Terug
Gepubliceerd op 14/11/2022

2022_CBS_09034 - Fondsen. Eurodesk - Deelname Integrating Cities Charter - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
do 10/11/2022 - 09:00 digitaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_09034 - Fondsen. Eurodesk - Deelname Integrating Cities Charter - Goedkeuring 2022_CBS_09034 - Fondsen. Eurodesk - Deelname Integrating Cities Charter - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Eurocities – het koepelnetwerk van Europese steden – lanceerde in 2010 een handvest voor steden die integratie hoog in het vaandel dragen, het Integrating Cities Charter. In dat handvest worden de taken en verantwoordelijkheden van Europese steden in hun rol als beleidsmakers, dienstverleners, werkgevers en aankopers van goederen en diensten met het oog op integratie belicht. Het handvest betracht om alle inwoners gelijke kansen te bieden, migranten te integreren en de diversiteit van hun bevolking, die voor steden in heel Europa een realiteit is, te omarmen. Op dit moment hebben al 42 steden het charter ondertekend, waaronder Amsterdam, Berlijn, Bilbao, Brussel, Gent, Londen, Madrid, Parijs, Rotterdam en vele anderen.

Het handvest is geen juridisch bindende document. Het gaat om een intentieverklaring vanuit steden die streven naar inclusie en integratie van migrantengemeenschappen in hun stad. De inhoud van het handvest sluit dicht aan bij het bestaande beleid van de stad. Het handvest benadert integratie als een wederkerig proces waarbij gelijke kansen, het aanleren van de lokale taal, en integratie in een breder diversiteitskader (afkomst, religie, gender, seksuele geaardheid, leeftijd, andersvaliden) centraal staan. Concreet worden volgende engagementen naar voor geschoven:

 1. als beleidsmakers zullen deelnemende steden:
  • actief communiceren over hun inzet voor gelijke kansen voor iedereen die in de stad woont;
  • zorgen voor gelijke toegang en non-discriminatie op alle beleidsterreinen;
  • de betrokkenheid van migrantengemeenschappen bij de beleidsvormingsprocessen vergemakkelijken en belemmeringen voor deelname wegnemen.
 2. als dienstverleners zullen deelnemende steden:
  • gelijke toegang voor migranten tot diensten waarop zij recht hebben ondersteunen, met name toegang tot taalonderwijs, huisvesting, werkgelegenheid, gezondheidszorg, sociale zorg en onderwijs;
  • ervoor zorgen dat de dienstverleners de behoeften van migranten begrijpen en daarin voorzien.
 3.  als werkgevers zullen deelnemende steden:
  • waar nodig stappen ondernemen om de diversiteit van hun stad te weerspiegelen in de samenstelling van hun personeelsbestand op alle personeelsniveaus;
  • ervoor zorgen dat alle personeelsleden, ook die met een migrantenachtergrond, een eerlijke en gelijke behandeling krijgen van hun leidinggevenden en collega's;
  • ervoor zorgen dat het personeel diversiteit en gelijkheid begrijpt en respecteert.
 4. als kopers van goederen en diensten zullen deelnemende steden:
  • de ontwikkeling van een divers leveranciersbestand bevorderen;
  • de beginselen van gelijkheid en diversiteit bij contractanten bevorderen.

Steden engageren zich om actieplannen op te stellen die de inhoud van het handvest belichamen en vooruitgang te meten aan de hand van indicatoren. Er wordt gestreefd naar kennisuitwisseling tussen de deelnemende steden. Aan de Europese Unie wordt gevraagd om dit proces te ondersteunen, zowel op vlak van regelgeving als op vlak van financiële steun en ondersteuning van kennisdeling. 

Op 16 en 17 november vindt in Utrecht de Integrating Cities conferentie plaats, die georganiseerd wordt door Eurocities. De conferentie biedt een gelegenheid voor de stad Antwerpen om het handvest te ondertekenen.

Argumentatie

Door toe te treden tot het Eurocities Integrating Cities Charter brengt de stad Antwerpen kennis en ervaring binnen in de uitwisseling rond beleidsthema’s die van grote relevantie zijn voor het integratie- en gelijke kansenbeleid, die op hun beurt kunnen worden opgenomen op Europees niveau. Het nieuwe netwerk geeft toegang tot goede praktijken, strategieën en netwerkcontacten inzake integratie, gelijke kansen en inclusie.

Naast de kans om daarover te communiceren en de positieve impact op het profiel van de stad Antwerpen bij Europese instellingen, vergroot het ook de kans op Europese (project)middelen. De kern van het handvest zit vervat in de beleidsdoelstellingen van de huidige legislatuur.

Atlas werkt als Agentschap voor Inburgering en Integratie in Antwerpen aan de doelstellingen gelinkt aan het integratiebeleid. Haar afdeling ‘Organisaties en Samenleving’ versterkt organisaties (stadsdiensten, verenigingen en ondernemingen) om gelijke kansen te geven aan diverse groepen om succesvol te participeren in de context van onder andere werk, onderwijs en vrije tijd. Het focust daarbij op het verlagen van drempels naar toegankelijkheid, bijvoorbeeld door advies en ondersteuning te geven op het aanwervingsbeleid bij organisaties.

De stad Antwerpen bindt de strijd aan tegen racisme en discriminatie op grond van gender, leeftijd, levensbeschouwing of religie, seksuele voorkeur, etnisch-culturele achtergrond en ten aanzien van mensen met een beperking. Iedere burger moet volwaardig aan de samenleving kunnen participeren. Om die doelstelling te realiseren wordt een gelijkekansenbeleid gevoerd en worden projecten ondersteund die er onder andere toe bijdragen stereotiepe beeldvorming te doorbreken, Antwerpenaren te sensibiliseren, vrouwen met een migratieachtergrond te empoweren en thema's zoals seksuele en genderdiversiteit alsook seksueel grensoverschrijdend gedrag bespreekbaar te maken.

Indien het college akkoord gaat met de ondertekening van het Integrating Cities Charter, zal schepen Bachar het handvest namens de stad Antwerpen ondertekenen en zullen zijn kabinetsmedewerkers het ondertekende document ter overhandiging meenemen naar de conferentie in Utrecht. 

Beleidsdoelstellingen

4 - Harmonieuze stad
2HMS07 - Gelijke kansen
2HMS0701 - Non-discriminatie
2HMS070101 - Non-discriminatiebeleid
8 - Sterk bestuurde stad
2SBS01 - Bestuurszaken
2SBS0101 - Reguliere taken bestuurszaken
2SBS010106 - Fondsenbeheer / Eurodesk

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt de deelname aan het Integrating Cities Charter goed en machtigt schepen Bachar, bevoegd voor gelijke kansen, integratie en inburgering en samenlevingsopbouw, om het handvest namens de stad Antwerpen te ondertekenen. 

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.