Terug
Gepubliceerd op 14/11/2022

2022_CBS_09038 - Stedelijk patrimonium. Stadsbeheer. Nachtegalenpark, Beukenlaan, 2020 Antwerpen - Restauratie bruggen. Wijziging opdracht 3 . Eindafrekening - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
do 10/11/2022 - 09:00 digitaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_09038 - Stedelijk patrimonium. Stadsbeheer. Nachtegalenpark, Beukenlaan, 2020 Antwerpen - Restauratie bruggen. Wijziging opdracht 3 . Eindafrekening - Goedkeuring 2022_CBS_09038 - Stedelijk patrimonium. Stadsbeheer. Nachtegalenpark, Beukenlaan, 2020 Antwerpen - Restauratie bruggen. Wijziging opdracht 3 . Eindafrekening - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Fase
Bestuursorgaan
Datum
Jaarnummer

Goedkeuring bestek en procedure

College
28 juni 2019
05440

Goedkeuring gunning aan PIT Antwerpen nv

College
23 oktober 2020
08853
Goedkeuring wijziging opdracht 1
College
25 juni 2021
05207
Goedkeuring wijziging opdracht 2College11 februari 202201130


De opdracht voor " Nachtegalenpark Antwerpen, Restauratie bruggen" werd gegund aan PIT Antwerpen nv, Starrenhoflaan 27, 2950 Kapellen, met ondernemingsnummer 0434.961.955 voor een bedrag van 524.992,19 euro, inclusief btw.

In zitting van 25 juni 2021 (jaarnummer 05207) keurde het college de wijziging opdracht 1 van de opdracht goed.

In zitting van 11 februari 2022 (jaarnummer 01130) keurde het college de wijziging opdracht 2 van de opdracht goed.

Argumentatie

Wijziging opdracht in min  (artikel 38/1 KB Uitvoering)

Verrekening/postMotivatieIn min exclusief btwIn meer exclusief btwTermijnverlenging

VV19- Heraanleg parkomgeving - Kasteelbrug van 18 maart 2022

Conform het bestek wordt de schade aan de parkomgeving door de stad hersteld op kosten van de aanneming.
- 2.424,36  euro
0,00 euro0 werkdagen

VV20- Minwerken van
18 maart 2022

Deze verrekening omvat alle werken / posten in forfaitaire hoeveelheid (FH) die niet uitgevoerd werden en nog niet in min werden gebracht in een vorige verrekening.
- 13.836,47 euro
0,00 euro0 werkdagen
Subtotaal
- 16.260,83 euro0,00 euro0 werkdagen
21% btw
- 3.414,77 euro0,00 euro
Totaal inclusief btw
- 19.675,60 euro0,00 euro


Onvoorzienbare omstandigheden (artikel 38/2 KB Uitvoering)

Verrekening/post
Motivatie
In min exclusief btw
In meer meer exclusief btw
Termijnverlenging
VV09 SEXIES- Heraanleg aanloopvlakken - Melkerijbrug
van 18 maart 2022

Het aanbestedingsdossier voorziet de vernieuwing van de aanloopvlakken in porfiersteenslag met aanvulling van de taluds in teelaarde. 

Gezien de mogelijke snelle degradatie van de steile aanloopvlakken in porfiersteenslag wordt er, in overleg met de klant, beslist om bijkomend een onderlaag met geocellen (conform vademecum paden en verhardingen ANB) te voorzien. Voor het gedeelte van de aanloopvlakken tussen de metselwerkwanden werd een alternatieve oplossing voorzien met kleiklinkers.

De verrekening voor de plaatsing van op maat gemaakte boorden in cortenstaal om de steile taluds te overbruggen wordt opgenomen in een afzonderlijke verrekening (VV17BIS).

- 3.136,93 euro
3.328,71 euro
0 werkdagen
VV17 BIS - Heraanleg aanloopvlakken – aanvullende metaalwerken - Melkerijbrug
van 20 december 2021

Deze verrekening is een aanvulling op verrekening VV09 SEXIES.

Ze omvat de aanvullende metaalwerken zijnde de op maat gemaakte boorden in cortenstaal om de steile taluds te overbruggen en de op maat gemaakte inox overloopgeul in het midden van de damwand.

De gevraagde termijnverlenging van 5 werkdagen is aanvaardbaar. Deze omvat de termijnverlenging van zowel VV09 SEXIES als VV17 BIS zoals bepaald in het aangetekend schrijven van 4 februari 2022.


