Terug
Gepubliceerd op 14/11/2022

2022_CBS_09107 - Districten Deurne en Merksem. Burgemeester Gabriël Theunisbrug, Schijnpoortweg, Tweemontstraat (SWOU11714) - Studieopdracht en uitvoeringsdossier. Projectgebonden uitvoeringsovereenkomst. Ondertekening - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
do 10/11/2022 - 09:00 digitaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_09107 - Districten Deurne en Merksem. Burgemeester Gabriël Theunisbrug, Schijnpoortweg, Tweemontstraat (SWOU11714) - Studieopdracht en uitvoeringsdossier. Projectgebonden uitvoeringsovereenkomst. Ondertekening - Goedkeuring 2022_CBS_09107 - Districten Deurne en Merksem. Burgemeester Gabriël Theunisbrug, Schijnpoortweg, Tweemontstraat (SWOU11714) - Studieopdracht en uitvoeringsdossier. Projectgebonden uitvoeringsovereenkomst. Ondertekening - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

FaseActieDatumJaarnummer
Samenwerkingsovereenkomst realisatie Oosterweelverbinding
goedkeuring gemeenteraad18 mei 2020326

De gemeenteraad keurde op 18 mei 2020 (jaarnummer 326) de samenwerkingsovereenkomst met Lantis in het kader van de realisatie van de Oosterweelverbinding goed.  De raad van bestuur van Lantis keurde deze overeenkomst goed op 15 mei 2020.  Zoals bepaald in de samenwerkingsovereenkomst, gesloten tussen stad Antwerpen en Lantis, kunnen uitvoeringsovereenkomsten gesloten worden tussen partijen over specifieke onderwerpen

Het college wenst het kruispunt aan de voet van de Burgemeester Gabriël Theunisbrug ter hoogte van de Schijnpoortweg en Tweemontstraat te voorzien van een verkeersregelinstallatie ter bevordering van de verkeersveiligheid en tot het milderen van verkeershinder in het kader van de realisatie van de Oosterweelverbinding.

De werkzaamheden vallen onder het bouwheerschap van Lantis. In het kader van die samenwerking werden de voorwaarden afgestemd met stad Antwerpen, het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) en provincie Antwerpen, in de vorm van een projectgebonden uitvoeringsovereenkomst.

De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling legt nu de projectgebonden uitvoeringsovereenkomst ter goedkeuring voor.

Argumentatie

In functie van de uitvoering van een verkeersregelinstallatie ter hoogte van de voet van de Burgemeester Gabriël Theunisbrug leggen de verschillende partijen een projectgebonden uitvoeringsovereenkomst ter goedkeuring voor. Het projectgebied is gelegen op de gewestwegen Schijnpoortweg en Burgemeester Gabriël Theunisbrug en de stadswegen Tweemontstraat en ventweg Schijnpoortweg.

In de overeenkomst krijgt Lantis het bouwheerschap van de volledige werken. De werkzaamheden worden door Lantis opgenomen in de reeds lopende werf van Oosterweel.

Stad Antwerpen staat financieel enkel in voor een deel van de kosten voor de installatie van de verkeersregelinstallatie. De kostenverdeling van deze werkzaamheden is terug te vinden in de bijlage.

Juridische grond

Artikel 48 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten zegt dat in geval van een samengevoegde opdracht voor rekening van verschillende aanbestedende overheden en in voorkomend geval van privaatrechtelijke personen, de betrokken personen de overheid of entiteit aanduiden die in hun naam in de hoedanigheid van aanbestedende overheid zal optreden.

Regelgeving: bevoegdheid

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges gecoördineerd.  Artikel 11 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor lokale straten en pleinen.
In het gemeenteraadsbesluit van 31 mei 2021 (jaarnummer 309) werden de bovenlokale locaties vastgesteld. De Burgemeester Gabriël Theunisbrug is een gewestweg.
Het stadsbestuur is bevoegd voor voetpaden op gewestwegen.

Algemene financiële opmerkingen

Stad Antwerpen staat financieel in voor:

  • de kosten voor de installatie van de verkeersregelinstallatie ten belope van 1/6 van de totale kost financieel ten laste verminderd met 15.000,00 EUR, zoals overeengekomen met AWV. 

Voor deze opdracht werd bestelbon 4005533017, ten bedrage van 23.189,21 EUR (inclusief btw), opgemaakt.

Beleidsdoelstellingen

2 - Leefbare en mobiele stad
2LMS01 - Mobiliteit
2LMS0104 - Regulier
2LMS010402 - Multimodale knooppunten en netwerken (heraanleg van bovenlokale wegen en fietswegen)

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt de projectgebonden uitvoeringsovereenkomst tussen Lantis, AWV, provincie Antwerpen en stad Antwerpen goed betreffende de uitvoering en financiering van de verkeersregelinstallatie ter hoogte van de Burgemeester Gabriël Theunisbrug.

Artikel 2

Het college keurt de vastlegging goed ten bedrage van 23.189,21 EUR (inclusief btw).

Artikel 3

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:
OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon
Studieopdracht en uitvoeringsdossier. Projectgebonden uitvoeringsovereenkomst.

Lantis BEHEERSMAATSCHAPPIJ ANTWERPEN MOBIEL nv

Sint-Pietersvliet 7
2000 Antwerpen

ondernemingsnummer: BE0860.139.085
rekeningnummer: BE18320008089365

23.189,21 EUR (inclusief btw) budgetplaats: 5153000000
budgetpositie: 225
functiegebied: 2LMS010402A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2SA020200
budgetperiode: 2200
4005533017

Bijlagen

  • Bijlage 2 Raming K058 (002).pdf
  • Bijlage 4 Offerte extra asfaltwerken theunisbrug v2.xls
  • Bijlage 1 Schijnpoortweg_GPL_zw.pdf
  • Bijlage 3 Raming K057.pdf
  • Bijlage_5_Offerte_TMP-20220222-K058new.pdf
  • Bijlage_6_Offerte_TMP-20220222-K057new.pdf
  • 20221102_overeenkomst voet Theunisbrug_fin.pdf