Terug
Gepubliceerd op 16/11/2022

2022_CBS_08430 - Ondersteuning. Harmonieuze stad. Klimaatplatform Antwerpen vzw - Ondersteuningsovereenkomst - Bekrachtiging

college van burgemeester en schepenen
do 10/11/2022 - 09:00 digitaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_08430 - Ondersteuning. Harmonieuze stad. Klimaatplatform Antwerpen vzw - Ondersteuningsovereenkomst - Bekrachtiging 2022_CBS_08430 - Ondersteuning. Harmonieuze stad. Klimaatplatform Antwerpen vzw - Ondersteuningsovereenkomst - Bekrachtiging

Motivering

Aanleiding en context

Het college keurde op 10 november 2022 (jaarnummer 8354) de terbeschikkingstelling van de grond voor de aanleg van een voedselbos, binnen de parkstructuur Park Groot Schijn goed. Met dit besluit werd deze grond toegewezen aan Klimaatplatform Antwerpen vzw.

Stad Antwerpen wil het engagement en het burgerschap van haar burgers versterken. Daarom wil Stad Antwerpen bewoners en bewonersgroepen, die in hun wijk een project rond het thema duurzaamheid willen opzetten en daarmee de bewoners van hun wijk samenbrengen en verbinden, ondersteunen en stimuleren. Deze zogenaamde burger- en commonsinitiatieven willen samenlevingsvraagstukken onder de aandacht brengen en draagvlak creëren voor hun alternatieve antwoorden/oplossingen op deze kwesties. 

Argumentatie

Er wordt een nieuwe ondersteuningsovereenkomst tussen de stad Antwerpen en Klimaatplatform Antwerpen vzw afgesloten vanaf 15 oktober 2022 tot en met 31 december 2023 voor de aanleg en het beheer van een voedselbos 'Boskruit' binnen de parkstructuur van Park Groot Schijn in het district Deurne.

Klimaatplatform Antwerpen vzw verenigt, verbindt en inspireert burgers rond klimaat. Samen met haar vrijwilligers en andere geïnteresseerde burgers zetten zij zich in voor het voedselbos Boskruit. 

Via een ondersteuningsovereenkomst wil de stad Antwerpen een gunstige voedingsbodem scheppen waarbinnen het voedselbos Boskruit maximaal kunnen groeien tot volwaardige initiatief. 

Inhoud ondersteuningsovereenkomst: 

Het voedselbos Boskruit heeft als doel: 

 • lokaal voedsel voor recreatieve doeleinden te produceren (kleinschalige voedselproductie).
 • een open en toegankelijk buurt-, ontmoetings- en ontspanningsplek te creëren.
 • te groeien tot een inspirerende en educatieve plek voor kinderen, jongeren en alle andere potentiële parkgebruikers.
 • pionierswerk op te zetten rond de aanleg en beheer van een voedselbos op het grondgebied van de stad Antwerpen. 
 • een positieve klimaatimpact (verkoelen + vergroten biodiversiteit) op lange termijn te genereren.

Klimaatplatform Antwerpen vzw: 

 • engageert zich om een voedselbos in Park Groot Schijn aan te leggen en te beheren.
 • zet dit voedselbos in als een open en toegankelijk buurtgroenplek waar ontmoeting, educatie en ontspanning centraal staat.
 • ontwikkelt in samenwerking met SD/GV (Dienst Verbinding, Team Voedseltuinen) een toekomstvisie rond het beheer, onderhoud en de mogelijke functies van het voedselbos.

Juridische grond

Wet van 14 november 1983 over de controle op de toekenning en aanwending van toelagen

Het Kaderbesluit Basisprincipes Ondersteuningsbeleid zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 oktober 2020 (jaarnummer 595).

Algemene financiële opmerkingen

De kosten voor de aankoop van het plantgoed zullen verrekend worden op volgend boekingsadres:

- voor 2022: € 4.700,00 (exclusief BTW) op SUB_NR/INTERN/5153000000/220/2HMS060101M01846/2200.

- voor 2023: € 2.300,00 (exclusief BTW) op SUB_NR/INTERN/5153000000/220/2HMS060101M01846/2300.

Voor uitbetaling zullen deze uitgaven voorgelegd worden aan de administratieve goedkeurder. 

Bovenstaande boekingsadressen worden aangemaakt door SW.

De nodige uitgavekredieten worden voorzien via ika-light vanop onderstaande boekingsadressen;

- voor 2022: SUB_NR/INTERN/5403520000/220/2HMS060101A00000/2200

- voor 2023: SUB_NR/INTERN/5403520000/220/2HMS060101A00000/2300

Het budget 2023 is onder voorbehoud van goedkeuring van de zesde aanpassing meerjarenplan door de Gemeenteraad.

Beleidsdoelstellingen

4 - Harmonieuze stad
2HMS06 - Samenlevingsopbouw en erediensten
2HMS0602 - Verenigingen ondersteunen
2HMS060202 - Vrijwilligers, verenigingen en organisaties ondersteunen

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college bekrachtigt de ondersteuningsovereenkomst met Klimaatplatform Antwerpen vzw, Helmstraat 70/11 2140 Borgerhout, 0725.718.069, met een looptijd van 15 oktober 2022 tot en met 31 december 2023, waarin de afspraken en voorwaarden zijn vervat voor het project Voedselbos Boskruit.

Artikel 2

Het college geeft opdracht aan:

DienstTaak
SB/GB 
 • Het maaien van graspaden op de site van het voedselbos Boskruit in functie van de toegankelijkheid voor parkgebruikers;
 • Ondersteuning bij bestrijding Japanse Duizendknoop.
SW/Publieke Ruimte De opmaak van bestelbonnen voor de aankoop van bomen, struiken, vaste en éénjarige planten voor de verschillende aanplantperiodes op het budget van 2HMS06.
SD/GV
 • Algemene opvolging afspraken ondersteuningsovereenkomst met Klimaatplatform Antwerpen vzw.
 • Het dragen van de financiële kosten verbonden van de aankoop van bomen, struiken, vaste en éénjarige planten voor volgende aanplantperiodes: najaar 2022,en kalenderjaar 2023.


Artikel 3

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.