Terug
Gepubliceerd op 14/11/2022

2022_CBS_09110 - District Borgerhout - Aanvullend verkeersreglement met gebiedsdekkende maatregelen. Publieke laadpalen. Advies - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
do 10/11/2022 - 09:00 digitaal
Goedgekeurd
Dit besluit handelt over een Aanvullend reglement op het wegverkeer enkel m.b.t. gemeentewegen (niet in havengebied of speciale beschermingszones).

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_09110 - District Borgerhout - Aanvullend verkeersreglement met gebiedsdekkende maatregelen. Publieke laadpalen. Advies - Goedkeuring 2022_CBS_09110 - District Borgerhout - Aanvullend verkeersreglement met gebiedsdekkende maatregelen. Publieke laadpalen. Advies - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Het bestuursakkoord ‘De Grote Verbinding’ (goedgekeurd door de gemeenteraad op 28 januari 2019, jaarnummer 42) wil inzetten op uitbreiden van het aantal laadpunten. Zo lezen we in resolutie 22 dat het stadsbestuur “het netwerk van laadpunten voor elektrische voertuigen verder wil uitbreiden”. 

Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG (hierna MPA AG) publiceerde op 11 februari 2021 een bestek voor ‘het leveren, installeren en exploiteren van publiek toegankelijke normale laadinfrastructuur en/of snellaadinfrastructuur voor elektrische voertuigen in de stad Antwerpen’. 

Op 24 augustus 2021 (2021_DCMPA_00218) besliste het directiecomité van MPA AG om de concessieovereenkomst voor het leveren, installeren en exploiteren van publiek toegankelijke normale Laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen in de stad Antwerpen' (perceel 1), af te sluiten tussen MPA AG en Total Belgium nv (ondernemingsnummer 0403.063.902).

Het college keurde in zitting van 8 juli 2022 (jaarnummer 5803) de locaties en het aanvullend verkeersreglement voor het district Borgerhout goed.

Er werden diverse aanvragen ingediend via www.antwerpenlaadt.be voor de plaatsing van publieke laadpalen.
MPA AG legt nu de nieuwe locaties in het district Borgerhout en het aanvullend verkeersreglement met gebiedsdekkende maatregelen ter goedkeuring voor.

Argumentatie

MPA AG en de bedrijfseenheid Stadsontwikkeling/Publieke Ruimte hebben de aanvragen onderzocht (voorwaarden, locatiebepaling, advies netaansluiting, enzovoort) en stellen voor de publieke laadpaal te plaatsen op de volgende locaties: 

District Borgerhout

 1. Guldensporenstraat 15;
 2. Juul Grietensstraat 32;
 3. Karel Geertsstraat 32;
 4. Te Boelaerlei 11 (twee plaatsen).

De laadpalen worden door de concessiehouder Total Belgium nv (ondernemingsnummer 0403.063.902) geplaatst en geëxploiteerd.
Elke laadpaal heeft twee laadpunten. In principe wordt er per laadpaal steeds één parkeerplaats voor elektrische voertuigen voorzien.
Aangezien er voor de Te Boelaerlei meerdere aanvragen zijn, werden deze gebundeld, en werden er ineens twee voorbehouden plaatsen ingericht.
Er wordt verwacht dat in een volgende fase parkeersensoren zullen worden voorzien in de parkeervakken zoals voorzien in de concessieovereenkomst.

De parkeerbalans blijft ongewijzigd.

Juridische grond

 • Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie van het wegverkeer;
 • Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement betreffende de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
 • Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
 • Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Gemeenteraadsbesluit van 16 december 2019 (jaarnummer 760) waarbij de gewijzigde statuten van Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG werden goedgekeurd; 
 • Artikel 56 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
 • Collegebesluit van 24 februari 2017 (jaarnummer 1853) waarin de werkwijze voor het opmaken van de verkeersadviezen voor heraanleg openbaar domein, aanvullende verkeersreglementen en proefopstellingen werden vastgesteld.

Regelgeving: bevoegdheid

De gemeenteraadsbeslissing van 28 januari 2013 (jaarnummer 50) waarin, krachtens het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende verkeersreglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens, de bevoegdheid om te beslissen over aanvullende verkeersreglementen wordt gedelegeerd aan het college.

Algemene financiële opmerkingen

De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling zal de nodige signalisatie zelf plaatsen met materiaal uit eigen voorraad. Er zijn dus geen rechtstreekse financiële gevolgen.

