Terug
Gepubliceerd op 14/11/2022

2022_CBS_09012 - District Antwerpen. Vlasmarkt 23 - 2022179 - Vraag tot opname vergunningenregister wegens vermoeden vergunning - Kennisneming

college van burgemeester en schepenen
do 10/11/2022 - 09:00 digitaal
Kennis genomen

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_09012 - District Antwerpen. Vlasmarkt 23 - 2022179 - Vraag tot opname vergunningenregister wegens vermoeden vergunning - Kennisneming 2022_CBS_09012 - District Antwerpen. Vlasmarkt 23 - 2022179 - Vraag tot opname vergunningenregister wegens vermoeden vergunning - Kennisneming

Motivering

Aanleiding en context

Op datum van 28 juli 2022 vroeg  Advocatenkantoor De Coninck om het pand gelegen Vlasmarkt 23, district Antwerpen, op te nemen in het vergunningenregister wegens vermoeden van vergunning. 

 De beoordeling gebeurde op basis van de volgende documenten:

 • plannen van de huidige toestand;
 • foto’s van de huidige toestand;
 • afbeelding uit de beeldbank van Onroerend Erfgoed; 
 • kadastrale gegevens en/of kadastraal plan;
 • bewonersgegevens en/of bewonersgrafiek;
 • proces-verbaal;
 • volgende archiefstukken:
  1. vergunning van 12/12/1980;
  2. vergunning van 30/07/1984.

1. Bestaande juridische toestand
Geldende bestemmingsplannen:

Gewestplan:
Het goed is gelegen binnen de omschrijving van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan GRUP Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen, goedgekeurd op 19 juni 2009. 

Het eigendom is gelegen in het gewestplan Antwerpen (Koninklijk Besluit van 3 oktober 1979 en latere wijzigingen). Het eigendom ligt, volgens dit van kracht zijnde gewestplan, in een woongebied. De woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening, ambacht en kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf om redenen van goede ruimtelijke ordening niet in een daartoe aangewezen gebied moeten worden afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaal-culturele inrichtingen, voor openbare nutsvoorzieningen, voor toeristische voorzieningen, voor agrarische bedrijven. Deze bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen echter maar worden toegestaan voor zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving. (Artikel 5 van het Koninklijk Besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en toepassing van de ontwerpgewestplannen en de gewestplannen.) 

Kadastrale gegevens:
Het pand, Vlasmarkt 23 district Antwerpen, met kadastrale ligging (afd. 4) sectie D 215  is kadastraal gekend als Hand/Huis met drie woongelegenheden.

Voor dit pand werden de volgende relevante vergunningen / toelatingen verleend:
 - 12/12/1980 vergunning (18#61331) voor restauratie gevels
 - 30/07/1984 vergunning (18#64295) voor inrichten drankgelegenheid

2.Bestaande feitelijke toestand
Omschrijving van de bestaande toestand:
Het pand betreft een rijwoning met vier bouwlagen onder een puntdak en bestaat momenteel uit een restaurant op het gelijkvloers, een appartement op de eerste verdieping, een appartement op de tweede verdieping en een duplex appartement op de derde en vierde verdieping.

Overtredingen:
Het pand gecontroleerd op 15/01/2016 en een proces-verbaal van overtreding opgemaakt met nummer AN/2016/VPV/0961 voor: werken en wijzigingen van het aantal wooneenheden zonder voorafgaandelijke schriftelijke stedenbouwkundige vergunning.

Argumentatie

Het voorwerp
De aanvraag betreft de vraag tot opname in het vergunningenregister van een constructie met de functie van reca en wonen met drie woonentiteiten.

De bewijsvoering
Volgens de kadastrale gegevens dateert de ingebruikneming van het gebouw van 1984.

Het gebruik van dit pand werd niet gewijzigd.

Uit de kadastergegevens blijkt dat, voor de datum van het gewestplan, reeds drie woningen aanwezig waren.

Uit de bevolkingsgegevens blijkt dat, voor de datum van het gewestplan (9 november 1979), drie gezinnen tegelijkertijd waren ingeschreven.

In het archief werden bouwplannen teruggevonden van 30 juli 1984. Hieruit blijkt dat de functie van reca werd vergund. Hieruit blijkt ook dat het volume van de huidige keuken en het verplaatsen van de toegangsdeur en raam van het restaurant werden vergund.

Uit de afbeelding “Antwerpen Vlasmarkt 21 (links)-23 (rechts)” uit de beeldbank van Onroerend Erfgoed van 1 januari 1983 blijkt dat de voorgevel ongewijzigd is met uitzondering van de reclamepanelen voor de ramen van het gelijkvloers en het plaatsen van een zonnetent. Deze wijzigingen worden uitgesloten van de opname in het vergunningenregister.

In het archief werden bouwplannen teruggevonden van 12 december1980. Hieruit blijkt dat drie wooneenheden werden vergund. Hieruit blijkt ook dat het plaatsen van een terras op de tweede verdieping werd uitgevoerd zonder voorafgaande vergunning en zal worden uitgesloten van opname in het vergunningenregister. 

Voorgaande bewijst voldoende dat de constructie, inclusief de functie van reca en wonen met drie woonentiteiten, dateert van voor de inwerkingtreding van de Wet op Stedenbouw (22 april 1962), met uitzondering van de reclamepanelen voor de ramen van het gelijkvloers, het plaatsen van een zonnetent en het plaatsen van een terras op de tweede verdieping

Juridische grond

Iedere constructie waarvan aangetoond is dat ze gebouwd werd voor 22 april 1962 ofwel tussen deze en voor de eerste invoering van het gewestplan (3 oktober 1979, van kracht 9 november 1979), dient te worden opgenomen in het vergunningenregister als “vergund geacht” in toepassing van artikel 5.1.3. §1 en §2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke ordening.

Regelgeving: bevoegdheid:

Het college is bevoegd in het kader van de opmaak van het vergunningenregister en de actieve onderzoeksplicht in toepassing van  artikel 5.1.3 §1 en §2, en artikel 7.6.2. §1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college neemt kennis van de opname van de constructie Vlasmarkt 23, district Antwerpen, inclusief de functie van reca en wonen met drie woonentiteiten, in het vergunningenregister wegens vermoeden van vergunning, met uitsluiting van de reclamepanelen voor de ramen van het gelijkvloers, het plaatsen van een zonnetent en het plaatsen van een terras op de tweede verdieping.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Artikel 3

Het college geeft opdracht aan:

Dienst

Taak

SW/V/SV

Een duplicaat van deze beslissing te bezorgen aan het kadaster voor eventuele aanpassing van de kadastrale gegevens.

SW/V/SV

Een duplicaat van deze beslissing te bezorgen aan maatschappelijke veiligheid/ stadstoezicht (MV/ST) voor eventueel verder gevolg.

SW/V/SV

Een duplicaat van deze beslissing te bezorgen aan maatschappelijke veiligheid/ bestuurlijke handhaving (MV/ BH)voor eventueel verder gevolg.

SW/V/SV

Een duplicaat van deze beslissing te bezorgen DL/huisnummering voor eventuele aanpassing van de gegevens.