Terug
Gepubliceerd op 19/09/2022

2022_CBS_07479 - Omgevingsvergunning - OMV_2022092963. Distelhoek 84. District Merksem - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 16/09/2022 - 09:00 Stadhuis - Tania Stremersch - bz_besluitvorming_mailbox@antwerpen.be
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Verontschuldigd

Karim Bachar, schepen

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_07479 - Omgevingsvergunning - OMV_2022092963. Distelhoek 84. District Merksem - Goedkeuring 2022_CBS_07479 - Omgevingsvergunning - OMV_2022092963. Distelhoek 84. District Merksem - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Er werd een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, die behandeld wordt volgens de vereenvoudigde procedure van het Omgevingsvergunningendecreet.

 

Projectnummer:

OMV_2022092963

Gegevens van de aanvrager:

de heer Ahmet Bingol met als adres Distelhoek 84 te 2170 Merksem (Antwerpen)

Gegevens van de exploitant:

de heer Ahmet Bingol met als adres Distelhoek 84 te 2170 Merksem (Antwerpen)

Ligging van het project:

Distelhoek 84 te 2170 Merksem (Antwerpen) 

Kadastrale percelen:

afdeling 39 sectie A nr. 151V

waarvan:

 

-          20220701-0003

afdeling 39 sectie A nr. 151V (Milieu)

Vergunningsplichten:

Stedenbouwkundige handelingen, Exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten

Voorwerp van de aanvraag:

het regulariseren van verbouwingswerken van een ééngezinswoning en een functiewijziging naar en het exploiteren van een garage

 

Omschrijving stedenbouwkundige handelingen

 

Relevante voorgeschiedenis

-          05/12/1960: vergunning (1974#3512) voor het oprichten van een woning met staatspremie.

 

Vergunde toestand 

-          functie: 

 • eengezinswoning.

-          bouwvolume: 

 • 3 bouwlagen met plat dak in gesloten bebouwing;  
 • bouwdiepte van 9 m op elke bouwlaag.

-          gevelafwerking: 

 • voorgevel in bruine parementsteen;
 • houten schrijnwerk.

 

Bestaande toestand

-          functie overeenkomstig met de vergunde toestand, uitgezonderd van:

 • gelijkvloerse en eerste verdieping werd uitgebreid tot een bouwdiepte van 12,2 m;
 • dakterras met afdak achteraan op de eerste verdieping;
 • voorgevel met buitenschrijnwerk in wit pvc;
 • volledig verharde voortuin.
   

Nieuwe toestand

-          functie:  

 • eengezinswoning met nevenfunctie herstelwerkplaats op het gelijkvloers voor onderhoud werkplaats voor auto’s.

-          bouwvolume: 

 • bouwdiepte van 12,2 m op de gelijkvloerse en eerste verdieping.

-          gevelafwerking: 

 • voorgevel in bruine parementsteen;
 • wit pvc schrijnwerk.


Inhoud van de aanvraag 

-          uitbreiden van het volume van de gelijkvloerse en eerste verdieping;

-          omvormen van de garage tot herstelwerkplaats voor wagens, inclusief een smeerput van 150 cm diep;

-          voorzien van een dakterras met afdak;

-          voorzien van een klein reclamepaneel aan de voorgevel.

 

Omschrijving ingedeelde inrichtingen of activiteiten

 

Inhoud van de aanvraag

De aanvraag omvat de exploitatie van een klasse 3 herstelwerkplaats.

 

Aangevraagde rubriek(en)

 

Aangevraagde rubriek(en) Milieu
 

Rubriek

Omschrijving

Gevraagd voor

3.4.1.a

het lozen van maximaal 2 m³/uur bedrijfsafvalwater zonder gevaarlijke stoffen in concentraties hoger dan de indelingscriteria, vermeld in artikel 3 van bijlage 2.3.1 van Vlarem II;

1 m³/uur

6.4.1

opslagplaatsen voor brandbare vloeistoffen met een totale opslagcapaciteit van 200 liter tot en met 50.000 liter uitgezonderd de gezamenlijke opslag van minder dan 5 ton gasolie, diesel, lichte stookolie en gelijkaardige brandstoffen bij de woonfunctie van een onroerend goed dat hoofdzakelijk als woongelegenheid wordt gebruikt;

240 liter

15.2

andere werkplaatsen voor het nazicht, het herstellen en het onderhouden van motorvoertuigen (met inbegrip van carrosseriewerkzaamheden) dan de werkplaatsen, vermeld in rubriek 15.3;

1 werkplaats

17.1.1.1

opslagplaatsen voor gevaarlijke aërosolen met een gezamenlijke netto inhoud van 300 liter tot en met 3.000 liter.

