Terug
Gepubliceerd op 14/11/2022

2022_CBS_09010 - District Antwerpen. Isabella Brantstraat 12 - 2022208 - Vraag tot opname vergunningenregister wegens vermoeden vergunning - Kennisneming

college van burgemeester en schepenen
do 10/11/2022 - 09:00 digitaal
Kennis genomen

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_09010 - District Antwerpen. Isabella Brantstraat 12 - 2022208 - Vraag tot opname vergunningenregister wegens vermoeden vergunning - Kennisneming 2022_CBS_09010 - District Antwerpen. Isabella Brantstraat 12 - 2022208 - Vraag tot opname vergunningenregister wegens vermoeden vergunning - Kennisneming

Motivering

Aanleiding en context

Op datum van 2 september 2022 vroeg vandearchitecten om het pand gelegen Isabella Brantstraat 12, district Antwerpen, op te nemen in het vergunningenregister wegens vermoeden van vergunning. 

De beoordeling gebeurde op basis van de volgende documenten:

 • plannen van de huidige toestand;
 • foto’s van de huidige toestand;
 • luchtfoto van 1974;
 • kadastrale gegevens;
 • bewonersgegevens en bewonersgrafiek;
 • getuigenverklaring;
 • volgende archiefstukken:
  1. goedgekeurde toelatingen uit 1921;
  2. goedgekeurde stedenbouwkundige vergunning uit 1967.

1. Bestaande juridische toestand
Geldende bestemmingsplannen:

Gewestplan:
Het goed is gelegen binnen de omschrijving van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan GRUP Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen, goedgekeurd op 19 juni 2009. 

Het eigendom is gelegen in het gewestplan Antwerpen (Koninklijk Besluit van 3 oktober 1979 en latere wijzigingen). Het eigendom ligt, volgens dit van kracht zijnde gewestplan, in een woongebied. De woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening, ambacht en kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf om redenen van goede ruimtelijke ordening niet in een daartoe aangewezen gebied moeten worden afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaal-culturele inrichtingen, voor openbare nutsvoorzieningen, voor toeristische voorzieningen, voor agrarische bedrijven. Deze bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen echter maar worden toegestaan voor zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving. (Artikel 5 van het Koninklijk Besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en toepassing van de ontwerpgewestplannen en de gewestplannen.) 

 

Kadastrale gegevens:
Het pand, Isabella Brantstraat 12 district Antwerpen, met kadastrale ligging (afd. 10) sectie K 1533 X5  is kadastraal gekend als huis met drie woongelegenheden.

Voor dit pand werden de volgende relevante vergunningen / toelatingen verleend:

 • 14/04/1967: vergunning(18#49787; 18#83381) voor het uitvoeren van verbouwingswerken;
 • 18/03/1921: toelating(1921#11143) voor het uitbreken van een binnenmuur.

 

2.Bestaande feitelijke toestand
Omschrijving van de bestaande toestand:
Het pand betreft een rijwoning met drie bouwlagen en een gedeeltelijk verdiepte kelder, onder een zadeldak met dakkapellen bestaat momenteel uit een garage op het gelijkvloers, een appartement op verdieping 1, een appartement op verdieping 2, een appartement   op verdieping 3 en een appartement in de daklaag.

Overtredingen:

Er werd geen proces-verbaal van overtreding teruggevonden.

Argumentatie

Het voorwerp
De aanvraag betreft de vraag tot opname in het vergunningenregister van een constructie met de functie van wonen en vier woonentiteiten.

De bewijsvoering
Volgens de kadastrale gegevens dateert de ingebruikneming van het gebouw van voor 1919.

Het gebruik van dit pand werd niet gewijzigd.

Uit de kadastergegevens blijkt dat, voor de datum van het gewestplan, reeds drie woonentiteiten aanwezig waren.

Uit de luchtfoto's blijkt dat de ruwbouw van de constructie zeker was voltooid in 1974, met uitzondering van het volume dat toegang geeft naar de kelder en de overdekte trapconstructie, deze is niet zichtbaar op de luchtfoto. Deze bovengrondse constructie, met overdekte trapconstructie en de gemaakte opening om toegang te maken naar de kelder op de benedenverdieping worden allen uitgesloten van opname in het vergunningenregister. 
 

