Terug
Gepubliceerd op 18/11/2022

2022_CBS_09023 - Opdracht stadsafgevaardigde - Fluvius opdrachthoudende vereniging. Buitengewone algemene vergadering - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
do 10/11/2022 - 09:00 digitaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_09023 - Opdracht stadsafgevaardigde - Fluvius opdrachthoudende vereniging. Buitengewone algemene vergadering - Goedkeuring 2022_CBS_09023 - Opdracht stadsafgevaardigde - Fluvius opdrachthoudende vereniging. Buitengewone algemene vergadering - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

De stad Antwerpen is deelnemer in Fluvius opdrachthoudende vereniging.

Fluvius opdrachthoudende vereniging meldt dat op woensdag 7 december 2022 om 18.30 uur de buitengewone algemene vergadering op digitale wijze zal plaatshebben, met volgende agendapunten:

  1. bespreking in het kader van artikel 432 van het decreet lokaal bestuur van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2023 alsook van het door de raad van bestuur opgestelde budget voor 2023;
  2. statutaire benoemingen;
  3. statutaire mededelingen.

Argumentatie

De gemeenteraad dient kennis te nemen van de agenda van de buitengewone algemene vergadering van Fluvius opdrachthoudende vereniging van 7 december 2022 en het stemgedrag van de stadsafgevaardigde te bepalen.

De gemeenteraad besliste in zitting van 25 februari 2019 (jaarnummer 00123) om de heer Koen Kennis, schepen bevoegd voor financiën, mobiliteit, toerisme, middenstand en decentralisatie, aan te duiden als stadsafgevaardigde op de (buitengewone) algemene vergadering van Fluvius opdrachthoudende vereniging, met als plaatsvervanger een ander lid van het college of van de gemeenteraad.

Inspectie Financiën adviseert de agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van Fluvius opdrachthoudende vereniging van 7 december 2022 goed te keuren.

Juridische grond

Artikel 432 van het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 stelt dat de algemene vergadering is samengesteld uit de vertegenwoordigers van de deelnemers. Deze worden voor de gemeenten rechtstreeks aangewezen door de gemeenteraden uit hun leden. De vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering.

Artikel 432 van het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 stelt dat afgezien van de jaarvergadering waarvan sprake is in artikel 454, van voorgenoemd decreet, nog minstens één buitengewone algemene vergadering belegd wordt in de loop van het laatste trimester van elk jaar, om de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het volgende boekjaar te bespreken. Een door de raad van bestuur opgestelde begroting staat op de agenda van deze vergadering.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 41, tweede lid, 4° van het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 stelt dat de gemeenteraad bevoegd is voor de beslissingen tot oprichting van, deelname aan of vertegenwoordiging in agentschappen, instellingen, verenigingen en ondernemingen.

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen legt het volgende voor aan de gemeenteraad:

Artikel 1

De gemeenteraad neemt kennis van de agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van Fluvius opdrachthoudende vereniging van 7 december 2022.

Artikel 2

De gemeenteraad neemt kennis van de afvaardiging van de heer Koen Kennis, schepen bevoegd voor financiën, mobiliteit, toerisme, middenstand en decentralisatie, naar de buitengewone algemene vergadering van Fluvius opdrachthoudende vereniging van 7 december 2022, met als plaatsvervanger een ander lid van het college of van de gemeenteraad, waarbij de stadsafgevaardigde handelt volgens de steminstructies van de gemeenteraad.

Artikel 3

De gemeenteraad geeft opdracht aan de stadsafgevaardigde om op de buitengewone algemene vergadering van Fluvius opdrachthoudende vereniging van 7 december 2022 alle agendapunten goed te keuren.

Artikel 4

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.