300 liter

 

 

Argumentatie

Voorafgaand aan zijn beslissing neemt het college kennis van het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar.

 

Het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar luidt:

 

Adviezen

 

Externe adviezen

Adviesinstantie

Datum advies gevraagd

Datum advies ontvangen

Advies

Brandweerzone Antwerpen-Zwijndrecht - Hulpverleningszone 1 (Antwerpen)/ Brandweer Zone Antwerpen BZA

27 juli 2022

16 augustus 2022

Voorwaardelijk gunstig

Vlaamse Milieumaatschappij

27 juli 2022

12 augustus 2022

Gunstig

 

Interne adviezen

Adviesinstantie

Datum advies gevraagd

Datum advies

Ondernemen en Stadsmarketing/ Business en Innovatie

27 juli 2022

1 augustus 2022

Stadsontwikkeling/ Mobiliteit

27 juli 2022

29 juli 2022

 

Toetsing regelgeving en beleidsrichtlijnen

 

Plannen van aanleg, ruimtelijke uitvoeringsplannen en verkavelingen

Het eigendom is gelegen binnen de omschrijving van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan GRUP Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen, goedgekeurd op 19 juni 2009.

 

Het eigendom is gelegen in het gewestplan Antwerpen (Koninklijk Besluit van 3 oktober 1979 en latere wijzigingen). Het eigendom ligt, volgens dit van kracht zijnde gewestplan, in een woongebied. De woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening, ambacht en kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf om redenen van goede ruimtelijke ordening niet in een daartoe aangewezen gebied moeten worden afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaal-culturele inrichtingen, voor openbare nutsvoorzieningen, voor toeristische voorzieningen, voor agrarische bedrijven. Deze bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen echter maar worden toegestaan voor zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving. (Artikel 5 van het Koninklijk Besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en toepassing van de ontwerpgewestplannen en de gewestplannen).

 

(Gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (GRUP's) kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be/grup. Het gewestplan kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be/gewestplan.)

 

De aanvraag ligt niet in een verkaveling.

 

De aanvraag is in overeenstemming met de bepalingen van het gewestplan.

 

Gewestelijke stedenbouwkundige verordeningen

-          Hemelwater: het besluit van de Vlaamse regering van 5 juli 2013 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater (verder genoemd verordening hemelwater).
(De verordening hemelwater kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening hemelwater)
De verordening hemelwater is niet van toepassing op de aanvraag.

-          Toegankelijkheid: het besluit van de Vlaamse regering van 5 juni 2009 tot vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid (verder genoemd verordening toegankelijkheid).
(De verordening toegankelijkheid kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening toegankelijkheid)
De verordening toegankelijkheid is niet van toepassing op de aanvraag.
 

Algemene bouwverordeningen

-          Voetgangersverkeer: het besluit van de Vlaamse regering van 29 april 1997 houdende de vaststelling van algemene bouwverordeningen inzake wegen voor voetgangersverkeer (verder genoemd verordening voetgangersverkeer), en de omzendbrief RO/98/2 van 23 maart 1998 betreffende de algemene bouwverordening inzake wegen voor voetgangersverkeer.
(De verordening voetgangersverkeer kan u raadplegen via www.ruimtelijkeordening.be, ga naar WETGEVING > Verordeningen)
De verordening voetgangersverkeer is niet van toepassing op de aanvraag.

Gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen

-          Bouwcode: de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening (verder genoemd bouwcode), definitief vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 28 april 2014 en goedgekeurd bij besluit van de deputatie van de provincie Antwerpen van 9 oktober 2014.
(De bouwcode kan u raadplegen via www.antwerpen.be, zoek op ‘regelgeving bouwen in Antwerpen’)
De aanvraag wijkt af van de bepalingen van de bouwcode op volgend punt:

 • Artikel 30 Autostalplaatsen en autoparkeerplaatsen: 
  de bestaande autostalplaats wordt verwijderd.
   

