Terug
Gepubliceerd op 14/11/2022

2022_CBS_09102 - Fost Plus - Proefproject "De Click". Eindevaluatie. Stopzetting - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
do 10/11/2022 - 09:00 digitaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_09102 - Fost Plus - Proefproject "De Click". Eindevaluatie. Stopzetting - Goedkeuring 2022_CBS_09102 - Fost Plus - Proefproject "De Click". Eindevaluatie. Stopzetting - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Het college keurde op 17 juli 2020 (jaarnummer 6223) principieel de samenwerking tussen Fost Plus en de stad Antwerpen rond het proefproject De Click goed. Hiermee wil de stad Antwerpen samen met Fost Plus de strijd tegen zwerfvuil verder aanscherpen en verpakkingen maximaal recycleren.

Argumentatie

In Antwerpen liep het proefproject van 1 juli 2021 tot en met 30 juni 2022, in vier afgebakende projectzones: Meir, Scheldekaaien, Driekoningenstraat en studentenbuurt.

Het concept van De Click bestaat eruit om burgers te belonen. Telkens ze een verpakking of een ander stuk afval in de (juiste) afvalbak gooien, kunnen ze die via een app op hun smartphone scannen. Daarmee sparen ze punten – de zogenaamde Circular UCoins – die ze vervolgens kunnen inwisselen bij lokale handelaars.

De Click had in Antwerpen een tweeledige doelstelling: 

1. enerzijds het gevoelig verbeteren van de openbare netheid; 

2. anderzijds het gevoelig verbeteren van de recyclagegraad van verpakkingen in Antwerpen.

Resultaten:

1. De Straatbeeldmonitor van de stad Antwerpen toont geen verbetering van de openbare netheid in de projectzones gedurende de looptijd van het proefproject.

2. Omdat de straatvuilbakken uit de projectzones extra nagesorteerd werden, steeg de recyclagegraad. Deze inspanning is echter niet kosteloos: personeelsinzet, extra transportdruk en  investeringen in de aankoop van straatvuilnisbakken. De hogere recyclagegraad wordt toegejuicht, maar conform de hogere wetgeving zouden de kosten hiervoor niet door het lokaal bestuur en wel door de verpakkingsproducenten zelf gedragen moeten worden.

Uit de resultaten blijkt dat de doelstellingen van het proefproject onvoldoende behaald worden. Het proefproject wordt negatief beoordeeld en wordt niet verlengd.

Juridische grond

In het kader van de omzetting van de Europese richtlijn 94/62/CE van het Europese Parlement en de raad van 20 december 1994 betreffende verpakkingen en verpakkingsafval hebben de drie gewesten op 4 november 2008 een samenwerkingsakkoord betreffende de preventie en het beheer van verpakkingsafval afgesloten.

Fost Plus werd in het kader van dit samenwerkingsakkoord door de Interregionale Verpakkingscommissie (IVC) opnieuw op 20 december 2018 erkend als erkend organisme voor verpakkingsafval van huishoudelijke oorsprong voor een periode van vijf jaar, ingaande op 1 januari 2019 en eindigend op 31 december 2023.

De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen.

Het kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 oktober 2020 (jaarnummer 595).

Algemene financiële opmerkingen

De stad Antwerpen ondersteunt financieel het participatietraject van de lokale handel en de gebruikers van de applicatie met een ondersteuning van 60.000,00 EUR. Fost Plus ontving reeds een schijf van 30.000,00 EUR. Deze schijf dekt de gemaakte kosten rond het participatietraject. Er zal geen bijkomende schijf van 30.000,00 EUR uitbetaald worden.

Beleidsdoelstellingen

5 - Woonstad
2WNS04 - Stads- en buurtonderhoud
2WNS0402 - Afvalbeleid

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college neemt kennis van de eindevaluatie van het proefproject "De Click" in samenwerking met Fost Plus.

Artikel 2

Het college keurt de stopzetting van het proefproject "De Click" in samenwerking met Fost Plus, goed.

Artikel 3

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.