Terug
Gepubliceerd op 14/11/2022

2022_CBS_09116 - District Antwerpen. Correctiebestelling. Het preventief en correctief onderhoud van de installaties van de Londenbrug. Bestek GAC_2021_01737. SWPR13167 - Regularisatie ondergeraamde bestelbon - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
do 10/11/2022 - 09:00 digitaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_09116 - District Antwerpen. Correctiebestelling. Het preventief en correctief onderhoud van de installaties van de Londenbrug. Bestek GAC_2021_01737. SWPR13167 - Regularisatie ondergeraamde bestelbon - Goedkeuring 2022_CBS_09116 - District Antwerpen. Correctiebestelling. Het preventief en correctief onderhoud van de installaties van de Londenbrug. Bestek GAC_2021_01737. SWPR13167 - Regularisatie ondergeraamde bestelbon - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

faseactiedatum jaarnummer
Bestek GAC_2021_01737  
 gunning
goedkeuring college

10 september 2021

7312

GunningsbriefVerzonden13 september 2021

---

Het college keurde in zitting van 10 september 2021 (jaarnummer 7312) de gunning goed voor 'Het preventief en correctief onderhoud van de installaties van de Londenbrug', op basis van bestek GAC_2021_01737, aan Fabricom nv, Simon Bolivarlaan 34-36 te 1000 Brussel, met ondernemingsnummer 0425.702.910.

De sluiting opdracht werd verzonden op 13 september 2021.

De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling ontving hiervoor de vorderingsstaat 2 ten bedrage van 24.703,46 EUR exclusief btw.

Argumentatie

Door een administratieve vergetelheid zijn de exploitatiekosten-bestelbons per kwartaal niet vastgelegd in het gunningsbesluit.

Dienstnota bestellen en betalen stad, districten en OCMW van 17/12/2018.

Met het collegebesluit van 23 november 2018 (jaarnummer 10339) werden de principes bestellen en goedkeuren voor de stad aangepast.
Het college keurde onder meer goed om  – met ingang van 1 januari 2019 – de bevoegdheid tot het goedkeuren van correctiebestellingen en te betalen bedragen namens de stad als volgt te regelen (bedragen exclusief btw):

  • Uitgaven exploitatie en investering, kleiner of gelijk aan € 5.500: goedkeuring door de algemeen directeur na decentraal visum:
    • De algemeen directeur kan bovengenoemde bevoegdheden delegeren aan personeelsleden van de administratie van stad en OCMW Antwerpen;
    • De medewerker aan wie de bevoegdheid tot goedkeuren gedelegeerd wordt, kan ten allen tijde beslissen om een bepaalde correctiebestelling voor te leggen aan een hoger orgaan voor expliciete goedkeuring;
  • Uitgaven exploitatie en investering, groter dan € 5.500: goedkeuring door het college na centraal visum.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 56 §3, 4° van het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 stelt dat het college van burgemeester en schepenen bevoegd is voor het voeren van de plaatsingsprocedure, de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten.

Algemene financiële opmerkingen

Voor betaling van vorderingsstaat  2 werd correctiebestelling 4105061360  opgemaakt voor een bedrag van 29.891,19 EUR inclusief btw.

Beleidsdoelstellingen

2 - Leefbare en mobiele stad
2LMS03 - Openbaar domein
2LMS0301 - Aanleg, heraanleg en onderhoud infrastructuur
2LMS030117 - Een goed onderhouden publieke ruimte (structureel onderhoud)
2LMS030117M02394 - SWPR13167 Londenstraat (Onderhoudscontract_Londenbrug_NO_FLOW)

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt de correctiebestelling 4105061360 goed voor een bedrag van 29.891,19  EUR inclusief btw, aan Fabricom nv, Simon Bolivarlaan 34-36 te 1000 Brussel, met ondernemingsnummer 0425.702.910, voor het betalen van vorderingsstaat 2 ‘preventief en correctief onderhoud van de installaties van de Londenbrug’.

Artikel 2

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:
OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon
Bestek GAC_2021_01737
SWPR13167
Londenbrug
Fabricom nv
Simon Bolivarlaan 34-36
1000 Brussel

ondernemingsnummer:
0425.702.910

rekeningnummer:
BE73210000068760
29.891,19 EURbudgetplaats: 5153000000
budgetpositie: 61414
functiegebied: 2LMS030117M02394
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2SA020200
budgetperiode: 2200
4105061360

Bijlagen

  • VS2.pdf