Terug
Gepubliceerd op 14/11/2022

2022_CBS_08952 - Politiezone Antwerpen - Mastergebouw Politiezone Antwerpen. Vastlegging bijkomend krediet 2022 via begrotingswijziging 2022-2 - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
do 10/11/2022 - 09:00 digitaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_08952 - Politiezone Antwerpen - Mastergebouw Politiezone Antwerpen. Vastlegging bijkomend krediet 2022 via begrotingswijziging 2022-2 - Goedkeuring 2022_CBS_08952 - Politiezone Antwerpen - Mastergebouw Politiezone Antwerpen. Vastlegging bijkomend krediet 2022 via begrotingswijziging 2022-2 - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Voor de inrichting van het Erfgoedcentrum van Politiezone Antwerpen keurde het college op 21 maart 2022 goed dat hiervoor een bedrag van 605.000,00 EUR (inclusief 21% btw) werd vastgelegd op het AG Vespa, Paradeplein 25, 2018 Antwerpen, ondernemingsnummer 0267.402.076 (jaarnummer 2320).

Argumentatie

Omwille van de verstoorde internationale markt wordt men momenteel geconfronteerd met diverse prijsstijgingen. Aangezien bij de opstart van dit project er rekening werd gehouden met een lager te gunnen bedrag, is er momenteel een tekort vastgesteld op het reeds voorziene budget. Om dit op te vangen werd in de begrotingswijziging 2022-2 een extra bedrag voorzien van 125.000,00 EUR (inclusief 21% btw) voor de inrichting van het Erfgoedcentrum van Politiezone Antwerpen.

De dienst Aankoop van Politiezone Antwerpen vraagt het totale bedrag van 125.000,00 (inclusief 21% btw) voor 2022 vast te leggen, om de facturen voor de inrichting van het Erfgoedcentrum van Politiezone Antwerpen in het Mastergebouw, aan het AG Vespa, Paradeplein 25, 2018 Antwerpen, ondernemingsnummer 0267.402.076, te kunnen betalen.

Juridische grond

De wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, inzonderheid artikel 33, titel V welk bepaalt dat de Nieuwe Gemeentewet van toepassing is op het beheer van de goederen en inkomsten van de lokale politie (Belgisch Staatsblad van 5 januari 1999).

Regelgeving: bevoegdheid

Op grond van artikel 54 van het Koninklijk Besluit van 5 september 2001 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de lokale politie is alleen het college van burgemeester en schepenen bevoegd om tot vastleggingen over te gaan (Belgisch Staatsblad van 26 september 2001).

Algemene financiële opmerkingen

De totale uitgave bedraagt 125.000,00 EUR (inclusief 21% btw) en kan verrekend worden op de buitengewone politiebegroting. Voor het dienstjaar 2022 zal op de budgetpositie 33000_63351 voldoende krediet worden voorzien, onder voorbehoud van de goedkeuring van de begrotingswijziging 2022-2 door de hogere overheid.

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt goed dat het bedrag van 125.000,00 EUR (inclusief 21% btw), voorzien via begrotingswijziging 2022-2, voor de inrichting van het Erfgoedcentrum in het Mastergebouw Politiezone Antwerpen, wordt vastgelegd op het AG Vespa, Paradeplein 25, 2018 Antwerpen, ondernemingsnummer 0267.402.076.

Artikel 2

De bijzondere rekenplichtige van de politiezone Antwerpen regelt de financiële aspecten als volgt:

Omschrijving Bedrag Boekingsadres Bestelbonnummer

Vastlegging krediet 2022 via begrotingswijziging 2022-2 voor de inrichting van het Erfgoedcentrum in het Mastergebouw Politiezone Antwerpen.

AG Vespa, Paradeplein 25, 2018 Antwerpen, ondernemingsnummer 0267.402.076

125.000,00 EUR (inclusief 21% btw)

budgetplaats: 60030
budgetpositie: 33000_63351
functiegebied: TDLP1SVG080101
subsidie: SUB_NR
fonds: LPA
begrotingsprogramma: NR
budgetperiode: 2200 

Voor het dienstjaar 2022 wordt voldoende krediet voorzien onder voorbehoud van goedkeuring van de begrotingswijziging 2022-2 door de hogere overheid.


4006062022