Terug
Gepubliceerd op 18/11/2022

2022_CBS_09090 - vzw Integratie & Inburgering Antwerpen. Algemene vergadering - Tweede begrotingswijziging 2022 en begrotingsopmaak 2023. Steminstructie stadsafgevaardigde - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
do 10/11/2022 - 09:00 digitaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_09090 - vzw Integratie & Inburgering Antwerpen. Algemene vergadering - Tweede begrotingswijziging 2022 en begrotingsopmaak 2023. Steminstructie stadsafgevaardigde - Goedkeuring 2022_CBS_09090 - vzw Integratie & Inburgering Antwerpen. Algemene vergadering - Tweede begrotingswijziging 2022 en begrotingsopmaak 2023. Steminstructie stadsafgevaardigde - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

De stad Antwerpen is lid van vzw Integratie & Inburgering Antwerpen. Bij gemeenteraadsbesluit van 21 oktober 2019 (jaarnummer 585) werd Karim Bachar aangeduid als stadsafgevaardigde namens de stad in de algemene vergadering.

Het bestuursorgaan van vzw Integratie & Inburgering keurde tijdens de vergadering van 13 oktober 2022, de begrotingsopmaak 2023 en de tweede begrotingswijziging 2022 goed.
De vzw Integratie & Inburgering Antwerpen meldt dat op 14 december 2022 een digitale algemene vergadering zal plaatsvinden met volgende agendapunten:

  • goedkeuring begrotingsopmaak 2023;
  • goedkeuring tweede begrotingswijziging 2022.

Aanleiding voor een tweede begrotingswijziging 2022
Op 16 december 2021 keurde de algemene vergadering de begroting 2022 goed. Een eerste begrotingswijziging 2022 werd goedgekeurd op de algemene vergadering van 30 juni 2022. De vzw Integratie & Inburgering stuurt de eerste begrotingswijziging 2022 opnieuw bij op basis van de gewijzigde context.
In het kader van het bestuursakkoord 2020-2025 van de stad Antwerpen werd een stedelijke meerjarenplanning opgemaakt. Deze meerjarenplanning geeft een overzicht van de stedelijke middelen voor de periode 2020-2025.

Argumentatie

Volgens de samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Antwerpen en vzw Integratie & Inburgering Antwerpen, goedgekeurd door de gemeenteraad op 16 december 2019 (jaarnummer 753), moet de begroting ter goedkeuring aan de gemeenteraad worden voorgelegd.

Het Decreet Lokaal Bestuur bepaalt dat de stadsafgevaardigde in de algemene vergadering van vzw Integratie & Inburgering Antwerpen handelt overeenkomstig de instructies van de gemeenteraad. Dit betekent dat de gemeenteraad kennis moet nemen van de agenda van deze algemene vergadering en aan de stadsafgevaardigde of diens plaatsvervanger steminstructies moet geven.

Juridische grond

Artikel 246 van het Decreet Lokaal Bestuur stelt dat de stad in een gemeentelijk extern verzelfstandigd agentschap in vzw-vorm steeds moet beschikken over de meerderheid van stemmen in de algemene vergadering en in deze algemene vergadering vertegenwoordigd is door één of meer gemeenteraadsleden. De vertegenwoordigers van de stad in de algemene vergadering handelen overeenkomstig de instructies van de gemeenteraad.

In de samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Antwerpen en vzw Integratie & Inburgering Antwerpen is overeengekomen dat in het gemeenteraadsbesluit dat wordt opgemaakt ter goedkeuring van de begroting en  begrotingswijziging, de steminstructies dienen te worden opgenomen voor de algemene vergadering waarop de begroting en de begrotingswijziging zal worden goedgekeurd.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 246§2 van het Decreet Lokaal Bestuur stelt dat de vertegenwoordiger van de stad in de algemene vergadering handelt overeenkomstig de instructies van de gemeenteraad.

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen legt het volgende voor aan de gemeenteraad:

Artikel 1

De gemeenteraad neemt kennis van de agendapunten van de algemene vergadering van vzw Integratie & Inburgering Antwerpen van 14 december 2022:

  • goedkeuring begrotingsopmaak 2023;
  • goedkeuring tweede begrotingswijziging 2022.

Artikel 2

De gemeenteraad keurt de tweede begrotingswijziging 2022 en de begrotingsopmaak 2023 van vzw Integratie & Inburgering Antwerpen goed.

Artikel 3

De gemeenteraad geeft opdracht aan de stadsafgevaardigde om op de algemene vergadering van vzw Integratie & Inburgering Antwerpen alle agendapunten goed te keuren.

Artikel 4

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen

  • 20221013_BW2_2022_masterbestand_bestuursorgaan.pdf
  • 20221013_BO2023_masterbestand_bestuursorgaan.Pdf