Terug
Gepubliceerd op 14/11/2022

2022_CBS_09101 - Ontwerp-natuurbeheerplan type 4 en toegankelijkheidsregeling "Wolvenberg-Brilschans" - Adviesvraag - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
do 10/11/2022 - 09:00 digitaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_09101 - Ontwerp-natuurbeheerplan type 4 en toegankelijkheidsregeling "Wolvenberg-Brilschans" - Adviesvraag - Goedkeuring 2022_CBS_09101 - Ontwerp-natuurbeheerplan type 4 en toegankelijkheidsregeling "Wolvenberg-Brilschans" - Adviesvraag - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Op 8 september 1998 besliste de gemeenteraad (jaarnummer 1219) een beheersovereenkomst af te sluiten met de Belgische Natuur- en Vogelreservaten (BNVR) vzw voor het beheer van het gebied Wolvenberg. In praktijk werd het gebied beheerd door de vzw Natuurreservaten Land van Reyen, een plaatselijke afdeling van Natuurreservaten vzw (Vlaams onderdeel van BNVR vzw). De BNVR vzw veranderde recent van naam na een fusie met de Wielewaal vzw en werd sinds 1 januari 2002 de vzw Natuurpunt.

Op 11 september 2002 besliste het college van burgemeester en schepenen (jaarnummer 9879) om een gedeelte van het parkgebied de Brilschans op te nemen in de beheersovereenkomst voor het natuurgebied Wolvenberg.

Een nieuwe beheerovereenkomst tussen stad Antwerpen en vzw Natuurpunt is in opmaak en wordt voor het einde van het jaar 2022 ter goedkeuring voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen.

In overeenstemming met artikel 13 van de beheerovereenkomst liet vzw Natuurpunt het gebied in 2001 erkennen als natuurreservaat.

In overeenstemming met artikel 6 van de beheerovereenkomst voert de vzw Natuurpunt het beheer uit op basis van een globaal beheerplan met beheervisie op lange termijn. Hiertoe stelde vzw Natuurpunt in overleg met het Agentschap voor Natuur en Bos een beheerplan op voor het natuurreservaat.

Sinds 28 oktober 2017 geldt een regeling waarbij voor een natuurreservaat een natuurbeheerplan van type 4 opgemaakt wordt.

Vzw Natuurpunt diende een ontwerp-natuurbeheerplan voor het gebied 'Wolvenberg-Brilschans' in bij het Agentschap voor Natuur en Bos. Tevens diende vzw Natuurpunt voor het gebied een ontwerp-toegankelijkheidsregeling in bij het Agentschap voor Natuur en Bos. Een toegankelijkheidsregeling legt, in overeenstemming met het Decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu van 21 oktober 1997, vast welke vormen van recreatie toegelaten worden in een openbaar terrein dat beheerd wordt ten behoeve van het natuurbehoud.

In het kader van de goedkeuringsprocedure van het ontwerp-natuurbeheerplan en de ontwerp-toegankelijkheidsregeling voor 'Wolvenberg-Brilschans' richtte het Agentschap voor Natuur en Bos op 20 oktober 2022 een adviesvraag aan het college van burgemeester en schepenen van de stad Antwerpen op basis van respectievelijk artikel 6, §3 van het BVR betreffende de natuurbeheerplannen en de erkenning van natuurreservaten van 17 juli 2017 en artikel 11, §3 van het Besluit van de Vlaamse regering betreffende de toegankelijkheid van de bossen en de natuurreservaten van 5 december 2008. Het Besluit voorziet een termijn van 30 kalenderdagen na deze adviesvraag. Indien die termijn wordt overschreden, kan aan de adviesvereiste worden voorbij gegaan. 

Argumentatie

Het ontwerp-natuurbeheerplan type 4 bestendigt het beheer van het gebied op basis van een beheerplan met een beheervisie op lange termijn. Hierbij wordt over de volledige oppervlakte van het terrein het realiseren van één of meerdere natuurstreefbeelden tot doel gesteld. Voor het realiseren van de natuurstreefbeelden maakt vzw Natuurpunt aanspraak op subsidies van het Agentschap voor Natuur en Bos. Bovendien voldoet een terrein met een natuurbeheerplan type 4 aan het toetsingskader voor de Vlaamse natuurreservaten. Deze terreinen zijn verzekerd van duurzaam gebruik en langdurig beheer als natuurreservaat. 

De ontwerp-toegankelijkheidsregeling bevestigt de op heden toegepaste toegankelijkheid van de paden in het gebied 'Wolvenberg-Brilschans' voor wandelaars en fietsers. Op basis van een goedgekeurde toegankelijkheidsregeling kan de beheerder eveneens aanspraak maken op subsidies van het Agentschap voor Natuur en Bos voor het toegankelijk maken en houden van het gebied. 

Regelgeving: bevoegdheid

Op 25 mei 2021 (jaarnummer 309) keurde de gemeenteraad de bovenlokale locaties goed. Het college is bevoegd voor natuurgebieden beheerd door derden.

Beleidsdoelstellingen

2 - Leefbare en mobiele stad
2LMS04 - Groen
2LMS0403 - Groen in het publiek domein
2LMS040304 - Extensief groenbeheer

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt goed om gunstig advies te verlenen voor  het ontwerp-natuurbeheerplan type 4 en de ontwerp-toegankelijkheidsregeling van het natuurgebied 'Wolvenberg-Brilschans'.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen

  • 00NBP_2022_Wolvenberg-Brilschans_tekst.pdf
  • ontwerp-TR_Wolvenberg-Brilschans.pdf