Terug
Gepubliceerd op 14/11/2022

2022_CBS_08954 - Politiezone Antwerpen - Terugbetaling aan de federale politie van de personeelskosten van ter beschikking gestelde personeelsleden. Vastlegging bijkomend krediet 2022 via begrotingswijziging 2022-2 - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
do 10/11/2022 - 09:00 digitaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_08954 - Politiezone Antwerpen - Terugbetaling aan de federale politie van de personeelskosten van ter beschikking gestelde personeelsleden. Vastlegging bijkomend krediet 2022 via begrotingswijziging 2022-2 - Goedkeuring 2022_CBS_08954 - Politiezone Antwerpen - Terugbetaling aan de federale politie van de personeelskosten van ter beschikking gestelde personeelsleden. Vastlegging bijkomend krediet 2022 via begrotingswijziging 2022-2 - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Op 15 februari 2017 werd een protocolakkoord getekend tussen Politiezone Antwerpen en de Algemene Directie van de Federale Gerechtelijke Politie. Dit protocolakkoord gaat over het inrichten van een eigen luisterkamer bij Politiezone Antwerpen. Voor het bemannen van deze luisterkamer voorziet de federale politie gespecialiseerd personeel. Voor de aangerekende personeelskosten wordt door de federale politie een factuur overgemaakt aan Politiezone Antwerpen.

Het college heeft op 4 februari 2022 goedgekeurd dat het bedrag van 12.000,00 EUR (vrij van btw) voor het terugbetalen aan de federale politie van de personeelskosten in het kader van het gebruik van een beveiligde luisterkamer op lokaal niveau voor Politiezone Antwerpen, werd vastgelegd op de federale politie, Kroonlaan 145A, 1050 Elsene, ondernemingsnummer 0869.909.460.

Argumentatie

Voor de aangerekende personeelskosten dient er rekening gehouden te worden met bijkomende indexaties in de maanden oktober en december 2022. Om dit op te vangen wordt een extra budget van 5.500,00 EUR voorzien in de begrotingswijziging 2022-2.

De dienst Aankoop van Politiezone Antwerpen vraagt het bijkomend bedrag van 5.500,00 EUR (vrij van btw) voor 2022 vast te leggen, om de facturen aan de federale politie, Kroonlaan 145A, 1050 Elsene, ondernemingsnummer 0869.909.460, te kunnen betalen.

Juridische grond

De wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, inzonderheid artikel 33, titel V welk bepaalt dat de Nieuwe Gemeentewet van toepassing is op het beheer van de goederen en inkomsten van de lokale politie (Belgisch Staatsblad van 5 januari 1999).

Regelgeving: bevoegdheid

Op grond van artikel 54 van het Koninklijk Besluit van 5 september 2001 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de lokale politie is alleen het college van burgemeester en schepenen bevoegd om tot vastleggingen over te gaan (Belgisch Staatsblad van 26 september 2001).

Algemene financiële opmerkingen

De totale uitgave wordt geraamd op 5.500,00 EUR (vrij van btw) en kan verrekend worden op de gewone politiebegroting. Voor het dienstjaar 2022 zal op de budgetpositie 33000_12406_01 voldoende krediet worden voorzien, onder voorbehoud van de goedkeuring van de begrotingswijziging 2022-2 door de hogere overheid.

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt goed dat het bijkomende bedrag van 5.500,00 EUR (vrij van btw) voor het terugbetalen aan de federale politie van de personeelskosten in het kader van het gebruik van een beveiligde luisterkamer op lokaal niveau voor Politiezone Antwerpen wordt vastgelegd op federale politie, Kroonlaan 145A, 1050 Elsene, ondernemingsnummer 0869.909.460.

Artikel 2

De bijzondere rekenplichtige van de politiezone Antwerpen regelt de financiële aspecten als volgt:

Omschrijving Bedrag Boekingsadres Bestelbonnummer

Vastlegging bijkomend krediet 2022 via de begrotingswijziging 2022-2 voor het terugbetalen aan de federale politie van de personeelskosten in het kader van het gebruik van een beveiligde luisterkamer op lokaal niveau voor Politiezone Antwerpen.

Federale politie, Kroonlaan 145A, 1050 Elsene, ondernemingsnummer 0869.909.460.

5.500,00 EUR (vrij van btw)

budgetplaats: 60061
budgetpositie: 33000_12406_01
functiegebied: TDLP1SVG080101
subsidie: SUB_NR
fonds: LPA
begrotingsprogramma: NR
budgetperiode: 2200 

Voor het dienstjaar 2022 wordt voldoende krediet voorzien onder voorbehoud van goedkeuring van de begrotingswijziging 2022-2 door de hogere overheid.


4006061999