Adviezen

Districtsraad Borgerhout, advies van 24 oktober 2022 (jaarnummer 67) Gunstig onder voorwaarden

De districtsraad geeft het volgend advies:

Algemeen

Het uitrollen van de laadinfrastructuur moet een hefboom zijn voor een duurzaam parkeerbeleid, een shift van wagenbezit naar wagengebruik en de reorganisatie van de publieke ruimte. Dat is ook wat de MORA (Mobiliteitsraad van Vlaanderen) adviseert: "Geen wildgroei aan laadpalen in de publieke ruimte en geen belemmering voor de doorstroming van voetgangers, fietsers en openbaar vervoer." In de voorliggende voorstellen worden deze principes niet gerespecteerd. Laadpalen moeten geclusterd worden per wijk in plaats van verspreid te worden ingeplant in straten. Het district is net bevrijd van de parkeermeters, en nu komen de laadpalen eraan. Bovendien wordt in het voorstel de minimumnorm van 1,20m vrije doorgang gehanteerd. Dat vindt de districtsraad te weinig en gaat ook in tegen het STOP-principe. Voetgangers moeten opnieuw inboeten op vrije ruimte ten voordele van de private auto’s. Het district Borgerhout hanteert in haar advies als norm 1,80m vrije doorgang, zo niet moet de laadpaal in de parkeerstrook.

De districtsraad adviseert ongunstig voor:

 • Juul Grietensstraat 32;
 • Karel Geertsstraat 32 

De districtsraad adviseert gunstig onder voorwaarden voor:

 • Guldensporenstraat 15;
 • Te Boelaarlei 11

De voorwaarden zijn dat de handhaving op het gebruik van de palen wordt gegarandeerd en dat er op korte termijn wordt gewerkt aan een clustering van de laadpalen in de buurt.

Geen advies over

 • Hofstadestraat 80

De straat ligt niet in het district Borgerhout.

Artikel 2

De districtsraad adviseert het ontwerp van een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor 'publieke laadpalen, district Borgerhout' gunstig, ter vervanging van het aanvullend verkeersreglement met gebiedsdekkende maatregelen 'publieke laadpalen' zoals goedgekeurd door het college op 8 juli 2022 (jaarnummer 5803) voor: 

 • Guldensporenstraat 15;
 •  Te Boelaarlei 11

De districtsraad adviseert het ontwerp van een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor 'publieke laadpalen, district Borgerhout' ongunstig voor:

 • Juul Grietensstraat 32;
 • Karel Geertsstraat 32

Geen advies over het ontwerp van een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor 'publieke laadpalen voor: Hofstadestraat 80. Deze straat ligt niet in het district Borgerhout.

De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling geeft mee dat volgens de plaatsingsprincipes voor laadinfrastructuur, zoals vastgesteld op basis van het draaiboek openbaar domein, het gebruik van een puntversmalling toelaatbaar is. Deze plaatsingsprincipes werden toegelicht aan de districten tijdens de raad van overleg. De voorgestelde locaties en inplantingen in het district Borgerhout wijken niet af van deze plaatsingsprincipes.
De locatie in de Hofstadestraat zal voor advies voorgelegd worden aan het district Berchem.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2BOR01 - Samen maken we Borgerhout!
2BOR0105 - Het districtsbestuur maakt maximaal gebruik van haar adviesbevoegdheid naar de stad en andere overheden en externe partners
2BOR010503 - Mobiliteit
2 - Leefbare en mobiele stad
2LMS01 - Mobiliteit
2LMS0104 - Regulier
2LMS010403 - Parkeerbeleid

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt onderstaande locaties goed:

 1. Guldensporenstraat 15;
 2. Juul Grietensstraat 32;
 3. Karel Geertsstraat 32;
 4. Te Boelaerlei 11 (twee plaatsen).

Artikel 2

Het college keurt het aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor 'publieke laadpalen, district Borgerhout' goed, ter vervanging van het aanvullend verkeersreglement met gebiedsdekkende maatregelen 'publieke laadpalen' zoals goedgekeurd door het college op 8 juli 2022 (jaarnummer 5803).

Artikel 3

Het college keurt goed dat het aanvullend reglement ter kennisname wordt overgemaakt aan het Vlaams Huis voor de Verkeersveiligheid.

Artikel 4

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen

 • 20220714_BO_Juul Grietensstraat_Plan1-1_Elladen_thvnr32.pdf
 • 20220714_BO_Te Boelaarleinr_Plan1-1_Elladen_thvnr11.pdf
 • 20220729_BO_Guldensporenstraat_Plan1-1_Elladen_thvnr15.pdf
 • 20220729_BO_KarelGeertsstraat_Plan1-1_Elladen_thvnr32.pdf
 • 202207xx_BO_AVR_laadpalen_artikel_aangepast.doc