Sectorale regelgeving

-          MER-screening: de overheid die beslist over de ontvankelijkheid en volledigheid van de vergunningsaanvraag, beslist of er een project-MER moet worden opgesteld. De betrokken overheid doet dat op het ogenblik van de beslissing over de ontvankelijk- en volledigheid van de vergunningsaanvraag of, bij gebreke daaraan, binnen 90 dagen na de datum van ontvankelijk- en volledigheid.
Rekening houdend met de kenmerken van de aanvraag en zijn omgeving wordt geoordeeld dat de mogelijke milieueffecten van het project niet aanzienlijk zijn.

-          Watertoets: overeenkomstig artikel 1.3.1.1 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid dient een vergunningsaanvraag onderworpen te worden aan de zogenaamde watertoets.

Het voorliggende project heeft een beperkte oppervlakte en ligt niet in een overstromingsgevoelig gebied, zodat in alle redelijkheid dient geoordeeld dat geen schadelijk effect wordt veroorzaakt.

-          Vlaamse codex Wonen 2021: Gecodificeerde decreten over het Vlaamse woonbeleid, gecodificeerd op 17 juli 2020.
(De kwaliteitsnormen voor woningen, die in uitvoering van de Vlaamse codex Wonen van 2021 zijn opgemaakt, kan u raadplegen via www.wonenvlaanderen.be, zoek op “besluit Vlaamse codex Wonen van 2021)
De aanvraag valt onder het toepassingsgebied van de Vlaamse codex Wonen van 2021.

-          Rooilijn: artikel 4.3.8 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) van 15 mei 2009. (De VCRO kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be/, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO))
Artikel 4.3.8 is niet van toepassing op de aanvraag.

 

Omgevingstoets

 

Toetsing van de verenigbaarheid van het aangevraagde met de omgeving en de goede ruimtelijke ordening

 

Beoordeling afwijkingen van de voorschriften – Functionele inpasbaarheid

Volgens het gewestplan zijn in woongebied volgende bestemming toegelaten:

“De woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening, ambacht en kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf om redenen van goede ruimtelijke ordening niet in een daartoe aangewezen gebied moeten worden afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaal-culturele inrichtingen, voor openbare nutsvoorzieningen, voor toeristische voorzieningen, voor agrarische bedrijven.

 

Deze bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen echter maar worden toegestaan voor zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving.”

 

De aanvraag is gesitueerd in de Distelhoek, gelegen in een woonwijk van het district Merksem. De onmiddellijke omgeving wordt gekenmerkt door één- en meergezinswoningen.

 

Het omvormen van een garage naar een autoherstelwerkplaats is niet verenigbaar met de onmiddellijke omgeving. Een autoherstelwerkplaats zorgt voor conflicten en overlast in deze woonwijk. Voorbeelden van overlast hierbij zijn geluidsproductie, parkeerdruk, mobiliteitsgeneratie, laden en lossen, dag- of nachtactiviteiten en geurhinder. Tevens verdwijnt de bestaande parkeerplaats voor de woning. Bestaande parkeerplaatsen moeten maximaal behouden worden.

 

Hieruit kunnen we concluderen dat door het omvormen van een garage naar autoherstelwerkplaats het woongenot in de woonwijk daalt. Verder verhoogt dit de druk op het perceel, het bouwblok en de wijk onaanvaardbaar waardoor de draagkracht van de site wordt overschreden.

 

Het behouden van de bestaande functie van eengezinswoning is in overeenstemming met de kenmerkende woonfuncties in de omgeving.
 

Schaal - ruimtegebruik - bouwdichtheid

De aanvraag voldoet aan de goede ruimtelijke ordening op vlak van schaal, het ruimtegebruik en de bouwdichtheid. Het gebouw past in de bestaande straatwand en het gabarit van de woningen uit zijn omgeving. De schaal van de aanvraag is overeenstemmend met deze van de omgeving.

De aanvraag maakt deel uit van een aaneengesloten bebouwing, bestaande uit 3 bouwlagen onder een plat dak. 

De linker aanpalende bestaat uit dit gabarit en heeft op de gelijkvloerse en eerste verdieping een bouwdiepte van respectievelijk 12,4 m en 9 m. De rechter aanpalende bestaat eveneens uit dit gabarit. De bouwdiepte over beide verdiepingen bedraagt hier 12,2 m.

 
De aanvraag bestaat zelf uit 3 bouwlagen onder een plat dak. 
Op de gelijkvloerse verdieping wordt de woning uitgebreid tot 12,2 m. Het perceel laat een dergelijke bouwdiepte toe. Er blijft nog een kwaliteitsvolle tuindiepte van 12,3 m over. 
Op de eerste verdieping wordt de woning uitgebreid met een dakterras tot 12,2 m. 
 

