepassing. Hier gelden volgende bestemmingsvoorschriften:

-          Gebied voor zeehaven- en watergebonden bedrijven;

-          Grensgebied met het grootstedelijk gebied – omgeving Royerssluis;

-          Gebied voor waterweginfrastructuur voor de Royerssluis, het Amerikadok en het Albertdok;

-          overdruk Leidingstraat.

 

Binnen de straal van 500 meter is eveneens het GRUP Oosterweelverbinding – wijziging van toepassing. Hier gelden volgende bestemmingsvoorschriften:

-          Gebied voor wegeninfrastructuur voor de zone ten westen van de Royerssluis en ter hoogte van de Scheldelaan;

-          Parkgebied;

-          overdruk Werfzone;

-          overdruk Gebied voor ongelijkvloerse wegeninfrastructuur.

 

Binnen de straal van 500 meter is tevens het gemeentelijk RUP Droogdokkeneiland van toepassing (Besluit van de deputatie van de provincie Antwerpen van 28 november 2013). Volgens dit RUP geldt voor de zone tussen de Royerssluis en het Suezdok het bestemmingsvoorschrift Zone voor gemengde functies: Groen en Centrumfuncties, binnen de bestemmingscategorieën Lijninfrastructuur en Wonen.

 

Ten oosten van het Droogdokkeneiland en ten zuidwesten van de Royerssluis zijn binnen de afbakening van het grootstedelijk gebied Antwerpen, bepaald in het gelijknamig gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan, de bestemmingen van het gewestplan Antwerpen nog van toepassing, met als bestemmingen Bijzondere natuurgebieden, Parkgebieden, Gebieden voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut, Bestaande waterweg (Schelde en Suezdok), Gebied voor ambachtelijke bedrijven en kleine en middelgrote ondernemingen en overdruk Bijzonder reservatiegebied met specifieke voorwaarden.

 

Omgevingstoets

 

Toetsing van de verenigbaarheid van het aangevraagde met de omgeving en de goede ruimtelijke ordening

 

De ingedeelde inrichting of activiteit is vanuit stedenbouwkundig oogpunt hoofdzakelijk vergund. Er lijken geen stedenbouwkundige handelingen gepaard te gaan met het beoogde project. De aanvraag is verenigbaar met de ruimtelijke context van het havengebied waarbinnen deze aanvraag is gesitueerd. Er is geen bezwaar vanuit stedenbouwkundig oogpunt.

 

Toetsing van aanvaardbaarheid van de ingedeelde inrichtingen en activiteiten op het vlak van hinder en risico's voor de mens en het milieu

 

Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM) zal ter hoogte van de zwaaikom in het Amerikadok een beschermconstructie aanbrengen waardoor schepen, die bij het nemen van de bocht uit koers raken, door een aanvaarbumper tegengehouden worden. In functie van de constructie van de aanvaarbescherming wordt het Samgadok gedempt. Het project werd vergund op 12 september 2019. Het college verleende op 5 juli 2019 een voorwaardelijk gunstig advies.

 

Oorspronkelijk voorzag men om de aanwezige sliblaag uit het dok weg te nemen en vervolgens het dok te vullen met 35.000 m³ zand dat voldoet aan de voorwaarden voor vrij hergebruik, zoals beschreven in het VLAREBO. Bijkomende opmetingen maken nu duidelijk dat het dok gedempt zal worden met een volume van 45.100 m³ in plaats van 35.000 m³.

 

Men vraagt ook een bijstelling van artikel 5.60.2 dat stelt dat er voor de opvulling moet gebruik gemaakt worden van bodematerialen die voldoen aan de waarden voor vrij gebruik van het VLAREBO. Volgens het desbetreffende artikel kan er afgeweken worden van deze voorwaarde mits het opstellen van een studie, uitgevoerd door een bodemsaneringsdeskundige volgens de standaardprocedure, die het bewijs levert dat het gebruik van de bodemmaterialen als bodem geen bijkomende verontreiniging van het grondwater kan veroorzaken en dat mogelijke blootstelling aan de verontreinigde stoffen geen extra risico oplevert.

 

Het aanvraagdossier bevat een studie ontvangende groeve. Uit de studie blijkt dat er geen significante verspreiding van verontreiniging zal optreden en de receptoren (oppervlaktewater, grondwater en de gebruikers van grondwater) ook niet bereikt zullen worden. Men oordeelt dat het volume alsook de dikte van de aanvulling beperkt is. Zowel tijdens de bouwfase als tijdens de exploitatiefase zal er een opvolging van de grondwaterstanden en de grondwaterkwaliteit ter hoogte van en rondom het projectgebied plaatsvinden.