5.887,15  euro
5 werkdagen
Subtotaal
- 3.136,93 euro9.215,86 euro5 werkdagen 
21% btw
- 658,76 euro1.935,33 euro
Totaal inclusief btw
- 3.795,69 euro
11.151,19 euro


Termijnverlenging 1:
Voor bovenstaande verrekeningen wordt een termijnverlenging goedgekeurd van 5 werkdagen. Er worden geen bijkomende kosten aangerekend voor de toegekende termijnverlenging. 

Termijnverlenging 2:
Per proces verbaal van 10 december 2021 stelde het opdrachtgevend bestuur de aannemer in gebreke omdat de uitvoering van de werken dermate traag verliepen ondanks het feit dat de contractuele uitvoeringstermijn reeds verlopen was.

Per aangetekend schrijven van 23 december 2021 reageerde de aannemer op hogergenoemd proces verbaal met een gemotiveerd verzoek om termijnverlenging toe te kennen tot de datum waarop de werken werden beëindigd (23 december 2021). 

Per aangetekend schrijven van 4 februari 2022 liet het opdrachtgevend bestuur weten dat zij bereid was om op basis van louter commerciële overwegingen en onder voorbehoud van alle rechten zonder enige nadelige erkenning een bijkomende termijnverlenging toe te kennen van 17 werkdagen (tot en met 3 december 2021). Er worden geen bijkomende kosten aangerekend voor de toegekende termijnverlenging.

Conform artikel 46 van het KB AUR werd voor de termijnoverschrijding een vertragingsboete ten bedrage van 6.454,38 euro aangerekend/ingehouden op op het factuurnummer 5107753549/2022.

Samenvatting:

De wijzigingen van de opdracht "Nachtegalenpark, Beukenlaan, 2020 Antwerpen (GAC/2019/00827) (P09255) - Restauratie bruggen worden ter goedkeuring voorgelegd en kan als volgt worden samengevat:

OmschrijvingIn min exclusief btwIn meer exclusief btw
Wijziging opdracht (art 38/1 AUR)- 16.260,83 euro
0,00 euro
Onvoorzienbare omstandigheden (art 38/2 AUR)
- 3.136,93 euro
9.215,86 euro
Totaal-19. 397,76 euro9.215,86 euro
21% btw- 4.073,53 euro1.935,33 euro
Algemeen totaal- 23.471,29 euro11.151,19 euro


De wijziging van de opdracht bedraagt 9.215,86 euro - 19.397,76 euro = - 10.181,90 euro - 2.138,20 euro (21%btw)= -12.320,10 euro.

Eindafrekening
De aanneming werd op 19 januari 2022 voorlopig opgeleverd.
De uitgestelde werken werden respectievelijk op 20 april 2022 en 28 september 2022 opgeleverd.

De eindafrekening werd opgemaakt door de bedrijfseenheid Vastgoed en is als volgt:

Omschrijving

Bedrag in euro

Gunningsbedrag

433.877,84  euro

Wijziging opdracht in meer (reeds goedgekeurd)

85.259,41 euro

Wijziging opdracht in min (reeds goedgekeurd)

-15.301,62 euro

Wijziging opdracht in meer (nog goed te keuren)9.215,86 euro
Wijziging opdracht in min (nog goed te keuren)-19.397,76 euro

Vermoedelijke hoeveelheden in min

 -29.283,79 euro

Prijsherziening

 34.592,10 euro

TOTAAL

 498.962,04 euro

Afronding-3,95 euro

21% btw

104.781,18 euro

ALGEMEEN TOTAAL

 603.739,27 euro

Vastgelegd budget,  inclusief btw

 614.912,92 euro

Restbudget, inclusief btw

 11.173,65 euro

Juridische grond

In toepassing van artikel 38/1 van het Koninklijk Besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, gewijzigd bij Koninklijk Besluit van 22 juni 2017, is de aanbesteder gerechtigd de oorspronkelijke opdracht te wijzigen voor aanvullende opdrachten die noodzakelijk zijn geworden en die niet in de oorspronkelijke opdracht waren opgenomen wanneer de verandering van opdrachtnemer niet mogelijk is om economische of technische redenen en tot aanzienlijk ongemak of een aanzienlijke kostenstijging zou leiden voor de aanbesteder. De wijziging van de opdracht mag het voorwerp van de opdracht niet wezenlijk wijzigen en blijft beperkt tot 50% van het oorspronkelijke opdrachtbedrag.

