Terug
Gepubliceerd op 14/11/2022

2022_CBS_08970 - Omgevingsvergunning. Advies hogere overheid. Voorwaardelijk gunstig advies - OMV_2022123576. Scheldelaan 600. District Antwerpen - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
do 10/11/2022 - 09:00 digitaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_08970 - Omgevingsvergunning. Advies hogere overheid. Voorwaardelijk gunstig advies - OMV_2022123576. Scheldelaan 600. District Antwerpen - Goedkeuring 2022_CBS_08970 - Omgevingsvergunning. Advies hogere overheid. Voorwaardelijk gunstig advies - OMV_2022123576. Scheldelaan 600. District Antwerpen - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Er werd bij de deputatie een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend. De aanvraag wordt behandeld volgens de vereenvoudigde procedure van het Omgevingsvergunningendecreet.

De deputatie verzoekt het college of de gemeentelijke omgevingsambtenaar om advies uit te brengen.

 

Projectnummer:

OMV_2022123576

Gegevens van de aanvrager:

NV BASF Antwerpen met als adres Scheldelaan 600 te 2040 Antwerpen

Ligging van het project:

Scheldelaan 600 te 2040 Antwerpen

Kadastrale percelen:

afdeling 20 sectie D nr. 14X2

Vergunningsplichten:

Stedenbouwkundige handelingen

Voorwerp van de aanvraag:

Slopen van 7 tanks op blokveld D500

 

Omschrijving stedenbouwkundige handelingen

 

Relevante voorgeschiedenis

Er werd geen relevante voorgeschiedenis teruggevonden.

 

Geacht vergunde toestand

De opslagtanks worden vergund geacht daar deze reeds aanwezig zijn op de luchtfoto van 1971 (bron: Geopunt.be) en dus van voor de inwerkingtreding van het gewestplan.

 

Bestaande toestand

Een reeds ontwikkeld blokveld (D500), vrij centraal gelegen op een grootschalig industrieterrein, gekenmerkt door gebouwen en constructies.

 

Inhoud van de aanvraag 

-     slopen van zeven opslagtanks.

Argumentatie

Adviezen

Er werden geen adviezen gevraagd.

 

Toetsing regelgeving en beleidsrichtlijnen

 

Plannen van aanleg, ruimtelijke uitvoeringsplannen en verkavelingen

Het goed is gelegen in het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) Afbakening zeehavengebied Antwerpen (Besluit van de Vlaamse regering van 30 april 2013), binnen de afbakeningslijn.

De gebieden binnen de afbakeningslijn behoren tot het zeehavengebied Antwerpen.

Met uitzondering van de deelgebieden waarvoor in dit plan voorschriften werden vastgelegd, blijven de op het ogenblik van de vaststelling van dit plan bestaande bestemmings- en inrichtingsvoorschriften onverminderd van toepassing.

 

Het goed is volgens voornoemd gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan bestemd als Gebied voor zeehaven- en watergebonden bedrijven.

Zulk gebied is bestemd om te functioneren als Vlaams havengebied als onderdeel van de haven van Antwerpen. Het is bestemd voor zeehavengebonden en zeehavengerelateerde industriële en logistieke activiteiten en distributie-, opslag- en overslagactiviteiten die gebruikmaken van en aangewezen zijn op de zeehaveninfrastructuur.

Alle handelingen die nodig of nuttig zijn voor de realisatie van de bestemming en voor de exploitatie van de haven en de bedrijven zijn toegelaten.

Daartoe worden ook de volgende werken, handelingen, voorzieningen, en wijzigingen gerekend:

- de aanleg en het onderhoud van infrastructuur die nodig is voor de toegankelijkheid of voor verbindingen langs de waterzijde en langs de landszijde;

- het laguneren of op een andere wijze bergen of verwerken van baggerspecie.

Daarnaast is de ontwikkeling, het herstel en de instandhouding van tijdelijke ecologische infrastructuur toegelaten.

In het gebied zijn eveneens gebouwen of lokalen voor bewakingspersoneel toegelaten.

In het gebied zijn kantoorgebouwen niet toegelaten, tenzij ze noodzakelijk zijn voor en een inherent onderdeel zijn van de exploitatie van haven en industriële activiteiten. De bestaande kantoorgebouwen kunnen behouden blijven binnen het bestaande bouwvolume op het moment van definitieve vaststelling van dit gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan. Uitbreidingen zijn niet toegelaten.

 

De aanvraag dient beoordeeld te worden aan de hand van de voorschriften van het ruimtelijk uitvoeringsplan.

De aanvraag is in overeenstemming met de bestemming en de voorschriften van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan.

 

Voor een straal van 500 meter rond de aanvraag is het voormelde GRUP tevens van toepassing. Hier is eveneens het bestemmingsvoorschrift Gebied voor zeehaven- en watergebonden bedrijven van toepassing.

 

Gewestelijke stedenbouwkundige verordeningen

Hemelwater: Het besluit van de Vlaamse regering van 5 juli 2013 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater.

