Terug
Gepubliceerd op 14/11/2022

2022_CBS_09047 - Ondersteuning. Onderwijs - Ondersteuning niet gerealiseerde parkeerplaatsen. VZW Centraal Katholiek Schoolcomité Antwerpen. Afsprakennota. Vastlegging en uitbetaling - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
do 10/11/2022 - 09:00 digitaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_09047 - Ondersteuning. Onderwijs - Ondersteuning niet gerealiseerde parkeerplaatsen. VZW Centraal Katholiek Schoolcomité Antwerpen. Afsprakennota. Vastlegging en uitbetaling - Goedkeuring 2022_CBS_09047 - Ondersteuning. Onderwijs - Ondersteuning niet gerealiseerde parkeerplaatsen. VZW Centraal Katholiek Schoolcomité Antwerpen. Afsprakennota. Vastlegging en uitbetaling - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Scholen die hun capaciteit willen uitbreiden en daarvoor een omgevingsvergunning aanvragen, moeten voldoen aan de randvoorwaarden zoals beschreven in de bouwcode of op basis van thematische adviezen. Eén daarvan is de parkeernorm. Op basis van een aantal indicatoren bepaalt de stad de parkeerlast die de school dan moet compenseren.

Het compenseren van die parkeerlast kan op drie manieren:

  • op eigen terrein het gevraagde aantal parkeerplaatsen realiseren;
  • de niet gerealiseerde plaatsen afkopen;
  • samen met de stad een (buurt)parking realiseren.

Het belastingreglement op de omgevingsvergunning werd goedgekeurd door de gemeenteraad op 17 december 2019 (jaarnummer 785).

Het college keurde op 27 november 2015 (jaarnummer 9823) het algemeen principe van uitbetalen ondersteuningskredieten exploitatiebudget aan derden goed.

Op 26 september 2022 (jaarnummer 561) besliste de gemeenteraad om een nominatieve ondersteuning van 15.000,00 EUR aan VZW Centraal Katholiek Schoolcomité Antwerpen goed te keuren voor een ondersteuning voor 3 niet gerealiseerde parkeerplaatsen. 

Argumentatie

Het voorzien van parkeerplaatsen is slechts beperkt voorzien in de Vlaamse regelgeving voor scholenbouw. De opgelegde norm van de stad Antwerpen overstijgt de financiële draagkracht. De stad compenseert de belasting om de beperkte werkingsmiddelen van scholen te vrijwaren en toch capaciteitsuitbreiding te realiseren.

Het betrokken schoolbestuur betaalde een belasting op 3 niet gerealiseerde parkeerplaatsen en krijgt hiervoor op basis van dit besluit een ondersteuning van de stad.

De afsprakennota legt de voorwaarden van de ondersteuning vast.

Juridische grond

De wet betreffende de controle op de toekenning en de aanwending van sommige ondersteuningen van 14 november 1983 en het kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid (gemeenteraadsbesluit van 26 oktober 2020, jaarnummer 595) zijn van toepassing.

Beleidsdoelstellingen

6 - Lerende en werkende stad
2LWS02 - Onderwijs
2LWS0203 - Onderwijscapaciteit

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college bekrachtigt de afsprakennota voor VZW Centraal Katholiek Schoolcomité Antwerpen, met maatschappelijke zetel te Otto Veniusstraat 22, 2000 Antwerpen met ondernemingsnummer 0406.726.146, met een looptijd van 1 juli tot en met 31 december 2022, voor een bedrag van 15.000,00 EUR, voor een ondersteuning voor 3 niet gerealiseerde parkeerplaatsen. 

Artikel 2

Het college keurt de vastlegging en de uitbetaling goed van de ondersteuning voor het jaar 2022 aan de VZW Centraal Katholiek Schoolcomité Antwerpen, met maatschappelijke zetel te Otto Veniusstraat 22, 2000 Antwerpen met ondernemingsnummer 0406.726.146 voor een bedrag van 15.000,00 EUR.

Artikel 3

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:
OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon
VZW Centraal Katholiek Schoolcomité Antwerpen
Otto Veniusstraat 22
2000 Antwerpen

Ond.nr. 0406.726.146
IBAN BE27 2200 0104 1673
15.000,00 EURbudgetplaats: 5117000000
budgetpositie: 6496800
functiegebied: 2LWS020301A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2SA060869
budgetperiode: 2200
4505143510

Bijlagen