Terug
Gepubliceerd op 14/11/2022

2022_CBS_08993 - Omgevingsvergunning - OMV_2022112410. Guldensporenstraat 42. District Borgerhout - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
do 10/11/2022 - 09:00 digitaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_08993 - Omgevingsvergunning - OMV_2022112410. Guldensporenstraat 42. District Borgerhout - Goedkeuring 2022_CBS_08993 - Omgevingsvergunning - OMV_2022112410. Guldensporenstraat 42. District Borgerhout - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Er werd een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, die behandeld wordt volgens de vereenvoudigde procedure van het Omgevingsvergunningendecreet.

 

Projectnummer:

OMV_2022112410

Gegevens van de aanvrager:

de heer Johan Willems met als adres Ankerrui 44 bus 4 te 2000 Antwerpen

Ligging van het project:

Guldensporenstraat 42 te 2140 Antwerpen

Kadastrale percelen:

afdeling 25 sectie A nr. 24F57

Vergunningsplichten:

Stedenbouwkundige handelingen

Voorwerp van de aanvraag:

isoleren en afwerken van de voorgevel

 

Omschrijving stedenbouwkundige handelingen

 

Relevante voorgeschiedenis

-          01/01/1954: toelating (179#2825) voor een verbouwing;

-          24/09/1968: toelating (180#3817) voor het inrichten van een garage;

-          12/01/2021: proces-verbaal (11002_2021_13480_VPV) voor het uitvoeren van werken zonder voorafgaandelijk schriftelijke omgevingsvergunning van het college van burgemeester en schepenen.

 

Geacht vergunde toestand

-          functie:

 • wonen - eengezinswoning;

-          bouwvolume:

 • 3 bouwlagen met zadeldak; 

-          gevelafwerking:

 • voorgevel in cementbezetting;
 • horizontale banden in blauwe hardsteen;
 • plint in blauwe hardsteen.

 

Bestaande toestand

-          gevelafwerking overeenkomstig vergunde toestand, uitgezonderd:

 • geïsoleerde voorgevel van circa 10cm en blauwe bepleistering;
 • blauw geschilderde arduinen horizontale banden;
 • blauw pvc buitenschrijnwerk;
 • blauw geschilderde arduinen plint;
 • blauw geschilderde arduinen dorpel;
 • witte pvc dorpels;
 • blauwe kunststof kroonlijst.

 

Nieuwe toestand

-          gevelafwerking:

 • geïsoleerde voorgevel van circa 10cm met blauwe bepleistering;
 • blauw geschilderde arduinen horizontale banden;
 • blauw pvc buitenschrijnwerk;
 • blauw geschilderde arduinen plint;
 • blauw geschilderde arduinen dorpel;
 • witte pvc dorpels;
 • blauwe kunststof kroonlijst.

Inhoud van de aanvraag

-          isoleren en bepleisteren van de voorgevel;

-          vernieuwen buitenschrijnwerk;

-          overige delen blijven ongewijzigd en maken geen deel uit van de aanvraag.

 

Argumentatie

Voorafgaand aan zijn beslissing neemt het college kennis van het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar.

 

Het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar luidt:

 

Adviezen

Er werden geen adviezen gevraagd.

 

Toetsing regelgeving en beleidsrichtlijnen

 

Plannen van aanleg, ruimtelijke uitvoeringsplannen en verkavelingen

Het eigendom is gelegen binnen de omschrijving van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan GRUP Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen, goedgekeurd op 19 juni 2009.

 

Het eigendom is gelegen in het gewestplan Antwerpen (Koninklijk Besluit van 3 oktober 1979 en latere wijzigingen). Het eigendom ligt, volgens dit van kracht zijnde gewestplan, in een woongebied in de binnenstad van Antwerpen, dit is het gedeelte van de stad gelegen tussen de Leien en de Kleine Ring.

De woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening, ambacht en kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf om redenen van goede ruimtelijke ordening niet in een daartoe aangewezen gebied moeten worden afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaal-culturele inrichtingen, voor openbare nutsvoorzieningen, voor toeristische voorzieningen, voor agrarische bedrijven. Deze bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen echter maar worden toegestaan voor zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving, (Artikel 5 van het Koninklijk Besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en toepassing van de ontwerpgewestplannen en de gewestplannen).

In dit gebied wordt de maximale bouwhoogte afgestemd op de volgende criteria:

- de in de onmiddellijke omgeving aanwezige bouwhoogten;

- de eigen aard van het betrokken gebied;

- de breedte van het voor het gebouw gelegen openbaar domein.

 

(Gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (GRUP's) kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be/grup. Het gewestplan kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be/gewestplan.)

 

De aanvraag ligt niet in een verkaveling.

 

De aanvraag is in overeenstemming met de bepalingen van het gewestplan.

 

Gewestelijke stedenbouwkundige verordeningen

-          Hemelwater: het besluit van de Vlaamse regering van 5 juli 2013 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater (verder genoemd verordening hemelwater).
(De verordening hemelwater kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening hemelwater)
De verordening hemelwater is niet van toepassing op de aanvraag.

-          Toegankelijkheid: het besluit van de Vlaamse regering van 5 juni 2009 tot vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid (verder genoemd verordening toegankelijkheid).
(De verordening toegankelijkheid kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening toegankelijkheid)
De verordening toegankelijkheid is niet van toepassing op de aanvraag.
 

Algemene bouwverordeningen

-          Voetgangersverkeer: het besluit van de Vlaamse regering van 29 april 1997 houdende de vaststelling van algemene bouwverordeningen inzake wegen voor voetgangersverkeer (verder genoemd verordening voetgangersverkeer), en de omzendbrief RO/98/2 van 23 maart 1998 betreffende de algemene bouwverordening inzake wegen voor voetgangersverkeer.
(De verordening voetgangersverkeer kan u raadplegen via www.ruimtelijkeordening.be, ga naar WETGEVING > Verordeningen)
De verordening voetgangersverkeer is niet van toepassing op de aanvraag.
 

Gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen

-          Bouwcode: de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening (verder genoemd bouwcode), definitief vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 28 april 2014 en goedgekeurd bij besluit van de deputatie van de provincie Antwerpen van 9 oktober 2014.
(De bouwcode kan u raadplegen via www.antwerpen.be, zoek op ‘regelgeving bouwen in Antwerpen’)
De aanvraag wijkt af van de bepalingen van de bouwcode op volgende punten:

 • Artikel 6 Harmonie en draagkracht: Een blauwe gevel is niet kenmerkend voor de omgeving waar het talrijkst witbeige lijstgevels zijn;
 • Artikel 11 Afwerken van gevels en materiaalgebruik:
  • De arduinen lijsten worden geschilderd.
  • De lichte kleurstelling wordt niet bewaard of hersteld.
    

Sectorale regelgeving

-          MER-screening: de overheid die beslist over de ontvankelijkheid en volledigheid van de vergunningsaanvraag, beslist of er een project-MER moet worden opgesteld. De betrokken overheid doet dat op het ogenblik van de beslissing over de ontvankelijk- en volledigheid van de vergunningsaanvraag of, bij gebreke daaraan, binnen 90 dagen na de datum van ontvankelijk- en volledigheid.
Rekening houdend met de kenmerken van de aanvraag en zijn omgeving wordt geoordeeld dat de mogelijke milieueffecten van het project niet aanzienlijk zijn.

-          Watertoets: overeenkomstig artikel 1.3.1.1 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid dient een vergunningsaanvraag onderworpen te worden aan de zogenaamde watertoets.
Het voorliggende project heeft een beperkte oppervlakte en ligt niet in een overstromingsgevoelig gebied, zodat in alle redelijkheid dient geoordeeld dat geen schadelijk effect wordt veroorzaakt.

