Terug
Gepubliceerd op 18/11/2022

2022_CBS_09039 - Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG. Beleids- en beheerscyclus - Meerjarenplan 2020-2025. Aanpassing 7 - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
do 10/11/2022 - 09:00 digitaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_09039 - Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG. Beleids- en beheerscyclus - Meerjarenplan 2020-2025. Aanpassing 7 - Goedkeuring 2022_CBS_09039 - Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG. Beleids- en beheerscyclus - Meerjarenplan 2020-2025. Aanpassing 7 - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

De gemeenteraad keurde op 16 december 2019 (jaarnummer 738) de beheersovereenkomst tussen de stad Antwerpen en Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG goed voor de periode van 1 januari 2020 tot en met 30 juni 2025.

De gemeenteraad keurde op 27 juni 2022 (jaarnummer 393) aanpassing 6 van het meerjarenplan 2020-2025 van Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG goed.

De raad van bestuur stelde op 25 oktober 2022 (jaarnummer 46) aanpassing 7 van het meerjarenplan 2020-2025 vast.

Argumentatie

De inhoudelijke en budgettaire aanpassingen zijn gedaan om de kans te maximaliseren dat de vooropgezette doelstellingen gehaald worden, rekening houdend met de beschikbare financiële ruimte.

Juridische grond

  • Artikel 241 van het Decreet Lokaal Bestuur dat stelt dat de bepalingen van titel 4 van het decreet met betrekking tot de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten en de bepalingen over het opmaken en aanpassen van het meerjarenplan ook van toepassing zijn op autonome gemeentebedrijven.
  • Het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen.
  • Het ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen.
  • Het besluit van de Vlaamse Regering van 7 september 2018 tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen.
  • Het ministerieel besluit van 12 september 2018 tot wijziging van diverse bepalingen van het ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen.

Regelgeving: bevoegdheid

Conform artikel 41, tweede lid, 21° van het Decreet Lokaal Bestuur keurt de gemeenteraad het meerjarenplan en de aanpassingen ervan van een autonoom gemeentebedrijf goed en kan dit niet gedelegeerd worden naar het college van burgemeester en schepenen.

Algemene financiële opmerkingen

Het meerjarenplan 2020-2025 is in evenwicht.
Het beschikbaar budgettair resultaat is jaarlijks positief en de autofinancieringsmarge is positief in 2025.

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen legt het volgende voor aan de gemeenteraad:

Artikel 1

De gemeenteraad keurt aanpassing 7 van het meerjarenplan 2020-2025 van Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG goed.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.