Terug
Gepubliceerd op 16/11/2022

2022_CBS_09089 - Correctiebestelling. Opvang slachtoffers mensenhandel - Regularisatie bestelbon - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
do 10/11/2022 - 09:00 digitaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_09089 - Correctiebestelling. Opvang slachtoffers mensenhandel - Regularisatie bestelbon - Goedkeuring 2022_CBS_09089 - Correctiebestelling. Opvang slachtoffers mensenhandel - Regularisatie bestelbon - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Op 9 september 2022, jaarnummer 7402, keurde het college correctiebestelbon 4005523514 goed. Met deze correctiebestelbon werd het verblijf geregeld in het Arass Hotel & Business Flats van de 17 slachtoffers mensenhandel die op 23 augustus 2022 werden aangetroffen in de te ontruimen en te verzegelen panden gelegen aan de Bisschoppenhoflaan 367-371 en Keesinglaan 1-3 te 2100 Deurne.

Arass Hotel & Business Flats heeft factuur 5107781682 opgemaakt voor de maaltijden van de slachtoffers mensenhandel voor week 36 tot en met week 40.

Argumentatie

Dienstnota bestellen en betalen stad, districten en OCMW van 17/12/2018 is van toepassing.

Met het collegebesluit van 23 november 2018 (jaarnummer 10339) werden de principes bestellen en goedkeuren voor de stad aangepast.
Het college keurde onder meer goed om – met ingang van 1 januari 2019 – de bevoegdheid tot het goedkeuren van correctiebestellingen en te betalen bedragen namens de stad als volgt te regelen (bedragen exclusief btw):

  • Uitgaven exploitatie en investering kleiner of gelijk aan € 5.500: goedkeuring door de algemeen directeur na decentraal visum:
    • De algemeen directeur kan bovengenoemde bevoegdheden delegeren aan personeelsleden van de administratie van stad en OCMW Antwerpen;
    • De medewerker aan wie de bevoegdheid tot goedkeuren gedelegeerd wordt, kan ten allen tijde beslissen om een bepaalde correctiebestelling voor te leggen aan een hoger orgaan voor expliciete goedkeuring;
  • Uitgaven exploitatie en investering groter dan € 5.500: goedkeuring door het college na centraal visum.

Met de correctiebestelbon 4105061747 aan NV Arass Hotel & Business Flats, Plantin en Moretuslei 111, 2018 Antwerpen met ondernemingsnummer 0430.082.459, kan factuur 5107781682 betaald worden voor de maaltijden van de slachtoffers mensenhandel voor week 36 tot en met week 40.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 56 §3, 4° van het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 stelt dat het college van burgemeester en schepenen bevoegd is voor het voeren van de plaatsingsprocedure, de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten.

Algemene financiële opmerkingen

Het Departement voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin is bevoegd voor slachtofferhulp inzake mensenhandel. Alle geprefinancierde kosten die gepaard gaan met de opvang van de slachtoffers mensenhandel zullen dan ook aan het departement voorgelegd worden met de vraag om deze te vergoeden. Als de terugbetaling door het Departement voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin bevestigd wordt, zal de ontvangst ingeschreven worden in de eerstvolgende aanpassing van de meerjarenplanning op budgetadres 5361500000/74050300/2VGS010310A00000/SUB_NR/intern/2SA030450.

Beleidsdoelstellingen

3 - Veilige stad
2VGS01 - Veiligheid
2VGS0103 - Leefbaarheid
2VGS010301 - Reguliere werking Maatschappelijke Veiligheid.
3 - Veilige stad
2VGS01 - Veiligheid
2VGS0103 - Leefbaarheid
2VGS010310 - Minderjarige veelplegers/familiaal geweld/loverboys/mensenhandel/dakloosheid met multiproblematiek

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt de correctiebestelbon 4105061747 goed voor een bedrag van 24.990,00 EUR incl. btw aan leverancier NV Arass Hotel & Business Flats, ondernemingsnummer 0430.082.459, Plantin Moretuslei 111 te 2018 Antwerpen.

Artikel 2

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:

OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon
Maaltijden slachtoffers mensenhandel voor week 37, 38 en 40

NV Arass Hotel & Business Flats
Plantin en Moretuslei 111
2018 Antwerpen
OND 0430.082.459
IBAN: BE62403413500161
24.990,00 EUR
budgetplaats: 5361500000
budgetpositie: 6141
functiegebied: 2VGS010310A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: intern
begrotingsprogramma: 2SA030450
budgetperiode: 2200
4105061747


De financieel directeur regelt de financiële aspecten als volgt:

Omschrijving
Bedrag
Boekingsadres
Bestelbon
Ministeries van de Vlaamse Gemeenschap
Havenlaan 88 Stratenplan bus 50
1000 Brussel
OND 0316.380.841
24.990,00 EUR
budgetplaats: 5361500000
budgetpositie: 74050300
functiegebied: 2VGS010310A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: intern
begrotingsprogramma: 2SA030450
budgetperiode: 2200
nvt