De gewestelijke hemelwaterverordening is niet van toepassing aangezien de aanvraag enkel afbraak betreft.

 

Toegankelijkheid: het besluit van de Vlaamse regering van 5 juni 2009 tot vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid.

De gewestelijke verordening toegankelijkheid is niet van toepassing op de aanvraag.

 

Omgevingstoets

 

Toetsing van de verenigbaarheid van het aangevraagde met de omgeving en de goede ruimtelijke ordening

 

Functionele inpasbaarheid – Visueel-vormelijke elementen

Op blokveld D500, ter hoogte van gebouw D550 (demineralisatie), worden zeven opslagtanks gesloopt. De tanks worden afgebroken daar deze verouderd en reeds vervangen zijn door nieuwe installaties. Het betreft volgende tanks: 

-     B1020A met een diameter van 14 meter en een hoogte van 10 meter; 

-     B1020B met een diameter van 23 meter en een hoogte van 10 meter; 

-     B1660 met een diameter van 4 meter en een hoogte van 10 meter; 

-     C1300A, C1300C en C1300D met elk een diameter van 4,4 meter en een hoogte van 7,35 meter; 

-     C1400A met een diameter van 4 meter en een hoogte van 7,35 meter. Deze tank bevindt zich in een bijgebouw tegen de zuidgevel van gebouw D550. De wanden en het dak van dit bijgebouw worden eveneens mee afgebroken. De opening die hierdoor in de gevel van gebouw D550 ontstaat, wordt dicht gemaakt gelijkaardig aan de bestaande gevel (een betonnen plint met daarboven metalen grijze gevelbeplating). 

 

De funderingen van tanks B1020A en B1020B worden mee gesloopt. De vrijgekomen zones worden afgewerkt met een waterdoorlatende grindverharding, gelijk aan de naastliggende oppervlaktes.

Alle ondergrondse constructies dienen afgebroken te worden. Naast de funderingen dienen eveneens de niet meer te gebruiken rioleringen en andere leidingen uit de ondergrond verwijderd te worden.

 

De overige tanks en het bijgebouw van tank C1400A zijn gefundeerd op betonnen verhardingen die niet mee gesloopt zullen worden. Op deze verhardingen bevinden zich nog andere industriële installaties en constructies waardoor de ondergrondse constructies behorende tot deze tanks niet mee afgebroken kunnen worden.

 

De sloop van verouderde constructies die reeds vervangen zijn door nieuwe constructies, is functioneel inpasbaar.

 

Schaal - ruimtegebruik - bouwdichtheid

Het betreft geen sloop van historische of architecturaal waardevolle constructies. De constructies zijn noch opgenomen op de vastgestelde Inventaris bouwkundig erfgoed, noch beschermd als monument. De aanvraag is in overeenstemming en verenigbaar met de ruimtelijke context van het havengebied waarbinnen deze aanvraag is gesitueerd.

 

Mobiliteitsimpact (onder andere toetsing parkeerbehoefte)

De aanvraag genereert geen bijkomende parkeerbehoefte en geen significante toename van het aantal verkeersbewegingen.

 

Advies van het college

Gunstig advies te verlenen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning onder voorwaarden.

 

Geadviseerde stedenbouwkundige voorwaarden

1. Alle ondergrondse constructies, behorende bij tanks B1020A en B1020B, dienen afgebroken te worden. Naast de funderingen dienen eveneens de niet meer te gebruiken rioleringen en andere leidingen uit de ondergrond verwijderd te worden.

Juridische grond

Het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en hun uitvoeringsbesluiten zijn van toepassing.

Regelgeving: bevoegdheid

Conform artikel 24 en 42 van het Omgevingsvergunningsdecreet heeft het college of de gemeentelijke omgevingsambtenaar de bevoegdheid advies uit te brengen voor de vergunningsaanvragen op haar grondgebied waarvoor de deputatie, de Vlaamse regering of de gewestelijke omgevingsambtenaar de bevoegde overheid is, tenzij:

 

  1. de aanvraag ingediend is door het betrokken college;
  2. de aanvraag louter betrekking heeft op mobiele of verplaatsbare ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

 

Het college heeft op 17 november 2017 (jaarnummer 2017_CBS_08858) beslist om de adviesbevoegdheid op te nemen.

Fasering

Procedurestap

Datum

Ontvangst adviesvraag

17 oktober 2022

Start openbaar onderzoek

geen

Einde openbaar onderzoek

geen

Gemeenteraad voor wegenwerken

geen

Uiterste adviesdatum

16 november 2022

Onderzoek

De aanvraag moet niet onderworpen worden aan een openbaar onderzoek.

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college beslist een gunstig advies, zoals geformuleerd in de argumentatie, te geven op de aanvraag onder volgende voorwaarden.

 

Geadviseerde stedenbouwkundige voorwaarden

1. Alle ondergrondse constructies, behorende bij tanks B1020A en B1020B, dienen afgebroken te worden. Naast de funderingen dienen eveneens de niet meer te gebruiken rioleringen en andere leidingen uit de ondergrond verwijderd te worden.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.