Terug
Gepubliceerd op 25/11/2022

2022_CBS_09064 - Bestek GAC_2022_02365. Expertise over luwteplekken, geluidsplanning, akoestiek, geluidsmodellering en geluidsbeleving voor pilootprojecten luwte- en geluidsplanning - Gunning - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
do 10/11/2022 - 09:00 digitaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_09064 - Bestek GAC_2022_02365. Expertise over luwteplekken, geluidsplanning, akoestiek, geluidsmodellering en geluidsbeleving voor pilootprojecten luwte- en geluidsplanning - Gunning - Goedkeuring 2022_CBS_09064 - Bestek GAC_2022_02365. Expertise over luwteplekken, geluidsplanning, akoestiek, geluidsmodellering en geluidsbeleving voor pilootprojecten luwte- en geluidsplanning - Gunning - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Voor de opdracht 'Expertise over luwteplekken, geluidsplanning, akoestiek, geluidsmodellering en geluidsbeleving voor pilootprojecten luwte- en geluidsplanning' werd vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking GAC_2022_02365 uitgeschreven. Op 13 oktober 2022 dienden de volgende firma’s een offerte in:

  • M + P, Raadgevende Ingenieurs bv, Visserstraat 50 te 1431 GJ Aalsmeer (Nederland), met ondernemingsnummer NL008032683B01 (perceel 2);
  • Tractebel Engineering nvSimon Bolivarlaan 34-36 te 1000 Brussel, met ondernemingsnummer 0412.639.681 (percelen 1, 2 en 3);
  • Universiteit Gent av Sint-Pietersnieuwstraat 25 te 9000 Gent, met ondernemingsnummer 0248.015.142 (percelen 1, 2 en 3).

Argumentatie

Er werd een gemotiveerd gunningsverslag opgemaakt dat als bijlage bij dit besluit wordt gevoegd.

Inzake de kwalitatieve selectie werden alle inschrijvers betrouwbaar en geschikt bevonden.

De offertes van alle inschrijvers werden regelmatig bevonden en als volgt beoordeeld:

Perceel 1: Ontwerp, ruimtelijke integratie, en evaluatie van luwte- en geluidsoplossingen op maat voor de pilootprojecten site Stuivenbergziekenhuis, site Moorkensplein, Copernicussite; luwte-as Wilrijk; en Wilgenstraat

Naam

Visie en plan van aanpak (50 ptn)

Samenstelling team (30 ptn)

Prijs (20 ptn)

Totaal/som

Universiteit Gent av

46

28

0,91

74,91

Tractebel Engineering nv

26

15

0,50

41,50


Perceel 2: Onderzoek naar maatregelen en mogelijkheden voor akoestische kwaliteit bij het verweven van wonen, werken, logistiek en tramkeerlus op bouwveldniveau in het projectgebied Lageweg

Naam

Visie en plan van aanpak (50 ptn)

Samenstelling team (30 ptn)

Prijs (20 ptn)

Totaal/som

M + P, Raadgevende Ingenieurs bv

43

27

2,05

72,05

Tractebel Engineering nv

38

25

2,20

65,20

Universiteit Gent av

30

18

2,46

50,46


Perceel 3: Uitwerken van een geschikte soundscape voor Park Brialmont (deelgebied Brilschanspark) in functie van het maskeren van het omgevingslawaai van de Ring

Naam

Visie en plan van aanpak (50 ptn)

Samenstelling team (30 ptn)

Prijs (20 ptn)

Totaal/som

Universiteit Gent av

46

20

1,83

67,83

Tractebel Engineering nv

28

12

2,20

42,20

Juridische grond

In toepassing van artikel 41, §6 samen gelezen met artikel 81 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, baseert de aanbestedende overheid de gunning van de overheidsopdracht op de economisch meest voordelige offerte, nadat zij desgevallend de resterende inschrijvers in kennis heeft gesteld van haar voornemen om de onderhandelingen af te sluiten en een gemeenschappelijke termijn heeft vastgesteld voor de indiening van nieuwe of aangepaste offertes. De economisch meest voordelige offerte uit het oogpunt van de aanbestedende overheid wordt vastgesteld rekening houdend met de gunningscriteria.