 

Rekening houdend met zowel het bodemgebruik als met het bestemmingstype van de gronden, kan het dok volgens de studie worden opgevuld met gronden tot maximaal 80% van de bodemsaneringsnorm voor bestemmingstype III. Behalve wat betreft de parameters waarvoor Europese normen zijn vastgelegd en die zijn opgenomen in VLAREM II (artikel 5.2.4.1.7§4). Samengevat gelden de volgende grenswaarden:

- minerale olie tot 500 mg/kg ds;

- PAK's:

- fenantreen 30 mg/kg ds;

- benzo(ghi)peryleen: 35 mg/kg ds;

- BTEX:

- ethylbenzeen tot 5 mg/kg ds;

- styreen tot 1,5 mg/kg ds;

- som BTEX max. 6 mg/kg ds;

- PCB’s tot 1 mg/kg ds;

- PFAS-verbindingen:

- PFOS/PFOA: 3 µg/kg ds;

- som PFAS: 8 µg/kg ds;

- alle overige parameters tot 80% van de bodemsaneringsnorm bestemmingstype III.

 

De voorwaarden die in het advies van het college van 5 juli 2019 werden opgenomen, kunnen opnieuw worden meegegeven:

1. Er dient getracht te worden om maximaal gebruik te maken van transport over water voor de werfactiviteiten, in het bijzonder voor de aanvoer van zand, om het aantal ritten over de weg te beperken;

2. De verstoring van zwaluwen ten gevolge van de werkzaamheden dient geminimaliseerd te worden tijdens het broedseizoen (mei tot en met augustus);

3. Het verontreinigd slib aanwezig in het Samgadok moet worden afgevoerd naar een erkende verwerker.

Voorwaarden 1 en 2 werden in het vergunningsbesluit meegegeven als aandachtspunt, voorwaarde 3 werd opgelegd als bijzondere milieuvoorwaarde. Het is aangewezen om dit te behouden.

 

Het is aan de vergunningverlenende overheid om, op basis van alle onafhankelijk uitgebrachte deskundige adviezen, tot een gemotiveerde en integrale beslissing te komen.

 

Advies van het college

Gunstig advies te verlenen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning onder voorwaarden.

 

Geadviseerde rubrieken

 

Rubriek

Omschrijving

Geadviseerd voor

60.2°

geheel of gedeeltelijk opvullen van groeven, graverijen, uitgravingen en andere putten, met inbegrip van waterplassen en vijvers met een capaciteit van meer dan 10.000 m³.

10.100 m³

 

Geadviseerde bijzondere milieuvoorwaarden

1. Er dient getracht te worden om maximaal gebruik te maken van transport over water voor de werfactiviteiten, in het bijzonder voor de aanvoer van zand, om het aantal ritten over de weg te beperken;

2. De verstoring van zwaluwen ten gevolge van de werkzaamheden dient geminimaliseerd te worden tijdens het broedseizoen (mei tot en met augustus);

3. Het verontreinigd slib aanwezig in het Samgadok moet worden afgevoerd naar een erkende verwerker.

 

Juridische grond

Het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en hun uitvoeringsbesluiten zijn van toepassing.

Regelgeving: bevoegdheid

Conform artikel 24 en 42 van het Omgevingsvergunningsdecreet heeft het college of de gemeentelijke omgevingsambtenaar de bevoegdheid advies uit te brengen voor de vergunningsaanvragen op haar grondgebied waarvoor de deputatie, de Vlaamse regering of de gewestelijke omgevingsambtenaar de bevoegde overheid is, tenzij:

 

  1. de aanvraag ingediend is door het betrokken college;
  2. de aanvraag louter betrekking heeft op mobiele of verplaatsbare ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

 

Het college heeft op 17 november 2017 (jaarnummer 2017_CBS_08858) beslist om de adviesbevoegdheid op te nemen.

Fasering

Procedurestap

Datum

Ontvangst adviesvraag

2 augustus 2022

Start openbaar onderzoek

6 augustus 2022

Einde openbaar onderzoek

4 september 2022

Gemeenteraad voor wegenwerken

geen

Uiterste adviesdatum

21 september 2022

 

Onderzoek

De aanvraag werd onderworpen aan 1 openbaar onderzoek.

 

Ingediende bezwaarschriften en petitielijsten

 

Startdatum

Einddatum

Schriftelijke bezwaar-schriften

Schriftelijke gebundelde bezwaar-schriften

Petitie-lijsten

Digitale bezwaar-schriften

6 augustus 2022

4 september 2022

0

0

0

0

 

Informatievergadering

Een informatievergadering was niet vereist en werd niet gehouden.

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Gunstig advies te verlenen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning onder voorwaarden.


Geadviseerde bijzondere milieuvoorwaarden

1. Er dient getracht te worden om maximaal gebruik te maken van transport over water voor de werfactiviteiten, in het bijzonder voor de aanvoer van zand, om het aantal ritten over de weg te beperken;

2. De verstoring van zwaluwen ten gevolge van de werkzaamheden dient geminimaliseerd te worden tijdens het broedseizoen (mei tot en met augustus);

3. Het verontreinigd slib aanwezig in het Samgadok moet worden afgevoerd naar een erkende verwerker.

 

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.