 In toepassing van artikel 38/2 van het Koninklijk Besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, gewijzigd bij Koninklijk Besluit van 22 juni 2017, is de aanbesteder gerechtigd de oorspronkelijke opdracht te wijzigen wanneer de wijziging het noodzakelijk gevolg is van omstandigheden die een zorgvuldige aanbesteder niet kon voorzien en de wijziging geen verandering in de algemene aard van de opdracht of raamovereenkomst brengt.  De wijziging blijft beperkt tot 50 % van het oorspronkelijke opdrachtbedrag.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 56 §3, 4° van  het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 stelt dat het college van burgemeester en schepenen bevoegd is voor het voeren van de plaatsingsprocedure, de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten.

Algemene financiële opmerkingen

De uitgave voor de wijziging van de opdracht bedraagt: 9.215,86 euro - 19.397,76 euro=  -10.181,90 euro - 2.138,20 (21% btw) = -12.320,10 euro.

  1. De wijziging van de opdracht in meer bedraagt 9.215,86 euro + 1.935,33 euro (21% btw) = 11.151,19 euro inclusief btw en kan verrekend worden binnen het vastgelegd krediet van de hoofdaanneming met bestelbonnummer 4005417669 en 4005455086. 
  2. De wijziging van de opdracht in min bedraagt 19.397,76 euro + 4.073,53 euro (21% btw) = 23.471,29 euro inclusief btw en kan verrekend worden binnen het vastgelegd krediet van de hoofdaanneming met bestelbonnummer 4005417669 en 4005455086.

Er is voldoende krediet beschikbaar.

De eindafrekening bedraagt 603.739,27 euro, inclusief btw en herzieningen.

Het restsaldo van 11.173,65 euro, inclusief btw van de bestelbon 4005455086 mag worden afgesloten.

Voor de termijnoverschrijding werd een vertragingsboete ten bedrage van 6.454,38 euro ingehouden/aangerekend op de factuurnummer 5107753549/2022.

Voor deze opdracht werd volgend budget vastgelegd:

BestelbonOmschrijvingBudget inclusief btwRestsaldo inclusief btw
4005417669Gunning577.490,95 euro0,00 euro (afgesloten)
4005455086Wijzigingen van de  opdracht37.421,97 euro11.173,65 euro

Beleidsdoelstellingen

2 - Leefbare en mobiele stad
2LMS04 - Groen
2LMS0401 - Reguliere taken groen en begraafplaatsen
2LMS040101 - Beheer, onderhoud en aanleg parken en publiek groen en water
2LMS040101P09255 - Restauratie bruggen

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt goed dat volgens de onderhandelingsprocedure op basis van briefwisseling prijs werd gevraagd voor de wijziging van de opdracht aan PIT Antwerpen nv, Starrenhoflaan 27 te 2950 Kapellen, met ondernemingsnummer 0434.961.955.

Artikel 2

Het college keurt de wijzigingen van de opdracht door onvoorziene omstandigheden in meer goed voor een bedrag van 9.215,86 euro + 1.935,33 euro (21% btw) = 11.151,19 euro.

Artikel 3

Het college keurt de wijziging van de opdracht in min goed voor een bedrag van 19.397,76 euro + 4.073,53 euro (21% btw) = 23.471.29 euro.

Artikel 4

Het college keurt goed dat er voor deze reeks verrekeningen een termijnverlenging wordt toegekend van 22 werkdagen zonder bijkomende kosten.

Artikel 5

Het college keurt de eindafrekening goed voor een bedrag van 603.739,27 euro, inclusief btw en herziening voor de opdracht " Nachtegalenpark, Beukenlaan, 2020 Antwerpen- Restauratie bruggen", uitgevoerd door PIT Antwerpen nv, Starrenhoflaan 27 te 2950 Kapellen, met ondernemingsnummer 0434.961.955.

Artikel 6

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:
OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon
Wijziging opdracht 3  - P09255
Restauratie bruggen-
Nachtegalenpark, Antwerpen PIT Antwerpen

PIT Antwerpen nv
Starrenhoflaan 27
2950 Kapellen

Ondernemingsnummer: 0434.961.955
Rekeningnummer: BE93 3200 5720 0667

-12.320,10 euro, inclusief btw budgetplaats: 5377000000
budgetpositie: 220
functiegebied: 2LMS040101P09255
subsidie: SBT11062
fonds: intern
begrotingsprogramma: 2SA020680
budgetperiode: 2200
4005417669
4005455086