Uit de bevolkingsgegevens blijkt dat, voor de datum van het gewestplan (9 november 1979), vier gezinnen tegelijkertijd waren ingeschreven.
 

In het archief werden bouwplannen teruggevonden van 14 april 1967. Hieruit blijkt dat het verbouwen van een woning met een garage en drie wooneenheden werd vergund.
Volgens de verklaring van de huidige eigenaar is de zolderverdieping niet mee opgetekend als woning gezien er hier enkel opknappingswerken en niet normale herstellingen zouden plaatsvinden. 

 

De mezzanine in de daklaag werd in gebruik genomen als leefruimte en in het voorste- en achterste dakvlak werden dakkapellen geplaatst. Als bijkomend bewijs voor deze werken en de vierde wooneenheid, werd een getuigenverklaring aangeleverd van de huidige eigenaar. Hierin is te lezen wanneer zijn ouders het pand hebben gekocht en wanneer de vierde woning in gebruik is genomen. Bijgevoegd is een foto waarbij er aan het plaatsen van een dakkapel (1966) wordt gewerkt. De dakkapel is terug te zien op een luchtfoto van 1974. 

 

Gezien de getuigenverklaring wordt ondersteund door de woonkaarten, valt het aantal woningen van vier onder het vermoeden van vergunning. Bijgevolg zijn er voldoende bewijzen aangeleverd die de wooneenheid in de daklaag bevestigen als aanwezig voor 9 november 1979. 

 

Voorgaande bewijst voldoende dat de huidige woonfunctie en de aanwezigheid van vier woonentiteiten in het pand, dateert van voor de inwerkingtreding van de Wet op Stedenbouw (22 april 1962).

 

Het volume van de huidige tuinberging is niet aanwezig op de oude plannen, ook op de luchtfoto van 1974 is deze niet zichtbaar. Er zijn geen bijkomende bewijzen aangeleverd of de tuinberging met toegangstrap voor 9 november 1979 geplaatst is, de tuinberging wordt uitgesloten van opname in het vergunningenregister. 

 

Voorgaande bewijst voldoende dat de huidige constructie, dateert van voor het van kracht zijnde gewestplan (9 november 1979), met uitsluiting van het bouwvolume achter de woning dat toegang geeft tot de kelder op de benedenverdieping, met al haar toegangen en overdekte trapconstructie, zoals in rood aangeduid op de plannen.

Juridische grond

Iedere constructie waarvan aangetoond is dat ze gebouwd werd voor 22 april 1962 ofwel tussen deze en voor de eerste invoering van het gewestplan (3 oktober 1979, van kracht 9 november 1979), dient te worden opgenomen in het vergunningenregister als “vergund geacht” in toepassing van artikel 5.1.3. §1 en §2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke ordening.

 

Regelgeving: bevoegdheid:

Het college is bevoegd in het kader van de opmaak van het vergunningenregister en de actieve onderzoeksplicht in toepassing van  artikel 5.1.3 §1 en §2, en artikel 7.6.2. §1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college beslist om de opname van de constructie Isabella Brantstraat 12, district Antwerpen, inclusief de functie van wonen en vier woonentiteiten, in het vergunningenregister wegens vermoeden van vergunning goed te keuren, met uitsluiting van het bouwvolume achter de woning dat toegang geeft tot de kelder op de benedenverdieping, met al haar toegangen en overdekte trapconstructie, zoals in rood aangeduid op de plannen.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Artikel 3

Het college geeft opdracht aan:

Dienst

Taak

SW/V/SV

Een duplicaat van deze beslissing te bezorgen aan het kadaster voor eventuele aanpassing van de kadastrale gegevens.

SW/V/SV

Een duplicaat van deze beslissing te bezorgen aan maatschappelijke veiligheid/ stadstoezicht (MV/ST) voor eventueel verder gevolg.

SW/V/SV

Een duplicaat van deze beslissing te bezorgen aan maatschappelijke veiligheid/ bestuurlijke handhaving (MV/ BH)voor eventueel verder gevolg.

SW/V/SV

Een duplicaat van deze beslissing te bezorgen DL/huisnummering voor eventuele aanpassing van de gegevens.