Het terugbrengen van de verharding in de voortuin tot de strikt toegelaten verharding wordt gunstig geadviseerd.

 

Visueel-vormelijke elementen

Buiten het wijzigen van het buitenschrijnwerk in de voorgevel en het voorzien van een reclamepaneel, worden er geen wijzigingen aangebracht aan de voorgevel ten opzichte van vergunde toestand. Mits uitsluiting van het reclamepaneel is het advies inzake visuele-vormelijke elementen gunstig. 
 

Hinderaspecten – gezondheid – gebruiksgenot – veiligheid in het algemeen

Om het wooncomfort van een woning te bewaken is het belangrijk dat het aantal slaapkamers in verhouding staat met het aantal beschikbare vierkante meters leefruimte per bewoner. Dit is het geval in het voorliggend project, waardoor de woning voldoende wooncomfort biedt.

Het dossier werd voorwaardelijk gunstig geadviseerd door brandweer. De voorgestelde voorwaarden worden integraal opgenomen als voorwaarde van vergunning.

Naar voorwaarden wordt meegenomen dat het dakterras met afdak op de eerste verdieping niet mag afgesloten worden en open moet blijven, zodat de keuken en de woonkamer nog voldoende lichtinval hebben en verlucht kunnen worden, conform artikel 24 van de bouwcode.

 

Verder voldoet de aanvraag aan de actuele eisen wat betreft hinderaspecten, gezondheid en gebruiksgenot. De geplande verbouwingswerken zijn niet storend voor de omgeving en in overeenstemming met de goede ruimtelijke ordening van de plaats.
 

Mobiliteitsimpact (onder andere toetsing parkeerbehoefte)

Het algemene principe is dat elke omgevingsvergunningsaanvraag een parkeerbehoefte genereert. Om te vermijden dat de parkeerbehoefte (geheel of gedeeltelijk) wordt afgewenteld op het openbaar domein, is het de bedoeling om parkeren maximaal op eigen terrein te voorzien. Dit is het zogenaamde POET principe (Parkeren Op Eigen Terrein).

 

De parkeerparagraaf is niet van toepassing aangezien de omvorming van garage naar autoherstelplaats stedenbouwkundig niet aanvaardbaar is.

 

Toetsing van aanvaardbaarheid van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten op het vlak van hinder en risico's voor de mens en het milieu

 

De ingedeelde inrichtingen of activiteiten zijn louter en alleen in de derde klasse ingedeeld, de exploitatie ervan is dus meldingsplichtig. 

In de aanvraag is rubriek 17.1.1.1 opgenomen voor de opslag van afgewerkte motorolie, deze rubriek is evenwel van toepassing op aërosolen en niet op motorolie. De rubriek is niet van toepassing.

De aangevraagde activiteiten horen niet thuis in een woning die niet is geconcipieerd en uitgerust voor herstelwerkzaamheden. Het risico op overlast is reeel. 

Wegens het onlosmakelijk verband met de stedenbouwkundige handelingen, kan geen akte worden genomen van de ingedeelde inrichtingen en activiteiten.

 

Advies aan het college

 

Advies over de stedenbouwkundige handelingen

Aan het college wordt voorgesteld om voor de stedenbouwkundige handelingen de omgevingsvergunning te verlenen onder voorwaarden.

 

Geadviseerde stedenbouwkundige voorwaarden

1. De bijgevoegde brandvoorzorgsmaatregelen zijn op het moment van eerste ingebruikname/exploitatie strikt na te leven.

2. Na uitvoering van de werken moet voldaan zijn aan de elementaire veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsvereisten opgelegd door de Vlaamse Codex Wonen van 2021 en Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van de Vlaamse Codex Wonen van 2021.

3. Het dakterras op de eerste verdieping moet te allen tijde open blijven. Zodat de woonkamer en keuken blijven voldoen aan artikel 24 van de bouwcode.

4. De omvorming van garage naar autoherstelwerkplaats wordt uitgesloten uit de vergunning. Dit wordt in rood aangeduid op het plan.

5. het reclamepaneel aan de voorgevel wordt uitgesloten uit de vergunning.