In toepassing van artikel 66, §1, 2° van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, ziet de aanbestedende overheid erop toe dat de offerte afkomstig is van een inschrijver waaraan de toegang tot de opdracht niet is ontzegd op grond van de uitsluitingsgronden en die voldoet aan de door de aanbestedende overheid vastgestelde selectiecriteria en, in voorkomend geval, de niet-discriminerende regels en criteria inzake de beperking van het aantal aan de selectiecriteria beantwoordende kandidaten.

In toepassing van artikel 83 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten samen gelezen met artikel 76 van het Koninklijk Besluit Plaatsing van 18 april 2017, onderzoekt de aanbestedende overheid de regelmatigheid van de offertes.

In toepassing van artikel 35 van het Koninklijk Besluit Plaatsing van 18 april 2017, onderwerpt de aanbestedende overheid de ingediende offertes aan een prijs- of kostenonderzoek.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 56, §3, 4° van het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 stelt dat het college bevoegd is voor het voeren van de plaatsingsprocedure, de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten.

Beleidsdoelstellingen

2 - Leefbare en mobiele stad
2LMS02 - Leefmilieu
2LMS0203 - Antwerpen wordt een natuur- en milieubewuste stad
2LMS020301 - Omgevingskwaliteit/ Beheer publiekswerking/ Stadslab 2050
2LMS020301PA5996 - Budget omgevingskwaliteit

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt de gunning goed voor perceel 1 'Ontwerp, ruimtelijke integratie, en evaluatie van luwte- en geluidsoplossingen op maat voor de pilootprojecten site Stuivenbergziekenhuis, site Moorkensplein, Copernicussite; luwte-as Wilrijk; en Wilgenstraat', op basis van bestek GAC_2022_02365, aan Universiteit Gent av, Sint-Pietersnieuwstraat 25 te 9000 Gent, met ondernemingsnummer 0248.015.142, tegen het gunningsbedrag van 79.085,60 euro (incl. btw).

Artikel 2

Het college keurt de gunning goed voor perceel 2 'Onderzoek naar maatregelen en mogelijkheden voor akoestische kwaliteit bij het verweven van wonen, werken, logistiek en tramkeerlus op bouwveldniveau in het projectgebied Lageweg', op basis van bestek GAC_2022_02365, aan M+P Raadgevende Ingenieurs bv, Visserstraat 50 te 1431 GJ Aalsmeer (Nederland), met ondernemingsnummer NL008032683B01, tegen het gunningsbedrag van 19.487,05 euro (incl. btw).

Artikel 3

Het college keurt de gunning goed voor perceel 3 'Uitwerken van een geschikte soundscape voor Park Brialmont (deelgebied Brilschanspark) in functie van het maskeren van het omgevingslawaai van de Ring', op basis van bestek GAC_2022_02365, aan Universiteit Gent av, Sint-Pietersnieuwstraat 25 te 9000 Gent, met ondernemingsnummer 0248.015.142, tegen het gunningsbedrag van 19.541,50 euro (incl. btw).

Artikel 4

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:

Omschrijving

Bedrag

Boekingsadres

Bestelbon

Perceel 1

19.771,40 EUR, btw inbegrepen

budgetplaats: 5152500000
budgetpositie: 613
functiegebied: 2LMS020301PA5996
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2SA020350
budgetperiode: 2200

4005534661

59.314,20 EUR, btw inbegrepenbudgetplaats: 5152500000
budgetpositie: 214
functiegebied: 2LMS020301PA5996
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2SA020350
budgetperiode: 2300
4005534666
Perceel 219.487,05 EUR, btw inbegrepenbudgetplaats: 5152500000
budgetpositie: 613
functiegebied: 2LMS020301PA5996
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2SA020350
budgetperiode: 2200 en 2300 
4005534684

Perceel 319.541,51 EUR, btw inbegrepenbudgetplaats: 5152500000
budgetpositie: 613
functiegebied: 2LMS020301PA5996
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2SA020350
budgetperiode: 2200 en 2300 
4005534673Bijlagen

  • 02365_~2.PDF