-          Vlaamse codex Wonen 2021: Gecodificeerde decreten over het Vlaamse woonbeleid, gecodificeerd op 17 juli 2020.
(De kwaliteitsnormen voor woningen, die in uitvoering van de Vlaamse codex Wonen van 2021 zijn opgemaakt, kan u raadplegen via www.wonenvlaanderen.be, zoek op “besluit Vlaamse codex Wonen van 2021)
De aanvraag valt onder het toepassingsgebied van de Vlaamse codex Wonen van 2021.

-          Rooilijn: artikel 4.3.8 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) van 15 mei 2009.
(De VCRO kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be/, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO))
Artikel 4.3.8 is niet van toepassing op de aanvraag.

 

Omgevingstoets

 

Toetsing van de verenigbaarheid van het aangevraagde met de omgeving en de goede ruimtelijke ordening

 

Schaal - ruimtegebruik - bouwdichtheid

De wijzigingen beogen enkel het isoleren en afwerken van de voorgevel en het vernieuwen van het buitenschrijnwerk waardoor zowel de schaal als het ruimtegebruik gerespecteerd blijven.

 

Visueel-vormelijke elementen

De feitelijke toestand van de omgeving wijst uit dat de Guldensporenstraat gekenmerkt wordt door gevels in zowel bakstenen in een gele tint en pleisterwerk in een lichte kleur. In de aanvraag wordt de gevel afgewerkt met een blauwe bepleistering en donkerblauw pvc schrijnwerk. Artikel 11 van de bouwcode legt op dat de lichte kleurstelling van bepleisterde en geschilderde gevels bewaard of hersteld dient te worden omwille van de stedelijke opwarming, de beeldkwaliteit en de historische waarde. Het blauwe pleisterwerk is vervolgens strijdig met dit artikel en met artikel 6 van de bouwcode omdat blauw pleisterwerk niet kenmerkend is voor de omgeving. In voorwaarden bij de vergunning wordt vervolgens opgelegd om de gevel in licht pleisterwerk te voorzien. Indien de kleur aangepast wordt, is de materialisatie in overeenstemming met de kenmerken van de omgeving en vervolgens aanvaardbaar.

 

De legende toont een toename van de geveldikte met 10 cm. De stad Antwerpen hanteert een afwegingskader op aanvragen voor een stedenbouwkundige vergunning voor buitengevelisolatie. Bij een gunstig advies tot plaatsing van buitengevelisolatie is men verplicht om de werken over de volledige dikte van 14 cm uit te voeren. Op die manier wordt er maximale energiebesparing gerealiseerd binnen de bepalingen van het rooilijnendecreet.

 

De arrière-corps is een veel voorkomend detail bij aaneengesloten bebouwing. Ter hoogte van de perceelsgrens springt het gevelvlak terug, en dit over de volledige gevelhoogte. Dit levert een verticale ritmering op die percelering in het straatbeeld nuanceert. Het is wenselijk om dit detail eigen aan de stedelijke context te behouden. In voorwaarden bij de vergunning wordt vervolgens opgenomen om ook deze arrière-corps te behouden.

 

Het toepassen van buitengevelisolatie leidt tot een vervlakking van het straatbeeld door een verlies aan detaillering. Om een verarming van het materiaal tegen te gaan, wordt er bij een gunstig advies opgelegd dat bestaande elementen in natuursteen (raamdorpel, plint, …) behouden blijven of worden vervangen door nieuwe elementen in natuursteen. De plannen tonen dat de dorpels en lijsten in blauwe hardsteen wel behouden blijven, maar geschilderd worden in het donkerblauw. Een deel van de dorpels wordt vervangen in witte pvc. Dit wijkt af van artikel 11 van de bouwcode. Om een kwalitatieve, voldoende gedetailleerde gevel te realiseren, wordt in voorwaarden bij de vergunning opgelegd om de blauwe hardstenen elementen te behouden, onbeschilderd te laten of te vervangen door nieuwe elementen in natuursteen.

