Terug
Gepubliceerd op 18/11/2022

2022_CBS_09042 - Ondersteuning. Onderwijs - Reglement meerdaagse uitstappen voor scholen. Opheffing en nieuwe versie - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
do 10/11/2022 - 09:00 digitaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_09042 - Ondersteuning. Onderwijs - Reglement meerdaagse uitstappen voor scholen. Opheffing en nieuwe versie - Goedkeuring 2022_CBS_09042 - Ondersteuning. Onderwijs - Reglement meerdaagse uitstappen voor scholen. Opheffing en nieuwe versie - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Op 14 december 2020 (jaarnummer 773) keurde de gemeenteraad de verlening van het ondersteuningsreglement voor meerdaagse uitstappen goed. Dit ondersteuningsreglement kwam er om scholen op het grondgebied van de stad Antwerpen te ondersteunen bij het aanbieden van meerdaagse extra-murosactiviteiten. Het reglement regelt de voorwaarden voor de aanvraag, controle en uitbetaling van dergelijke ondersteuning.

Op 26 oktober 2020 (jaarnummer 595) keurde de gemeenteraad het Kaderbesluit Basisprincipes Ondersteuningsbeleid goed.

Argumentatie

Alle ondersteuningsreglementen moeten voor het einde van 2022 worden opgenomen in het referentiesysteem voor ondersteuning (REFO).

In het ondersteuningsreglement werd, naast vormelijke wijzigingen om te voldoen aan de voorwaarden van het kaderbesluit voor ondersteuningsbeleid, volgende inhoudelijke aanpassingen opgenomen:

  • Wie komt in aanmerking voor de ondersteuning: Voor scholen buitengewoon lager onderwijs buiten het grondgebied van de stad Antwerpen is ‘wonen’ vervangen door ‘gedomicilieerd zijn of er systematisch verblijven’.
  • Wat ondersteunen we: De meerdaagse activiteiten waarvoor de ondersteuning geldt zijn verder verduidelijkt. Zo is expliciet gemaakt dat 'overnachten (sleepover) op een school op grondgebied van stad Antwerpen niet wordt weerhouden'. Er is ook toegevoegd dat ‘het aan de ouders gevraagde bedrag vermeerderd met het bedrag van de ondersteuning de effectieve kostprijs van de uitstap niet mag overstijgen’.
  • Financiële ondersteuning: Type 1 en 8 zijn veranderd naar type basisaanbod aangezien type 1 en 8 onder deze naam niet meer bestaan.
  • Rapportage: De uiterste deadline voor het indienen van een stavingsdossier is veranderd van 15 juli naar 5 juli. In uitzonderlijke omstandigheden, zoals een meerdaagse uitstap die plaatsvindt in de laatste weken van juni, kan deze termijn uitgebreid worden tot 31 augustus. Deze uitzondering dient vóór 5 juli door de school te worden aangevraagd.

Het reglement gaat in op 5 december 2022 en loopt tot en met 31 december 2025.

Juridische grond

De wet van 14 november 1983 over de controle op de toekenning en aanwending van sommige toelagen. 
Het Kaderbesluit Basisprincipes Ondersteuningsbeleid zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 oktober 2020 (jaarnummer 595).

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 41 tweede lid 23° van het Decreet over het Lokaal Bestuur bepaalt dat de gemeenteraad bevoegd is voor het vaststellen van subsidiereglementen.

Algemene financiële opmerkingen

De middelen voor de meerdaagse uitstappen voor scholen zijn voorzien op volgend boekingsadres: 5117000000 / 2LWS020204A00000 / 6496800 / SUB_NR.

Beleidsdoelstellingen

6 - Lerende en werkende stad
2LWS02 - Onderwijs
2LWS0202 - Welzijn en excelleren in het onderwijs

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen legt het volgende voor aan de gemeenteraad:

Artikel 1

De gemeenteraad heft het ondersteuningsreglement 'Meerdaagse uitstappen voor scholen' zoals goedgekeurd door de gemeenteraad op 14 december 2020 (jaarnummer 773) op met ingang van 5 december 2022.

Artikel 2

De gemeenteraad keurt het ondersteuningsreglement 'Meerdaagse uitstappen voor scholen' goed met een looptijd van 5 december 2022 tot en met 31 december 2025.

Artikel 3

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.