Terug
Gepubliceerd op 14/11/2022

2022_CBS_09115 - Correctiebestelling 4105061947 - Regularisatie bestelbon. Brabo I beschikbaarheidsvergoeding niet-tramgedeelte Q3 2022 - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
do 10/11/2022 - 09:00 digitaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_09115 - Correctiebestelling 4105061947 - Regularisatie bestelbon. Brabo I beschikbaarheidsvergoeding niet-tramgedeelte Q3 2022 - Goedkeuring 2022_CBS_09115 - Correctiebestelling 4105061947 - Regularisatie bestelbon. Brabo I beschikbaarheidsvergoeding niet-tramgedeelte Q3 2022 - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

In de zitting van 13 maart 2020 (jaarnummer 2501) keurde het college de betaling van de beschikbaarheidsvergoeding (Brabo I) voor het niet-tramgedeelte Deurne, Wijnegem - deel Ruggeveldlaan voor de periode Q4 van 2019 tot en met Q3 van 2024 aan Project Brabo I nv (ondernemingsnummer 0817.559.352) goed.

Stadsontwikkeling ontving de factuur met nummer 2022/F023 voor deze beschikbaarheidsvergoeding voor de periode Q3 van 2022 voor een bedrag van 61.168,72 EUR exclusief btw. De originele vastlegging  in bestelbon 4005388247 is ontoereikend gezien er nog 48.854,27 EUR exclusief btw beschikbaar is. De correct toegepaste contractuele indexering valt hoger uit dan oorspronkelijk geraamd.

Hiervoor wordt correctiebestelling 4105061947 opgesteld voor 12.314,45 EUR exclusief btw om de ontvangen factuur te kunnen betalen. Rekening houdend met de btw van 21% bedraagt het vast te leggen bedrag 14.900,48 EUR.

Argumentatie

Dienstnota bestellen en betalen stad, districten en OCMW van 17/12/2018.

Met het collegebesluit van 23 november 2018 (jaarnummer 10339) werden de principes bestellen en goedkeuren voor de stad aangepast.
Het college keurde onder meer goed om  â€“ met ingang van 1 januari 2019 – de bevoegdheid tot het goedkeuren van correctiebestellingen en te betalen bedragen namens de stad als volgt te regelen (bedragen exclusief btw):

  • Uitgaven exploitatie en investering, kleiner of gelijk aan € 5.500: goedkeuring door de algemeen directeur na decentraal visum:
    • De algemeen directeur kan bovengenoemde bevoegdheden delegeren aan personeelsleden van de administratie van stad en OCMW Antwerpen;
    • De medewerker aan wie de bevoegdheid tot goedkeuren gedelegeerd wordt, kan ten allen tijde beslissen om een bepaalde correctiebestelling voor te leggen aan een hoger orgaan voor expliciete goedkeuring;
  • Uitgaven exploitatie en investering, groter dan € 5.500: goedkeuring door het college na centraal visum.

Regelgeving: bevoegdheid

 Artikel 56 §3 3° van het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 stelt dat het college van burgemeester en schepenen bevoegd is voor het financiële beheer, met behoud van de toepassing van de bevoegdheden van de gemeenteraad.

Algemene financiële opmerkingen

Correctiebestelbon 4105061947
Voor de beschikbaarheidsvergoeding niet-tramgedeelte Brabo I voor Q3 van 2022 is een bedrag van 14.900,48 EUR inclusief btw nodig. Correctiebestelbon 4105061947 werd hiervoor opgemaakt.

Beleidsdoelstellingen

2 - Leefbare en mobiele stad
2LMS03 - Openbaar domein
2LMS0302 - Aantrekkelijk en toegankelijk openbaar domein
2LMS030210 - Beheer straatmeubilair en objecten

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt correctiebestelbon 4105061947 voor een bedrag van 14.900,48 EUR op naam van de Project Brabo I nv, Karel Oomsstraat 37, 2018 Antwerpen (ondernemingsnummer: 0817.559.352) goed.

Artikel 2

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:
OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon
Beschikbaarheidsvergoeding
Niet-Tramgedeelte Deurne Q3 2022

Project Brabo I nv
Karel Oomsstraat 37
2018 Antwerpen
ondernemingsnummer:
0817 559 352
bankrekeningnummer:
BE74 7310 0346 6107
14.900,48 EUR
budgetplaats: 5151000000
budgetpositie: 61414
functiegebied: 2LMS030210A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2SA020200
budgetperiode: 2200
4105061947