Terug
Gepubliceerd op 14/11/2022

2022_CBS_09069 - Ondersteuning. Sociale Economie. Groep Intro vzw - Reglement: Iedereen aan het werk. Oproep 'Intensieve begeleiding naar het normaal economisch circuit'. Addendum 1. Ondertekening - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
do 10/11/2022 - 09:00 digitaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_09069 - Ondersteuning. Sociale Economie. Groep Intro vzw - Reglement: Iedereen aan het werk. Oproep 'Intensieve begeleiding naar het normaal economisch circuit'. Addendum 1. Ondertekening - Goedkeuring 2022_CBS_09069 - Ondersteuning. Sociale Economie. Groep Intro vzw - Reglement: Iedereen aan het werk. Oproep 'Intensieve begeleiding naar het normaal economisch circuit'. Addendum 1. Ondertekening - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Op 28 januari 2019 (jaarnummer 42) keurde de gemeenteraad het bestuursakkoord voor de stad Antwerpen 2019-2024 goed.

Op 29 november 2021 (jaarnummer 707) keurde de gemeenteraad het reglement "Iedereen aan het werk" goed.

Op 1 april 2022 (jaarnummer 2660) keurde het college de oproep 'Intensieve werkvloerondersteuning (pilootproject)' en de oproep 'intensieve begeleiding naar het normaal economisch circuit', goed.

Op 3 juni 2022 (jaarnummer 4511) keurde het college de selectie en uitbetaling voor de oproep 'Intensieve werkvloerondersteuning (pilootproject)' en de oproep 'intensieve begeleiding naar het normaal economisch circuit', goed.

Argumentatie

Met de oproep 'Intensieve begeleiding naar het normaal economisch circuit', ondersteunt de stad Antwerpen het project van Groep Intro om werkzoekenden binnen tijdelijke werkervaring OCMW, die specifieke drempels ervaren bij het vinden van werk in het NEC.

Voor deze oproep werd een looptijd voorzien vanaf 1 juli 2022 tot en met 31 december 2022. In het bijgevoegde addendum wordt de looptijd verlengd tot en met 28 februari 2023. Het bedrag van de voorziene ondersteuning wordt hierbij behouden. 

De termijnen voor uitbetaling, beschreven in het originele toelichtingsdocument van de oproep ‘Intensieve begeleiding naar het normaal economisch circuit’ onder ‘Artikel 10’ worden aangepast in het addendum als volgt:

  • 50% van de ondersteuning wordt betaald binnen de 30 dagen na goedkeuring van de vastlegging en uitbetaling van de ondersteuning door het college van burgemeester en schepenen;
  • 25% wordt betaald na positieve evaluatie door de stad Antwerpen van het tussentijds verslag in de helft van de projectperiode (resultaten, min- en pluspunten, eventuele bijsturing plan van aanpak);
  • 25% wordt betaald na positieve eindevaluatie door de stad Antwerpen van het eind verslag op het einde van de projectperiode.

Betreft de timing, beschreven in het originele toelichtingsdocument van oproep ‘Intensieve werkvloerondersteuning naar het normaal economisch circuit’ onder ‘Bijlage 1’ worden onderstaande zaken als volgt aangepast in het addendum:

  • tussentijdse evaluatie project: november 2022;
  • einddatum project: 28 februari 2023;
  • eindevaluatie project: maart 2023.

Het addendum behorende bij de ondersteuning aan Groep Intro vzw wordt middels dit besluit ter goedkeuring voorgelegd aan het college.

Juridische grond

Wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen.

Het Kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid goedgekeurd door de gemeenteraad op 26 oktober 2020 (jaarnummer 595).

Algemene financiële opmerkingen

Het college heeft in zitting van 3 juni 2022 (jaarnummer 4511) de toekenning, de vastlegging middels bestelbon 4505139218 op 5311100000 / 6496800 / 2LWS090301A00000 / 2200 en de uitbetaling van de ondersteuning voor een bedrag van 69.953,13 EUR aan Groep Intro vzw goedgekeurd.

Gezien de aanpassing van de looptijd van het project zal de uitbetaling van de ondersteuning in drie schijven gebeuren in plaats van in twee schijven van 50%:

  • schijf 1 in 2022 van 50% van de toegekende ondersteuning voor een bedrag van 34.976,57 EUR werd in 2022 betaald;
  • schijf 2 in 2022 van 25% van de toegekende ondersteuning voor een bedrag van 17.488,28 EUR na een positieve tussentijdse rapportage eind november 2022;
  • schijf 3 in 2023 van maximaal 25% van de toegekende ondersteuning voor een maximaal bedrag van 17.488,28 EUR na een positieve eindrapportage in maart 2023.

Schijf 3 zal aangerekend worden op budgetperiode 2023, bestelbon 4505139218 dient hiervoor bij de afsluitverrichtingen 2022 overgedragen te worden naar 2023.

Beleidsdoelstellingen

6 - Lerende en werkende stad
2LWS09 - Sociale economie
2LWS0901 - Kansengroepen activeren met aandacht voor werkarme gezinnen, vrouwen met migratie achtergrond, personen met arbeidsbeperking en jongeren
2LWS090101 - Actieve opvolging en begeleiding naar werk van kansengroepen via tewerkstellingstrajecten op maat
6 - Lerende en werkende stad
2LWS09 - Sociale economie
2LWS0903 - Werkzoekenden en leefloongerechtigden krijgen een traject op maat
2LWS090301 - Activeringstrajecten op maat

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt het addendum 1  met Groep Intro vzw, met maatschappelijke zetel te Charles Parentéstraat 6, 1070 Anderlecht, met ondernemingsnummer BE 0461.936.071, goed.

Artikel 2

Het college keurt goed dat het openstaande saldo van maximaal 25% van de toegekende ondersteuning aan Groep Intro vzw op budgetperiode 2023 verwerkt zal worden.

Artikel 3

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen