Terug
Gepubliceerd op 14/11/2022

2022_CBS_08953 - Politiezone Antwerpen - Mededingingsprocedure met onderhandeling PZA/2021/425. Ballistische helmen. Fase 2. Gunning. Sluitingsbrief. Ondertekening - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
do 10/11/2022 - 09:00 digitaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_08953 - Politiezone Antwerpen - Mededingingsprocedure met onderhandeling PZA/2021/425. Ballistische helmen. Fase 2. Gunning. Sluitingsbrief. Ondertekening - Goedkeuring 2022_CBS_08953 - Politiezone Antwerpen - Mededingingsprocedure met onderhandeling PZA/2021/425. Ballistische helmen. Fase 2. Gunning. Sluitingsbrief. Ondertekening - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

De gemeenteraad keurde op 20 december 2021 goed dat Politiezone Antwerpen de mededingingsprocedure met onderhandeling met referentie PZA/2021/425 voor het sluiten van een raamovereenkomst voor aankoop van ballistische helmen voor een periode van 48 maanden uitschrijft (jaarnummer 00663).

De opdracht wordt opgedeeld in twee percelen:

  • perceel één: lichte ballistische helm;
  • perceel twee: ballistische helm met gelaatsbescherming (vizier).

Het college keurde op 3 juni 2022 de selectie van de kandidaten goed (jaarnummer 04304).

Hiertoe werd een mededingingsprocedure met onderhandeling uitgeschreven met Europese bekendmaking met referentie PZA/2021/425.

Argumentatie

De mededingingsprocedure met onderhandeling is een tweefasige procedure.
In de eerste fase werd de oproep tot mededinging gepubliceerd en werden de volgende kandidaten geselecteerd:

Naam

Motivering

COBBS Belux BV

Geselecteerd op basis van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA). In orde na verificatie van het UEA. Volledig regelmatig.

MKU GmbH

Geselecteerd op basis van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA). In orde na verificatie van het UEA. Volledig regelmatig.


Volgende inschrijver diende een offerte in:

Naam
Percelen
COBBS Belux BV
1 en 2


De firma COBBS Belux BV diende als enige een offerte in, voor de percelen 1 en 2, die regelmatig en gunstig bevonden werd.
In de periode tussen de goedkeuring van het bestek en de gunning werd er een niet-substantiële wijziging aangebracht in de technische bepalingen van perceel één van het bestek: er werd een extra item toegevoegd met dezelfde technische specificaties (ander model van helm).

De prijzen van de helmen zijn marktconform rekeninghoudend met de verhoogde technische specificaties in combinatie met het beperkte gewicht van de helm, alsook met de prijsstijgingen in alle sectoren.

Perceel 1: Lichte ballistische helm

Het sluiten van een raamovereenkomst voor het leveren van lichte ballistische helmen, voor een periode van 48 maanden, zal gegund worden aan de firma COBBS Belux BV, Stationsstraat 20, 2860 Sint-Katelijne-Waver, ondernemingsnummer 0741.657.347, tegen het geraamde bedrag van 302.146,02 EUR (inclusief 21% btw).

Perceel 2: Ballistische helm met gelaatsbescherming (vizier)

Het sluiten van een raamovereenkomst voor het leveren van  ballistische helmen met gelaatsbescherming (vizier), voor een periode van 48 maanden, zal gegund worden aan de firma COBBS Belux BV, Stationsstraat 20, 2860 Sint-Katelijne-Waver, ondernemingsnummer 0741.657.347, tegen het geraamde bedrag van 189.451,03 EUR (inclusief 21% btw).

De geraamde bedragen kunnen in meer en minder verschillen van de effectieve bestelbedragen. Dit is afhankelijk van de effectieve behoefte van Politiezone Antwerpen.

Juridische grond

Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten.

Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten en latere wijzigingen.

Koninklijk Besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.

Koninklijk Besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen.

Regelgeving: bevoegdheid

Op grond van artikel 8 van het Algemeen Reglement op de boekhouding van de politiezone (ARPC) is elke aankoop op de buitengewone begroting bevoegdheid van de gemeenteraad. De gemeenteraad keurt de aankoopprocedure goed en kan de gunning delegeren aan het college.

Algemene financiële opmerkingen

De totale uitgave wordt geraamd op 491.597,05 EUR (inclusief 21% btw) en kan verrekend worden op de buitengewone politiebegroting. Voor het dienstjaar 2022 is op budgetpositie 33000_74451 voldoende krediet beschikbaar. Voor de dienstjaren 2023 tot en met 2026 zal voldoende krediet worden voorzien onder voorbehoud van goedkeuring van de politiebegroting door college, gemeenteraad en hogere overheid.

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college bekrachtigt het bestek met referentie PZA/2021/425, met als wijziging het toegevoegde model van helm.

Artikel 2

Het college keurt goed dat Politiezone Antwerpen zal optreden als aankoopcentrale voor de andere lokale politiezones van België binnen deze raamovereenkomst met referentie PZA/2021/425.

Artikel 3

Het college keurt goed dat de mededingingsprocedure met onderhandeling met Europese bekendmaking met referentie PZA/2021/425 voor het sluiten van een raamovereenkomst voor de aankoop van ballistische helmen, percelen 1 en 2, voor een periode van 48 maanden wordt gegund aan de firma COBBS Belux BV, Stationsstraat 20, 2860 Sint-Katelijne-Waver, ondernemingsnummer 0741.657.347.

Artikel 4

De bijzondere rekenplichtige van de politiezone Antwerpen regelt de financiële aspecten als volgt:
 

OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon
Aankoop van ballistische helmen, percelen 1 en 2

COBBS Belux BV, Stationsstraat 20, 2860 Sint-Katelijne-Waver, ondernemingsnummer 0741.657.347
491.597,05 EUR (inclusief 21% btw)
budgetplaats: 60051
budgetpositie: 33000_74451
functiegebied: TDLP1SVG080101
subsidie: SUB_NR
fonds: LPA
begrotingsprogramma: NR
budgetperiode: 2200 - 2300 - 2400 - 2500 - 2600

Voor de dienstjaren 2023 tot en met 2026 zal voldoende krediet worden voorzien onder voorbehoud van goedkeuring van de politiebegroting door college, gemeenteraad en hogere overheid.
Nog niet van toepassing

Bijlagen

  • 20220819_425_Gunningsverslag.doc