Terug
Gepubliceerd op 18/11/2022

2022_CBS_09087 - Onbemande luchtvaartuigen boven bijeenkomsten van mensen - Collegiale brief aan minister van Mobiliteit. Ondertekening - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
do 10/11/2022 - 09:00 digitaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_09087 - Onbemande luchtvaartuigen boven bijeenkomsten van mensen - Collegiale brief aan minister van Mobiliteit. Ondertekening - Goedkeuring 2022_CBS_09087 - Onbemande luchtvaartuigen boven bijeenkomsten van mensen - Collegiale brief aan minister van Mobiliteit. Ondertekening - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

De Gedelegeerde verordening (EU) 2019/945 van de Commissie van 12 maart 2019 inzake onbemande luchtvaartuigsystemen en uit derde landen afkomstige exploitanten van onbemande luchtvaartuigsystemen (hierna ‘Verordening 2019/945’) en de Uitvoeringsverordening (EU) 2019/947 van de Commissie van 24 mei 2019 inzake de regels en procedures voor de exploitatie van onbemande luchtvaartuigen (hierna ‘Verordening 2019/947’) voorzien in een regelgevend kader dat geldt bij het besturen van onbemande luchtvaartuigen in de EU, zoals onder meer drones. Deze verordeningen zijn van toepassing sedert 31 december 2020 en hebben rechtstreekse werking.

De regelgeving op Europees niveau verbiedt in bepaalde gevallen vluchtuitvoeringen met onbemande luchtvoertuigen boven bijeenkomsten van mensen, doch voorziet slechts in een beperkte omschrijving van het begrip 'bijeenkomst van mensen'. 

Het stadsbestuur stelt vast dat er op federaal niveau geen bijkomende regels zijn bepaald rond vluchtuitvoeringen met onbemande luchtvaartuigen boven bijeenkomsten van mensen, hetgeen de openbare veiligheid in het gedrang kan brengen bij vluchtuitvoeringen boven grote evenementen. 

Argumentatie

De voorafgaande overwegingen van de Verordening 2019/947 vermelden uitdrukkelijk de mogelijkheid voor de lidstaten om in het kader van de openbare veiligheid bijkomende voorwaarden te verbinden aan vluchtuitvoeringen met onbemande luchtvaartuigen boven bepaalde plaatsen, zoals bijeenkomsten van mensen. 

Het stellen van beperkingen aan de vrijheid van verkeer van de nationale luchtvaartuigen komt in beginsel toe aan de federale overheid. 

Gezien er geen bijkomende regels met betrekking tot vluchtuitvoeringen boven bijeenkomsten van mensen zijn voorzien in de huidige federale regelgeving acht de stad Antwerpen verdere verduidelijking aangewezen ten einde de hierboven aangehaalde lacune en het risico voor de openbare veiligheid te verhelpen.

Beleidsdoelstellingen

3 - Veilige stad
2VGS01 - Veiligheid

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt de collegiale brief aan de minister van Mobiliteit betreffende vluchtuitvoeringen met onbemande luchtvoertuigen boven bijeenkomsten van mensen goed.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.