 

De uitstekende delen van een gevel (plint, raamdorpel, kroonlijst, …) zorgen voor een detaillering van de gevel. Daarnaast hebben deze details ook een functie. Zo beschermt de plint tegen beschadigingen, vervuiling, ... Indien er voor het uitvoeren van de werken een plint aanwezig is, moet deze behouden blijven. Dit kan door de bestaande plint naar voren te plaatsen (en er achter isolatie aan te brengen) of de bestaande plint te vervangen door een nieuwe plint. Dit wordt opgelegd in de voorwaarden.

 

De plannen tonen dat het schrijnwerk op de verdiepingen wordt aangepast. Zo worden de opengaande raamvleugels verlaagd en wordt er boven het beglaasde bovenlicht nog een gesloten bovenlicht voorzien. Het is onduidelijk waarom deze niet-kenmerkende indeling zo wordt voorzien. Dit zal bijgevolg worden uitgesloten.

 

Wanneer er pleisterwerk is voorzien als gevelmateriaal, worden de randen van bijvoorbeeld raamopeningen voorzien van hoekprofielen. Dergelijke hoekprofielen moeten onzichtbaar worden uitgevoerd.

 

Hinderaspecten – gezondheid – gebruiksgenot – veiligheid in het algemeen

Wanneer de nieuwe constructies tot op het openbaar domein komen, moet er rekening mee worden gehouden dat het voetpad in de toekomst hersteld kan worden zonder dat er aan de voorgevel ingrepen moeten gebeuren. Dit kan door de bestaande stoeptegel voor de werken weg te nemen en na de werken terug te plaatsen.

 

Mits het naleven van de gestelde voorwaarden voldoet de woning aan de actuele eisen wat betreft hinderaspecten, gezondheid en gebruiksgenot.

 

Wanneer er zich in de bestaande toestand openbare verlichtingsarmaturen (of andere

elementen van nutsvoorzieningen) bevinden aan de gevel moeten deze na het uitvoeren van de werken opnieuw gemonteerd worden aan de gevel op een duurzame manier (eventueel met een achterliggende constructie). Deze elementen moeten te allen tijde kunnen hersteld worden of weggenomen worden. Indien nodig wordt hiervoor contact opgenomen met de dienst Openbaar domein.

 

Advies aan het college

 

Advies over de stedenbouwkundige handelingen

Aan het college wordt voorgesteld om voor de stedenbouwkundige handelingen de omgevingsvergunning te verlenen onder voorwaarden.

 

Geadviseerde stedenbouwkundige voorwaarden

1. Het pleisterwerk te voorzien in een lichte kleur.

2. De isolatie samen met het afwerkingsmateriaal uit te voeren met een totale dikte van 14 centimeter ten opzichte van de rooilijn.

3. De arrière-corps is ter hoogte van beide aanpalers te behouden en vrij te laten van materiaal en isolatie.

4. De bestaande elementen in blauwe hardsteen zijn te behouden of te vervangen door nieuwe elementen in blauwe hardsteen die evenveel uitsteken na het uitvoeren van de werken als in de oorspronkelijke situatie.

5. De uitstekende kroonlijst, zoals zichtbaar op de plannen van de laatst vergunde toestand, te behouden door deze te verplaatsen of te vervangen door een nieuw element met dezelfde hoogte en uitsteek ten opzichte van het gevelvlak zoals in de vergunde toestand.

6. Het wijzigen van de indeling van het schrijnwerk op verdiepingen zoals voorgesteld wordt uitgesloten van vergunning.

7. De hoekprofielen die inherent zijn aan het gevelpleisterwerk, zijn onzichtbaar uit te voeren.

8. De elementen voor straatverlichting of nutsvoorzieningen die zich aan de gevel bevinden in de bestaande toestand, integraal te verplaatsen.