 

Advies over de ingedeelde inrichtingen of activiteiten

Er wordt voldaan aan de verbods- en afstandsregels, de gemelde exploitatie is niet verboden. Wegens het onlosmakelijk verband met de uitgesloten stedenbouwkundige handelingen, kan evenwel geen akte worden genomen van de ingedeelde inrichtingen en activiteiten.

 

Geadviseerde rubriek(en)

Rubriek

Omschrijving

Ongunstig geadviseerd voor

3.4.1.a

het lozen van maximaal 2 m³/uur bedrijfsafvalwater zonder gevaarlijke stoffen in concentraties hoger dan de indelingscriteria, vermeld in artikel 3 van bijlage 2.3.1 van Vlarem II;

1 m³/uur

6.4.1

opslagplaatsen voor brandbare vloeistoffen met een totale opslagcapaciteit van 200 liter tot en met 50.000 liter uitgezonderd de gezamenlijke opslag van minder dan 5 ton gasolie, diesel, lichte stookolie en gelijkaardige brandstoffen bij de woonfunctie van een onroerend goed dat hoofdzakelijk als woongelegenheid wordt gebruikt;

240 liter

15.2

andere werkplaatsen voor het nazicht, het herstellen en het onderhouden van motorvoertuigen (met inbegrip van carrosseriewerkzaamheden) dan de werkplaatsen, vermeld in rubriek 15.3;

1 werkplaats

17.1.1.1

opslagplaatsen voor gevaarlijke aërosolen met een gezamenlijke netto inhoud van 300 liter tot en met 3.000 liter.

zonder voorwerp

 

Juridische grond

Het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, het decreet betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid, het decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu en hun uitvoeringsbesluiten zijn van toepassing.

Regelgeving: bevoegdheid

Conform artikel 15 van het Omgevingsvergunningsdecreet is het college van burgemeester en schepenen voor zijn ambtsgebied in eerste administratieve aanleg bevoegd voor volgende aanvragen van: 

 1. de gemeentelijke projecten;
 2. andere gevallen dan deze waarvoor de Vlaamse regering of de deputatie bevoegd is.

Fasering

 

Procedurestap

Datum

Indiening aanvraag

1 juli 2022

Volledig en ontvankelijk

27 juli 2022

Start openbaar onderzoek

geen

Einde openbaar onderzoek

geen

Gemeenteraad voor wegenwerken

geen

Uiterste beslissingsdatum

25 september 2022

Verslag GOA

9 september 2022

naam GOA

Bieke Geypens en Gerd Cryns

 

Onderzoek

De aanpalende eigenaars waarvan de scheidingsmuren met het project zouden worden opgericht, uitgebreid of afgebroken, werden om hun standpunt gevraagd.

 

Ingediende bezwaarschriften en petitielijsten

Schriftelijke bezwaarschriften

Schriftelijke gebundelde bezwaarschriften

Petitielijsten

Digitale bezwaarschriften

0

0

0

0

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college sluit zich integraal aan bij het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar en maakt dit tot zijn eigen motivatie.


Artikel 2

Het college beslist de aanvraag tot omgevingsvergunning goed te keuren met uitzondering van de meldingsplichtige ingedeelde inrichtingen of activiteiten en aan de aanvrager de vergunning af te leveren, die afhankelijk is van de strikte naleving van volgende voorwaarden:

 

Algemene voorwaarden

de algemene voorwaarden die aan de vergunning zijn gehecht en er integraal deel van uitmaken.

 

Stedenbouwkundige voorwaarden

1. De bijgevoegde brandvoorzorgsmaatregelen zijn op het moment van eerste ingebruikname/exploitatie strikt na te leven.

2. Na uitvoering van de werken moet voldaan zijn aan de elementaire veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsvereisten opgelegd door de Vlaamse Codex Wonen van 2021 en Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van de Vlaamse Codex Wonen van 2021.

3. Het dakterras op de eerste verdieping moet te allen tijde open blijven. Zodat de woonkamer en keuken blijven voldoen aan artikel 24 van de bouwcode.

4. De omvorming van garage naar autoherstelwerkplaats wordt uitgesloten uit de vergunning. Dit wordt in rood aangeduid op het plan.

5. het reclamepaneel aan de voorgevel wordt uitgesloten uit de vergunning.

 

Artikel 3

Het college beslist de plannen waarvan een overzicht als bijlage bij dit besluit is gevoegd, goed te keuren.

 

Artikel 4

Het college beslist dat de omgevingsvergunning geldig is voor onbepaalde duur.


Artikel 5

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.