Terug
Gepubliceerd op 19/09/2022

2022_CBS_07474 - Omgevingsvergunning - OMV_2022008078. Noorderlaan 133. District Antwerpen. Materiële vergissing. Rechtzetting - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 16/09/2022 - 09:00 Stadhuis - Tania Stremersch - bz_besluitvorming_mailbox@antwerpen.be
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Verontschuldigd

Karim Bachar, schepen

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_07474 - Omgevingsvergunning - OMV_2022008078. Noorderlaan 133. District Antwerpen. Materiële vergissing. Rechtzetting - Goedkeuring 2022_CBS_07474 - Omgevingsvergunning - OMV_2022008078. Noorderlaan 133. District Antwerpen. Materiële vergissing. Rechtzetting - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Aanleiding en context

Er werd een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, die behandeld wordt volgens de gewone procedure van het Omgevingsvergunningendecreet.

 

Projectnummer:

OMV_2022008078

Gegevens van de aanvrager:

zie exploitant

Gegevens van de exploitant:

NV LCL (0457116458) met als adres Kouterveldstraat 13 te 1831 Machelen

Ligging van het project:

Noorderlaan 133 te 2030 Antwerpen

Kadastrale percelen:

afdeling 7 sectie G nr. 1697H

waarvan:

 

-          20180312-0082

afdeling 7 sectie G nr. 1697H (update OV LCL Antwerpen)

Vergunningsplichten:

Exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten

Voorwerp van de aanvraag:

Datacenter: hernieuwing en actualisatie

 

Op 9 september 2022 werd de vergunning verleend door het college. Echter werden niet de correcte bijlagen aan het besluit toegevoegd. Met voorliggend besluit wordt deze vergissing rechtgezet.

Argumentatie

In de afgeleverde omgevingsvergunning van 9 september 2022 (2022_CBS_07257) werden niet de correcte bijlagen aan het vergunningsbesluit toegevoegd. Het college beslist de materiële vergissing recht te zetten door de beslissing van 9 september 2022 aan te vullen met de correcte bijlagen. Deze bijlagen vervangen de foutieve uit de beslissing van 9 september 2022.

Juridische grond

Het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, het decreet betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid, het decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu en hun uitvoeringsbesluiten zijn van toepassing.

Regelgeving: bevoegdheid

Conform artikel 15 van het Omgevingsvergunningsdecreet is het college van burgemeester en schepenen voor zijn ambtsgebied in eerste administratieve aanleg bevoegd voor volgende aanvragen van:

 

  1. de gemeentelijke projecten;
  2. andere gevallen dan deze waarvoor de Vlaamse regering of de deputatie bevoegd is.

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college beslist om de bijlagen uit de verleende omgevingsvergunning OMV_2022008078 (2022_CBS_07257) te vervangen door de bijlagen gehecht aan voorliggend besluit, zonder dat dit invloed heeft op de beroepstermijnen ingevolge de oorspronkelijke beslissing.

Artikel 2

Het college beslist aan NV LCL met als contactadres Kouterveldstraat 13 te 1831 Machelen mee te delen dat dit collegebesluit aan de afgeleverde omgevingsvergunning met dossiernummer OMV_2022008078 dient te worden gehecht en er integraal deel van uitmaakt.

Artikel 3

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.