9. De nieuwe constructie te laten aansluiten op het openbaar domein op die manier dat toekomstige werkzaamheden aan het openbaar domein kunnen plaatsvinden los van herstelwerken aan de nieuwe constructie.

10. Na uitvoering van de werken moet voldaan zijn aan de elementaire veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsvereisten opgelegd door de Vlaamse codex Wonen van 2021 en Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van de Vlaamse Codex Wonen van 2021.

 

Juridische grond

Het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, het decreet betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid, het decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu en hun uitvoeringsbesluiten zijn van toepassing.

Regelgeving: bevoegdheid

Conform artikel 15 van het Omgevingsvergunningsdecreet is het college van burgemeester en schepenen voor zijn ambtsgebied in eerste administratieve aanleg bevoegd voor volgende aanvragen van:

 

 1. de gemeentelijke projecten;
 2. andere gevallen dan deze waarvoor de Vlaamse regering of de deputatie bevoegd is.

Fasering

 

Procedurestap

Datum

Indiening aanvraag

22 augustus 2022

Volledig en ontvankelijk

19 september 2022

Start openbaar onderzoek

geen

Einde openbaar onderzoek

geen

Gemeenteraad voor wegenwerken

geen

Uiterste beslissingsdatum

18 november 2022

Verslag GOA

28 oktober 2022

naam GOA

Wim Van Roosendael

 

Onderzoek

Er zijn geen aanpalende eigenaars waarvan de scheidingsmuren met het project zouden worden opgericht, uitgebreid of afgebroken, die om hun standpunt gevraagd moesten worden.

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college sluit zich integraal aan bij het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar en maakt dit tot zijn eigen motivatie.

Artikel 2

Het college beslist de aanvraag tot omgevingsvergunning goed te keuren en aan de aanvrager de vergunning af te leveren, die afhankelijk is van de strikte naleving van volgende voorwaarden:

 

Algemene voorwaarden

de algemene voorwaarden die aan de vergunning zijn gehecht en er integraal deel van uitmaken.

 

Stedenbouwkundige voorwaarden

1. Het pleisterwerk te voorzien in een lichte kleur.

2. De isolatie samen met het afwerkingsmateriaal uit te voeren met een totale dikte van 14 centimeter ten opzichte van de rooilijn.

3. De arrière-corps is ter hoogte van beide aanpalers te behouden en vrij te laten van materiaal en isolatie.

4. De bestaande elementen in blauwe hardsteen zijn te behouden of te vervangen door nieuwe elementen in blauwe hardsteen die evenveel uitsteken na het uitvoeren van de werken als in de oorspronkelijke situatie.

5. De uitstekende kroonlijst, zoals zichtbaar op de plannen van de laatst vergunde toestand, te behouden door deze te verplaatsen of te vervangen door een nieuw element met dezelfde hoogte en uitsteek ten opzichte van het gevelvlak zoals in de vergunde toestand.

6. Het wijzigen van de indeling van het schrijnwerk op verdiepingen zoals voorgesteld wordt uitgesloten van vergunning.

7. De hoekprofielen die inherent zijn aan het gevelpleisterwerk, zijn onzichtbaar uit te voeren.

8. De elementen voor straatverlichting of nutsvoorzieningen die zich aan de gevel bevinden in de bestaande toestand, integraal te verplaatsen.

9. De nieuwe constructie te laten aansluiten op het openbaar domein op die manier dat toekomstige werkzaamheden aan het openbaar domein kunnen plaatsvinden los van herstelwerken aan de nieuwe constructie.

10. Na uitvoering van de werken moet voldaan zijn aan de elementaire veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsvereisten opgelegd door de Vlaamse codex Wonen van 2021 en Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van de Vlaamse Codex Wonen van 2021.

Artikel 3

Het college beslist de plannen waarvan een overzicht als bijlage bij dit besluit is gevoegd, goed te keuren.

Artikel 4

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.